Reklama

50 000 zł za najładniejszą elewację

Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza konkurs na najładniejszą elewację budynku wyremontowaną w 2009 roku. 
W konkursie mogą wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe, a nagrodą główną jest 50 tys. zł.

Kaprow
wyremontowana kamienica na rogu ul. Kaprów i Miraua

Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Gdańska oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta. Do konkursu mogą być zgłaszane budynki wybudowane do dnia 27 maja 1990 roku i będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2010, w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: ?Konkurs na najładniejszą elewację  roku 2009?. Zgłoszenie winno być złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do załącznika do Zarządzenia nr 628/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 maja 2009 r.

Michał Piotrowski – Biuro Prasowe UM Gdańsk

Szczegółowy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA ELEWACJA ROKU”

§ 1

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Najładniejsza elewacja  roku” jest Prezydent Miasta Gdańska.
 2. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na        terenie Miasta Gdańsk oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta Gdańska
 3. Ogłoszenie o Konkursie publikowane będzie w I półroczu roku na dany rok, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Gminy Miasta Gdańska i w gazecie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2

 1. Konkurs kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, które przeprowadziły w roku obowiązywania konkursu, tj. 01 stycznia ? 31 grudnia, remont lub renowacje budynku w części obejmującej przynajmniej jego fasadę.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączone są budynki stanowiące 100% własność Gminy Miasta Gdańsk oraz budynki stanowiące własność innych osób prawnych w tym Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 3

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najefektowniejszej fasady spośród budynków wymienionych w § 2 ust. 1.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie budynki wybudowane do dnia 27 maja 1990 roku.
 3. Zgłoszenia do Konkursu sporządzone na piśmie należy składać w terminie do dnia wyznaczonego w ogłoszeniu o Konkursie, w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: ?Konkurs na najładniejszą elewacje roku 2009? wpisując rok objęty Konkursem.
 4. Zgłoszenie złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej winno zawierać:  dane uczestnika, udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości, oświadczenie, iż uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu oraz oświadczenie o wykonanym remoncie elewacji  oraz zdjęcie budynku po modernizacji na dowolnym nośniku, przy czym w przypadku  fotografii na matowym papierze o formacie nie mniejszym niż A5, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

§ 4

  Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest nie zaleganie w stosunku do       Gminy Miasta Gdańsk z opłatami oraz podatkami lokalnymi, potwierdzone oświadczeniem uczestnika Konkursu.

§ 5

  Z Konkursu będą wykluczone budynki wykraczające poza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska

  § 6

 1. Listę laureatów Konkursu sporządza Komisja Konkursowa w I kwartale roku następującego po roku objętym Konkursem.
 2. Prezydent Miasta Gdańska powołuje Komisję Konkursową, odrębnym zarządzeniem.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
 1. 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska, w tym z:
  • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków,
  • Wydziału  Skarbu.
 1. 3 przedstawicieli Rady Miasta, w tym z:
  • Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej,
  • Komisji  Turystyki i Promocji Miasta,
  • Komisja Samorządu i  Ładu Publicznego.
 1. Przewodniczącym Komisji  Konkursowej jest Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Mieszkaniowej i Komunalnej.

  § 7

 1. W czasie trwania Konkursu Komisja Konkursowa dokonuje oceny budynków biorących udział w Konkursie  w III etapach:

  1)  I etap  polegać będzie na formalnej ocenie złożonych wniosków

  2) II etap polegać będzie na ocenie zgłoszeń w oparciu o n/wymienione kryteria,:

  1. Wygląd budynków, ogólne wrażenie w tym atrakcyjność formy i kolorystyki w kontekście otaczającej przestrzeni: 0-10 pkt.
  2. rodzaj i jakość stosowanych materiałów budowlanych: 0-10 pkt.

W II etapie zostanie wyłonionych 10 budynków, które przejdą do III etapu.

