Reklama

Budżet Obywatelski krok po kroku

Przed nami druga edycja gdańskiego budżetu obywatelskiego. Już od 16 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski z propozycjami projektów. Ważny jest pomysł i jego poparcie!

BO2015_plakat

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub czasowy), który przed 16 czerwca tego roku ukończy 16 lat i uda mu się zebrać 15 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy.

Budżet obywatelski to część budżetu Gdańska przeznaczona do dyspozycji mieszkańców. Oznacza to, że każdy kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. To dwa miliony więcej niż w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2014 będącej pilotażem.

W pierwszej edycji złożono ponad 400 projektów, a frekwencja w głosowaniu wyniosła 13,6%. Do realizacji wybrano 28 projektów na kwotę prawie 10 milionów złotych.

Teraz pomysłów może być jeszcze więcej. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów:  9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólno miejskie.

Najważniejsze zmiany w przebiegu konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2015 w stosunku do roku 2014:

Zmiany wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska:

– zniesienie zakresu tematycznego, mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy,

– zwiększenie kwoty do 11 mln, z czego 2 mln na projekty ogólno miejskie i 9 mln na projekty dzielnicowe,

– projekty dzielnicowe pozostają bez zmian  a ich koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto, Okręgi konsultacyjne pozostają bez zmian,

– projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 miliony złotych brutto,

– udział w konsultacjach mają gdańszczanie, którzy na dzień 16 czerwca ukończą 16 lat i są zameldowani na stałe lub czasowo w Gdańsku,

– głosować można na 5 projektów dzielnicowych i 1 projekt ogólnomiejski,

– po głosowaniu rekomendowane do realizacji są nie więcej niż dwa projekty z jednej dzielnicy.

Zmiany wynikające z regulaminu konsultacji i regulaminu prac Zespołu Konsultacyjnego:

Duże zmiany w stosunku do poprzedniej edycji dotyczą sposobu składania wniosków. Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy projektu elektronicznie, a wydrukowany formularz wraz z listą osób popierających projekt przekazuje do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dokładny opis postępowania znajduje się w rubryce ?Jak  wypełnić wniosek ? krok po kroku?

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Po spełnieniu tych warunków projekt wpisywany jest do ?Bazy Projektów Dzielnicowych? lub ?Bazy Projektów Ogólnomiejskich?.

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski. Głosujemy przez Internet  samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Pamiętaj – pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczone są na zadania, nie dla konkretnej osoby, firmy, organizacji! Realizatorzy zadań zostaną wyłonieni w 2015 roku w ramach przetargów, bądź konkursów organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Połączą siły aby Oliwa zdobyła jak najwięcej

Budżet Obywatelski + krok po kroku

POMYSŁ

Masz pomysł na zmiany w Gdańsku? Wiesz, jakie działania należałby podjąć w Twojej dzielnicy lub w Gdańsku by poprawić jakość życia mieszkańców? Nie wahaj się i zgłoś projekt! Pamiętaj ? może to być projekt dotyczący Twojej dzielnicy lub całego miasta.

Projekt dzielnicowy dotyczy terenu w ramach jednego Okręgu Konsultacyjnego i jego koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto. Projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 milionów złotych brutto.

Czego mogą dotyczyć zgłaszane projekty? W tym roku zniesiony został zakres tematyczny zgłaszanych projektów. Tym samym mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Jakie to są zadania dowiesz się tutaj.

O czym jeszcze należy pamiętać? Każdy projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku. Jak pokazało doświadczenie z pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego wiele wniosków zostało odrzuconych właśnie z tego powodu. Warto zatem skonsultować swój pomysł, o czym poniżej.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Wnioski wypełnia się wyłącznie elektronicznie poprzez stronę internetową www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

KROK 1

 1. Wejdź na stronę www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i zaloguj się do systemu. Podaj nr PESEL (pierwsza weryfikacja wnioskodawcy ? spełnienie warunku zameldowania stałego lub czasowego na terenie miasta Gdańska) oraz zaakceptuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu budżetu obywatelskiego (brak tej akceptacji wyklucza dalsze postępowanie). Potwierdzenie pozytywnej weryfikacji otrzymasz na adres e-mail lub poprzez SMS.
 1. Wypełnij w systemie pola formularza zgłoszeniowego do projektu do pkt. 8 włącznie. Można edytować i drukować formularz dowolną ilość razy.
 1. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat możliwości realizacji swojego pomysłu może uzyskać pomoc merytoryczną w wydziałach UMG i jednostkach organizacyjnych Miasta (lista wkrótce dostępna).
 2. Do wniosku możesz dołączyć dodatkowe pliki np. zdjęcia, mapa, rysunek. Maksymalnie 5 plików o pojemnosci łacznej do 10 MB.

KROK 2

 1. Zbierz podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt (nasza rada – więcej niż 15 podpisów zwiększa szanse pozytywnej weryfikacji niezbędnej ilości osób popierających pomysł).
 1. Przed wysłaniem wniosku upewnij się czy:
 • zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych Miasta,
 • koszt zadania mieści się w zakładanych kwotach dla projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich,
 • teren/obiekt w przypadku inwestycji jest własnością miasta,
 • zadanie jest możliwe do wykonania w roku 2015,
 • zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jest możliwe do wykonania,
 • zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Odpowiedź twierdząca zwiększa Twoje szanse na pozytywną weryfikację formalno-prawną wniosku.

 1. Wyślij wniosek w systemie elektronicznym poprzez akceptacji funkcji ?wyślij?.

Pamiętaj, akceptacja pola ?wyślij? ostatecznie kończy możliwość edycji wniosku!

KROK 3

Wydrukowany formularz razem z podpisami osób popierających złóż w dniach 16 ?  30 czerwca 2014 r. w

 • dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku

– Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

– Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12

– Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

 • bezpośrednio w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, UMG Gdańsk
 • lub prześlij pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu)

UWAGA

Osoby, które nie posiadają komputera, Internetu czy drukarki będą mogły wypełnić formularz i wydrukować go w wyznaczonych punktach w mieście.

Lista punktów już wkrótce na naszej stronie.

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Analiza i ocena możliwości wykonania projektu dokonywana przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne miasta. Oceny formalno-prawnej projektu dokonuje Zespół Konsultacyjny.

W przypadku gdy Zespół ustali, iż możliwe jest wprowadzenie poprawek do projektu informuje wnioskodawcę, o możliwości korekty wniosku w terminie 5 dni  roboczych.

Zespół Konsultacyjny może także zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie przesyłane jest na adres email wnioskodawcy. Wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania może uzupełnić wniosek lub udzielić wyjaśnień.

Po pozytywnej weryfikacji projekt wpisywany jest do ?Bazy Projektów Dzielnicowych? lub ?Bazy Projektów Ogólnomiejskich?.

KROK 4

GŁOSOWANIE

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejskie. Głosujemy przez Internet  samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą ilość głosów. Wynik głosowania na projekty dzielnicowe musi jednak uwzględniać zapis z Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu ?Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku? paragraf 5, pkt. 5 o treści: ?W Okręgu Konsultacyjnym rekomendowane są do realizacji nie więcej niż dwa projekty w danej dzielnicy?.

Pomoc

Jeśli mieszkańcy Gdańska mają wątpliwości jak wypełnić wniosek, jak oszacować wartość projektu, chcą wyjaśnić kwestie własności gruntów lub każdą inną kwestię związaną z BO 2015 mogą zasięgnąć porady. Wyznaczono osoby, z którymi można się kontaktować. Są to pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta ? jak GZNK, DRMG, MOPR, ZDiZ, BRG.

