Reklama

Nie betonujmy dawnego „Okazu” – apelują ekolodzy

Stwórzmy zieleniec dla okolicznych mieszkańców – jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Znani gdańscy działacze ekologiczni apelują, by nie zabudowywać terenu po dawnym ogrodnictwie „Okaz” przy ul. Wita Stwosza. Do 14 września każdy może wnieść swoje uwagi do projektu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren po przeciwnej stronie zajezdni tramwajowej „Wrzeszcz” na Strzyży.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Stwórzmy zieleniec dla okolicznych mieszkańców – jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Znani gdańscy działacze ekologiczni apelują, by nie zabudowywać terenu po dawnym ogrodnictwie „Okaz” przy ul. Wita Stwosza. Do 14 września każdy może wnieść swoje uwagi do projektu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren po przeciwnej stronie zajezdni tramwajowej „Wrzeszcz” na Strzyży.

Większość terenu pod budowę osiedla, część na mini park dla Strzyży oraz fragment na strefę rozgrzewkową dla sąsiedniego stadionu lekkoatletycznego – takie plany mają miejscy urbaniści dla działki po dawnym ogrodnictwie „Okaz”.

O przeznaczenie całego terenu na park postulują lokalni działacze ekologiczni. Poniżej treść ich apelu.

„OKAZ” ZNIKNĄŁ – I CO DALEJ?

Państwo, które nie służy na co dzień pojedynczemu obywatelowi,

które nie jest jego przyjacielem,

jest państwem byle jakim.

Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki

Tę wypowiedź profesora Kołowrockiego można odnieść i do Gdańska: miasto, które nie służy na co dzień mieszkańcowi, które nie jest jego przyjacielem, jest miastem byle jakim. I takim właśnie miastem, naszym zdaniem, stał się nasz ukochany Gdańsk. Dowodem niech będzie sprawa planowanej zabudowy dawnego terenu Centrum Ogrodniczego „Okaz”, zlokalizowanego na granicy Strzyży i Oliwy. Centrum to w formie ogrodnictwa funkcjonowało już w okresie międzywojennym, co pokazują stare mapy oraz zdjęcia lotnicze z lat 20. XX w. Decyzją gdańskich władz, ku niezadowoleniu licznych mieszkańców, w 2012 r. centrum przestało istnieć – pozostała po nim tzw. zieleń wysoka w postaci m.in. egzotycznych żywotników.

image002

Położenie dawnego ogrodnictwa (Gärtnerei, strzałka) – lata 20. XX w

Dane statystyczne wskazują, że na jednego mieszkańca naszego miasta przypada około 5-7 m2 terenów zielonych: trawników, zieleni parkowej oraz terenów leśnych (lasy komunalne będące w gestii Zarządu Zieleni Miejskiej). Dla dzielnicy Dolny Wrzeszcz wskaźnik ten wynosi tylko 3 m2. Zieleni brakuje także na nowo powstałych osiedlach, np. na Chełmie. Tymczasem średnia krajowa wynosi prawie 12 m2 takich terenów przypadających na jednego mieszkańca. Jest więc powód do wstydu!

image004

Okaz w czasach świetności fot. Marcin Wilga

„Okaz” oraz sąsiedni zadrzewiony nasyp dawnej kolei parowej z lat 1914-1945 stanowiły do niedawna prawdziwą „zieloną oazę” w betonowej zabudowie Strzyży. Dawny nasyp był miejscem bytowania wielu organizmów, m.in. gniazdowały tu licznie kosy, żyły jeże, rosły interesujące grzyby makroskopijne, w maju kwitły lilaki, następnie egzotyczne grochodrzewy. Stanowił też z „Okazem” przeciwwagę dla betonowo-ceglano-brukowej architektury sąsiedniej zajezdni tramwa­jowej. W trakcie budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w 2012 r. cały ten unikatowy miejski ekosystem, powstały po II wojnie światowej wyłącznie dzięki siłom natury, uległ totalnemu zniszczeniu.

image011

Smutny koniec „Okazu” fot. Marcin Wilga

Podobnie stało się na terenie „Okazu”, gdzie, jak wspomniano, ocalały jedynie niektóre drzewa. W planach Biura Rozwoju Gdańska pojawiły się sugestie, aby ów teren przeznaczyć pod tzw. mieszkaniówkę. Czyli kontynuować „betonowanie miasta”, co zostało mocno skrytykowane w wypowiedziach światłych obywateli po ostatnich lipcowych opadach nawalnych (samo miasto – w szczególności obszar zabudowany – powinny dobrze retencjonować wody opadowe).

Pytając naszych sąsiadów, znajomych jak wyobrażają sobie przyszłość dawnego „Okazu” uzyskaliśmy w ich wypowiedziach dwa główne warianty:

  1. Reaktywować centrum ogrodnicze, które spełnia funkcje handlowe oraz pozytywnie wpływa na mikroklimat miasta, nie mówiąc o walorach estetycznych.
  2. Przeznaczyć ten teren na zieleniec dla okolicznych mieszkańców – jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

Znalazły się też bardzo nieliczne głosy popierające pomysł zabudowy wspomnianego terenu.

Jako mieszkańcy Gdańska, m.in. okolic dawnego „Okazu”, apelujemy do decydentów o uwzględnienie naszego postulatu, popieranego przez wiele osób, o stworzenie tu miejsca wypoczynku dla nas, dla naszych dzieci, dla tutejszych emerytów. Nie popieramy pomysłu, aby tego rodzaju miejsca rekreacyjne koncentrować na granicy Lasów Oliwskich w tzw. strefie buforowej (ich lokalizacja powinna być w samym mieście, jak to ma miejsce chociażby w krajach Europy Zachodniej; warto podpatrywać tych, którzy osiągnęli sukces w relacjach ludzie-przyroda na obszarach aglomeracji miejskich). Dlatego polecamy książkę autorstwa Danuty i Mieczysława Kochanowskich pt. „W stronę miasta”, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2012. Opisano tam jak powinno wyglądać pełne zieleni nowoczesne europejskie miasto.

Z wielu badań socjologicznych itp. wynika, iż w mieście pełnym zieleni notuje się mniej problemów związanych z życiem psychicznym ludzi – jest mniej depresji i samobójstw. Warto o tym pamiętać projektując nową miejską infrastrukturę.

Marcin S. Wilga – Komisja Ochrony Przyrody PTTK, Gdańsk

Michał Kochańczyk – Polski Klub Ekologiczny, Oddział Wschodnio-Pomorski

Brunon Wołosz – FB: „ Trójmiejskie Lasy – Społeczny Sprzeciw Przeciw Złej Gospodarce Leśnej”


Zgłaszanie uwag – do 14 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 września 2017 r. 
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.
Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Ostatnia edycja: 11 września, 2017 o 21:49