Reklama

Nie będzie trzeciego budynku Kuźni Wodnej w Oliwie

Nie powstanie nowy budynek kasowo – gastronomiczny przy samej Kuźni Wodnej w Oliwie. W procedowanym właśnie planie zagospodarowania przestrzennego Wojewódzki Konserwator Zabytków wykluczył zasłaniania nową kubaturą i tak niewielkiego zabytku w Dolinie Radości. Do 17 sierpnia każdy może wnieść swoje uwago do procedowanego planu.

Wstępny projekt koncepcyjny trzeciego budynku Kuźni Wodnej (2018) mat. Muzeum Gdańska
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Nie powstanie nowy budynek kasowo – gastronomiczny przy samej Kuźni Wodnej w Oliwie. W procedowanym właśnie planie zagospodarowania przestrzennego Wojewódzki Konserwator Zabytków wykluczył zasłaniania nową kubaturą i tak niewielkiego zabytku w Dolinie Radości. Do 17 sierpnia każdy może wnieść swoje uwago do procedowanego planu.

Po przejęciu od Muzeum Techniki Kuźni Wodnej, Muzeum Gdańska planowało wybudowanie tzw. „trzeciego budynku kuźni”.

– Chodzi o to, by zbudować zaplecze dla zwiedzających w postaci punktu kasowego z jakąś małą gastronomią, ale również z przestrzenią na prowadzenie działań edukacyjnych, pokazów odczytów czy wykładów opowiadał dwa lata temu Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. Na komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska pokazano wstępny projekt koncepcyjny. – Jest to budynek nawiązujący do tradycyjnych form, ale z wykorzystaniem i współczesnych form. Miejskie Konserwator Zabytków pozytywnie odniósł się do tych koncepcji – mówił dyrektor muzeum. Wstępnie koszt powstania nowego budynku wyceniono na 600 tys. złotych, ktorych muzeum nie posiada. Placówka jednocześnie ma przejąć sąsiadującu z Kuźnią Dwór w Dolinie Powagi.

Aby nowy budynek powstał konieczna była zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawowo, wszystkie plany wymagają uzgodnienia z  Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

8 maju 2020 roku władze Gdańska zorganizowały konferencję prasową, podczas której skarżono się współpracę z konserwatorem, również w zakresie uzgodnień planistycznych. Miasto twierdziło, że łącznie z tego powodu zamrożone są inwestycję na kwotę ok. 100 milionów złotych.

Biuro Rozwoju Gdańska również napotyka na negatywne sytuacje związane z pracą konserwatorem przy okazji projektów planów zagospodarowania przestrzennego, na które czekamy żeby realizować inwestycje publicznych – mówił Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska.

Do zarzutu dot. planu Oliwa Górna – Kuźnia Wodna biuro konserwatora odniosło się 24 maja na facebooku.

Zablokowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla okolic zabytkowej kuźni wodnej w Oliwie to kolejny nietrafiony zarzut pod adresem PWKZ, który padł 8 maja br. ze strony nieprzygotowanych do merytorycznej dyskusji przedstawicieli Miasta Gdańska.

Wyjaśniamy więc, że,

Projekt MPZP dla tego obszaru został skierowany przez Biuro Rozwoju Gdańska do WUOZ w Gdańsku 27 listopada.2019 roku i po 23 dniach (20.12.2019) został przez nas odesłany z uwagami krytycznymi.

Ponownie trafił do nas 24 kwietnia 2020 roku, czyli po czterech miesiącach.

Miasto Gdańsk chciało zbudować w odległości kilku metrów od kuźni nowy budynek, o powierzchni rzutu około 100 m2, ale dodatkowo z tarasem restauracyjnym, oraz drugą kondygnacją częściowo podziemną.

Oznaczało to, co widać na projekcie, a co ominięto sprytnie w projekcie planu miejscowego, że budynek z jednej strony miał wysokość około 5 metrów do kalenicy, ale z drugiej już prawie 8 metrów. Łączna powierzchnia użytkowa na załączonym projekcie architektonicznym wyniosła więc około 170 m2. Plus powierzchnia zewnętrznego tarasu restauracyjnego.