Wydział UMG lub jednostka organizacyjna

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Krystian Kujda

Marcin Stąporek

58 323 65 17

58 323 65 14 

krystian.kujda@gdansk.gda.pl

marcin.staporek@gdansk.gda.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Krystyna Serafin

58 526 81 33

krystyna.serafin@gdansk.gda.pl

Wydział Rozwoju

Społecznego

Katarzyna Szymańska

remonty, budynki, adaptacje, place zabaw boiska

Kazimierz Babiński

projekty miękkie – edukacyjne

Andrzej Szkutnik

współpraca z organizacjami pozarządowymi

Karin Godziniec

promocja i profilaktyka zdrowia

58  323 67 11

58 323 67 29

58 323 68 67

58 323 67 60

katarzyna.szymanska@gdansk.gda.pl

kazimierz.babinski@gdansk.gda.pl

andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl

karin.godziniec@gdansk.gda.pl

Wydział Gospodarki

Komunalnej

Krzysztof Kostrzewa

utrzymanie  stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości komunalnych

Jacek Mikołajewski

inspektor ds. Ogrodu Zoologicznego i Schroniska dla bezdomnych zwierząt

Jakub Opoczyński

inspektor ds. projektów mobilności aktywnej

Łukasz Wroński

inspektor ds. ekonomiczno-finansowych

58 323 60 82

58 323 61 10

58 323 80 85

58 323 61 61

krzysztof.kostrzewa@gdansk.gda.pl

jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl

jakub.opoczynski@gdansk.gda.pl

lukasz.wronski@gdansk.gda.pl

Wydział Geodezji

Beata Gaj

58 323 68 01

beata.gaj@gdansk.gda.pl

Wydział Skarbu

Roland Dudziuk

Referat  Sprzedaży Lokali

58 323 66 80

roland.dudziuk@gdansk.gda.pl

Wydział Środowiska

Beta Gibka

konsultant w sprawach dotyczących zieleni, przyrody

Jarosław Serek

pozostałe tematy dotyczące Wydziału Środowiska

58 323 68 14

58 323 68 39

beata.gibka@gdansk.gda.pl

jarosław.serek@gdansk.gda.pl

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Anna Gronowicz-Bhandari

Lidia Urbańska

58 323 64 40

58 323 6431

pon – 8.00-16.00

śr – 8.00-17.00

czw – 8.00-11.00

pt – 8.00-15.00

anna.gronowicz-bhandari@gdansk.gda.pl

lidia.urbanska@gdansk.gda.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zbigniew Nowiński

Gł. spec. ds. Ochrony Ppoż

58 778 60 43,

695 890 151

zbigniew.nowinski@gdansk.gda.pl

Zarząd Dróg i Zieleni

Wiesław Szańca

konsultant w zakresie utrzymania dróg

Ewa Ogińska-Woźniak

konsultant w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, małej architektury itp.

Tomasz Wawrzonek

konsultant w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Paweł Adrian

konsultant w zakresie infrastruktury tramwajowej i autobusowej

Roman Rekowski

konsultant w zakresie oświetlenia ulic

58 524 45 41

58 524 45 65

58 558 98 11

58 558 97 21

58 558 97 43

wieslaw.szanca@zdiz.gda.pl

ewa.wozniak@zdiz.gda.pl

tomasz.wawrzonek@zdiz.gda.pl

pawel.adrian@zdiz.gda.pl

roman.rekowski@zdiz.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Mariusz Żukowski

Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE

58 320 51 24

sekretariat@drmg.gdansk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska

Joannę Kalicińską-Klimek

58 3084451 601174000

brg@brg.gda.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Andrzej Stawicki

Organizator Społeczności Lokalnej

Milena Dominik-Czaczkowska

Organizator Społeczności Lokalnej

Elżbieta Przecławska

Organizator Społeczności Lokalnej

Marcin Męczykowski

Kierownik Zespołu Programów i Projektów

Katarzyna Rychter

Z-ca Głównego Księgowego

58 326 79 82 (Pon, śr, pt.)

58 304 58 30 (wt, czw.)

58 520 70 11 (Pon, śr.)

58 511 46 02

(Wt, czw, pt.)

58 320 53 33

(Wt, pt.)

326 50 86

(Pon, śr, czw.)

58 342 31 68

58 342 31 42

dyrekcja@mopr.gda.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adam Czopek

Krzysztof Jagła

517 806 548

517 806 645

biuro@mosir.gda.pl

Zarząd Transportu Miejskiego

Dorota Kuś

58 309-13-23 wew. 409

d.kus@ztm.gda.pl

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

dr inż. architekt Paulina Borysewicz

konsultant GZNK SZB d.s. społeczno-przestrzennych

58 524-10-33

sekretariat@gznk.pl

Straż Miejska

Dorota Gwizdalska

58 301 30 11 w. 147

d.gwizdalska@sm.gda.pl

Osoby, które nie posiadają komputera lub Internetu będą mogły wypełnić i wydrukować formularz w wybranych punktach w Gdańsku (np. filie bibliotek, Centra Pacy Socjalnej MOPR, siedziby rad dzielnic). Wykaz wszystkich punktów na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Nazwa

Adres

Godziny

Nr telefonu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Filia nr 1

Biblioteka Manhattan

Al. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

Poniedziałek ? Sobota 9:00-21:00

biblioteka

58 500-00-80

kierownik

58 500-00-81

Filia nr 2

Biblioteka Oliwska

ul. Opata Rybińskiego 9

80-637 Gdańsk

Pon. Wto. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 552-03-83

Filia nr 6

ul. Pilotów 6

80-460 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-57-02

Filia nr 8

ul. B. Sychty 18A

80-276 Gdańsk

Poniedziałek Piątek 10:00-14:00

Wtorek Czwartek 14:00-18:00

Środa Sobota – nieczynne

58 341-40-19

Filia nr 9

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-05-51

Filia nr 11

ul. Czerwony Dwór 21

80-376 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota – nieczynne

58 553-20-12

Filia nr 16

ul. Dworska 27

80-506 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota – nieczynne

58 343-40-07

Filia nr 19

ul. Dragana 26

80-807 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 302-84-92

Filia nr 26

ul. Gospody 3B

80-344 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-18-13

Filia nr 28

Biblioteka Główna

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00 

Kierownik

58 301-48-11 do 14 wew. 243 

Filia nr 29

Filia Naukowa

ul. Obr. Wybrzeża 2

80-389 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-10-22

Filia nr 41

ul. Strajku Dokerów 5

80-544 Gdańsk

Poniedziałek Środa 9:00-15:00

Wt. Czw. Piąt. 10:00-18:00

Sobota – nieczynne

58 500-00-85

Filia nr 50

ul. Paderewskiego 11

80-169 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa 9:00-15:00

58 306-17-37

Filia nr 62

ul. Podkarpacka 1

80-292 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:00-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota – nieczynne

58 342-57-86

58 524-00-28/29

Filia nr 65

Filia Gdańska

ul. Mariacka 42

80-833 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 10:00-18:00

Środa Sobota 9:00-15:00 

58 301-03-62

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ? Centra Pracy Socjalnej

Centrum Pracy

Socjalnej 1

ul. Modrzewskiego 2A

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 347 86 00

Centrum Pracy

Socjalnej 2

Pl. Ks. Gustkowicza 13

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 522 01 80

Centrum Pracy

Socjalnej 3 i 6

ul. Powstańców Warszawskich 25

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 326 50 00

Centrum Pracy

Socjalnej 4

ul. Lecha 1

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 511 46 04 do 10:00

Centrum Pracy

Socjalnej 5

ul. Spadzista 5

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 320 53 00

Centrum Pracy

Socjalnej 7

ul. Marynarki Polskiej134 A

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 520 70 09

Centrum Pracy

Socjalnej 8

ul. Elbląska 66 D

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 304 58 10

Miejsca dodatkowe

Pałac Młodzieży

ul. Ogarna 56

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 14:00-18:00

58 301 40 09

Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań

ul. Gościnna 14

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 13:00-17:00

58 304 99 56

Regionalne

Centrum Wolontariatu

ul. Dmowskiego 10BC

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 8:00-15:00

58 736 55 03

Stowarzyszenie

Morena

ul. Jaśkowa Dolina 7

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 8:00-15:00

58 344 41 11

Mrowisko

ul. Słomiana 2

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 10:00-13:00

58 305 46 97

Siedziba Rady

Dzielnicy Oliwa

ul. Opata Jacka Rybińskiego 10

Wtorek Czwartek 18:00-19:30

58 341 08 84

Siedziba Rady

Dzielnicy Zaspa

Młyniec

ul. Pilotów 7

XV LO pokój nr 6

Wtorek Piątek 18:00-19:30

58 553 21 05

Siedziba Rady

Dzielnicy Siedlce

ul. Kartuska 63-65

Wtorek, 10:00-11:00, 17:30-19:00

58 301-91-87

 


Przed nami druga edycja gdańskiego budżetu obywatelskiego. Już od 16 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski z propozycjami projektów. Ważny jest pomysł i jego poparcie!