3) III etap polegać będzie na ostatecznym wyłonieniu, większością głosów

zwycięzców, po dokonaniu wizji w terenie budynków wyłonionych w II etapie.

  § 8

 1. Z każdego przeglądu Komisja sporządza protokół oraz arkusz oceny w oparciu o

kryteria określone w § 7.

 1. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego z całości prac komisji.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na koniec I kwartału roku następnego po roku objętym Konkursem w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdańska oraz w internetowej witrynie Miasta Gdańsk.

§ 9

 1. Uczestnicy  Konkursu zostaną uhonorowani świadectwem udziału w Konkursie.
 2. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu przyznaje się ?Nagrodę Główną?.
 3. W  przypadku braku rozstrzygnięcia Konkursu, przyznaje się 3 równorzędne wyróżnienia.
 4. Nagrodę Główną lub wyróżnienia ustala Prezydent Miasta Gdańska w ogłoszeniu o Konkursie.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu w części lub całości gdy wpłynie jedna oferta lub zgłoszenia do Konkursu nie spełnią celu Konkursu.

 

Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza konkurs na najładniejszą elewację budynku wyremontowaną w 2009 roku. 
W konkursie mogą wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe, a nagrodą główną jest 50 tys. zł.


Kaprow
wyremontowana kamienica na rogu ul. Kaprów i Miraua

Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Gdańska oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta. Do konkursu mogą być zgłaszane budynki wybudowane do dnia 27 maja 1990 roku i będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2010, w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: ?Konkurs na najładniejszą elewację  roku 2009?. Zgłoszenie winno być złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do załącznika do Zarządzenia nr 628/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 maja 2009 r.

Michał Piotrowski - Biuro Prasowe UM Gdańsk

Szczegółowy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU "NAJŁADNIEJSZA ELEWACJA ROKU"

§ 1

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja  roku" jest Prezydent Miasta Gdańska.
 2. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na        terenie Miasta Gdańsk oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta Gdańska
 3. Ogłoszenie o Konkursie publikowane będzie w I półroczu roku na dany rok, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Gminy Miasta Gdańska i w gazecie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2

 1. Konkurs kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, które przeprowadziły w roku obowiązywania konkursu, tj. 01 stycznia ? 31 grudnia, remont lub renowacje budynku w części obejmującej przynajmniej jego fasadę.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączone są budynki stanowiące 100% własność Gminy Miasta Gdańsk oraz budynki stanowiące własność innych osób prawnych w tym Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 3

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najefektowniejszej fasady spośród budynków wymienionych w § 2 ust. 1.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie budynki wybudowane do dnia 27 maja 1990 roku.
 3. Zgłoszenia do Konkursu sporządzone na piśmie należy składać w terminie do dnia wyznaczonego w ogłoszeniu o Konkursie, w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: ?Konkurs na najładniejszą elewacje roku 2009? wpisując rok objęty Konkursem.
 4. Zgłoszenie złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej winno zawierać:  dane uczestnika, udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości, oświadczenie, iż uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu oraz oświadczenie o wykonanym remoncie elewacji  oraz zdjęcie budynku po modernizacji na dowolnym nośniku, przy czym w przypadku  fotografii na matowym papierze o formacie nie mniejszym niż A5, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

§ 4

  Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest nie zaleganie w stosunku do       Gminy Miasta Gdańsk z opłatami oraz podatkami lokalnymi, potwierdzone oświadczeniem uczestnika Konkursu.

§ 5

  Z Konkursu będą wykluczone budynki wykraczające poza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska

  § 6

 1. Listę laureatów Konkursu sporządza Komisja Konkursowa w I kwartale roku następującego po roku objętym Konkursem.
 2. Prezydent Miasta Gdańska powołuje Komisję Konkursową, odrębnym zarządzeniem.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
 1. 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska, w tym z:
  • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków,
  • Wydziału  Skarbu.
 1. 3 przedstawicieli Rady Miasta, w tym z:
  • Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej,
  • Komisji  Turystyki i Promocji Miasta,
  • Komisja Samorządu i  Ładu Publicznego.
 1. Przewodniczącym Komisji  Konkursowej jest Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Mieszkaniowej i Komunalnej.

