Reklama

Wojsko sprzedaje teren dawnych koszar

W marcu ma się odbyć drugi przetarg na teren i budynki położone przy ulicy Polanki 124. W czasach PRL znajdowała się tu jednostka Marynarki Wojennej. Wystawiona działka jest ostatnim niezagospodarowanym fragmentem terenu dawnych koszar.

Polanki1_duze
Teren przy ul. Polanki
źródło: AMW


Od lat pozostałe budynki zajmuje Centrum Ekumeniczne sióstr Brygidek, szkoły, biura oraz Instytut Pamięci Narodowej. Przatarg ma się odbyć 18 marca w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Wywoławcza cena nieruchomości netto wynosi ? 8 500 000 zł.

Zainteresowanie może być niewielkie z powodu ceny i  zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość jest o nieregularnym kształcie, ogrodzona. Ukształtowanie terenu nierówne ze spadkiem w kierunku wschodnim.. Zabudowę stanowi 5 budynków oraz fundamenty i rampa samochodowa. Jeden z budynków  wpisany jest do rejestru zabytków, pozostałe cztery przeznaczone są do rozbiórki. W zeszłym roku doszło tam do pożaru. Dojścia do budynków są wybetonowane, a nawierzchnia zniszczona. Teren w 70% porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami.

polanki
Przybliżone granice działki
fot. PKT

W specyfikacji przetargowej czytamy:

Nieruchomość zabudowana, usytuowana w Gdańsku przy ulicy Polanki 124, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 182/8 o powierzchni 1,2759 ha, obręb 0012. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr GD1G/00103137/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zabudowę nieruchomości stanowią:

?    Budynek nr 16 ? kostnica wybudowana w 1880 roku, o kubaturze 141 m?, pow. ogólnej 21 m?, pow. użytkowej 21 m?. Budynek murowany czerwonej cegły, otynkowany, 1-kondygnacyjny, bez okien, z przyporami w narożach, dach dwuspadowy kryty dachówką. Stan techniczny: zniszczona elewacja, budynek wymaga remontu. Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 636 z dnia 28.12.1972 roku. Z tytułu wpisu do rejestru zabytków budynku nr 16 ? kostnica, na podstawie decyzji nr 636 z dnia 28.12.1972 roku, nabywcy przysługuje 50% bonifikata liczona od wartości przedmiotowego budynku.
?    Rampa samochodowa

Zgodnie z treścią wykazu nr 22/08 z dnia 20.08.2008 r. oraz ogłoszenia nr 32/08 z dnia 2.10. 2008 r. zabudowę nieruchomości stanowiło ponadto 5 wyburzonych (pierwotnie przeznaczonych do rozbiórki) budynków o łącznej pow. ogólnej 889 m? i kubaturze 3483 m?, a mianowicie:

?    Budynek nr 17 ? garaż wybudowany w 1946 roku, o kubaturze 2949 m?, pow. ogólnej 702 m?, pow. użytkowej 702 m?.
?    Budynek nr 18 – magazyn wybudowany w 1956 roku, o kubaturze 446 m?, pow. ogólnej 99 m?, pow. użytkowej 99 m?.
?    Budynek nr 31 – MPS wybudowany w 1967 roku, o kubaturze 51 m?, pow. ogólnej 13 m?, pow. użytkowej 13 m?.
?    Budynek nr 32 – PKT wybudowany w 1967 roku, o kubaturze 37 m?, pow. ogólnej 9 m?, pow. użytkowej 8 m?.
?    Budynek nr 34 ? magazyn, do wyburzenia jedynie fundamenty i część zachodniej ściany budynku.

Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową, elektroenergetyczną, telefoniczną, oświetleniową. Sieć gazowa i kanalizacyjna w ul. Polanki. Na terenie nieruchomości znajdują się place i drogi wewnętrzne, utwardzone o nawierzchni betonowej i asfaltowej.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki ? Zachód I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/1007/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2004 roku.
Działka nr 182/8 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem trzycyfrowym 004 o przeznaczeniu oznaczonym symbolem U33 – stanowiącym teren zabudowy usługowej z wyłączeniem obiektów handlowych i usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, salonów samochodowych oraz małych hurtowni do 2000 m2.
Zgodnie z zapisami planu teren ten stanowi integralną część układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz zespołem Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 730/719. Według informacji pisemnej uzyskanej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na terenie wycenianej działki zlokalizowana jest dawna kostnica, podlegająca indywidualnej ochronie konserwatorskiej, wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 636 z dnia 28.12.1972 roku. Na terenach tych remonty, zmiany sposobu użytkowania oraz roboty budowlane wymagające zgłoszenia i pozwolenia na budowę, należy uzgodnić ze służbami ochrony zabytków.

Na obszarze działki nr 182/8 ustalono szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w jej użytkowaniu, m. in. zakaz nowej zabudowy z wyjątkiem obiektu wzdłuż ul. Polanki i ewentualnej możliwości odtworzenia istniejącego budynku, wpisanego do rejestru zabytków, likwidacja zabudowy wtórnej oznaczonej na rysunku planu (tj. wymienionych powyżej budynków nr 17,18,31,32,34).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004r. – Dz.U. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Agencja Mienia Wojskowego uzyskała wymagane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż lub zamianę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Na nabywcy nieruchomości spoczywać będzie obowiązek zagospodarowania nieruchomości z zachowaniem wymogów rozdziału 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z póżn. zm.)

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, przy zawarciu umowy kupna, do nieodpłatnego ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 182/7 zapisanej w Księdze wieczystej KW 39419 służebności gruntowej, której zakres i sposób wykonywania zostanie ustalony odrębnie, na podstawie umowy stron
Wywoławcza cena nieruchomości netto wynosi ? 8 500 000,00 zł Wadium: 1 200 000,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium, przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony stosowny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ? wg stanu prawnego na dzień sprzedaży.

/tees/ 

Zobacz >>> pełną informację o przetargu

 

W marcu ma się odbyć drugi przetarg na teren i budynki położone przy ulicy Polanki 124. W czasach PRL znajdowała się tu jednostka Marynarki Wojennej. Wystawiona działka jest ostatnim niezagospodarowanym fragmentem terenu dawnych koszar.

Polanki1_duze
Teren przy ul. Polanki
źródło: AMW


Od lat pozostałe budynki zajmuje Centrum Ekumeniczne sióstr Brygidek, szkoły, biura oraz Instytut Pamięci Narodowej. Przatarg ma się odbyć 18 marca w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Wywoławcza cena nieruchomości netto wynosi ? 8 500 000 zł.

Zainteresowanie może być niewielkie z powodu ceny i  zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość jest o nieregularnym kształcie, ogrodzona. Ukształtowanie terenu nierówne ze spadkiem w kierunku wschodnim.. Zabudowę stanowi 5 budynków oraz fundamenty i rampa samochodowa. Jeden z budynków  wpisany jest do rejestru zabytków, pozostałe cztery przeznaczone są do rozbiórki. W zeszłym roku doszło tam do pożaru. Dojścia do budynków są wybetonowane, a nawierzchnia zniszczona. Teren w 70% porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami.

polanki
Przybliżone granice działki
fot. PKT

W specyfikacji przetargowej czytamy:

Nieruchomość zabudowana, usytuowana w Gdańsku przy ulicy Polanki 124, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 182/8 o powierzchni 1,2759 ha, obręb 0012. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr GD1G/00103137/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zabudowę nieruchomości stanowią:

?    Budynek nr 16 ? kostnica wybudowana w 1880 roku, o kubaturze 141 m?, pow. ogólnej 21 m?, pow. użytkowej 21 m?. Budynek murowany czerwonej cegły, otynkowany, 1-kondygnacyjny, bez okien, z przyporami w narożach, dach dwuspadowy kryty dachówką. Stan techniczny: zniszczona elewacja, budynek wymaga remontu. Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 636 z dnia 28.12.1972 roku. Z tytułu wpisu do rejestru zabytków budynku nr 16 ? kostnica, na podstawie decyzji nr 636 z dnia 28.12.1972 roku, nabywcy przysługuje 50% bonifikata liczona od wartości przedmiotowego budynku.
?    Rampa samochodowa

