Reklama

Następne biurowce i tysiące nowych aut – władze mają kolejny plan dla Oliwy

Kolejne biurowce planowane są pomiędzy CH Oliwa a kompleksem biurowym Alchemia. Dzięki zmianie planu zagospodarowania przestrzennego do Oliwy przyjedzie jeszcze więcej samochodów a przestrzeń biurowa lepiej się sprzeda.

Widok od strony północno-wschodniej (przykładowy jeden z wariantów możliwej zabudowy w świetle ustaleń planu – kolor niebieski) | BRG - SLOW - propozycja zagospodarowania terenu
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Kolejne biurowce planowane są pomiędzy CH Oliwa a kompleksem biurowym Alchemia. Dzięki zmianie planu zagospodarowania przestrzennego do Oliwy przyjedzie jeszcze więcej samochodów a przestrzeń biurowa lepiej się sprzeda.

Do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednym z nich jest plan Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii.

Dyskusje publiczne:

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00. Termin dyskusji:

18 stycznia – Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii

Projekt mpzp dotyczy obszaru, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe. Na terenie tym są też zlokalizowane budynki biurowe, salon samochodowy (Skoda) i stacja benzynowa (Orlen). W centralnej części znajduje się niezainwestowana działka ze szpalerem drzew, a w części południowej – centrum handlowe Oliwa.

na poludnie od alchemii

Jak czytamy w opisie Biura Rozwoju Gdańska, celem sporządzenia opracowania kontynuacja ustaleń dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia, sąsiadującego z obszarem objętym planem. Wprowadzone zmiany mają także umożliwić utworzenie większej liczby miejsc parkingowych i dostosowanie układu komunikacyjnego do istniejących uwarunkowań.

 2650 dodatkowych samochodów dziennie oraz żłobek i przedszkole w piekle hałasu

Parkingi dla biurowców to sprawa wobec której Prezydent Miasta poprzez BRG jest nieugięty. Nie od dziś wiadomo, że biurowce z wieloma miejscami postojowymi sprzedają się lepiej i drożej.

Jak czytamy w projekcie uchwały dot, planu, „Ustalając przeznaczenie terenów, sposób zagospodarowania i sposób korzystania z terenów Prezydent Miasta Gdańska wziął pod uwagę zarówno interes publiczny jak i interes prywatny. Przeprowadzone analizy komunikacyjne obsługi transportowej sporządzone dla terenu po obu stronach Alei Grunwaldzkiej od skrzyżowania ul. Abrahama do ul. Kołobrzeskiej, wykazały możliwość zwiększenia całkowitej liczby miejsc postojowych w pasie pomiędzy Aleją Grunwaldzką a torami kolejowymi. Pozwoliło to na wprowadzenie większej liczby miejsc do parkowania i poprawę możliwości inwestycyjnych dla obszaru objętego projektem planu. Spodziewanym efektem zmiany planu jest wykorzystanie możliwości inwestycyjnych terenu  i zmiana jego wizerunku.” O zwiększenie liczby miejsc parkingowych wnioskowała firma Skanska, która jako pierwsza chce zaniwestować na procedowanym terenie.

BRG20171019 185924

Część prezentacji BRG przedstawionej na sesji Rady Oliwy

Analiza analizy komunikacyjne obsługi transportowej  dotyczyła terenu od ul. Kołobrzeskiej do ul. Abrahama. Łącznie w kompleksie Alchemia, nowych biurowca i CH Oliwa będzie mogło codziennie parkować ponad 4000 samochodów. Dawny plan zagospodarowanie przewidywał dla tego terenu około 1400 miejsc postojowych. Jednak już dzisiaj, nie tylko w godzinach szczytu, al. Grunwaldzką w Oliwie się korkuje. Na ten problem zwróciła uwagę Rada Dzielnicy Oliwa w uchwale z 19 października 2017 roku. Zdaniem oliwckich radnych, w tak dobrze skomunikowanym terenie, powiększanie liczby parkingów jest zaproszeniem do przyjazdu do Oliwy samochodem. A to błąd, bo powinno się skłaniać przyjezdnych do korzystania z komunikacji miejskiej czy rowerów. W uchwale poruszono w niej równiez sprawę lokalizacji w biurowcach lub przy nich lokali służących dziennej opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym, o co wnioskowała m.in firma Skanska.

