Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Zarejestruj się

Pola oznaczone (*) są wymagane.
Nazwa użytkownika *
Użytkownik *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *
Captcha *
Reload Captcha
Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza, laureaci. Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza, laureaci. Fot. Bożena Micun-Gusman / pomorskie.eu

Książki związane z Oliwą i Przymorzem najlepszymi na Pomorzu

Paź 25, 2019

Latawiec z betonu” Moniki Milewskiej i „Gdańskie ogrody” Ewy Barylewskiej-Szymańskiej, Katarzyny Rozmarynowskiej, Zofii Maciakowskiej i Wojciecha Szymańskiego to książki nagrodzone w tegorocznej – drugiej edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza. Wyróżnienie za całokształt pracy literackiej otrzymał Aleksander Jurewicz. Natomiast Kaszubską Nagrodą Literacką uhonorowano Katarzynę Lewnę.

W kościele św. Jana w Gdańsku wczoraj wieczorem odbyła się uroczystość wręczenia nagród w II edycji Pomorskiej i Kaszubskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza. 

Literacką Książką Roku został „Latawiec z betonu” Moniki Milewskiej. To książka z podwójnym bohaterem: głównym motorem zdarzeń jest bezimienny Inżynier, ale równie ważny jest Falowiec, skonstruowany przez niego modernistyczny blok, stojący pośród łąk gdańskiego Przymorza. 

Autorka powieści jest dramaturgiem, poetką, bajkopisarką i tłumaczką. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Etnologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest stypendystką m.in. Ministra Kultury, Ministra Edukacji Narodowej, rządu Francji i rządu Włoch, miesięcznika „Polityka” i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, amerykańskiej Fundacji A. Mellona, International Writers and Translator's Center w Rodos oraz Baltic Centre for Writers and Translators w Visby. Za książkę „Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne” była nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2003.

Pomorską Książką Roku zostały natomiast „Gdańskie ogrody” Ewy Barylewskiej-SzymańskiejKatarzyny Rozmarynowskiej, Zofii Maciakowskiej i Wojciecha Szymańskiego.

Publikacja przybliża historię prywatnych założeń ogrodowych, a także parków i miejskich zieleńców Gdańska. Ukazuje najbardziej znane ogrody obecne w świadomości gdańszczan do dziś, jak Ogród opacki w Oliwie oraz założenia nieistniejące, zapomniane lub zachowane jedynie w pamięci wąskiego grona fachowców, jak choćby ogród Rottenburgów w Strzyży. Książka ukazuje także kulturę ogrodową, wprowadza w świat uprawianych w ogrodach i oranżeriach roślin, przybliża ofertę sprzedaży sadzonek, nasion i cebulek kwiatowych, zwraca uwagę na budowle wznoszone w parkach i dekorację ogrodów. Te zagadnienia były dotąd niemal nieobecne w pamięci gdańszczan. Publikacja „Gdańskie ogrody” towarzyszyła wystawie o tym samym tytule, która była prezentowana do końca września 2018 roku w Domu Uphagena.

Nagroda za całokształt pracy literackiej

Aleksander Jurewicz, laureat nagrody za całokształt pracy literackiej, to znakomity poeta, prozaik i eseista. Urodził się w 1952 roku w Lidzie na Białorusi, skąd w ramach akcji repatriacyjnej w roku 1957 przyjechał wraz z rodzicami do Polski. Studiował na Uniwersytecie Gdańskim i w Studium Scenariuszowym Łódzkiej Szkoły Filmowej. W latach 70. i 89. wydał kilka tomów wierszy o silnym ładunku autobiograficznym: „Sen, który na pewno nie był miłością" (1974), „Po drugiej stronie" (1977) i „Nie strzelajcie do Beatlesów" (1983). Rozgłos Jurewiczowi przyniosła „Lida", za którą otrzymał Nagrodę Czesława Miłosza. „Lida” to książka, na którą składają się fragmenty poetyckie, zapisy prozy i wyimki z listów od babki autora. Jest wielkim trenem i lamentem za utraconym rajem niewinności. Przynosi literackie fotografie i migawki z miasteczka, w którym autor spędził wczesne dzieciństwo, i sprawozdanie z dokonanej przeprowadzki do obcego i nieprzyjaznego świata. W 2006 roku książka-kolaż Aleksandra Jurewicza – „Popiół i wiatr” – uzyskała nominację do Nagrody Nike.

