Reklama

Jaka przyszłość rejonu ulic: Karwieńskiej i Spacerowej?

Na sierpniowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej. Plan ma umożliwić inwestowanie w tym miejscu. Ma powstać także nowa ulica dojazdowa a ul. Spacerowa na tym odcinku będzie drogą lokalną.

W materiale wideo informacja o przystąpieniu do planu przedstawiana przez dyrektora BRG Marek Piskorski

na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska – 23.08.2012

Jak czytamy w uzasadnieniu do przestąpienia sporządzaniu planu, głównym jego celem jest umożliwienie zainwestowania na terenie, który obecnie nie posiada obowiązującego planu miejscowego. Właściciele gruntów wnioskowali o możliwość lokalizacji na obszarze objętym planem funkcji mieszkaniowo ? usługowej. Granicami planu objęto również fragment obowiązującego planu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ?Wybrzeża? ze względu na konieczność przeanalizowania w procedurze planu możliwości skomunikowania obszaru inwestycyjnego wyłącznie od ulicy Karwieńskiej.

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu – przeprowadzone analizy urbanistyczne (m. in. konkurs wewnętrzny w Biurze Rozwoju Gdańska i wstępne koncepcje zagospodarowania terenu przedstawione przez właścicieli gruntów) wykazały, że podjęcie planu jest zasadne ponieważ tylko ustalenie odpowiednich zasad zabudowy i zagospodarowania terenu (parametrów urbanistycznych) oraz ustalenie obsługi komunikacyjnej w procedurze planistycznej pozwoli na optymalne wykorzystanie możliwości ekonomicznych przestrzeni z uwzględnieniem i poszanowaniem walorów przyrodniczo ? krajobrazowych i kulturowych obszaru proponowanego do objęcia planem.

Obszar_planu_zagospodarowania_przestrzennego_Oliwa_Gorna_w_rejonie_ulic_Karwienskiej_i_Spacerowej

Obszar objęty przygotowywanego planu fragment Oliwy Górnej (jednostka planistyczna) o powierzchni około 5,7 ha. Granica obszaru przebiega: od zachodu wzdłuż terenów leśnych wchodzących w skład gdańskiego ZOO, od wschodu wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ulicy Spacerowej, od południa wzdłuż ulicy Karwieńskiej.

Na obszarze planu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa z zabudowaniami gospodarczymi: jednorodzinna prywatna (1 budynek) oraz wielorodzinna komunalna (3 budynki ? 20 mieszkań) w tym budynek dawnej willi, który zachował walory historyczne i kulturowe, tereny leśne, odcinki ulic Spacerowej i Karwieńskiej.

Na powyższym terenie występują grunty prywatne, gminne i Skarbu Państwa.

W południowej części obszaru wskazanego granicami przystąpienia do sporządzenia planu (ulica Karwieńska) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ?Wybrzeża? w mieście Gdańsku (uchwała RMG nr XLII/1497/05 z dnia 29.09.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 3, poz.41). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą (mi. in. ogród zoologiczny i ulica Karwieńska) oraz teren ulicy zbiorczej (odcinek ulicy Spacerowej).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 12 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pr

Na sierpniowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej. Plan ma umożliwić inwestowanie w tym miejscu. Ma powstać także nowa ulica dojazdowa a ul. Spacerowa na tym odcinku będzie drogą lokalną.

W materiale wideo informacja o przystąpieniu do planu przedstawiana przez dyrektora BRG Marek Piskorski

na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska - 23.08.2012

Jak czytamy w uzasadnieniu do przestąpienia sporządzaniu planu, głównym jego celem jest umożliwienie zainwestowania na terenie, który obecnie nie posiada obowiązującego planu miejscowego. Właściciele gruntów wnioskowali o możliwość lokalizacji na obszarze objętym planem funkcji mieszkaniowo ? usługowej. Granicami planu objęto również fragment obowiązującego planu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ?Wybrzeża? ze względu na konieczność przeanalizowania w procedurze planu możliwości skomunikowania obszaru inwestycyjnego wyłącznie od ulicy Karwieńskiej.