BRG proponowało wpisać do MPZP m.in. następujące warunki:

– parametry i gabaryty zabudowy – dowolne
– nie definiuje się materiałów
– dopuszcza się funkcje komercyjne

Pomimo że według słów pani dyrektor BRG zamierzano, „zrealizować toalety czy punkt sprzedaży biletów”, na projekcie widać lokal gastronomiczny.

Jest dla nas czytelne, że celem zmiany MPZP nie była budowa toalety i kasy, ale czegoś znacznie większego…

– PWKZ uważa, że budynki zabytkowej kuźni wodnej są tak niskie, przysadziste, można powiedzieć, że „wduszone” w ziemię i na dodatek pozbawione większej niezabudowanej otuliny, że w zasadzie każda budowla zlokalizowana w przestrzeni tej niewielkiego stanowi zagrożenie dla ekspozycji zabytku.

– Zdaniem PWKZ nie ma dobrego rozwiązania dla lokalizacji żadnej kubatury nadziemnej w przestrzeni pomiędzy kuźnią a istniejącymi w sąsiedztwie budynkami murowanymi. Każda nowa kubatura tam wzniesiona będzie zakłóceniem widoku na niewielki przecież zabytek, jakim jest kuźnia. Będzie to nie tylko ingerencją w ekspozycję rozumianą jako „widok” ale i zakłóceniem poprzez kontrast współczesnej architektury, jej materiałów i form, z drewnianą architekturą zabytku, która wydaje się nieomal organicznie wrośnięta w ziemię i w staw, i nabiera prawie cech „earth architecture”.

– Wszelkie budowle zaplecza turystycznego należy oddalić maksymalnie od kuźni oraz zaprojektować jako podziemne, z elementami nadziemnymi ograniczonymi do niezbędnego dla dostępu ludzi minimum. Kasy i sklepik z publikacjami, pokój socjalny, toalety – wymagają minimalnej powierzchni użytkowej, adekwatnej do liczby zwiedzających, powierzchnia 70 m2 powierzchni użytkowej wydaje się zupełnie wystarczająca. Budowa restauracji tuż przy kuźni byłaby usprawiedliwiona tylko interesem finansowym operatora takiego lokalu, a nie dobrem zabytku i turystów. Lokalizację usług gastronomicznych należy dopuścić w okolicznych budynkach.

W wyniku tych uwag, miasto odstąpiło w projekcie planu od zapisów umożliwiających powstanie nowego budynku.

Po uzgodnieniach,  do 3 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna – Kuźnia Wodna.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są również na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.
Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów:
– 58 308-43-51 (Oliwa Górna – Kuźnia Wodna)
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty. 

Dyskusja publiczna, dotycząca projektu planu, odbędzie się 28 lipca w sali AKWEN ul. Wały Piastowskie 24 (I piętro, budynek z windą i podjazdem).  

– godzina 17.00 – Oliwa Górna – Kuźnia Wodna,

Dyskusje publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania dostępna na stronie: https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany/procedura-postepowania-podczas-dyskusji-publicznych-w-zwiazku-z-wirusem-sars-cov-2

Projekt planu Oliwa Górna – Kuźnia Wodna umożliwi realizację polityki miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Na terenie znajdują się: budynek dawnej Kuźni Wodnej, odcinek Potoku Oliwskiego oraz niewielki fragment ul. Bytowskiej. Jest to obszar objęty ścisłą ochroną konserwatorską jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Do rejestru zabytków jest wpisana również Kuźnia Wodna. Zmiana jest związana m.in. z dostosowaniem linii rozgraniczających terenów do obszarów ich faktycznego użytkowania oraz realizacją obiektów hydrotechnicznych w ramach zadania Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna.

Zgłaszanie uwag – do 17 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

– papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

– lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 17 sierpnia 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

ts

Ostatnia edycja: 28 lipca, 2020 o 13:24