Przypomnijmy: w tegorocznej edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej jury konkursu – po zapoznaniu się z blisko 350 pozycjami wydanymi w 2018 r. na Pomorzu lub przez pomorskich twórców – nominowało do nagrody ośmioro kandydatów. Zwycięzców poznaliśmy we czwartek, 24 października 2019 r. podczas uroczystej gali w kościele św. Jana w Gdańsku. Laureaci otrzymali statuetki Wiatr od Morza autorstwa prof. Jacka Zdybla i nagrody pieniężne (każda w wysokości 10 tysięcy złotych). Galę uświetnił koncert Katarzyny Groniec.

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza

Najmłodszym wyróżnieniem Samorządu Województwa Pomorskiego w dziedzinie kultury, ustanowionym przez Sejmik Województwa Pomorskiego w stulecie odzyskania Niepodległości, jest Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza. Jest wyrazem uznania dla twórczej pracy i dokonań pomorskich środowisk twórczych – pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, a także wydawców książek i czasopism oraz bibliotekarzy.

Nagroda jest przyznawana autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Nie ma znaczenia miejsce publikacji dzieła.

Kategorie nagrody

Literacka Książka Roku – oceniane są utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny;

Pomorska Książka Roku – oceniane są publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe;

Całokształt pracy literackiej – oceniany jest dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Kto decyduje o nominacjach?

Podczas tegorocznej edycji jury obradowało w składzie:

 • ·prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski– przewodniczący – literaturoznawca, krytyk literacki i teatrolog, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, profesor UG,
 • ·Bożena Orczykowska– zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku,
 • ·Elżbieta Pękała– redaktor, organizator i promotor czytelnictwa,
 • ·dr hab. Katarzyna Szalewska– adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autorka i współredaktorka książek naukowych, prof. nadzw. UG
 • ·Władysław Zawistowski– pisarz, dyrektor Departamentu Kultury UMWP.

Kaszubska Nagroda Literacka

Wyróżnienie, ze względu na swój ściśle regionalny charakter oraz specyfikę językową, wymaga, aby nad kandydaturami pochylili się najlepsi specjaliści w tej dziedzinie. Dlatego też kapituła tej nagrody działa niezależnie od jury Pomorskiej Nagrody Literackiej. Kapituła, pod przewodnictwem dra Artura Jabłońskiego, postanowiła nagrodzić Krystynę Lewnę za jej opowiadania, które ukazywały się w „Stegnie”, literackim dodatku do miesięcznika „Pomerania”. W swoich utworach pisarka konsekwentnie kreśli portrety psychologiczne kobiet i ujawnia sytuacje będące wcześniej tabu w literaturze kaszubskiej, związane z rolą kobiety w tradycyjnym modelu rodziny. 

Kapituła Kaszubskiej Nagrody Literackiej

dr Artur Jabłoński – przewodniczący – dziennikarz, pisarz, samorządowiec, założyciel Radia Kaszëbë i dwujęzycznej szkoły podstawowej, badacz języka i kultury kaszubskiej,

Stanisław Janke – poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta, twórca i tłumacz literatury kaszubskiej, ubiegłoroczny laureat pierwszej odsłony Kaszubskiej Nagrody Literackiej,

dr Dariusz Majkowski – znawca i propagator języka kaszubskiego, członek Rady Języka Kaszubskiego.