Zgodnie z treścią wykazu nr 22/08 z dnia 20.08.2008 r. oraz ogłoszenia nr 32/08 z dnia 2.10. 2008 r. zabudowę nieruchomości stanowiło ponadto 5 wyburzonych (pierwotnie przeznaczonych do rozbiórki) budynków o łącznej pow. ogólnej 889 m? i kubaturze 3483 m?, a mianowicie:

?    Budynek nr 17 ? garaż wybudowany w 1946 roku, o kubaturze 2949 m?, pow. ogólnej 702 m?, pow. użytkowej 702 m?.
?    Budynek nr 18 - magazyn wybudowany w 1956 roku, o kubaturze 446 m?, pow. ogólnej 99 m?, pow. użytkowej 99 m?.
?    Budynek nr 31 - MPS wybudowany w 1967 roku, o kubaturze 51 m?, pow. ogólnej 13 m?, pow. użytkowej 13 m?.
?    Budynek nr 32 - PKT wybudowany w 1967 roku, o kubaturze 37 m?, pow. ogólnej 9 m?, pow. użytkowej 8 m?.
?    Budynek nr 34 ? magazyn, do wyburzenia jedynie fundamenty i część zachodniej ściany budynku.

Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową, elektroenergetyczną, telefoniczną, oświetleniową. Sieć gazowa i kanalizacyjna w ul. Polanki. Na terenie nieruchomości znajdują się place i drogi wewnętrzne, utwardzone o nawierzchni betonowej i asfaltowej.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki ? Zachód I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/1007/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2004 roku.
Działka nr 182/8 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem trzycyfrowym 004 o przeznaczeniu oznaczonym symbolem U33 - stanowiącym teren zabudowy usługowej z wyłączeniem obiektów handlowych i usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, salonów samochodowych oraz małych hurtowni do 2000 m2.
Zgodnie z zapisami planu teren ten stanowi integralną część układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz zespołem Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 730/719. Według informacji pisemnej uzyskanej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na terenie wycenianej działki zlokalizowana jest dawna kostnica, podlegająca indywidualnej ochronie konserwatorskiej, wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 636 z dnia 28.12.1972 roku. Na terenach tych remonty, zmiany sposobu użytkowania oraz roboty budowlane wymagające zgłoszenia i pozwolenia na budowę, należy uzgodnić ze służbami ochrony zabytków.

Na obszarze działki nr 182/8 ustalono szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w jej użytkowaniu, m. in. zakaz nowej zabudowy z wyjątkiem obiektu wzdłuż ul. Polanki i ewentualnej możliwości odtworzenia istniejącego budynku, wpisanego do rejestru zabytków, likwidacja zabudowy wtórnej oznaczonej na rysunku planu (tj. wymienionych powyżej budynków nr 17,18,31,32,34).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004r. - Dz.U. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Agencja Mienia Wojskowego uzyskała wymagane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż lub zamianę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Na nabywcy nieruchomości spoczywać będzie obowiązek zagospodarowania nieruchomości z zachowaniem wymogów rozdziału 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z póżn. zm.)

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, przy zawarciu umowy kupna, do nieodpłatnego ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 182/7 zapisanej w Księdze wieczystej KW 39419 służebności gruntowej, której zakres i sposób wykonywania zostanie ustalony odrębnie, na podstawie umowy stron
Wywoławcza cena nieruchomości netto wynosi ? 8 500 000,00 zł Wadium: 1 200 000,00 zł.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium, przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony stosowny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ? wg stanu prawnego na dzień sprzedaży.

