Reklama

Czy VII Dwór i Oliwa powinny być jedną dzielnicą?

Oliwscy radni uważają, że dawny podział dzielnicy nie do końca się udał.

Znak E 21 przy ul. Abrahama | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Połączmy się dla mieszkańców. Taką propozycję złożyła Rada Oliwy. Radni z Oliwy powołują się na wspólne korzenie tożsamościowe obu dzielnic oraz możliwość wzmocnienia rozdrobnionych i słabych dzielnic w Gdańsku.

Gdańsk podzielony jest na 35 jednostek pomocniczych zwanych dzielnicami. Ich mieszkańcy mają prawo powoływać w wyborach kolegialne organy reprezentacji – rady dzielnic.

Do końca ubiegłego roku rady dzielnic mogły zgłaszać swoje pomysły na zmiany granic, które będą analizowane przez Komisję doraźną ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska.

Do komisji Rady Miasta, w której zajmujemy się reformą rad dzielnic wpłynęło kilkadziesiąt propozycji mniejszych korekt i większych zmian w zakresie granic dzielnic. Chyba najdalej idąca była uchwała Rady Dzielnicy Oliwa, która wystąpiła z inicjatywą połączenia Oliwy z dzielnicą VII Dwór. Warto zauważyć, że z inną propozycją, dotycząca m.in. przejęcia części ul. Polanki wyszli przedstawiciele Rady Dzielnicy VII Dwór

– mówi Karol Ważny, przewodniczący Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska.

Rzeczywiście w Radzie Dzielnicy VII Dwór pojawił się w ubiegłym roku pomysł, aby przesunąć granicę w kierunku ul. Bażyńskiego i przejąć bloki przy Wita Stwosza oraz ulice Kubusia Puchatka, Jasia i Małgosi oraz część ul. Polanki. Koncepcja ta nie była konsultowana z Oliwą. Ostatecznie pomysł nie był głosowany przez radę, ale spowodował reakcję w Oliwie i przyjęcie przez radnych tej dzielnicy uchwały „w sprawie granic dzielnicy Oliwa i wspólnoty oliwian”. Jej autorem jest Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa.

W uzasadnieniu do oliwskiej uchwały z 28 grudnia 2022 roku napisano:

Uchwała z 1992 roku, która wówczas dzieliła miasto na 29 osiedli lub dzielnic, wyrządziła naszym zdaniem wiele szkód w tożsamości lokalnej mieszkańców wielu rejonów dawnej Oliwy. Mimo upływu 30 lat, są dzielnice, które w naszej ocenie nie zaistniały dość mocno w świadomości wielu mieszkańców.

Dowodem tego, prócz rozmów z niektórymi mieszkańcami, mogą być m.in ogłoszenia o sprzedaży mieszkań wskazujące Oliwę jako lokalizację. Dotyczy to nie tylko dzielnicy VII Dwór.

Jedno z ogłoszeń o sprzedaży mieszkania wskazującego ul. Michałowskiego jako Oliwę

Radni Oliwy nie wysuwają żadnych konkretnych roszczeń terytorialnych, ale wskazali, że widzą możliwość połączenia sił na rzecz mieszkańców z Dzielnicą VII Dwór, przy aprobacie przedstawicieli tej dzielnicy. Dodatkowo Rada Oliwy wnosi, aby korekty granic dzielnic lub ich łączenie było poprzedzone konsultacjami społecznymi oraz badaniami morfogenetycznymi – w przypadku Oliwy, okręgu historycznego Oliwy.

Na sesję w Oliwie, na której poruszano temat połączenia obu dzielnic zaproszono radnych z VII Dworu. Przybyła tylko jedna osoba z 15-osobowej Rady

– Uchwałę Radnych Oliwy traktuję jako zaproszenie mieszkańców obu dzielnic do rozmowy na temat możliwej, z prawnego punktu widzenia, zmiany wspólnych granicom. Bez zgodnej decyzji obu rad żadne zmiany się nie wydarzą. Może Gdańsk powinien składać się z dużych dzielnic ze znacznie większymi uprawnieniami, jak w Warszawie?

– komentuje Ewa Stelmasiewicz – Wegnerowska, radna dzielnicy VII Dwór.

Razem znaczy oszczędniej

Jednocześnie w uchwale pojawił się wniosek o rozpoczęcie ogólnomiejskiej debaty na temat łączenia dzielnic w większe jednostki oraz na temat lokalnej tożsamości.

Uważamy, że obecna ilość 35 dzielnic na terenie Gdańska jest absurdalnie duża i w efekcie służy jedynie osłabieniu roli i głosu dzielnic w sprawach miasta oraz ich własnych. Dla przykładu, większy Kraków ma jedynie 18 dzielnic.

Każda dzielnica w Gdańsku, to osobne koszty diet dla ich prezydiów oraz utrzymania siedzib Rad Dzielnic.

Co dalej z wnioskami od dzielnic?