BO2015_plakat

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub czasowy), który przed 16 czerwca tego roku ukończy 16 lat i uda mu się zebrać 15 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy.

Budżet obywatelski to część budżetu Gdańska przeznaczona do dyspozycji mieszkańców. Oznacza to, że każdy kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. To dwa miliony więcej niż w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2014 będącej pilotażem.

W pierwszej edycji złożono ponad 400 projektów, a frekwencja w głosowaniu wyniosła 13,6%. Do realizacji wybrano 28 projektów na kwotę prawie 10 milionów złotych.

Teraz pomysłów może być jeszcze więcej. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów:  9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólno miejskie.

Najważniejsze zmiany w przebiegu konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2015 w stosunku do roku 2014:

Zmiany wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska:

- zniesienie zakresu tematycznego, mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy,

- zwiększenie kwoty do 11 mln, z czego 2 mln na projekty ogólno miejskie i 9 mln na projekty dzielnicowe,

- projekty dzielnicowe pozostają bez zmian  a ich koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto, Okręgi konsultacyjne pozostają bez zmian,

- projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 miliony złotych brutto,

- udział w konsultacjach mają gdańszczanie, którzy na dzień 16 czerwca ukończą 16 lat i są zameldowani na stałe lub czasowo w Gdańsku,

- głosować można na 5 projektów dzielnicowych i 1 projekt ogólnomiejski,

- po głosowaniu rekomendowane do realizacji są nie więcej niż dwa projekty z jednej dzielnicy.

Zmiany wynikające z regulaminu konsultacji i regulaminu prac Zespołu Konsultacyjnego:

Duże zmiany w stosunku do poprzedniej edycji dotyczą sposobu składania wniosków. Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy projektu elektronicznie, a wydrukowany formularz wraz z listą osób popierających projekt przekazuje do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dokładny opis postępowania znajduje się w rubryce ?Jak  wypełnić wniosek ? krok po kroku?

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Po spełnieniu tych warunków projekt wpisywany jest do ?Bazy Projektów Dzielnicowych? lub ?Bazy Projektów Ogólnomiejskich?.

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski. Głosujemy przez Internet  samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Pamiętaj - pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczone są na zadania, nie dla konkretnej osoby, firmy, organizacji! Realizatorzy zadań zostaną wyłonieni w 2015 roku w ramach przetargów, bądź konkursów organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Połączą siły aby Oliwa zdobyła jak najwięcej

Budżet Obywatelski + krok po kroku

POMYSŁ

Masz pomysł na zmiany w Gdańsku? Wiesz, jakie działania należałby podjąć w Twojej dzielnicy lub w Gdańsku by poprawić jakość życia mieszkańców? Nie wahaj się i zgłoś projekt! Pamiętaj ? może to być projekt dotyczący Twojej dzielnicy lub całego miasta.

Projekt dzielnicowy dotyczy terenu w ramach jednego Okręgu Konsultacyjnego i jego koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto. Projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 milionów złotych brutto.

Czego mogą dotyczyć zgłaszane projekty? W tym roku zniesiony został zakres tematyczny zgłaszanych projektów. Tym samym mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Jakie to są zadania dowiesz się tutaj.

O czym jeszcze należy pamiętać? Każdy projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku. Jak pokazało doświadczenie z pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego wiele wniosków zostało odrzuconych właśnie z tego powodu. Warto zatem skonsultować swój pomysł, o czym poniżej.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Wnioski wypełnia się wyłącznie elektronicznie poprzez stronę internetową www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

KROK 1

 1. Wejdź na stronę www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i zaloguj się do systemu. Podaj nr PESEL (pierwsza weryfikacja wnioskodawcy ? spełnienie warunku zameldowania stałego lub czasowego na terenie miasta Gdańska) oraz zaakceptuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu budżetu obywatelskiego (brak tej akceptacji wyklucza dalsze postępowanie). Potwierdzenie pozytywnej weryfikacji otrzymasz na adres e-mail lub poprzez SMS.
 1. Wypełnij w systemie pola formularza zgłoszeniowego do projektu do pkt. 8 włącznie. Można edytować i drukować formularz dowolną ilość razy.
 1. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat możliwości realizacji swojego pomysłu może uzyskać pomoc merytoryczną w wydziałach UMG i jednostkach organizacyjnych Miasta (lista wkrótce dostępna).
 2. Do wniosku możesz dołączyć dodatkowe pliki np. zdjęcia, mapa, rysunek. Maksymalnie 5 plików o pojemnosci łacznej do 10 MB.

KROK 2

 1. Zbierz podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt (nasza rada - więcej niż 15 podpisów zwiększa szanse pozytywnej weryfikacji niezbędnej ilości osób popierających pomysł).
 1. Przed wysłaniem wniosku upewnij się czy:
 • zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych Miasta,
 • koszt zadania mieści się w zakładanych kwotach dla projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich,
 • teren/obiekt w przypadku inwestycji jest własnością miasta,
 • zadanie jest możliwe do wykonania w roku 2015,
 • zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jest możliwe do wykonania,
 • zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Odpowiedź twierdząca zwiększa Twoje szanse na pozytywną weryfikację formalno-prawną wniosku.

 1. Wyślij wniosek w systemie elektronicznym poprzez akceptacji funkcji ?wyślij?.

Pamiętaj, akceptacja pola ?wyślij? ostatecznie kończy możliwość edycji wniosku!

KROK 3

Wydrukowany formularz razem z podpisami osób popierających złóż w dniach 16 ?  30 czerwca 2014 r. w

 • dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku

- Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

- Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12

- Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

 • bezpośrednio w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, UMG Gdańsk
 • lub prześlij pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu)

UWAGA

Osoby, które nie posiadają komputera, Internetu czy drukarki będą mogły wypełnić formularz i wydrukować go w wyznaczonych punktach w mieście.

Lista punktów już wkrótce na naszej stronie.

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Analiza i ocena możliwości wykonania projektu dokonywana przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne miasta. Oceny formalno-prawnej projektu dokonuje Zespół Konsultacyjny.

W przypadku gdy Zespół ustali, iż możliwe jest wprowadzenie poprawek do projektu informuje wnioskodawcę, o możliwości korekty wniosku w terminie 5 dni  roboczych.

Zespół Konsultacyjny może także zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie przesyłane jest na adres email wnioskodawcy. Wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania może uzupełnić wniosek lub udzielić wyjaśnień.

Po pozytywnej weryfikacji projekt wpisywany jest do ?Bazy Projektów Dzielnicowych? lub ?Bazy Projektów Ogólnomiejskich?.

KROK 4

GŁOSOWANIE

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejskie. Głosujemy przez Internet  samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą ilość głosów. Wynik głosowania na projekty dzielnicowe musi jednak uwzględniać zapis z Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu ?Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku? paragraf 5, pkt. 5 o treści: ?W Okręgu Konsultacyjnym rekomendowane są do realizacji nie więcej niż dwa projekty w danej dzielnicy?.

Pomoc

Jeśli mieszkańcy Gdańska mają wątpliwości jak wypełnić wniosek, jak oszacować wartość projektu, chcą wyjaśnić kwestie własności gruntów lub każdą inną kwestię związaną z BO 2015 mogą zasięgnąć porady. Wyznaczono osoby, z którymi można się kontaktować. Są to pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta ? jak GZNK, DRMG, MOPR, ZDiZ, BRG.