/tees/ 

Zobacz >>> pełną informację o przetargu

 

|

W marcu ma się odbyć drugi przetarg na teren i budynki położone przy ulicy Polanki 124. W czasach PRL znajdowała się tu jednostka Marynarki Wojennej. Wystawiona działka jest ostatnim niezagospodarowanym fragmentem terenu dawnych koszar.

Polanki1_duze
Teren przy ul. Polanki
źródło: AMW


Od lat pozostałe budynki zajmuje Centrum Ekumeniczne sióstr Brygidek, szkoły, biura oraz Instytut Pamięci Narodowej. Przatarg ma się odbyć 18 marca w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Wywoławcza cena nieruchomości netto wynosi ? 8 500 000 zł.

Zainteresowanie może być niewielkie z powodu ceny i  zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość jest o nieregularnym kształcie, ogrodzona. Ukształtowanie terenu nierówne ze spadkiem w kierunku wschodnim.. Zabudowę stanowi 5 budynków oraz fundamenty i rampa samochodowa. Jeden z budynków  wpisany jest do rejestru zabytków, pozostałe cztery przeznaczone są do rozbiórki. W zeszłym roku doszło tam do pożaru. Dojścia do budynków są wybetonowane, a nawierzchnia zniszczona. Teren w 70% porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami.

polanki
Przybliżone granice działki
fot. PKT

W specyfikacji przetargowej czytamy:

Nieruchomość zabudowana, usytuowana w Gdańsku przy ulicy Polanki 124, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 182/8 o powierzchni 1,2759 ha, obręb 0012. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr GD1G/00103137/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zabudowę nieruchomości stanowią:

?    Budynek nr 16 ? kostnica wybudowana w 1880 roku, o kubaturze 141 m?, pow. ogólnej 21 m?, pow. użytkowej 21 m?. Budynek murowany czerwonej cegły, otynkowany, 1-kondygnacyjny, bez okien, z przyporami w narożach, dach dwuspadowy kryty dachówką. Stan techniczny: zniszczona elewacja, budynek wymaga remontu. Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 636 z dnia 28.12.1972 roku. Z tytułu wpisu do rejestru zabytków budynku nr 16 ? kostnica, na podstawie decyzji nr 636 z dnia 28.12.1972 roku, nabywcy przysługuje 50% bonifikata liczona od wartości przedmiotowego budynku.
?    Rampa samochodowa

Zgodnie z treścią wykazu nr 22/08 z dnia 20.08.2008 r. oraz ogłoszenia nr 32/08 z dnia 2.10. 2008 r. zabudowę nieruchomości stanowiło ponadto 5 wyburzonych (pierwotnie przeznaczonych do rozbiórki) budynków o łącznej pow. ogólnej 889 m? i kubaturze 3483 m?, a mianowicie:

?    Budynek nr 17 ? garaż wybudowany w 1946 roku, o kubaturze 2949 m?, pow. ogólnej 702 m?, pow. użytkowej 702 m?.
?    Budynek nr 18 - magazyn wybudowany w 1956 roku, o kubaturze 446 m?, pow. ogólnej 99 m?, pow. użytkowej 99 m?.
?    Budynek nr 31 - MPS wybudowany w 1967 roku, o kubaturze 51 m?, pow. ogólnej 13 m?, pow. użytkowej 13 m?.
?    Budynek nr 32 - PKT wybudowany w 1967 roku, o kubaturze 37 m?, pow. ogólnej 9 m?, pow. użytkowej 8 m?.
?    Budynek nr 34 ? magazyn, do wyburzenia jedynie fundamenty i część zachodniej ściany budynku.

Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową, elektroenergetyczną, telefoniczną, oświetleniową. Sieć gazowa i kanalizacyjna w ul. Polanki. Na terenie nieruchomości znajdują się place i drogi wewnętrzne, utwardzone o nawierzchni betonowej i asfaltowej.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki ? Zachód I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/1007/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2004 roku.
Działka nr 182/8 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem trzycyfrowym 004 o przeznaczeniu oznaczonym symbolem U33 - stanowiącym teren zabudowy usługowej z wyłączeniem obiektów handlowych i usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, salonów samochodowych oraz małych hurtowni do 2000 m2.
Zgodnie z zapisami planu teren ten stanowi integralną część układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz zespołem Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 730/719. Według informacji pisemnej uzyskanej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na terenie wycenianej działki zlokalizowana jest dawna kostnica, podlegająca indywidualnej ochronie konserwatorskiej, wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 636 z dnia 28.12.1972 roku. Na terenach tych remonty, zmiany sposobu użytkowania oraz roboty budowlane wymagające zgłoszenia i pozwolenia na budowę, należy uzgodnić ze służbami ochrony zabytków.

Na obszarze działki nr 182/8 ustalono szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w jej użytkowaniu, m. in. zakaz nowej zabudowy z wyjątkiem obiektu wzdłuż ul. Polanki i ewentualnej możliwości odtworzenia istniejącego budynku, wpisanego do rejestru zabytków, likwidacja zabudowy wtórnej oznaczonej na rysunku planu (tj. wymienionych powyżej budynków nr 17,18,31,32,34).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004r. - Dz.U. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Agencja Mienia Wojskowego uzyskała wymagane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż lub zamianę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Na nabywcy nieruchomości spoczywać będzie obowiązek zagospodarowania nieruchomości z zachowaniem wymogów rozdziału 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z póżn. zm.)

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, przy zawarciu umowy kupna, do nieodpłatnego ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 182/7 zapisanej w Księdze wieczystej KW 39419 służebności gruntowej, której zakres i sposób wykonywania zostanie ustalony odrębnie, na podstawie umowy stron
Wywoławcza cena nieruchomości netto wynosi ? 8 500 000,00 zł Wadium: 1 200 000,00 zł.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium, przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony stosowny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ? wg stanu prawnego na dzień sprzedaży.

/tees/ 

Zobacz >>> pełną informację o przetargu

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W marcu ma się odbyć drugi przetarg na teren i budynki położone przy ulicy Polanki 124. W czasach PRL znajdowała się tu jednostka Marynarki Wojennej. Wystawiona działka jest ostatnim niezagospodarowanym fragmentem terenu dawnych koszar.

Polanki1_duze
Teren przy ul. Polanki
źródło: AMW


Od lat pozostałe budynki zajmuje Centrum Ekumeniczne sióstr Brygidek, szkoły, biura oraz Instytut Pamięci Narodowej. Przatarg ma się odbyć 18 marca w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Wywoławcza cena nieruchomości netto wynosi ? 8 500 000 zł.

Zainteresowanie może być niewielkie z powodu ceny i  zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość jest o nieregularnym kształcie, ogrodzona. Ukształtowanie terenu nierówne ze spadkiem w kierunku wschodnim.. Zabudowę stanowi 5 budynków oraz fundamenty i rampa samochodowa. Jeden z budynków  wpisany jest do rejestru zabytków, pozostałe cztery przeznaczone są do rozbiórki. W zeszłym roku doszło tam do pożaru. Dojścia do budynków są wybetonowane, a nawierzchnia zniszczona. Teren w 70% porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami.

polanki
Przybliżone granice działki
fot. PKT

W specyfikacji przetargowej czytamy:

Nieruchomość zabudowana, usytuowana w Gdańsku przy ulicy Polanki 124, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 182/8 o powierzchni 1,2759 ha, obręb 0012. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr GD1G/00103137/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zabudowę nieruchomości stanowią:

?    Budynek nr 16 ? kostnica wybudowana w 1880 roku, o kubaturze 141 m?, pow. ogólnej 21 m?, pow. użytkowej 21 m?. Budynek murowany czerwonej cegły, otynkowany, 1-kondygnacyjny, bez okien, z przyporami w narożach, dach dwuspadowy kryty dachówką. Stan techniczny: zniszczona elewacja, budynek wymaga remontu. Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 636 z dnia 28.12.1972 roku. Z tytułu wpisu do rejestru zabytków budynku nr 16 ? kostnica, na podstawie decyzji nr 636 z dnia 28.12.1972 roku, nabywcy przysługuje 50% bonifikata liczona od wartości przedmiotowego budynku.
?    Rampa samochodowa