Uchwała Nr  XII/42/17

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 19 października 2017 roku

 

stanowisko w sprawie projektu uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku.

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 27  Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 1954  z 2014 r.)

  

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

§1

Rada Dzielnicy Oliwa wnosi o następujące zmiany w projekcie uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku:

 

– rezygnację z zapisów umożliwiających realizację na terenie objętym mpzp większej liczby miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów samochodowych w stosunku do obowiązującego mpzp Oliwa Górna – pas przykolejowy w mieście Gdańsku,

 

– zachowanie parametrów parkingowych zawartych obowiązującym mpzp Oliwa Górna – pas przykolejowy w mieście Gdańsku,

 

– rezygnację z zapisów umożliwiających dopuszczenie do funkcjonowania lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Przewodniczącego

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

Uzasadnienie

 

 

Miejsca parkingowe

 

Obecnie obserwujemy, że istniejący układ drogowy al. Grunwaldzkiej staje się niewydolny w godzinach szczytu komunikacyjnego. Powstające nowe obiekty biurowe OBC i Alchemii będę powodować nieodwracalne nasilanie się tego zjawiska.

Z tego powodu uważamy, że należy zapobiec dalszemu obciążaniu al. Grunwaldzkiej oraz jej dojazdów w Oliwie dodatkowym ruchem, który powstanie dzięki utworzeniu kolejnych miejsc parkingowych. Intencją Rady Dzielnicy jest spowodowanie dywersyfikacji sposobów dojazdu osób pracujących na terenie Oliwy i większego wykorzystania bardzo atrakcyjnego położenia dzielnicy pod względem dostępności do środków komunikacji publicznej oraz infrastruktury dróg rowerowych.

Parametry parkingowe zawarte w obecnie obowiązującym planie  Oliwa Górna – pas przykolejowy w mieście Gdańsku są wystarczające i powinny zostać utrzymane.

 

 

Dziennej opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym

 

Jak czytamy w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku,  „obszar objęty projektem planu położony jest w pasie pomiędzy linią kolejową a Aleją Grunwaldzką charakteryzującym się wysokimi natężeniami ruchu samochodowego i kolejowego, które są głównymi czynnikami kształtującymi warunki aerosanitarne omawianego terenu. W bezpośrednim sąsiedztwie Alei Grunwaldzkiej mogą występować okresowe przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. (…)

 

Analizowany teren położony jest w pasie pomiędzy linią kolejową a Aleją Grunwaldzką. Według analiz wykonanych na podstawie Map akustycznych miasta Gdańsk z 2017 roku jego zachodnie fragmenty znajdują się w strefie występowania podwyższonego poziomu hałasu w środowisku, którego źródłem jest ruch samochodów i pociągów. (…)

 

Z uwagi na występowanie mało korzystnych warunków klimatu akustycznego i możliwe potencjalne ich pogorszenie oraz ograniczone możliwości zastosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony przed hałasem w ustaleniach projektu planu zawarto zakaz lokalizowania szpitali, domów stałego pobytu, domów opieki społecznej i budynków związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (…)”.

 

W związku z tymi argumentami uważamy za zasadne rozciągnięcie zakazu również na lokale służące dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym. 

 

BRG20171019 185038

Część prezentacji BRG przedstawionej na sesji Rady Oliwy

Ostatecznie BRG przychyliło się do wniosku by małe dzieci nie mogły w biurowcach przebywać cały dzień. „W zapisach planu, w karcie terenu 001- P/U41 usunięto zapisy o możliwości realizacji lokali służących dziennej opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym, pozostawiając możliwość realizacji lokali prowadzących działalność jako tzw. szpitale 1 dnia. Zmiany te wynikają z uwzględnienia uwag zawartych w opiniach Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiska Rady Dzielnicy Oliwa” – czytamy w projekcie uchwały Rady Miasta.

Wysokość limitowana

Tutaj planiści starają się nie popełnić błędu jakiego dokonano dekadę wcześniej dokonano przy okazji planu dla terenów gdzie dziś funkcjonuje Olivia Busieness Centre. Obecnie w planie jest wpisany limit wysokości budynków: „maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu kubatury brutto budynku oraz na pokryciu najwyższego poziomu budowli wielopoziomowych, jak parkingi lub magazyny wielopoziomowe: 84 m n.p.m.”.

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Ostatnia edycja: 8 stycznia, 2018 o 09:26