Wydział UMG lub jednostka organizacyjna

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Krystian Kujda

Marcin Stąporek

58 323 65 17

58 323 65 14 

krystian.kujda@gdansk.gda.pl

marcin.staporek@gdansk.gda.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Krystyna Serafin

58 526 81 33

krystyna.serafin@gdansk.gda.pl

Wydział Rozwoju

Społecznego

Katarzyna Szymańska

remonty, budynki, adaptacje, place zabaw boiska

Kazimierz Babiński

projekty miękkie - edukacyjne

Andrzej Szkutnik

współpraca z organizacjami pozarządowymi

Karin Godziniec

promocja i profilaktyka zdrowia

58  323 67 11

58 323 67 29

58 323 68 67

58 323 67 60

katarzyna.szymanska@gdansk.gda.pl

kazimierz.babinski@gdansk.gda.pl

andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl

karin.godziniec@gdansk.gda.pl

Wydział Gospodarki

Komunalnej

Krzysztof Kostrzewa

utrzymanie  stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości komunalnych

Jacek Mikołajewski

inspektor ds. Ogrodu Zoologicznego i Schroniska dla bezdomnych zwierząt

Jakub Opoczyński

inspektor ds. projektów mobilności aktywnej

Łukasz Wroński

inspektor ds. ekonomiczno-finansowych

58 323 60 82

58 323 61 10

58 323 80 85

58 323 61 61

krzysztof.kostrzewa@gdansk.gda.pl

jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl

jakub.opoczynski@gdansk.gda.pl

lukasz.wronski@gdansk.gda.pl

Wydział Geodezji

Beata Gaj

58 323 68 01

beata.gaj@gdansk.gda.pl

Wydział Skarbu

Roland Dudziuk

Referat  Sprzedaży Lokali

58 323 66 80

roland.dudziuk@gdansk.gda.pl

Wydział Środowiska

Beta Gibka

konsultant w sprawach dotyczących zieleni, przyrody

Jarosław Serek

pozostałe tematy dotyczące Wydziału Środowiska

58 323 68 14

58 323 68 39

beata.gibka@gdansk.gda.pl

jarosław.serek@gdansk.gda.pl

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Anna Gronowicz-Bhandari

Lidia Urbańska

58 323 64 40

58 323 6431

pon - 8.00-16.00

śr - 8.00-17.00

czw - 8.00-11.00

pt - 8.00-15.00

anna.gronowicz-bhandari@gdansk.gda.pl

lidia.urbanska@gdansk.gda.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zbigniew Nowiński

Gł. spec. ds. Ochrony Ppoż

58 778 60 43,

695 890 151

zbigniew.nowinski@gdansk.gda.pl

Zarząd Dróg i Zieleni

Wiesław Szańca

konsultant w zakresie utrzymania dróg

Ewa Ogińska-Woźniak

konsultant w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, małej architektury itp.

Tomasz Wawrzonek

konsultant w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Paweł Adrian

konsultant w zakresie infrastruktury tramwajowej i autobusowej

Roman Rekowski

konsultant w zakresie oświetlenia ulic

58 524 45 41

58 524 45 65

58 558 98 11

58 558 97 21

58 558 97 43

wieslaw.szanca@zdiz.gda.pl

ewa.wozniak@zdiz.gda.pl

tomasz.wawrzonek@zdiz.gda.pl

pawel.adrian@zdiz.gda.pl

roman.rekowski@zdiz.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Mariusz Żukowski

Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE

58 320 51 24

sekretariat@drmg.gdansk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska

Joannę Kalicińską-Klimek

58 3084451 601174000

brg@brg.gda.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Andrzej Stawicki

Organizator Społeczności Lokalnej

Milena Dominik-Czaczkowska

Organizator Społeczności Lokalnej

Elżbieta Przecławska

Organizator Społeczności Lokalnej

Marcin Męczykowski

Kierownik Zespołu Programów i Projektów

Katarzyna Rychter

Z-ca Głównego Księgowego

58 326 79 82 (Pon, śr, pt.)

58 304 58 30 (wt, czw.)

58 520 70 11 (Pon, śr.)

58 511 46 02

(Wt, czw, pt.)

58 320 53 33

(Wt, pt.)

326 50 86

(Pon, śr, czw.)

58 342 31 68

58 342 31 42

dyrekcja@mopr.gda.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adam Czopek

Krzysztof Jagła

517 806 548

517 806 645

biuro@mosir.gda.pl

Zarząd Transportu Miejskiego

Dorota Kuś

58 309-13-23 wew. 409

d.kus@ztm.gda.pl

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

dr inż. architekt Paulina Borysewicz

konsultant GZNK SZB d.s. społeczno-przestrzennych

58 524-10-33

sekretariat@gznk.pl

Straż Miejska

Dorota Gwizdalska

58 301 30 11 w. 147

d.gwizdalska@sm.gda.pl

Osoby, które nie posiadają komputera lub Internetu będą mogły wypełnić i wydrukować formularz w wybranych punktach w Gdańsku (np. filie bibliotek, Centra Pacy Socjalnej MOPR, siedziby rad dzielnic). Wykaz wszystkich punktów na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Nazwa

Adres

Godziny

Nr telefonu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Filia nr 1

Biblioteka Manhattan

Al. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

Poniedziałek ? Sobota 9:00-21:00

biblioteka

58 500-00-80

kierownik

58 500-00-81

Filia nr 2

Biblioteka Oliwska

ul. Opata Rybińskiego 9

80-637 Gdańsk

Pon. Wto. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 552-03-83

Filia nr 6

ul. Pilotów 6

80-460 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-57-02

Filia nr 8

ul. B. Sychty 18A

80-276 Gdańsk

Poniedziałek Piątek 10:00-14:00

Wtorek Czwartek 14:00-18:00

Środa Sobota - nieczynne

58 341-40-19

Filia nr 9

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-05-51

Filia nr 11

ul. Czerwony Dwór 21

80-376 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota - nieczynne

58 553-20-12

Filia nr 16

ul. Dworska 27

80-506 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota - nieczynne

58 343-40-07

Filia nr 19

ul. Dragana 26

80-807 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 302-84-92

Filia nr 26

ul. Gospody 3B

80-344 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-18-13

Filia nr 28

Biblioteka Główna

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00 

Kierownik

58 301-48-11 do 14 wew. 243 

Filia nr 29

Filia Naukowa

ul. Obr. Wybrzeża 2

80-389 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-10-22

Filia nr 41

ul. Strajku Dokerów 5

80-544 Gdańsk

Poniedziałek Środa 9:00-15:00

Wt. Czw. Piąt. 10:00-18:00

Sobota - nieczynne

58 500-00-85

Filia nr 50

ul. Paderewskiego 11

80-169 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa 9:00-15:00

58 306-17-37

Filia nr 62

ul. Podkarpacka 1

80-292 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:00-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota - nieczynne

58 342-57-86

58 524-00-28/29

Filia nr 65

Filia Gdańska

ul. Mariacka 42

80-833 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 10:00-18:00

Środa Sobota 9:00-15:00 

58 301-03-62

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ? Centra Pracy Socjalnej

Centrum Pracy

Socjalnej 1

ul. Modrzewskiego 2A

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 347 86 00

Centrum Pracy

Socjalnej 2

Pl. Ks. Gustkowicza 13

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 522 01 80

Centrum Pracy

Socjalnej 3 i 6

ul. Powstańców Warszawskich 25

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 326 50 00

Centrum Pracy

Socjalnej 4

ul. Lecha 1

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 511 46 04 do 10:00

Centrum Pracy

Socjalnej 5

ul. Spadzista 5

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 320 53 00

Centrum Pracy

Socjalnej 7

ul. Marynarki Polskiej134 A

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 520 70 09

Centrum Pracy

Socjalnej 8

ul. Elbląska 66 D

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 304 58 10

Miejsca dodatkowe

Pałac Młodzieży

ul. Ogarna 56

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 14:00-18:00

58 301 40 09

Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań

ul. Gościnna 14

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 13:00-17:00

58 304 99 56

Regionalne

Centrum Wolontariatu

ul. Dmowskiego 10BC

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 8:00-15:00

58 736 55 03

Stowarzyszenie

Morena

ul. Jaśkowa Dolina 7

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 8:00-15:00

58 344 41 11

Mrowisko

ul. Słomiana 2

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 10:00-13:00

58 305 46 97

Siedziba Rady

Dzielnicy Oliwa

ul. Opata Jacka Rybińskiego 10

Wtorek Czwartek 18:00-19:30

58 341 08 84

Siedziba Rady

Dzielnicy Zaspa

Młyniec

ul. Pilotów 7

XV LO pokój nr 6

Wtorek Piątek 18:00-19:30

58 553 21 05

Siedziba Rady

Dzielnicy Siedlce

ul. Kartuska 63-65

Wtorek, 10:00-11:00, 17:30-19:00

58 301-91-87

 


|

Przed nami druga edycja gdańskiego budżetu obywatelskiego. Już od 16 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski z propozycjami projektów. Ważny jest pomysł i jego poparcie!