Zgodnie z treścią wykazu nr 22/08 z dnia 20.08.2008 r. oraz ogłoszenia nr 32/08 z dnia 2.10. 2008 r. zabudowę nieruchomości stanowiło ponadto 5 wyburzonych (pierwotnie przeznaczonych do rozbiórki) budynków o łącznej pow. ogólnej 889 m? i kubaturze 3483 m?, a mianowicie:

?    Budynek nr 17 ? garaż wybudowany w 1946 roku, o kubaturze 2949 m?, pow. ogólnej 702 m?, pow. użytkowej 702 m?.
?    Budynek nr 18 – magazyn wybudowany w 1956 roku, o kubaturze 446 m?, pow. ogólnej 99 m?, pow. użytkowej 99 m?.
?    Budynek nr 31 – MPS wybudowany w 1967 roku, o kubaturze 51 m?, pow. ogólnej 13 m?, pow. użytkowej 13 m?.
?    Budynek nr 32 – PKT wybudowany w 1967 roku, o kubaturze 37 m?, pow. ogólnej 9 m?, pow. użytkowej 8 m?.
?    Budynek nr 34 ? magazyn, do wyburzenia jedynie fundamenty i część zachodniej ściany budynku.

Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową, elektroenergetyczną, telefoniczną, oświetleniową. Sieć gazowa i kanalizacyjna w ul. Polanki. Na terenie nieruchomości znajdują się place i drogi wewnętrzne, utwardzone o nawierzchni betonowej i asfaltowej.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki ? Zachód I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/1007/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2004 roku.
Działka nr 182/8 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem trzycyfrowym 004 o przeznaczeniu oznaczonym symbolem U33 – stanowiącym teren zabudowy usługowej z wyłączeniem obiektów handlowych i usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, salonów samochodowych oraz małych hurtowni do 2000 m2.
Zgodnie z zapisami planu teren ten stanowi integralną część układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz zespołem Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 730/719. Według informacji pisemnej uzyskanej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na terenie wycenianej działki zlokalizowana jest dawna kostnica, podlegająca indywidualnej ochronie konserwatorskiej, wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 636 z dnia 28.12.1972 roku. Na terenach tych remonty, zmiany sposobu użytkowania oraz roboty budowlane wymagające zgłoszenia i pozwolenia na budowę, należy uzgodnić ze służbami ochrony zabytków.

Na obszarze działki nr 182/8 ustalono szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w jej użytkowaniu, m. in. zakaz nowej zabudowy z wyjątkiem obiektu wzdłuż ul. Polanki i ewentualnej możliwości odtworzenia istniejącego budynku, wpisanego do rejestru zabytków, likwidacja zabudowy wtórnej oznaczonej na rysunku planu (tj. wymienionych powyżej budynków nr 17,18,31,32,34).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004r. – Dz.U. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Agencja Mienia Wojskowego uzyskała wymagane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na sprzedaż lub zamianę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Na nabywcy nieruchomości spoczywać będzie obowiązek zagospodarowania nieruchomości z zachowaniem wymogów rozdziału 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z póżn. zm.)

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, przy zawarciu umowy kupna, do nieodpłatnego ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 182/7 zapisanej w Księdze wieczystej KW 39419 służebności gruntowej, której zakres i sposób wykonywania zostanie ustalony odrębnie, na podstawie umowy stron
Wywoławcza cena nieruchomości netto wynosi ? 8 500 000,00 zł Wadium: 1 200 000,00 zł.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium, przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony stosowny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ? wg stanu prawnego na dzień sprzedaży.

/tees/ 

Zobacz >>> pełną informację o przetargu