Reklama

Kategoria A,B,D czy E? Kolejny rocznik ma stanąć przed komisją wojskową

Kwalifikację wojskową musi przejść każdy mężczyzna, który w tym roku kończy 19 lat. Na komisję wzywane są również  kobiety, które mają zawody przydatne dla armii: medyczne, weterynaryjne, psychologiczne. Rusza kwalifikacja urodzonych w 2000 roku. Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji, które nie zgłoszą się na nią, podlegają karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Kwalifikację wojskową musi przejść każdy mężczyzna, który w tym roku kończy 19 lat. Na komisję wzywane są również  kobiety, które mają zawody przydatne dla armii: medyczne, weterynaryjne, psychologiczne. Rusza kwalifikacja urodzonych w 2000 roku. Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji, które nie zgłoszą się na nią, podlegają karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Mężczyźni i kobiety objęci obowiązkiem stawienia się na kwalifikację wojskową  przyjmowani będą w dni robocze między 4 marca do 11 kwietnia 2019roku, w godz. od 8.00 do 12.30.

Kwalifikacja wojskowa 2019 przeprowadzona będzie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 (tel. 58 520-68-68 czynny od 4 marca).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1)    mężczyźni zameldowani na terenie miasta Gdańska na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy, urodzeni w 2000r., 
2)     osoby urodzone w latach 1995-1999, które nie zgłosiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej bądź zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia i okres tej niezdolności upływa przed terminem rozpoczęcia kwalifikacji.
3)    kobiety urodzone w latach 1995-2000, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych lub  ukończyły już te szkoły i są zameldowane na terenie miasta Gdańska na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy. 

Do wszystkich osób, z wyżej wymienionych kategorii wysłane zostało listem poleconym wezwanie imienne. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny przedstawić:
1)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 
2)    posiadaną dokumentację medyczną w przypadku chorób przewlekłych, 
3)    aktualną fotografię o wymiarach 3X4cm bez nakrycia głowy, 
4)    dokument potwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły) lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły).


Osoby, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 1459 z p. zm.). Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Referat Spraw Wojskowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego  w Gdańsku tel. 58 778-60-26 bądź 778-60-27, w godzinach pracy Urzędu. 

    Kategorie zdrowotne w Wojsku Polskim:

  • A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej
  • B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju
  • D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
  • E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Pw/umg

Ostatnia edycja: 20 lutego, 2019 o 18:28