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu - przeprowadzone analizy urbanistyczne (m. in. konkurs wewnętrzny w Biurze Rozwoju Gdańska i wstępne koncepcje zagospodarowania terenu przedstawione przez właścicieli gruntów) wykazały, że podjęcie planu jest zasadne ponieważ tylko ustalenie odpowiednich zasad zabudowy i zagospodarowania terenu (parametrów urbanistycznych) oraz ustalenie obsługi komunikacyjnej w procedurze planistycznej pozwoli na optymalne wykorzystanie możliwości ekonomicznych przestrzeni z uwzględnieniem i poszanowaniem walorów przyrodniczo ? krajobrazowych i kulturowych obszaru proponowanego do objęcia planem.

Obszar_planu_zagospodarowania_przestrzennego_Oliwa_Gorna_w_rejonie_ulic_Karwienskiej_i_Spacerowej

Obszar objęty przygotowywanego planu fragment Oliwy Górnej (jednostka planistyczna) o powierzchni około 5,7 ha. Granica obszaru przebiega: od zachodu wzdłuż terenów leśnych wchodzących w skład gdańskiego ZOO, od wschodu wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ulicy Spacerowej, od południa wzdłuż ulicy Karwieńskiej.

Na obszarze planu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa z zabudowaniami gospodarczymi: jednorodzinna prywatna (1 budynek) oraz wielorodzinna komunalna (3 budynki ? 20 mieszkań) w tym budynek dawnej willi, który zachował walory historyczne i kulturowe, tereny leśne, odcinki ulic Spacerowej i Karwieńskiej.

Na powyższym terenie występują grunty prywatne, gminne i Skarbu Państwa.

W południowej części obszaru wskazanego granicami przystąpienia do sporządzenia planu (ulica Karwieńska) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ?Wybrzeża? w mieście Gdańsku (uchwała RMG nr XLII/1497/05 z dnia 29.09.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 3, poz.41). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą (mi. in. ogród zoologiczny i ulica Karwieńska) oraz teren ulicy zbiorczej (odcinek ulicy Spacerowej).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 12 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pr

|

Na sierpniowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej. Plan ma umożliwić inwestowanie w tym miejscu. Ma powstać także nowa ulica dojazdowa a ul. Spacerowa na tym odcinku będzie drogą lokalną.

W materiale wideo informacja o przystąpieniu do planu przedstawiana przez dyrektora BRG Marek Piskorski

na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska - 23.08.2012

Jak czytamy w uzasadnieniu do przestąpienia sporządzaniu planu, głównym jego celem jest umożliwienie zainwestowania na terenie, który obecnie nie posiada obowiązującego planu miejscowego. Właściciele gruntów wnioskowali o możliwość lokalizacji na obszarze objętym planem funkcji mieszkaniowo ? usługowej. Granicami planu objęto również fragment obowiązującego planu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ?Wybrzeża? ze względu na konieczność przeanalizowania w procedurze planu możliwości skomunikowania obszaru inwestycyjnego wyłącznie od ulicy Karwieńskiej.

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu - przeprowadzone analizy urbanistyczne (m. in. konkurs wewnętrzny w Biurze Rozwoju Gdańska i wstępne koncepcje zagospodarowania terenu przedstawione przez właścicieli gruntów) wykazały, że podjęcie planu jest zasadne ponieważ tylko ustalenie odpowiednich zasad zabudowy i zagospodarowania terenu (parametrów urbanistycznych) oraz ustalenie obsługi komunikacyjnej w procedurze planistycznej pozwoli na optymalne wykorzystanie możliwości ekonomicznych przestrzeni z uwzględnieniem i poszanowaniem walorów przyrodniczo ? krajobrazowych i kulturowych obszaru proponowanego do objęcia planem.

Obszar_planu_zagospodarowania_przestrzennego_Oliwa_Gorna_w_rejonie_ulic_Karwienskiej_i_Spacerowej

Obszar objęty przygotowywanego planu fragment Oliwy Górnej (jednostka planistyczna) o powierzchni około 5,7 ha. Granica obszaru przebiega: od zachodu wzdłuż terenów leśnych wchodzących w skład gdańskiego ZOO, od wschodu wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ulicy Spacerowej, od południa wzdłuż ulicy Karwieńskiej.