  § 7

 1. W czasie trwania Konkursu Komisja Konkursowa dokonuje oceny budynków biorących udział w Konkursie  w III etapach:

  1)  I etap  polegać będzie na formalnej ocenie złożonych wniosków

  2) II etap polegać będzie na ocenie zgłoszeń w oparciu o n/wymienione kryteria,:

  1. Wygląd budynków, ogólne wrażenie w tym atrakcyjność formy i kolorystyki w kontekście otaczającej przestrzeni: 0-10 pkt.
  2. rodzaj i jakość stosowanych materiałów budowlanych: 0-10 pkt.

W II etapie zostanie wyłonionych 10 budynków, które przejdą do III etapu.

3) III etap polegać będzie na ostatecznym wyłonieniu, większością głosów

zwycięzców, po dokonaniu wizji w terenie budynków wyłonionych w II etapie.

  § 8

 1. Z każdego przeglądu Komisja sporządza protokół oraz arkusz oceny w oparciu o

kryteria określone w § 7.

 1. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego z całości prac komisji.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na koniec I kwartału roku następnego po roku objętym Konkursem w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdańska oraz w internetowej witrynie Miasta Gdańsk.


§ 9

 1. Uczestnicy  Konkursu zostaną uhonorowani świadectwem udziału w Konkursie.
 2. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu przyznaje się ?Nagrodę Główną?.
 3. W  przypadku braku rozstrzygnięcia Konkursu, przyznaje się 3 równorzędne wyróżnienia.
 4. Nagrodę Główną lub wyróżnienia ustala Prezydent Miasta Gdańska w ogłoszeniu o Konkursie.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu w części lub całości gdy wpłynie jedna oferta lub zgłoszenia do Konkursu nie spełnią celu Konkursu.

 

|

Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza konkurs na najładniejszą elewację budynku wyremontowaną w 2009 roku. 
W konkursie mogą wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe, a nagrodą główną jest 50 tys. zł.


Kaprow
wyremontowana kamienica na rogu ul. Kaprów i Miraua

Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Gdańska oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta. Do konkursu mogą być zgłaszane budynki wybudowane do dnia 27 maja 1990 roku i będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2010, w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: ?Konkurs na najładniejszą elewację  roku 2009?. Zgłoszenie winno być złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do załącznika do Zarządzenia nr 628/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 maja 2009 r.

Michał Piotrowski - Biuro Prasowe UM Gdańsk

Szczegółowy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU "NAJŁADNIEJSZA ELEWACJA ROKU"

§ 1

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja  roku" jest Prezydent Miasta Gdańska.
 2. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na        terenie Miasta Gdańsk oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta Gdańska
 3. Ogłoszenie o Konkursie publikowane będzie w I półroczu roku na dany rok, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Gminy Miasta Gdańska i w gazecie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2

 1. Konkurs kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, które przeprowadziły w roku obowiązywania konkursu, tj. 01 stycznia ? 31 grudnia, remont lub renowacje budynku w części obejmującej przynajmniej jego fasadę.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączone są budynki stanowiące 100% własność Gminy Miasta Gdańsk oraz budynki stanowiące własność innych osób prawnych w tym Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 3

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najefektowniejszej fasady spośród budynków wymienionych w § 2 ust. 1.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie budynki wybudowane do dnia 27 maja 1990 roku.
 3. Zgłoszenia do Konkursu sporządzone na piśmie należy składać w terminie do dnia wyznaczonego w ogłoszeniu o Konkursie, w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: ?Konkurs na najładniejszą elewacje roku 2009? wpisując rok objęty Konkursem.
 4. Zgłoszenie złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej winno zawierać:  dane uczestnika, udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości, oświadczenie, iż uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu oraz oświadczenie o wykonanym remoncie elewacji  oraz zdjęcie budynku po modernizacji na dowolnym nośniku, przy czym w przypadku  fotografii na matowym papierze o formacie nie mniejszym niż A5, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

§ 4

  Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest nie zaleganie w stosunku do       Gminy Miasta Gdańsk z opłatami oraz podatkami lokalnymi, potwierdzone oświadczeniem uczestnika Konkursu.