„Latawc z betonu” Móniczi Milewsczi ë „Gduńsczé òdgrodë” Éwë Barëlewsczi-Szimańsczi, Katarzënë Rozmarinowsczi,  Zofie Maczakòwsczi i Wòjcecha Szimańsczégò to ksążczi, jaczé dobéłë w latosy – drëdżi edicje Pòmòrsczi Lëteracczi Nôdgrodë Wiater òd Mòrzô. Wëapartnienié za całosztôłt lëtëracczi robòtë dobéł Aleksander Jurewicz. Kaszëbską Lëteracką Nôdgrodã za òpòwiescë dostała Katarzëna Léwna. 

Lëteracką Ksążką Rokù òstôł „Latawc z Bbetonu” Móniczi Milewsczi. To je ksążka z debeltnym herojã: przédnym mòtorã wëdarzeniów je bezmionowi Jinżiniéra, ale równo wôżny je Falowc, wëbùdowóny bez niegò moderny blok, co stoji wëstrzód smùgów gdańsczégò Przimòrzô. Aùtorka pòwiescë je dramaturgã, pòétką, bajkòpisôrką ë dolmaczërką. Robi za adiunkta w Zakłôdze Etonologie Jinstitutë Archeologie Gduńsczégò Ùniwersytetu. Òna dosta stypendium m.jin. Minystra Kùlturë, Minystra Nôrodny Edukacje, rządë Francje ë rządë  Jitalie, miesãcownika „Pòlitika” ë Fùndacje na rzecz Pòlsczi Nôùczi, amerikańsczi Fundacje A. Mellona, International Writers and Translators w Visby. Za ksążkã „Òcet ë łzë. Terror Wiôldżi Francësczi Rewolucje jakò traùmaticzné wëdarzenié” òna bëła nominowónô do Lëteracczi Nôdgrodë Nike 2003.

Pòmòrską Ksążką Rokù òstałë zôs „Gduńsczé òdgrodë” Éwë Barëlewsczi-Szimańsczi, Katarzënë Rozmarinowsczi,, Zofie Maczakòwsczi ë Wòjcecha Szimańsczégò. Pòblikacjô pòkazywô historiã priwatnëch ògardowich założeniów, a też parków ë miejsczich zelonych placów Gduńska. Mòżno tam òbaczëc nôbarżi znóne ògrodë w swiądë mieszkeńców Gduńska do dzysô, to je òpacczi Ògród w Òlëwie ë też ju zabëté planë abò taczé, co òstałë blós w pamiãcë môłégò karna znôjarzów, m.jin.  ògród Rottenbùrgów w Strziżë. Ksążka pòkazywô też ògardową kùlturã, wprowadzywô w swiat swiat roscenów, zblëżiwô czëtińców do przedôwónëch rozmajitëch roscënów ë kwiatowich cébùlków, dôwô bôczenié na bùdacje, co są w parkach ë strojenié ògrodów. Te témë wnetka nie bëłë donëchczas znóne wëstrzód mieszkeńców Gduńska. Pùblikacjô „Gduńsczé ògrodë” bëła prezentowónô òb czas wëstôwkù z tim samim titlã, co warôł do kùńca séwnika 2018 rokù w Dodomù Ùphagena.

Aleksander Jurewicz, dobëtnik nôdgrodë za całosztôłt lëteracczi robòtë, to bëlny pòéta ë pisôrz prozë. Òn sã ùrodzëł w 1952 rokù Lidze w Biôłorusëje, skądka òb czas repatriacjowi akcje w 1957 rokù przëjachôł razã ze swòjima starszima do Pòlsczi. Òn sztudérowôł na Gduńsczim Ùniwersytece ë  w Scenarnikòwim Sztudium Łódzczi Filmòwi Szkòłë. W latach 70. i 80. wëdôł czile dzélów wiérztów z aùtobiograficznym akcentã: „Spik, jaczi gwës nie béł miłotą” (1974), „Pò drëdżi starnie” (1977) ë „Nie chceta strzélac do Beatlesów” (1983). Wiedzã ò Jurewiczów rozeszła sã dzãka jegò ksążce „Lida”, za jaką dostôł Nôdgrodã miona Czesława Miłosza. „Lida” to je ksążka, w jaczi skłôd wchôdają pòéticczé wëjimczi, përznã je tam prozë ë też tam nalezc mòżno dzélëczi lëstów ómë do aùtora. „Lida” je wiôldżim rëczenim aùtora za znikwiónym  mirã niewinnoscë. Ksążka je bòkatnô w lëteracczé òdjimczi ë wëjimczi z gardu, w jaczim Jurewicz béł dzeckã. Je to też sprawòzdónié z przecygniãcô do nieznónégò swiata. W 2006 rokù ksążka Aleksandra Jurewicza „Pòpiół ë wiater” dosta nbédënk do Nôdgrodë Nike.

