Reklama

Drugie „Spotkanie przy studni” – o Karcie Powinności Człowieka

Tegoroczne wydarzenie skupi się wokół refleksji o pierwszej powinności, czyli „Odpowiedzialność za dobro wspólne”.

Pierwsze spotkanie "przy studni". fot. Park On
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Z okazji Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona, w piątek 14 kwietnia 2023 o godz. 16:30 w Olivia Centre odbędzie się dyskusja panelowa „Spotkanie przy studni”. Po raz drugi wydarzenie będzie dotyczyć zagadnień opisanych w Karcie Powinności Człowieka. W panelu wystąpią m.in. ks. dr Krzysztof Niedałtowski oraz Andrzej Stelmasiewicz. Organizatorem jest Stowarzyszenie Park On. Wstęp wolny.

Geneza wydarzenia

Formuła spotkania, czyli dyskusja filozoficzna została zaproponowana w 2022 r.. Tematyka dotyczy różnych zagadnień opisanych w Karcie Powinności Człowieka – dokumencie wypracowanym w Gdańsku w 2000 – która zawiera ponadczasowe deklaracje na temat wartości międzyludzkich.

Chciałam pobudzić do refleksji na temat wartości wspólnych wszystkim ludziom, wartości życiodajnych jak świeża woda ze studni.” – podkreśla Urszula Wyrwińska, Prezes Stowarzyszenia Park On – „Zwracamy się do ekspertów po wiedzę  jako czystą wodę ze źródła.

Tematyka spotkania i paneliści

W zeszłym roku dyskusja dotyczyła preambuły do Gdańskiej Karty Powinności Człowieka. Tegoroczne wydarzenie skupi się wokół refleksji o pierwszej powinności, czyli „Odpowiedzialność za dobro wspólne”. Autorzy dokumentu stwierdzili, że „Każdy powinien dążyć do zapewnienia jak największej liczbie ludzi możliwie największego pola indywidualnej wolności i odpowiedzialności. Wysiłek rozumnego tworzenia ładu społecznego przez powierzanie funkcji społecznych odpowiednim osobom jest jedną z podstawowych powinności ludzkich.”

Rozważań wokół tej kwestii podejmą się goście specjalni, którzy na co dzień dbają o dobro wspólne, służą innym ludziom i zdobyli cenne doświadczenie:

  • ks. dr Krzysztof Niedałtowski, współtwórca Gdańskiego Aeropagu, pod którego przewodnictwem została zredagowana Karta Powinności Człowieka.
  • Radny Miasta Gdańska Andrzej Stelmasiewicz, filantrop i mecenas kultury, Założyciel Fundacji Wspólnota Gdańska.
  • Katarzyna Świeczkowska, Wiceprzewodniczca Zarządu koła PSONI w Gdańsku
  • Jadwiga Stankiewicz i Marcin Stankiewicz, którzy opowiedzą o członkini Stowarzyszenia Park On – śp. Bernadecie Wilk

Moderatorem spotkania ponownie będzie ambasador Artur Michalski.  Spotkanie zaplanowano w godzinach 16:30-19:00 w budynku Olivia Four – sala „Jowisz” na parterze – Aleja Grunwaldzka 472b, Oliwa.

Mam głębokie przekonanie, że choroba nie zwalnia mnie z powinności i jest to przekonanie podzielane przez wiele osób w Stowarzyszeniu,” mówi prezes Stowarzyszenia Park On – Urszula Wyrwińska. – „Każdy kto trafia do Stowarzyszenia przychodzi po pomoc, a odkrywa w sobie moc pomagania innym. Rozważając dokument, który jest dla Gdańszczan szczególnym przesłaniem na kolejny wiek, chcemy wspólnie zastanowić się nad możliwymi formami uczestnictwa w życiu społecznym dla dobra wspólnego.

Poniżej Nagranie z dyskusji panelowej w Światowym Dniu Osób z chorobą Parkinsona 11 kwietnia 2022, która odbyła się w Olivia Garden, Olivia Business Centre w Gdańsku.

Stowarzyszenie Park On

Stowarzyszenie Park On działa od 2019 roku na rzecz osób z chorobą Parkinsona i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu oraz wspiera ich opiekunów. Jego założeniem jest holistyczne podejście do rehabilitacji. Oferuje bezpłatne zajęcia Tańca z Parkinsonem, gimnastykę, Tai-chi, arteterapię – warsztaty plastyczne i ceramiczne, chór, wykłady dietetyczne i inne.

Karta Powinności Człowieka

Karta Powinności Człowieka została podpisana w Gdańsku w 2000 roku z okazji 50. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jej sygnatariuszami byli: prof. Norman Davies – historyk i publicysta, ks. prof. Bruno Forte – członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, współautor dokumentu „Pamięć i pojednanie”, abp Tadeusz Gocłowski – metropolita gdański i krajowy duszpasterz ludzi pracy, Józefa Hennelowa – publicystka, Agnieszka Holland – reżyser, Jan Nowak-Jeziorański – „kurier z Warszawy”, publicysta; Siergiej Kowaliow – rosyjski działacz na rzecz praw człowieka; Janina Ochojska – prezes Polskiej Akcji Humanitarnej; Krzysztof Piesiewicz – prawnik, senator i scenarzysta; Andrzej Wajda – reżyser; Krzysztof Zanussi – reżyser i scenarzysta; prof. Andrzej Zoll – rzecznik praw obywatelskich.