§ 5

  Z Konkursu będą wykluczone budynki wykraczające poza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska

  § 6

 1. Listę laureatów Konkursu sporządza Komisja Konkursowa w I kwartale roku następującego po roku objętym Konkursem.
 2. Prezydent Miasta Gdańska powołuje Komisję Konkursową, odrębnym zarządzeniem.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
 1. 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska, w tym z:
  • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków,
  • Wydziału  Skarbu.
 1. 3 przedstawicieli Rady Miasta, w tym z:
  • Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej,
  • Komisji  Turystyki i Promocji Miasta,
  • Komisja Samorządu i  Ładu Publicznego.
 1. Przewodniczącym Komisji  Konkursowej jest Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Mieszkaniowej i Komunalnej.

  § 7

 1. W czasie trwania Konkursu Komisja Konkursowa dokonuje oceny budynków biorących udział w Konkursie  w III etapach:

  1)  I etap  polegać będzie na formalnej ocenie złożonych wniosków

  2) II etap polegać będzie na ocenie zgłoszeń w oparciu o n/wymienione kryteria,:

  1. Wygląd budynków, ogólne wrażenie w tym atrakcyjność formy i kolorystyki w kontekście otaczającej przestrzeni: 0-10 pkt.
  2. rodzaj i jakość stosowanych materiałów budowlanych: 0-10 pkt.

W II etapie zostanie wyłonionych 10 budynków, które przejdą do III etapu.

3) III etap polegać będzie na ostatecznym wyłonieniu, większością głosów

zwycięzców, po dokonaniu wizji w terenie budynków wyłonionych w II etapie.

  § 8

 1. Z każdego przeglądu Komisja sporządza protokół oraz arkusz oceny w oparciu o

kryteria określone w § 7.

 1. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego z całości prac komisji.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na koniec I kwartału roku następnego po roku objętym Konkursem w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdańska oraz w internetowej witrynie Miasta Gdańsk.


§ 9

 1. Uczestnicy  Konkursu zostaną uhonorowani świadectwem udziału w Konkursie.
 2. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu przyznaje się ?Nagrodę Główną?.
 3. W  przypadku braku rozstrzygnięcia Konkursu, przyznaje się 3 równorzędne wyróżnienia.
 4. Nagrodę Główną lub wyróżnienia ustala Prezydent Miasta Gdańska w ogłoszeniu o Konkursie.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu w części lub całości gdy wpłynie jedna oferta lub zgłoszenia do Konkursu nie spełnią celu Konkursu.

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza konkurs na najładniejszą elewację budynku wyremontowaną w 2009 roku. 
W konkursie mogą wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe, a nagrodą główną jest 50 tys. zł.


Kaprow
wyremontowana kamienica na rogu ul. Kaprów i Miraua

Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Gdańska oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta. Do konkursu mogą być zgłaszane budynki wybudowane do dnia 27 maja 1990 roku i będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2010, w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: ?Konkurs na najładniejszą elewację  roku 2009?. Zgłoszenie winno być złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do załącznika do Zarządzenia nr 628/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 maja 2009 r.