Chcemë przëbôczëc: w latosy edicje Pòmòrsczi Lëteracczi Nôdgrodë òbsądzëcélowie – pò przeczëtanim wnetka 359 wëdowiznama z 2018 r. na Pòmòrzim abò bez pòmòrsczich ùtwórców, nominowalë do nodgorodë òsmë sztëk lëdzy. Dobiwców më mómë pòznóné we czwiôrtk, 24 rujana 2019 r., òb czas ùroczësti galë w kòscele sw. Jana we Gduńskù. Dobiwcowie dostalë figùrczi Wiater òd Mòrzô, jaczich aùtorã je prof. Jack Zdibel ë też òni dostalë dëtkòwé nôdgrodë (pò 10 tësãcy złotich). Òb czas wëdarzeniô béł też koncert Katarzënë Groniec.

Pòmòrskô Lëterackô Nôdgroda Wiater òd Mòrzô

Nômłodszim wëapartnienim Samòrządzënë Pòmòrsczégò Wòjewództwa w dzélu kùlturë je je prawie Pòmòrskô Lëterackô Nôdgroda Wiater òd Mòrzô. Òna mô pòkazywac ùznanié dlô pòmòrsczich ùtwórców – pisôrzów, gazétników, aùtorów ksążków ë hùmanisticznych historicznych a regionowich òpracowaniów, dramapisôrzów ë scenorzistów, a też wydôwców ksążków ë czasopismionów a bibliotékarzów. Nôdgroda je dlô aùtorów z Pòmòrzô abò za dokôzë baro sparłãczoné z Pòmòrzim, a też za całosztôłt dzejaniô dlô kążków, czëtnictwa w rokù przed ji rozdanim. Nie je tu wôżny môl publikacje dokôzu.

Kategorie nôdgrodë

Lëterackô Ksążka Rokù – tu dobiwają dokôzë z rozmajiti beletristiczi: pòézjô, prozô, lëteracczi repòrtôż, mònografiô, kritika lëterackô ò wësoczich esteticznych wôrtnotach, a też scenarnik czë drama;

Pòmòrskô Ksążka Rokù – tu òbsądzëclowie wibérają pùblikacje sparłãczoné z Pòmòrza, tak samo lëteracczé, jak też z jinszich ôrtów pisaniô: historiczné òpracowaniô, mònografie, biografie, regionowé sztudia, prowadniczi, nôùkòwé rozprawë;

Całosztôłt lëteracczi robòtë – tu je wôżnô wiôlgòsc ùtwórczi robòtë: ji jintelektualnô ë artisticznô wôrtnota, òdbiér z kraju, ji znaczenié dlô regionu, dobëca z jinszich ôrtów: edukacje, kùlturowégò ë spòlëznowégò żëcégò, czëtnictwa.

Chto dôwô niminacje?

