Reklama

Dyskusja publiczna planu Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej [VIDEO]

Przedstawiamy zapis dyskusji publicznej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej”. Największe zmiany czekają okolice asfaltowego placu przy ul. Wąsowicza. Prawdopodobnie powstanie tu żłobek wraz z przedszkolem, zniknie sporo drzew.

Orientacyjne granice projektu planu. Fotografia wykonana z wieżowca Olivia Star | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Przedstawiamy zapis dyskusji publicznej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej”. Największe zmiany czekają okolice asfaltowego placu przy ul. Wąsowicza. Prawdopodobnie powstanie tu żłobek wraz z przedszkolem, zniknie sporo drzew.

W dyskusji, która odbyła się 3 września w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska , wzięło udział dwoje przedstawicieli Rady Oliwy (Tomasz Strug , Aniela Zienkiewicz) oraz jedna mieszkanka Oliwy.

Podstawową intencją planu jest umożliwienie budowy żłobka na zaniedbanym asfaltowym placu i działkach przy ul. Wąsowicza. Przed kilku laty planiści popełnili błąd i dopuścili tu możliwość budowy jedynie przedszkola. Aby mogło powstać żłobek i przedszkole potrzebna jest zmiana planu.

Tzw. „Pozytywny żłobek” miał powstać przy Wąsowicza już we wrześniu. Jednak budowa czeka prawdopodobnie na zmianę planu zagospodrowania. Póki co Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła w kwietniu postępowanie mające wyłonić firmę, która wytnie drzewa i krzewy na działkach przy ul. Wąsowicza w celu przygotowania terenu pod budowę żłobka.

Przy okazji zmiany obecnego planu możliwa będzie również rozbudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 35. Zmiany zawarte w planie umożliwią m.in. zrealizowanie projektu „Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie”, który wygrał w ubiegłorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. Projekt zakładał m.in.:

 wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej,
– bieżnię 4 – torowę , 60 – metrową o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal,
– tor dla rolkarzy i wrotkarzy wokół boiska,
– elementy małej architektury
– wiatę do organizacji rodzinnych pikników

Nie będzie postulowanej przez dyrekcję SP nr 35 i Rada Oliwy możliwości rozbudowy w nieokreślonej przyszłości o kolejne piętro budynku szkoły. Nadzorujący edukację w mieście Wydział Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim nie przewiduje takiej potrzeby.

Radny Jakub Raciborski proponował obsadzenie drzewami granicy terenu Szkoły Podstawowej nr 35 od stromy ul. Kaszubskiej. Planiści BRG wykluczyli taką możliwość ze względu na przebiegający tam ciepłociąg.

Nowy plan dla budynku obecnego Zespółu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Wita Stwosza przewiduje dodatkową funkcję zamieszkania zbiorowego.  Według definicji prawa budowlanego, budynek zamieszkania zbiorowego to budynek, w którym przez jakiś krótki czas mieszka określona grupa osób. Takim budynkiem może być hotel, motel, pensjonat, schronisko lub internat albo dom studencki.

Mieszkankę Oliwy niepokoiły m.in. plany szerokości drogi prowadzącej do zaplecze nowego żłobka, kubatura obiektu, związana z tym wycinka drzew a nawet hipotetyczna lokalizacja śmietników.

Protokół z dyskusji publicznej jest w przygotowaniu i będzie widoczny na stronie dotyczącej projektu planu. Zapis audio i video znajduje się poniżej.

Zgłaszanie uwag – do 14 października  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 października 2019 r.   

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl.     

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

ts/brg

Ostatnia edycja: 10 września, 2019 o 21:09