Reklama

Jaka będzie przyszłość „niemieckiego” boiska przy Kościerskiej?

Czy boisko wybudowane przez Niemców na EURO 2012 powróci do życia? O tym zadecyduje przedstawiony właśnie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 22 maja 2014.

Przedstawienie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

W Biurze Rozwoju Gdańska wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W tym miesiącu odbędzie się również dyskusja publiczna na temat założeń tego planu.

Plan wyłożony do wglądu jest  w dniach od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej 
(uchwała Nr XLIX/1081/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) 
obejmujący obszar ograniczony: od północy ? ulicą Kościerską; od wschodu ? ulicą Bytowską; od południa ? granicą działki nr 78 obr. 10; od zachodu ? granicą działki nr 77 obr. 10.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

241 KB

Rysunek projektu planu

3.58 MB

Prognoza oddziaływania na środowisko

4.05 M

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w:

Nazwa planu

Dzień

Godzina

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

17.09.2014

17:00

Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej

22.09.2014

17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Plan_Koscierska_Boisko

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej bip.brg.gda.pl.

Pr

Jak to Komisję Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska nie interesuje ochrona środowiska


Czy boisko wybudowane przez Niemców na EURO 2012 powróci do życia? O tym zadecyduje przedstawiony właśnie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 22 maja 2014.

Przedstawienie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

W Biurze Rozwoju Gdańska wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W tym miesiącu odbędzie się również dyskusja publiczna na temat założeń tego planu.

Plan wyłożony do wglądu jest  w dniach od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej 
(uchwała Nr XLIX/1081/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) 
obejmujący obszar ograniczony: od północy ? ulicą Kościerską; od wschodu ? ulicą Bytowską; od południa ? granicą działki nr 78 obr. 10; od zachodu ? granicą działki nr 77 obr. 10.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

241 KB

Rysunek projektu planu

3.58 MB

Prognoza oddziaływania na środowisko

4.05 M

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w:

Nazwa planu

Dzień

Godzina

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

17.09.2014

17:00

Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej

22.09.2014

17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Plan_Koscierska_Boisko

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej bip.brg.gda.pl.

Pr

Jak to Komisję Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska nie interesuje ochrona środowiska


|

Czy boisko wybudowane przez Niemców na EURO 2012 powróci do życia? O tym zadecyduje przedstawiony właśnie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 22 maja 2014.

Przedstawienie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

W Biurze Rozwoju Gdańska wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W tym miesiącu odbędzie się również dyskusja publiczna na temat założeń tego planu.

Plan wyłożony do wglądu jest  w dniach od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej 
(uchwała Nr XLIX/1081/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) 
obejmujący obszar ograniczony: od północy ? ulicą Kościerską; od wschodu ? ulicą Bytowską; od południa ? granicą działki nr 78 obr. 10; od zachodu ? granicą działki nr 77 obr. 10.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

241 KB

Rysunek projektu planu

3.58 MB

Prognoza oddziaływania na środowisko

4.05 M

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w:

Nazwa planu

Dzień

Godzina

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

17.09.2014

17:00

Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej

22.09.2014

17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Plan_Koscierska_Boisko

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej bip.brg.gda.pl.

Pr

Jak to Komisję Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska nie interesuje ochrona środowiska


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Czy boisko wybudowane przez Niemców na EURO 2012 powróci do życia? O tym zadecyduje przedstawiony właśnie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 22 maja 2014.

Przedstawienie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

W Biurze Rozwoju Gdańska wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W tym miesiącu odbędzie się również dyskusja publiczna na temat założeń tego planu.

Plan wyłożony do wglądu jest  w dniach od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej 
(uchwała Nr XLIX/1081/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) 
obejmujący obszar ograniczony: od północy ? ulicą Kościerską; od wschodu ? ulicą Bytowską; od południa ? granicą działki nr 78 obr. 10; od zachodu ? granicą działki nr 77 obr. 10.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

241 KB

Rysunek projektu planu

3.58 MB

Prognoza oddziaływania na środowisko

4.05 M

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w:

Nazwa planu

Dzień

Godzina

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

17.09.2014

17:00

Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej

22.09.2014

17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Plan_Koscierska_Boisko

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej bip.brg.gda.pl.

Pr

Jak to Komisję Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska nie interesuje ochrona środowiska


Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25