Latos òbsądzëclama bëlë:

 • ·prof. dr hab. Zbigniew Majchrowsczi – przédnik – lëteraturoznajôrz, lëteracczi kritik a teatrolog, nôleżnik Kòmitetë Nôùków ò Lëteraturze PAN, profesor GÙ,
 • ·Bożena Òrczikòwskô – zastãpcô dyrektora Wòjewódzczi ë Miejsczi Pùbliczny Biblioteczi Miona Josepha Cònrada-Kòrzeniowsczégò we Gduńskù,
 • ·Elżbieta Pãkala – redachtorkô, òrganizatorkô ë promòtorkô czëtnictwa,
 • ·dr hab. Katarzëna Szalewskô – adiunkt na Gduńsczim Ùniwersytece, autorka ë wëspółredachtorka nôùkòwich ksążków, prow, nadzw. GÙ.
 • ·Władisłôw Zawistowsczi – pisôrz, dyrektor Departamentu Kùlturë ÙMPW.
 • · 

Kaszëbskô Lëterackô Nôdgroda

Wëaróżnienié, z pòzdrzatkù na swój czësto regionowi ôrt ë jãzëkòwą apartnotã, brekuje, cobë nôdgrodã z tego dzélu prziznalë blós nôlepszi. Dlôte òbsądzëclowie ti nôdgrodë dzejają apart òd tich z Pòmòrsczi Lëteracczi Nôdgrodë. Jury, jaczégò przédnikã je Artur Jablońsczi, dało nôdgrodã dlô Kristinë Lewnë za ji òpòwiadaniô, chtërne pòkazywałë sã w „Stegnie”, dodôwkã do misãcownikã „Pòmòraniô”. W swòjich dokôzach Léwna pòkaza psychòlogiczné pòrtretë białków  ë dôwô bôczënk na sprawë, jaczé donychczas bëłë tabù w kaszëbsczi lëteraturze, sparłãczoné z bécym białką w tradicjowim módelu familie.

Òbsądzëclowie Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë

dr Artur Jablońsczi – przédnik – gazétnik, pisôrz, samòrządzënowc, załóżca Radia Kaszëbë ë dwajãzëkòwi spòdleczny szkòłë, badôcz kaszebsczégò jãzëka ë kùlturë,

Stanisłôw Janke – pòéta, prozaik,  lëteracczi kritik, ùtwórca ë kritik kaszëbsczi lëteraturë, latosy dobiwca pierszi Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë,

dr Dariusz Majkòwsczi – znajôrz a propagator kaszëbsczégò jãzëka, nôleżnik Radë Kaszëbsczégò Jãzëka.

 

Michał Piotrowski - Rzecznik Prasowy / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ostatnio zmieniany środa, 30 październik 2019 10:53

Newsletter

Historia

50-lat działalności Muzeum Gdańska

2 kwietnia 1970 r. udostępniono zwiedzającym Ratusz Głównego Miasta, siedzibę główną dzisiejszego Muzeum Gdańska. Obecnie 10 oddziałowe muzeum jest jedną z chętniej odwiedzanych placówek muzealnych w Gdańsku. Zamiast przeniesionych z powodu koronawirusa na 24...

02-04-2020 91 Historia

Podział Gdańska na dzielnice w latach …

Przedstawiamy bardzo ciekawy referat dra Jana Daniluka (Uniwersytet Gdański) dotyczący ewolucji podziału administracyjnego powojennego Gdańska (do końca 1973 roku).

13-12-2019 2979 Historia

Ostatnio dodane

Ratujemy oliwską gastronomię!

Ratujemy oliwską gastronomię!

Od soboty restauracje, kawiarnie czy bary muszę być zamknięte. Nadal jednak mogą sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia można brać na wynos lub też z dostawą...

16-03-2020 2529 Rozrywka

Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury - marzec 2020

Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultur…

Drodzy Sąsiedzi, spotkajmy się w marcu: 02.03 poniedziałek10:00-13:00 English Lang. Issues14:00 Porady prawne Pana Józefa16: 00 Brydż03.03 wtorek10:00 – 13:00 Grupa My mamy!04.03 środa9:00 – 13:00 Co-working10:00-12:00 Grupa aktorska. Warsztaty teatralne...

03-03-2020 283 Rozrywka

 1. Najnowsze
 2. Oceniane
 3. Komentarze

Kalendarium tekstów

« Kwiecień 2020 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30