BO2015_plakat

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub czasowy), który przed 16 czerwca tego roku ukończy 16 lat i uda mu się zebrać 15 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy.

Budżet obywatelski to część budżetu Gdańska przeznaczona do dyspozycji mieszkańców. Oznacza to, że każdy kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. To dwa miliony więcej niż w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2014 będącej pilotażem.

W pierwszej edycji złożono ponad 400 projektów, a frekwencja w głosowaniu wyniosła 13,6%. Do realizacji wybrano 28 projektów na kwotę prawie 10 milionów złotych.

Teraz pomysłów może być jeszcze więcej. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów:  9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólno miejskie.

Najważniejsze zmiany w przebiegu konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2015 w stosunku do roku 2014:

Zmiany wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska:

- zniesienie zakresu tematycznego, mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy,

- zwiększenie kwoty do 11 mln, z czego 2 mln na projekty ogólno miejskie i 9 mln na projekty dzielnicowe,

- projekty dzielnicowe pozostają bez zmian  a ich koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto, Okręgi konsultacyjne pozostają bez zmian,

- projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 miliony złotych brutto,

- udział w konsultacjach mają gdańszczanie, którzy na dzień 16 czerwca ukończą 16 lat i są zameldowani na stałe lub czasowo w Gdańsku,

- głosować można na 5 projektów dzielnicowych i 1 projekt ogólnomiejski,

- po głosowaniu rekomendowane do realizacji są nie więcej niż dwa projekty z jednej dzielnicy.

Zmiany wynikające z regulaminu konsultacji i regulaminu prac Zespołu Konsultacyjnego:

Duże zmiany w stosunku do poprzedniej edycji dotyczą sposobu składania wniosków. Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy projektu elektronicznie, a wydrukowany formularz wraz z listą osób popierających projekt przekazuje do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dokładny opis postępowania znajduje się w rubryce ?Jak  wypełnić wniosek ? krok po kroku?

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Po spełnieniu tych warunków projekt wpisywany jest do ?Bazy Projektów Dzielnicowych? lub ?Bazy Projektów Ogólnomiejskich?.

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski. Głosujemy przez Internet  samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Pamiętaj - pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczone są na zadania, nie dla konkretnej osoby, firmy, organizacji! Realizatorzy zadań zostaną wyłonieni w 2015 roku w ramach przetargów, bądź konkursów organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Połączą siły aby Oliwa zdobyła jak najwięcej

Budżet Obywatelski + krok po kroku

POMYSŁ

Masz pomysł na zmiany w Gdańsku? Wiesz, jakie działania należałby podjąć w Twojej dzielnicy lub w Gdańsku by poprawić jakość życia mieszkańców? Nie wahaj się i zgłoś projekt! Pamiętaj ? może to być projekt dotyczący Twojej dzielnicy lub całego miasta.

Projekt dzielnicowy dotyczy terenu w ramach jednego Okręgu Konsultacyjnego i jego koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto. Projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 milionów złotych brutto.

Czego mogą dotyczyć zgłaszane projekty? W tym roku zniesiony został zakres tematyczny zgłaszanych projektów. Tym samym mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Jakie to są zadania dowiesz się tutaj.

O czym jeszcze należy pamiętać? Każdy projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku. Jak pokazało doświadczenie z pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego wiele wniosków zostało odrzuconych właśnie z tego powodu. Warto zatem skonsultować swój pomysł, o czym poniżej.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Wnioski wypełnia się wyłącznie elektronicznie poprzez stronę internetową www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

KROK 1

 1. Wejdź na stronę www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i zaloguj się do systemu. Podaj nr PESEL (pierwsza weryfikacja wnioskodawcy ? spełnienie warunku zameldowania stałego lub czasowego na terenie miasta Gdańska) oraz zaakceptuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu budżetu obywatelskiego (brak tej akceptacji wyklucza dalsze postępowanie). Potwierdzenie pozytywnej weryfikacji otrzymasz na adres e-mail lub poprzez SMS.
 1. Wypełnij w systemie pola formularza zgłoszeniowego do projektu do pkt. 8 włącznie. Można edytować i drukować formularz dowolną ilość razy.
 1. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat możliwości realizacji swojego pomysłu może uzyskać pomoc merytoryczną w wydziałach UMG i jednostkach organizacyjnych Miasta (lista wkrótce dostępna).
 2. Do wniosku możesz dołączyć dodatkowe pliki np. zdjęcia, mapa, rysunek. Maksymalnie 5 plików o pojemnosci łacznej do 10 MB.

KROK 2

 1. Zbierz podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt (nasza rada - więcej niż 15 podpisów zwiększa szanse pozytywnej weryfikacji niezbędnej ilości osób popierających pomysł).
 1. Przed wysłaniem wniosku upewnij się czy:
 • zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych Miasta,
 • koszt zadania mieści się w zakładanych kwotach dla projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich,
 • teren/obiekt w przypadku inwestycji jest własnością miasta,
 • zadanie jest możliwe do wykonania w roku 2015,
 • zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jest możliwe do wykonania,
 • zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Odpowiedź twierdząca zwiększa Twoje szanse na pozytywną weryfikację formalno-prawną wniosku.

 1. Wyślij wniosek w systemie elektronicznym poprzez akceptacji funkcji ?wyślij?.

Pamiętaj, akceptacja pola ?wyślij? ostatecznie kończy możliwość edycji wniosku!

KROK 3

Wydrukowany formularz razem z podpisami osób popierających złóż w dniach 16 ?  30 czerwca 2014 r. w

 • dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku

- Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

- Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12

- Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

 • bezpośrednio w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, UMG Gdańsk
 • lub prześlij pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu)

UWAGA

Osoby, które nie posiadają komputera, Internetu czy drukarki będą mogły wypełnić formularz i wydrukować go w wyznaczonych punktach w mieście.

Lista punktów już wkrótce na naszej stronie.

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Analiza i ocena możliwości wykonania projektu dokonywana przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne miasta. Oceny formalno-prawnej projektu dokonuje Zespół Konsultacyjny.

W przypadku gdy Zespół ustali, iż możliwe jest wprowadzenie poprawek do projektu informuje wnioskodawcę, o możliwości korekty wniosku w terminie 5 dni  roboczych.

Zespół Konsultacyjny może także zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie przesyłane jest na adres email wnioskodawcy. Wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania może uzupełnić wniosek lub udzielić wyjaśnień.

Po pozytywnej weryfikacji projekt wpisywany jest do ?Bazy Projektów Dzielnicowych? lub ?Bazy Projektów Ogólnomiejskich?.

KROK 4

GŁOSOWANIE

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejskie. Głosujemy przez Internet  samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą ilość głosów. Wynik głosowania na projekty dzielnicowe musi jednak uwzględniać zapis z Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu ?Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku? paragraf 5, pkt. 5 o treści: ?W Okręgu Konsultacyjnym rekomendowane są do realizacji nie więcej niż dwa projekty w danej dzielnicy?.

Pomoc

Jeśli mieszkańcy Gdańska mają wątpliwości jak wypełnić wniosek, jak oszacować wartość projektu, chcą wyjaśnić kwestie własności gruntów lub każdą inną kwestię związaną z BO 2015 mogą zasięgnąć porady. Wyznaczono osoby, z którymi można się kontaktować. Są to pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta ? jak GZNK, DRMG, MOPR, ZDiZ, BRG.