Podobnych, potencjalnie konfliktowych i przeciwstawnych wniosków jest w skali całego Gdańska więcej. Z pewnością nie uda się więc uwzględnić wszystkich, szczególnie najbardziej odważnych propozycji zmian w podziale terytorialnym Miasta. Intencją komisji jest raczej skupienie się na najbardziej oczywistych potrzebach skorygowania granic (np. w przypadkach, gdy granicą dzielnicy przebiega przez środek budynku mieszkalnego).

– mówi Karol Ważny, przewodniczący Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska.

– Niemniej jednak z pewnością z uwagą pochylimy się nad wszystkimi zgłoszonymi propozycjami rad dzielnic i urzędu miejskiego. Planujemy zająć się tą sprawą merytorycznie w maju, po przyjęciu nowelizacji statutów dzielnic, którą chcielibyśmy poddać pod głosowanie Rady Miasta na sesji pod koniec kwietnia.

Pełna treść uchwały Rady Oliwy poniżej.

Uchwała Nr XVII/64/22

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie granic dzielnicy Oliwa i wspólnoty oliwian

Na podstawie § 15, ust. 1 ,pkt 5 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.)

oraz  § 62, ust. 2a, pkt 1 uchwały  NR LII/1281/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Oliwa proponuje rozpoczęcie ogólnomiejskiej debaty na temat łączenia dzielnic w większe jednostki oraz na temat lokalnej tożsamości.

§ 2

Rada Dzielnicy Oliwa widzi możliwość połączenia sił na rzecz mieszkańców z Dzielnicą VII Dwór, przy aprobacie przedstawicieli tej dzielnicy.

§ 3

Wnioskujemy, aby korekty granic dzielnic lub ich łączenie było poprzedzone konsultacjami społecznymi oraz badaniami morfogenetycznymi – w przypadku Oliwy, okręgu historycznego Oliwy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

  Zofia Pomirska

Uzasadnienie uchwały:

Divide et Impera – dziel i sprawuj rządy

W tym roku mija 30 lat od przyjęcia przez Radę Miasta Gdańska uchwały Nr XLIX/348/92

w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Fakt ten, oraz toczące się prace nad kolejnymi korektami uprawnień rad dzielnic w Gdańsku, to dobry czas na pewne podsumowania i propozycje zmian.

Uchwała z 1992 roku, która wówczas dzieliła miasto na 29 osiedli lub dzielnic, wyrządziła naszym zdaniem wiele szkód w tożsamości lokalnej mieszkańców wielu rejonów dawnej Oliwy. Mimo upływu 30 lat, są dzielnice, które w naszej ocenie nie zaistniały dość mocno w świadomości wielu mieszkańców.

Dowodem tego, prócz rozmów z niektórymi mieszkańcami, mogą być m.in ogłoszenia o sprzedaży mieszkań wskazujące Oliwę jako lokalizację. Dotyczy to nie tylko dzielnicy VII Dwór.

Uchwała z 1992 roku przerwała nić wspólnoty oliwian i nakazała im organizować się od nowa, w ramach nowych jednostek i z nowymi nazwami. Dotychczasowi oliwianie, bez przeprowadzania się z miejsca zamieszkania, znaleźli się na terenie czterech różnych dzielnic.

Pogwałcono wielowiekową tradycję historyczną, granice wytyczano wzdłuż przypadkowych ulic, nie zważając na morfogenetykę terenu, przyzwyczajenia mieszkańców czy nawet zasięg terytorialny poszczególnych parafii. Przykładem może być tu ponownie VII Dwór, którego nazwa nawiązuje do zespołu siedmiu Dworów Oliwskich. Wszystkie pozostałe są na szczęście w Oliwie.

Siła dzielnic siłą mieszkańców

Uważamy, że obecna ilość 35 dzielnic na terenie Gdańska jest absurdalnie duża i w efekcie służy jedynie osłabieniu roli i głosu dzielnic w sprawach miasta oraz ich własnych. Dla przykładu, większy Kraków ma jedynie 18 dzielnic.

Każda dzielnica w Gdańsku, to osobne koszty diet dla ich prezydiów oraz utrzymania siedzib Rad Dzielnic. Przed reformą waloryzującą kwotę budżetów dzielnic, utrzymanie niektórych Rad Dzielnic przekraczało wielokrotnie ilość pieniędzy, jakie dane rady miały do rozdysponowania na potrzeby swoich dzielnic. Dziś ten wskaźnik wygląda lepiej, ale nadal mógłby być lepszy.

Uważamy, że korekty granic dzielnic lub ich łączenie powinno być poprzedzone rzetelnymi konsultacjami społecznymi oraz badaniami morfogenetycznymi – w przypadku Oliwy, okręgu historycznego Oliwy. Badania naukowe dotyczące granic dzielnic były nam obiecane w ramach komisji doraźnej RMG pracującej nad statutami dzielnic. Z obietnicy pozostała jedynie oferta przyjmowania pod presja czasu uchwał dot. korekt granic.

Nie można tego robić w pośpiechu, kierując się jedynie kalendarzem wyborczym.

NEC TEMERE, NEC TIMIDE – nadal kierujmy się wspólnie tą gdańską dewizą, również w trudnym temacie podziału administracyjnego miasta.

Pw

Ostatnia edycja: 18 kwietnia, 2023 o 19:20