TEKST KARTY POWINNOŚCI CZŁOWIEKA
Zgromadzeni w Gdańsku, miejscu szczególnym, doświadczonym przez historię, miejscu, w którym zaczynały się kataklizmy i kończyły totalitaryzmy, czujemy się wezwani do zabrania głosu w sprawie powinności człowieka. Naszym zobowiązaniem jest troska o to, aby w żadnym miejscu świata nie trwały i nie odradzały się systemy totalitarne.
PREAMBUŁA 
Osoba ludzka, niezależnie od wieku, płci, rasy i wyznania jest podmiotem zarówno praw, jak i powinności. Niezbywalne prawa każdego człowieka domagają się ich respektowania przez innych ludzi. Nakłada to na nas określone zobowiązania i odpowiedzialność za losy świata. Powinności sformułowane jako kodeks etyczny, wspólny dla całej społeczności globu, nie przymuszają żadnego człowieka do ich wypełniania, lecz są impulsem moralnym odwołującym się do poczucia solidarności ze wszystkim, co współtworzy dobro tego świata. Solidarność jest postawą fundamentalną w tworzeniu lepszego ładu na ziemi, gdyż stanowi wewnętrzny imperatyw działania na rzecz innych, mobilizuje do umiaru i samoograniczenia oraz otwiera na dobro wspólne.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBRO WSPÓLNE 
Każdy człowiek powinien w miarę swoich możliwości uczestniczyć w kształtowaniu środowiska społecznego, szanując godność, wolność i rozumność wszystkich ludzi. Szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej jest podstawą takiego ładu społecznego, który zapewnia warunki wewnętrznego rozwoju wszystkich. Każdy powinien dążyć do zapewnienia jak największej liczbie ludzi możliwie największego pola indywidualnej wolności i odpowiedzialności. Wysiłek rozumnego tworzenia ładu społecznego przez powierzanie funkcji społecznych odpowiednim osobom jest jedną z podstawowych powinności ludzkich.
RESPEKTOWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Naczelną zasadą, którą trzeba respektować w dziedzinie sprawiedliwości, jest: Oddaj każdemu, co mu się należy. Nikt nie powinien wyzyskiwać pracy innego człowieka, przysparzając mu trudów, które nie wynikają z samej jej natury. Powinnością wynikającą z poczucia sprawiedliwości jest przeciwstawianie się wszelkim formom korupcji materialnej i politycznej. Obojętność wobec krzywdy dziejącej się człowiekowi w naszej przytomności jest zaniedbaniem naruszającym powinność solidarności.
DĄŻENIE DO POZNANIA I DZIAŁANIE W IMIĘ PRAWDY 
Podstawową powinnością każdego człowieka wobec samego siebie jest troska o własne sumienie, które – jako naturalny zmysł etyczny – decyduje o wewnętrznym przekonaniu do działania w imię prawdy. Żadne zewnętrzne kodeksy nie są tak zobowiązujące, jak własne sumienie. W życiu społeczeństw destrukcyjną rolę odgrywają uprzedzenia ideologiczne, rasowe i religijne. Powinnością każdego człowieka jest dążenie do przezwyciężania ich przez odkrywanie prawdy w rzetelnym dialogu. Naukowcy, pedagodzy i artyści są szczególnie odpowiedzialni za obecność prawdy, dobra i piękna w życiu publicznym. Prawem ich jest zewnętrzna wolność badań i poszukiwań twórczych, a powinnością wyznaczenie sobie wewnętrznej granicy w tym zakresie.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWO 
Wolność słowa, swobodny dostęp do mediów i prawo do publikacji poglądów zobowiązują do prawdomówności. Kryterium doboru informacji w międzyludzkim komunikowaniu się powinna być prawda, a nie ich atrakcyjność medialna, ideologiczna, polityczna lub komercyjna. Sfera prywatności związana z godnością osoby i tajemnice zawodowe powinny być respektowane w życiu publicznym. Granicą wolności słowa, wytyczoną przez sumienie, jest dobre imię innych.
SZACUNEK DLA ŻYCIA I NATURY 
Podstawową powinnością wszystkich ludzi jest służba życiu, umacnianie, pomnażanie i doskonalenie wszystkich jego naturalnych form. Każda ingerencja w sferę życia powinna być nacechowana respektem wobec jego sakralności. Umiarkowane i roztropne korzystanie z dóbr natury, respektujące prawo przyszłych pokoleń do nich, jest podstawową powinnością wszystkich ludzi. Prawo człowieka do własności i możliwość pomnażania dóbr nie powinny zamykać go w wąsko pojętym interesie własnym. Powinnością wszystkich jest dążenie do solidarnych rozwiązań globalnych, skutecznie likwidujących skrajne dysproporcje.
RODZINA 
Powinnością ojca i matki jest nie tylko przekazanie życia i dbanie o jego rozwój od chwili poczęcia, ale także podtrzymywanie rodzinnej godności i odpowiedzialności za losy narodu, grupy etnicznej oraz całej rodziny ludzkiej. Odpowiedzialność za etos rodziny spoczywa na wszystkich tworzących ją pokoleniach. Solidarny wysiłek dla dobra rodziny jest najlepszym gwarantem jej trwałości. Szczególną troską powinno się otaczać nie tylko dzieci i ludzi w podeszłym wieku, ale i tych, którzy potrzebują pomocy w związku z okresami przełomowymi w ich życiu, kryzysami życiowymi bądź utratą sprawności.
Wzywamy zatem wszystkich w tym roku Wielkiego Jubileuszu, który dla chrześcijan jest czasem szczególnej radości i wysiłku, a dla ludzi dobrej woli na całym świecie może być symbolicznym progiem przełomu ku lepszemu, aby podjęli trud tworzenia dobra wspólnego w duchu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i tego kodeksu powinności, który podpisujemy w Gdańsku dnia drugiego września roku dwutysięcznego.