Wydział UMG lub jednostka organizacyjna

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Krystian Kujda

Marcin Stąporek

58 323 65 17

58 323 65 14 

krystian.kujda@gdansk.gda.pl

marcin.staporek@gdansk.gda.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Krystyna Serafin

58 526 81 33

krystyna.serafin@gdansk.gda.pl

Wydział Rozwoju

Społecznego

Katarzyna Szymańska

remonty, budynki, adaptacje, place zabaw boiska

Kazimierz Babiński

projekty miękkie - edukacyjne

Andrzej Szkutnik

współpraca z organizacjami pozarządowymi

Karin Godziniec

promocja i profilaktyka zdrowia

58  323 67 11

58 323 67 29

58 323 68 67

58 323 67 60

katarzyna.szymanska@gdansk.gda.pl

kazimierz.babinski@gdansk.gda.pl

andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl

karin.godziniec@gdansk.gda.pl

Wydział Gospodarki

Komunalnej

Krzysztof Kostrzewa

utrzymanie  stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości komunalnych

Jacek Mikołajewski

inspektor ds. Ogrodu Zoologicznego i Schroniska dla bezdomnych zwierząt

Jakub Opoczyński

inspektor ds. projektów mobilności aktywnej

Łukasz Wroński

inspektor ds. ekonomiczno-finansowych

58 323 60 82

58 323 61 10

58 323 80 85

58 323 61 61

krzysztof.kostrzewa@gdansk.gda.pl

jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl

jakub.opoczynski@gdansk.gda.pl

lukasz.wronski@gdansk.gda.pl

Wydział Geodezji

Beata Gaj

58 323 68 01

beata.gaj@gdansk.gda.pl

Wydział Skarbu

Roland Dudziuk

Referat  Sprzedaży Lokali

58 323 66 80

roland.dudziuk@gdansk.gda.pl

Wydział Środowiska

Beta Gibka

konsultant w sprawach dotyczących zieleni, przyrody

Jarosław Serek

pozostałe tematy dotyczące Wydziału Środowiska

58 323 68 14

58 323 68 39

beata.gibka@gdansk.gda.pl

jarosław.serek@gdansk.gda.pl

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Anna Gronowicz-Bhandari

Lidia Urbańska

58 323 64 40

58 323 6431

pon - 8.00-16.00

śr - 8.00-17.00

czw - 8.00-11.00

pt - 8.00-15.00

anna.gronowicz-bhandari@gdansk.gda.pl

lidia.urbanska@gdansk.gda.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zbigniew Nowiński

Gł. spec. ds. Ochrony Ppoż

58 778 60 43,

695 890 151

zbigniew.nowinski@gdansk.gda.pl

Zarząd Dróg i Zieleni

Wiesław Szańca

konsultant w zakresie utrzymania dróg

Ewa Ogińska-Woźniak

konsultant w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, małej architektury itp.

Tomasz Wawrzonek

konsultant w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Paweł Adrian

konsultant w zakresie infrastruktury tramwajowej i autobusowej

Roman Rekowski

konsultant w zakresie oświetlenia ulic

58 524 45 41

58 524 45 65

58 558 98 11

58 558 97 21

58 558 97 43

wieslaw.szanca@zdiz.gda.pl

ewa.wozniak@zdiz.gda.pl

tomasz.wawrzonek@zdiz.gda.pl

pawel.adrian@zdiz.gda.pl

roman.rekowski@zdiz.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Mariusz Żukowski

Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE

58 320 51 24

sekretariat@drmg.gdansk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska

Joannę Kalicińską-Klimek

58 3084451 601174000

brg@brg.gda.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Andrzej Stawicki

Organizator Społeczności Lokalnej

Milena Dominik-Czaczkowska

Organizator Społeczności Lokalnej

Elżbieta Przecławska

Organizator Społeczności Lokalnej

Marcin Męczykowski

Kierownik Zespołu Programów i Projektów

Katarzyna Rychter

Z-ca Głównego Księgowego

58 326 79 82 (Pon, śr, pt.)

58 304 58 30 (wt, czw.)

58 520 70 11 (Pon, śr.)

58 511 46 02

(Wt, czw, pt.)

58 320 53 33

(Wt, pt.)

326 50 86

(Pon, śr, czw.)

58 342 31 68

58 342 31 42

dyrekcja@mopr.gda.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adam Czopek

Krzysztof Jagła

517 806 548

517 806 645

biuro@mosir.gda.pl

Zarząd Transportu Miejskiego

Dorota Kuś

58 309-13-23 wew. 409

d.kus@ztm.gda.pl

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

dr inż. architekt Paulina Borysewicz

konsultant GZNK SZB d.s. społeczno-przestrzennych

58 524-10-33

sekretariat@gznk.pl

Straż Miejska

Dorota Gwizdalska

58 301 30 11 w. 147

d.gwizdalska@sm.gda.pl

Osoby, które nie posiadają komputera lub Internetu będą mogły wypełnić i wydrukować formularz w wybranych punktach w Gdańsku (np. filie bibliotek, Centra Pacy Socjalnej MOPR, siedziby rad dzielnic). Wykaz wszystkich punktów na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Nazwa

Adres

Godziny

Nr telefonu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Filia nr 1

Biblioteka Manhattan

Al. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

Poniedziałek ? Sobota 9:00-21:00

biblioteka

58 500-00-80

kierownik

58 500-00-81

Filia nr 2

Biblioteka Oliwska

ul. Opata Rybińskiego 9

80-637 Gdańsk

Pon. Wto. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 552-03-83

Filia nr 6

ul. Pilotów 6

80-460 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-57-02

Filia nr 8

ul. B. Sychty 18A

80-276 Gdańsk

Poniedziałek Piątek 10:00-14:00

Wtorek Czwartek 14:00-18:00

Środa Sobota - nieczynne

58 341-40-19

Filia nr 9

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-05-51

Filia nr 11

ul. Czerwony Dwór 21

80-376 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota - nieczynne

58 553-20-12

Filia nr 16

ul. Dworska 27

80-506 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota - nieczynne

58 343-40-07

Filia nr 19

ul. Dragana 26

80-807 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 302-84-92

Filia nr 26

ul. Gospody 3B

80-344 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-18-13

Filia nr 28

Biblioteka Główna

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00 

Kierownik

58 301-48-11 do 14 wew. 243 

Filia nr 29

Filia Naukowa

ul. Obr. Wybrzeża 2

80-389 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-10-22

Filia nr 41

ul. Strajku Dokerów 5

80-544 Gdańsk

Poniedziałek Środa 9:00-15:00

Wt. Czw. Piąt. 10:00-18:00

Sobota - nieczynne

58 500-00-85

Filia nr 50

ul. Paderewskiego 11

80-169 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa 9:00-15:00

58 306-17-37

Filia nr 62

ul. Podkarpacka 1

80-292 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:00-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota - nieczynne

58 342-57-86

58 524-00-28/29

Filia nr 65

Filia Gdańska

ul. Mariacka 42

80-833 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 10:00-18:00

Środa Sobota 9:00-15:00 

58 301-03-62

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ? Centra Pracy Socjalnej

Centrum Pracy

Socjalnej 1

ul. Modrzewskiego 2A

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 347 86 00

Centrum Pracy

Socjalnej 2

Pl. Ks. Gustkowicza 13

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 522 01 80

Centrum Pracy

Socjalnej 3 i 6

ul. Powstańców Warszawskich 25

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 326 50 00

Centrum Pracy

Socjalnej 4

ul. Lecha 1

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 511 46 04 do 10:00

Centrum Pracy

Socjalnej 5

ul. Spadzista 5

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 320 53 00

Centrum Pracy

Socjalnej 7

ul. Marynarki Polskiej134 A

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 520 70 09

Centrum Pracy

Socjalnej 8

ul. Elbląska 66 D

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 304 58 10

Miejsca dodatkowe

Pałac Młodzieży

ul. Ogarna 56

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 14:00-18:00

58 301 40 09

Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań

ul. Gościnna 14

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 13:00-17:00

58 304 99 56

Regionalne

Centrum Wolontariatu

ul. Dmowskiego 10BC

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 8:00-15:00

58 736 55 03

Stowarzyszenie

Morena

ul. Jaśkowa Dolina 7

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 8:00-15:00

58 344 41 11

Mrowisko

ul. Słomiana 2

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 10:00-13:00

58 305 46 97

Siedziba Rady

Dzielnicy Oliwa

ul. Opata Jacka Rybińskiego 10

Wtorek Czwartek 18:00-19:30

58 341 08 84

Siedziba Rady

Dzielnicy Zaspa

Młyniec

ul. Pilotów 7

XV LO pokój nr 6

Wtorek Piątek 18:00-19:30

58 553 21 05

Siedziba Rady

Dzielnicy Siedlce

ul. Kartuska 63-65

Wtorek, 10:00-11:00, 17:30-19:00

58 301-91-87

 


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Przed nami druga edycja gdańskiego budżetu obywatelskiego. Już od 16 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski z propozycjami projektów. Ważny jest pomysł i jego poparcie!