Na obszarze planu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa z zabudowaniami gospodarczymi: jednorodzinna prywatna (1 budynek) oraz wielorodzinna komunalna (3 budynki ? 20 mieszkań) w tym budynek dawnej willi, który zachował walory historyczne i kulturowe, tereny leśne, odcinki ulic Spacerowej i Karwieńskiej.

Na powyższym terenie występują grunty prywatne, gminne i Skarbu Państwa.

W południowej części obszaru wskazanego granicami przystąpienia do sporządzenia planu (ulica Karwieńska) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ?Wybrzeża? w mieście Gdańsku (uchwała RMG nr XLII/1497/05 z dnia 29.09.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 3, poz.41). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą (mi. in. ogród zoologiczny i ulica Karwieńska) oraz teren ulicy zbiorczej (odcinek ulicy Spacerowej).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 12 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pr

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na sierpniowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej. Plan ma umożliwić inwestowanie w tym miejscu. Ma powstać także nowa ulica dojazdowa a ul. Spacerowa na tym odcinku będzie drogą lokalną.

W materiale wideo informacja o przystąpieniu do planu przedstawiana przez dyrektora BRG Marek Piskorski

na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska – 23.08.2012

Jak czytamy w uzasadnieniu do przestąpienia sporządzaniu planu, głównym jego celem jest umożliwienie zainwestowania na terenie, który obecnie nie posiada obowiązującego planu miejscowego. Właściciele gruntów wnioskowali o możliwość lokalizacji na obszarze objętym planem funkcji mieszkaniowo ? usługowej. Granicami planu objęto również fragment obowiązującego planu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ?Wybrzeża? ze względu na konieczność przeanalizowania w procedurze planu możliwości skomunikowania obszaru inwestycyjnego wyłącznie od ulicy Karwieńskiej.

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu – przeprowadzone analizy urbanistyczne (m. in. konkurs wewnętrzny w Biurze Rozwoju Gdańska i wstępne koncepcje zagospodarowania terenu przedstawione przez właścicieli gruntów) wykazały, że podjęcie planu jest zasadne ponieważ tylko ustalenie odpowiednich zasad zabudowy i zagospodarowania terenu (parametrów urbanistycznych) oraz ustalenie obsługi komunikacyjnej w procedurze planistycznej pozwoli na optymalne wykorzystanie możliwości ekonomicznych przestrzeni z uwzględnieniem i poszanowaniem walorów przyrodniczo ? krajobrazowych i kulturowych obszaru proponowanego do objęcia planem.

Obszar_planu_zagospodarowania_przestrzennego_Oliwa_Gorna_w_rejonie_ulic_Karwienskiej_i_Spacerowej

Obszar objęty przygotowywanego planu fragment Oliwy Górnej (jednostka planistyczna) o powierzchni około 5,7 ha. Granica obszaru przebiega: od zachodu wzdłuż terenów leśnych wchodzących w skład gdańskiego ZOO, od wschodu wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ulicy Spacerowej, od południa wzdłuż ulicy Karwieńskiej.

Na obszarze planu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa z zabudowaniami gospodarczymi: jednorodzinna prywatna (1 budynek) oraz wielorodzinna komunalna (3 budynki ? 20 mieszkań) w tym budynek dawnej willi, który zachował walory historyczne i kulturowe, tereny leśne, odcinki ulic Spacerowej i Karwieńskiej.

Na powyższym terenie występują grunty prywatne, gminne i Skarbu Państwa.

W południowej części obszaru wskazanego granicami przystąpienia do sporządzenia planu (ulica Karwieńska) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ?Wybrzeża? w mieście Gdańsku (uchwała RMG nr XLII/1497/05 z dnia 29.09.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 3, poz.41). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą (mi. in. ogród zoologiczny i ulica Karwieńska) oraz teren ulicy zbiorczej (odcinek ulicy Spacerowej).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 12 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pr