Michał Piotrowski – Biuro Prasowe UM Gdańsk

Szczegółowy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA ELEWACJA ROKU”

§ 1

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Najładniejsza elewacja  roku” jest Prezydent Miasta Gdańska.
 2. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na        terenie Miasta Gdańsk oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta Gdańska
 3. Ogłoszenie o Konkursie publikowane będzie w I półroczu roku na dany rok, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Gminy Miasta Gdańska i w gazecie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2

 1. Konkurs kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, które przeprowadziły w roku obowiązywania konkursu, tj. 01 stycznia ? 31 grudnia, remont lub renowacje budynku w części obejmującej przynajmniej jego fasadę.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączone są budynki stanowiące 100% własność Gminy Miasta Gdańsk oraz budynki stanowiące własność innych osób prawnych w tym Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 3

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najefektowniejszej fasady spośród budynków wymienionych w § 2 ust. 1.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie budynki wybudowane do dnia 27 maja 1990 roku.
 3. Zgłoszenia do Konkursu sporządzone na piśmie należy składać w terminie do dnia wyznaczonego w ogłoszeniu o Konkursie, w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: ?Konkurs na najładniejszą elewacje roku 2009? wpisując rok objęty Konkursem.
 4. Zgłoszenie złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej winno zawierać:  dane uczestnika, udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości, oświadczenie, iż uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu oraz oświadczenie o wykonanym remoncie elewacji  oraz zdjęcie budynku po modernizacji na dowolnym nośniku, przy czym w przypadku  fotografii na matowym papierze o formacie nie mniejszym niż A5, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

§ 4

  Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest nie zaleganie w stosunku do       Gminy Miasta Gdańsk z opłatami oraz podatkami lokalnymi, potwierdzone oświadczeniem uczestnika Konkursu.

§ 5

  Z Konkursu będą wykluczone budynki wykraczające poza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska

  § 6

 1. Listę laureatów Konkursu sporządza Komisja Konkursowa w I kwartale roku następującego po roku objętym Konkursem.
 2. Prezydent Miasta Gdańska powołuje Komisję Konkursową, odrębnym zarządzeniem.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
 1. 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska, w tym z:
  • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków,
  • Wydziału  Skarbu.
 1. 3 przedstawicieli Rady Miasta, w tym z:
  • Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej,
  • Komisji  Turystyki i Promocji Miasta,
  • Komisja Samorządu i  Ładu Publicznego.
 1. Przewodniczącym Komisji  Konkursowej jest Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Mieszkaniowej i Komunalnej.

  § 7

 1. W czasie trwania Konkursu Komisja Konkursowa dokonuje oceny budynków biorących udział w Konkursie  w III etapach:

  1)  I etap  polegać będzie na formalnej ocenie złożonych wniosków

  2) II etap polegać będzie na ocenie zgłoszeń w oparciu o n/wymienione kryteria,:

  1. Wygląd budynków, ogólne wrażenie w tym atrakcyjność formy i kolorystyki w kontekście otaczającej przestrzeni: 0-10 pkt.
  2. rodzaj i jakość stosowanych materiałów budowlanych: 0-10 pkt.

W II etapie zostanie wyłonionych 10 budynków, które przejdą do III etapu.

3) III etap polegać będzie na ostatecznym wyłonieniu, większością głosów

zwycięzców, po dokonaniu wizji w terenie budynków wyłonionych w II etapie.

  § 8

 1. Z każdego przeglądu Komisja sporządza protokół oraz arkusz oceny w oparciu o

kryteria określone w § 7.

 1. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego z całości prac komisji.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na koniec I kwartału roku następnego po roku objętym Konkursem w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdańska oraz w internetowej witrynie Miasta Gdańsk.


§ 9

 1. Uczestnicy  Konkursu zostaną uhonorowani świadectwem udziału w Konkursie.
 2. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu przyznaje się ?Nagrodę Główną?.
 3. W  przypadku braku rozstrzygnięcia Konkursu, przyznaje się 3 równorzędne wyróżnienia.
 4. Nagrodę Główną lub wyróżnienia ustala Prezydent Miasta Gdańska w ogłoszeniu o Konkursie.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu w części lub całości gdy wpłynie jedna oferta lub zgłoszenia do Konkursu nie spełnią celu Konkursu.