BO2015_plakat

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub czasowy), który przed 16 czerwca tego roku ukończy 16 lat i uda mu się zebrać 15 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy.

Budżet obywatelski to część budżetu Gdańska przeznaczona do dyspozycji mieszkańców. Oznacza to, że każdy kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. To dwa miliony więcej niż w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2014 będącej pilotażem.

W pierwszej edycji złożono ponad 400 projektów, a frekwencja w głosowaniu wyniosła 13,6%. Do realizacji wybrano 28 projektów na kwotę prawie 10 milionów złotych.

Teraz pomysłów może być jeszcze więcej. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów:  9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólno miejskie.

Najważniejsze zmiany w przebiegu konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2015 w stosunku do roku 2014:

Zmiany wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska:

– zniesienie zakresu tematycznego, mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy,

– zwiększenie kwoty do 11 mln, z czego 2 mln na projekty ogólno miejskie i 9 mln na projekty dzielnicowe,

– projekty dzielnicowe pozostają bez zmian  a ich koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto, Okręgi konsultacyjne pozostają bez zmian,

– projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 miliony złotych brutto,

– udział w konsultacjach mają gdańszczanie, którzy na dzień 16 czerwca ukończą 16 lat i są zameldowani na stałe lub czasowo w Gdańsku,

– głosować można na 5 projektów dzielnicowych i 1 projekt ogólnomiejski,

– po głosowaniu rekomendowane do realizacji są nie więcej niż dwa projekty z jednej dzielnicy.

Zmiany wynikające z regulaminu konsultacji i regulaminu prac Zespołu Konsultacyjnego:

Duże zmiany w stosunku do poprzedniej edycji dotyczą sposobu składania wniosków. Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy projektu elektronicznie, a wydrukowany formularz wraz z listą osób popierających projekt przekazuje do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dokładny opis postępowania znajduje się w rubryce ?Jak  wypełnić wniosek ? krok po kroku?

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Po spełnieniu tych warunków projekt wpisywany jest do ?Bazy Projektów Dzielnicowych? lub ?Bazy Projektów Ogólnomiejskich?.

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski. Głosujemy przez Internet  samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Pamiętaj – pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczone są na zadania, nie dla konkretnej osoby, firmy, organizacji! Realizatorzy zadań zostaną wyłonieni w 2015 roku w ramach przetargów, bądź konkursów organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Połączą siły aby Oliwa zdobyła jak najwięcej

Budżet Obywatelski + krok po kroku

POMYSŁ

Masz pomysł na zmiany w Gdańsku? Wiesz, jakie działania należałby podjąć w Twojej dzielnicy lub w Gdańsku by poprawić jakość życia mieszkańców? Nie wahaj się i zgłoś projekt! Pamiętaj ? może to być projekt dotyczący Twojej dzielnicy lub całego miasta.

Projekt dzielnicowy dotyczy terenu w ramach jednego Okręgu Konsultacyjnego i jego koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto. Projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 milionów złotych brutto.

Czego mogą dotyczyć zgłaszane projekty? W tym roku zniesiony został zakres tematyczny zgłaszanych projektów. Tym samym mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Jakie to są zadania dowiesz się tutaj.

O czym jeszcze należy pamiętać? Każdy projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku. Jak pokazało doświadczenie z pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego wiele wniosków zostało odrzuconych właśnie z tego powodu. Warto zatem skonsultować swój pomysł, o czym poniżej.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Wnioski wypełnia się wyłącznie elektronicznie poprzez stronę internetową www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

KROK 1

 1. Wejdź na stronę www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i zaloguj się do systemu. Podaj nr PESEL (pierwsza weryfikacja wnioskodawcy ? spełnienie warunku zameldowania stałego lub czasowego na terenie miasta Gdańska) oraz zaakceptuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu budżetu obywatelskiego (brak tej akceptacji wyklucza dalsze postępowanie). Potwierdzenie pozytywnej weryfikacji otrzymasz na adres e-mail lub poprzez SMS.
 1. Wypełnij w systemie pola formularza zgłoszeniowego do projektu do pkt. 8 włącznie. Można edytować i drukować formularz dowolną ilość razy.
 1. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat możliwości realizacji swojego pomysłu może uzyskać pomoc merytoryczną w wydziałach UMG i jednostkach organizacyjnych Miasta (lista wkrótce dostępna).
 2. Do wniosku możesz dołączyć dodatkowe pliki np. zdjęcia, mapa, rysunek. Maksymalnie 5 plików o pojemnosci łacznej do 10 MB.

KROK 2

 1. Zbierz podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt (nasza rada – więcej niż 15 podpisów zwiększa szanse pozytywnej weryfikacji niezbędnej ilości osób popierających pomysł).
 1. Przed wysłaniem wniosku upewnij się czy:
 • zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych Miasta,
 • koszt zadania mieści się w zakładanych kwotach dla projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich,
 • teren/obiekt w przypadku inwestycji jest własnością miasta,
 • zadanie jest możliwe do wykonania w roku 2015,
 • zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jest możliwe do wykonania,
 • zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Odpowiedź twierdząca zwiększa Twoje szanse na pozytywną weryfikację formalno-prawną wniosku.

 1. Wyślij wniosek w systemie elektronicznym poprzez akceptacji funkcji ?wyślij?.

Pamiętaj, akceptacja pola ?wyślij? ostatecznie kończy możliwość edycji wniosku!

KROK 3

Wydrukowany formularz razem z podpisami osób popierających złóż w dniach 16 ?  30 czerwca 2014 r. w

 • dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku

– Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

– Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12

– Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

 • bezpośrednio w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, UMG Gdańsk
 • lub prześlij pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu)

UWAGA

Osoby, które nie posiadają komputera, Internetu czy drukarki będą mogły wypełnić formularz i wydrukować go w wyznaczonych punktach w mieście.

Lista punktów już wkrótce na naszej stronie.

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Analiza i ocena możliwości wykonania projektu dokonywana przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne miasta. Oceny formalno-prawnej projektu dokonuje Zespół Konsultacyjny.

W przypadku gdy Zespół ustali, iż możliwe jest wprowadzenie poprawek do projektu informuje wnioskodawcę, o możliwości korekty wniosku w terminie 5 dni  roboczych.

Zespół Konsultacyjny może także zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie przesyłane jest na adres email wnioskodawcy. Wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania może uzupełnić wniosek lub udzielić wyjaśnień.

Po pozytywnej weryfikacji projekt wpisywany jest do ?Bazy Projektów Dzielnicowych? lub ?Bazy Projektów Ogólnomiejskich?.

KROK 4

GŁOSOWANIE

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejskie. Głosujemy przez Internet  samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą ilość głosów. Wynik głosowania na projekty dzielnicowe musi jednak uwzględniać zapis z Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu ?Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku? paragraf 5, pkt. 5 o treści: ?W Okręgu Konsultacyjnym rekomendowane są do realizacji nie więcej niż dwa projekty w danej dzielnicy?.

Pomoc

Jeśli mieszkańcy Gdańska mają wątpliwości jak wypełnić wniosek, jak oszacować wartość projektu, chcą wyjaśnić kwestie własności gruntów lub każdą inną kwestię związaną z BO 2015 mogą zasięgnąć porady. Wyznaczono osoby, z którymi można się kontaktować. Są to pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta ? jak GZNK, DRMG, MOPR, ZDiZ, BRG.

