Reklama

Jak działa Rada Oliwy? Dowiedz się i kandyduj!

Czy wiesz jak działa Rada Dzielnicy Oliwa i jak do niej dołączyć?
Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Strugiem, Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy, który opowie, wyjaśni, wytłumaczy, zachęci!

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Czy wiesz jak działa Rada Dzielnicy Oliwa i jak do niej dołączyć?
Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Strugiem, Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy, który opowie, wyjaśni, wytłumaczy, zachęci!13 lutego, środa / g. 18:00

Oliwski Ratusz Kultury
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25.

Na miejscu bedą dostępne wszystkie wymagane druki, umożliwiające zostanie radnym Oliwy.

Poniżej informacje opisujące ramy działania rad dzielnic w Gdańsku. Krócej się już nie da 🙂

2saml0

Dzielnica to nie tylko część miasta, ale przede wszystkim wspólnota mieszkańców.

 

Sprawami dzielnicy zajmują się urzędnicy, radni miasta, a niekiedy także lokalne organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, parafie i grupy nieformalne. Jednak najbliżej mieszkańców dzielnicy są wybierane przez nich rady dzielnic i powoływane przez nie zarządy dzielnic.

To wyłaniani spośród lokalnej społeczności radni mają na bieżąco utrzymywać kontakt z mieszkańcami i pośredniczyć w rozwiązywaniu problemów dzielnicowych przez służby miejskie.

Dzięki temu, że radni zamieszkują w swoich dzielnicach, mają dobre rozeznanie na temat codziennych problemów swoich sąsiadów. Stanowią zatem cenne źródło wiedzy urzędników i radnych miasta o sprawach dzielnicy.

Dzielnica nie jest samodzielną strukturą terytorialną. Jej utworzenie i zasady działania należą do decyzji władz Miasta. Celem ich funkcjonowania jest bowiem wspieranie władz Miasta w realizacji zadań publicznych. Stąd też w ustawie o samorządzie gminnym określa się je mianem jednostek pomocniczych gminy.

Aktualnie w Gdańsku powołanych zostało 35 dzielnic. Ich działalność opiera się głównie na statucie uchwalonym dla każdej dzielnicy przez Radę Miasta.

W nim określa się zadania dzielnicy i kompetencje jej organów (rady i zarządu), a także ich wzajemne relacje i zasady bieżącego funkcjonowania.

Wielkość Rad Dzielnic

W dzielnicach zamieszkiwanych przez co najmniej 20 tys. gdańszczan rada składa się z 21 członków. Z kolei rady w mniejszych dzielnicach liczą sobie 15 radnych. Pracami rady kierują jej przewodniczący i jego zastępca.

Praca Rady

Rada obraduje głównie na sesjach, które zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje rady są otwarte dla mieszkańców, a podejmowane przez radę uchwały i protokoły obrad jawne. Poza sesjami radni mogą spotykać się na posiedzeniach komisji, o których powołaniu decydują samodzielnie w drodze uchwały rady. Radni mają również obowiązek utrzymywać kontakt z mieszkańcami Dzielnicy. Najczęściej odbywa się to na z góry wyznaczonych dyżurach i zebraniach. Możliwe jest również nawiązanie kontaktu z radą dzielnicy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie (z reguły w godzinach dyżurów).

Zarząd Dzielnicy

Praca zarządu (w liczbie od 2 do 4 osób), na którego czele również stoi przewodniczący, ma charakter wykonawczy. Oznacza to obowiązek realizacji postanowień zawartych w uchwałach rady dzielnicy oraz prawo do oficjalnego reprezentowania dzielnicy w relacjach z władzami miasta oraz magistratem. W praktyce wiąże się to z mniej lub bardziej regularnymi spotkaniami i kontaktami z urzędnikami – zarówno drogą pisemną, mailową, jak i telefoniczną.

Należy jednak pamiętać, że dzielnica i jej organy mają jedynie charakter pomocniczy względem organów Miasta. Możliwości oddziaływania rady i zarządu sprowadzają się głównie do wnioskowania oraz opiniowania działań podejmowanych przez władze Miasta i podległe im jednostki organizacyjne. Decyzyjność rad ma w zasadzie jedynie wymiar finansowy.

Warto zauważyć, że charakter obowiązków wykonywanych przez członków zarządu oraz konieczność dostosowania swojej aktywności do godzin pracy urzędu miejskiego i innych miejskich jednostek organizacyjnych (np. GZDiZ; GN; DRMG) powodują, że wielu członków zarządów dzielnic to osoby mające możliwość elastycznego kształtowania dnia pracy. W przeciwnym wypadku możliwość skutecznego reprezentowania interesów dzielnicy może okazać się trudna w realizacji.

Finanse

Piastowanie funkcji radnego dzielnicy ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia. Przewidziane są jednak miesięczne diety dla przewodniczącego rady (300 zł) oraz przewodniczącego zarządu i jego zastępcy (600 / 300 zł), które mają stanowić rekompensatę za pracę wykonywaną na rzecz społeczności lokalnej.

W statucie dzielnicy wskazane są również cele, na jakie mogą zostać przeznaczone środki finansowe przekazane dzielnicy z budżetu Miasta. Mogą to być inicjatywy i imprezy integrujące mieszkańców (np. kulturalne, sportowe, rekreacyjne), jak również projektowanie, budowa i remonty infrastruktury dzielnicowej.

Często środki wydatkowane są także na wsparcie jednostek organizacyjnych miasta funkcjonujących na obszarze dzielnicy (np. szkoły). Wysokość tych środków w skali roku uzależniona jest od liczby mieszkańców zameldowanych na terenie dzielnicy oraz frekwencji w wyborach do rad dzielnic. W dzielnicach, w których nie przekroczy ona 14% osób uprawnionych do głosowania stawka na mieszkańca wynosi 12 zł. Przy frekwencji 14-16%  stawka wzrasta do 15 zł, a powyżej 16% do 18 zł.

Biorąc pod uwagę obecną wielkość gdańskich jednostek pomocniczych najmniejsza dzielnica – Letnica może liczyć na kwotę ok. 15 tys. zł (18,5 tys. / 22,5 tys.) rocznie, a największa – Chełm na ok. 420 tys. zł (525 tys. / 630 tys.).

Biorąc pod uwagę opisaną skalę finansowania jednostek pomocniczych, w mniejszych dzielnicach finansuje się głównie tzw. zadania miękkie, czyli inicjatywy i wydarzenia o charakterze integracyjnym.

Wybory

Ponadto w statucie opisane zostały reguły sprawowania nadzoru nad organami dzielnicy przez Prezydenta i Radę Miasta, a także zasady przeprowadzenia wyborów do rady dzielnicy. Mają one zastosowanie do wyborów wyznaczonych na niedzielę, 24 marca 2019 r.

Opracowanie: Karol Ważny

Redakcja tekstu: Tomasz Strug

 

 

Ostatnia edycja: 12 lutego, 2019 o 18:47