Wydział UMG lub jednostka organizacyjna

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Krystian Kujda

Marcin Stąporek

58 323 65 17

58 323 65 14 

krystian.kujda@gdansk.gda.pl

marcin.staporek@gdansk.gda.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Krystyna Serafin

58 526 81 33

krystyna.serafin@gdansk.gda.pl

Wydział Rozwoju

Społecznego

Katarzyna Szymańska

remonty, budynki, adaptacje, place zabaw boiska

Kazimierz Babiński

projekty miękkie – edukacyjne

Andrzej Szkutnik

współpraca z organizacjami pozarządowymi

Karin Godziniec

promocja i profilaktyka zdrowia

58  323 67 11

58 323 67 29

58 323 68 67

58 323 67 60

katarzyna.szymanska@gdansk.gda.pl

kazimierz.babinski@gdansk.gda.pl

andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl

karin.godziniec@gdansk.gda.pl

Wydział Gospodarki

Komunalnej

Krzysztof Kostrzewa

utrzymanie  stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości komunalnych

Jacek Mikołajewski

inspektor ds. Ogrodu Zoologicznego i Schroniska dla bezdomnych zwierząt

Jakub Opoczyński

inspektor ds. projektów mobilności aktywnej

Łukasz Wroński

inspektor ds. ekonomiczno-finansowych

58 323 60 82

58 323 61 10

58 323 80 85

58 323 61 61

krzysztof.kostrzewa@gdansk.gda.pl

jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl

jakub.opoczynski@gdansk.gda.pl

lukasz.wronski@gdansk.gda.pl

Wydział Geodezji

Beata Gaj

58 323 68 01

beata.gaj@gdansk.gda.pl

Wydział Skarbu

Roland Dudziuk

Referat  Sprzedaży Lokali

58 323 66 80

roland.dudziuk@gdansk.gda.pl

Wydział Środowiska

Beta Gibka

konsultant w sprawach dotyczących zieleni, przyrody

Jarosław Serek

pozostałe tematy dotyczące Wydziału Środowiska

58 323 68 14

58 323 68 39

beata.gibka@gdansk.gda.pl

jarosław.serek@gdansk.gda.pl

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Anna Gronowicz-Bhandari

Lidia Urbańska

58 323 64 40

58 323 6431

pon – 8.00-16.00

śr – 8.00-17.00

czw – 8.00-11.00

pt – 8.00-15.00

anna.gronowicz-bhandari@gdansk.gda.pl

lidia.urbanska@gdansk.gda.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zbigniew Nowiński

Gł. spec. ds. Ochrony Ppoż

58 778 60 43,

695 890 151

zbigniew.nowinski@gdansk.gda.pl

Zarząd Dróg i Zieleni

Wiesław Szańca

konsultant w zakresie utrzymania dróg

Ewa Ogińska-Woźniak

konsultant w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, małej architektury itp.

Tomasz Wawrzonek

konsultant w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Paweł Adrian

konsultant w zakresie infrastruktury tramwajowej i autobusowej

Roman Rekowski

konsultant w zakresie oświetlenia ulic

58 524 45 41

58 524 45 65

58 558 98 11

58 558 97 21

58 558 97 43

wieslaw.szanca@zdiz.gda.pl

ewa.wozniak@zdiz.gda.pl

tomasz.wawrzonek@zdiz.gda.pl

pawel.adrian@zdiz.gda.pl

roman.rekowski@zdiz.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Mariusz Żukowski

Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE

58 320 51 24

sekretariat@drmg.gdansk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska

Joannę Kalicińską-Klimek

58 3084451 601174000

brg@brg.gda.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Andrzej Stawicki

Organizator Społeczności Lokalnej

Milena Dominik-Czaczkowska

Organizator Społeczności Lokalnej

Elżbieta Przecławska

Organizator Społeczności Lokalnej

Marcin Męczykowski

Kierownik Zespołu Programów i Projektów

Katarzyna Rychter

Z-ca Głównego Księgowego

58 326 79 82 (Pon, śr, pt.)

58 304 58 30 (wt, czw.)

58 520 70 11 (Pon, śr.)

58 511 46 02

(Wt, czw, pt.)

58 320 53 33

(Wt, pt.)

326 50 86

(Pon, śr, czw.)

58 342 31 68

58 342 31 42

dyrekcja@mopr.gda.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adam Czopek

Krzysztof Jagła

517 806 548

517 806 645

biuro@mosir.gda.pl

Zarząd Transportu Miejskiego

Dorota Kuś

58 309-13-23 wew. 409

d.kus@ztm.gda.pl

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

dr inż. architekt Paulina Borysewicz

konsultant GZNK SZB d.s. społeczno-przestrzennych

58 524-10-33

sekretariat@gznk.pl

Straż Miejska

Dorota Gwizdalska

58 301 30 11 w. 147

d.gwizdalska@sm.gda.pl

Osoby, które nie posiadają komputera lub Internetu będą mogły wypełnić i wydrukować formularz w wybranych punktach w Gdańsku (np. filie bibliotek, Centra Pacy Socjalnej MOPR, siedziby rad dzielnic). Wykaz wszystkich punktów na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Nazwa

Adres

Godziny

Nr telefonu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Filia nr 1

Biblioteka Manhattan

Al. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

Poniedziałek ? Sobota 9:00-21:00

biblioteka

58 500-00-80

kierownik

58 500-00-81

Filia nr 2

Biblioteka Oliwska

ul. Opata Rybińskiego 9

80-637 Gdańsk

Pon. Wto. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 552-03-83

Filia nr 6

ul. Pilotów 6

80-460 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-57-02

Filia nr 8

ul. B. Sychty 18A

80-276 Gdańsk

Poniedziałek Piątek 10:00-14:00

Wtorek Czwartek 14:00-18:00

Środa Sobota – nieczynne

58 341-40-19

Filia nr 9

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-05-51

Filia nr 11

ul. Czerwony Dwór 21

80-376 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota – nieczynne

58 553-20-12

Filia nr 16

ul. Dworska 27

80-506 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:30-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota – nieczynne

58 343-40-07

Filia nr 19

ul. Dragana 26

80-807 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 302-84-92

Filia nr 26

ul. Gospody 3B

80-344 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 556-18-13

Filia nr 28

Biblioteka Główna

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00 

Kierownik

58 301-48-11 do 14 wew. 243 

Filia nr 29

Filia Naukowa

ul. Obr. Wybrzeża 2

80-389 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa Sobota 9:00-15:00

58 553-10-22

Filia nr 41

ul. Strajku Dokerów 5

80-544 Gdańsk

Poniedziałek Środa 9:00-15:00

Wt. Czw. Piąt. 10:00-18:00

Sobota – nieczynne

58 500-00-85

Filia nr 50

ul. Paderewskiego 11

80-169 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 9:00-19:00

Środa 9:00-15:00

58 306-17-37

Filia nr 62

ul. Podkarpacka 1

80-292 Gdańsk

Pon. Wt. Pią. 10:00-18:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 8:00-16:00

Sobota – nieczynne

58 342-57-86

58 524-00-28/29

Filia nr 65

Filia Gdańska

ul. Mariacka 42

80-833 Gdańsk

Pon. Wt. Czw. Piąt. 10:00-18:00

Środa Sobota 9:00-15:00 

58 301-03-62

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ? Centra Pracy Socjalnej

Centrum Pracy

Socjalnej 1

ul. Modrzewskiego 2A

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 347 86 00

Centrum Pracy

Socjalnej 2

Pl. Ks. Gustkowicza 13

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 522 01 80

Centrum Pracy

Socjalnej 3 i 6

ul. Powstańców Warszawskich 25

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 326 50 00

Centrum Pracy

Socjalnej 4

ul. Lecha 1

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 511 46 04 do 10:00

Centrum Pracy

Socjalnej 5

ul. Spadzista 5

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 320 53 00

Centrum Pracy

Socjalnej 7

ul. Marynarki Polskiej134 A

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 520 70 09

Centrum Pracy

Socjalnej 8

ul. Elbląska 66 D

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 7:30-15:30

58 304 58 10

Miejsca dodatkowe

Pałac Młodzieży

ul. Ogarna 56

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 14:00-18:00

58 301 40 09

Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań

ul. Gościnna 14

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 13:00-17:00

58 304 99 56

Regionalne

Centrum Wolontariatu

ul. Dmowskiego 10BC

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 8:00-15:00

58 736 55 03

Stowarzyszenie

Morena

ul. Jaśkowa Dolina 7

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 8:00-15:00

58 344 41 11

Mrowisko

ul. Słomiana 2

Pon. Wt. Śro. Czw. Piąt. 10:00-13:00

58 305 46 97

Siedziba Rady

Dzielnicy Oliwa

ul. Opata Jacka Rybińskiego 10

Wtorek Czwartek 18:00-19:30

58 341 08 84

Siedziba Rady

Dzielnicy Zaspa

Młyniec

ul. Pilotów 7

XV LO pokój nr 6

Wtorek Piątek 18:00-19:30

58 553 21 05

Siedziba Rady

Dzielnicy Siedlce

ul. Kartuska 63-65

Wtorek, 10:00-11:00, 17:30-19:00

58 301-91-87