Reklama

Nowe osiedle czy parking naprzeciwko Katedry Oliwskiej?

Duże kontrowersje budzi pomysł budowy osiedla mieszkaniowego na terenach znajdujących się naprzeciwko Katedry Oliwskiej. Szczególny sprzeciw mieszkańców wzbudzają plany dojazdu do osiedla od ul. Cystersów – w piątek będą o tym rozmawiać z Pomorskim Konserwatorem Zabytków.

Jeszcze przez tydzień ( do 16 czerwca) można zgłaszać swoje uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II?. O sposobie wnoszenia uwag piszemy poniżej.

Zgodnie z procedurą uchwalania planu, 18 maja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, odbyła się dyskusja publiczna nad planem, na którą przybyło ponad 20 mieszkańców oraz radni miejscy i dzielnicowi.

Opacka_20160605_180819_Opacka

ul. Opacka 6 – przyszła oś widokowa na Katedrę

W skrócie, plan ma umożliwić powstanie nowych budynków mieszkalnych oraz otwarcie widoku na Katedrę Oliwską z ul. Spacerowej. Dotychczasowy plan zakłada w tym miejscu utworzenie zieleni oraz parkingu do obsługi ruchu turystycznego wokół katedry i Parku Oliwskiego. O zmianę funkcji terenów wystąpiła firma Invest Komfort, która kilka lat temu odkupiła grunty od parafii katedralnej. Deweloper chciałby wybudować tu osiedle dla ok. 180. mieszkańców.

Tirem przez mostek

Największe kontrowersje wzbudził pomysł budowy drogi dojazdowej do osiedla od strony ul. Cystersów. Pomiędzy budynkiem ?Pizzerii Margeritha? a sąsiednią kamienicą miałaby powstać droga oraz mostek nad Potokiem Oliwskim. Droga ma obsługiwać cały ruch, do i z osiedla oraz w przyszłości dojazd do Młyna Oliwskiego.

Plan ten jest oderwany od otoczenia ? mówił Andrzej Stelmasiewicz, oliwski radny i prezes Fundacji Wspólnota Gdańska. ?  Zaplanowanie jedynego wjazdu od Cystersów zburzy obecną rzeczywistość.

Dzień wcześniej, podczas sesji Rady Oliwy, omawiano zagrożenia tego planu.

OPINIA

Rady Dzielnicy Oliwa

w sprawie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

?Oliwa Górna. Rejon Katedry Oliwskiej II w Mieście Gdańsku?

o numerze ewidencyjnym: 0250

Rada Dzielnicy Oliwa na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku zapoznała się z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Oliwa Górna. Rejon Katedry Oliwskiej II w Mieście Gdańsku? o numerze ewidencyjnym: 0250 opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska.

W efekcie dyskusji radnych i mieszkańców Oliwy obecnych na sali Rada wyraża opinię, że propo-nowany wjazd na teren planowanego osiedla mieszkaniowego od strony ul. Cystersów spowoduje:

 • znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Cystersów, wynikające ze zwię-kszonego ruchu samochodowego (samochody osobowe mieszkańców nowego osiedla, samochody ciężarowe służb sanitarnych, samochody zaopatrujące działający młyn);
 • znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej i wychowanków dwóch przedszkoli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tego wjazdu;
 • znaczące utrudnienie dostępu do Katedry Oliwskiej dla wiernych, mieszkańców i turystów.

Rada Dzielnicy postuluje, by główny wjazd na teren nowego osiedla został zaplanowany od ul. Opackiej z ewentualnym dobudowaniem dodatkowego pasa ruchu, by samochody mieszkańców nowego osiedla i służb miejskich kierujące się na teren tego osiedla oraz dojeżdżające do młyna nie utrudniały ruchu na ulicy Opackiej.

Jednocześnie Rada Dzielnicy wyraża pełną aprobatę dla planowanej osi widokowej z ul. Spacerowej na Katedrę Oliwską.

Podobny głos przedstawił Piotr Woźniak, mieszkaniec ul. Cystersów. – Dlaczego zrezygnowano z parkingu dla Katedry? Zgadzając się na nowe budynki i wjazd (od Cystersów) degradujecie tę część historyczną. Podobne zdanie mili radni. – Ten wjazd nie powinien być w tym miejscu ? powiedział radny Jarosław Gorecki, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

To wina konserwatora

Projektanci BRG twierdzą, że na wjazd od ul. Opackiej (istniejący) nie zgadza się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków a droga przebiegałaby przez projektowane tereny zielone, które mają być osią widokową na Katedrę.

Co do utrzymania funkcji parkingu – też podobno nie zgodził się na to Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dodatkowo przedstawiono slajd pokazujący planowane od lat w okolicy miejsca parkingowe:

– Plac przy skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej i Czyżewskiego –  200 samochodów osobowych + 16 autobusów

– ul. Opacka (1 lokalizacja) – 114 samochodów osobowych + 4 autobusy

– ul. Opacka (2 lokalizacja) – 20 samochodów osobowych.+ 4 autobusy.

Niestety nie wiadomo, kiedy maja one powstać.

Cystersw_160605_1591

Pomiędzy tym dwoma budynkami ma biec droga do nowego osiedla

Sporo mówiono o  sprawie dojazdu do młyna działającego przy ul. Spacerowej. – Nie wyobrażam sobie by tiry do młyna wjeżdżały przez ul. Cystersów ? mówił Cezary Zalewski, prezes spółki Młyn Oliwski. Do czasu działalności przemysłowej młyna, dopuszczony jest dojazd od ul. Spacerowej. Gdyby jednak młyn zmienił profil działalności (np. na hotel) to ruch miałby być prowadzony nowym mostkiem od ul. Cystersów.

Mieszkańcy sprzedani wraz z działką

Przy okazji dyskusji publicznej, okazało się, że parafia katedralna sprzedała działkę wraz z mieszkańcami stojącego tam parterowego budynku. Obecnie mieszka tam 7 osób, które nie wiedzą jaki czeka je los oraz komu mają płacić czynsz. Przez kilka lat nikt ich nie poinformował o zmianach właścicielskich i ich statusie na tym terenie.

Obawy okolicznych mieszkańców dotyczą również dopuszczalnej wysokości nowych budynków (do 14 metrów) oraz ewentualne palowanie placu budowy i wpływu tych działań na sąsiednie budynki.

Konfrontacja z konserwatorem

Mieszkańcy wystąpili do Rady Dzielnicy z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca o godzinie 10 w siedzibie Konserwatora przy ul. Pohulanka 2 w Gdańsku.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

RYSUNEK PLANU

PROJEKT UCHWAŁY WRAZ Z UZASADNIENIEM

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym (uwagi dotyczące strategicznej oceny na środowisko nie wymagają podpisu elektronicznego), weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Tomasz Strug

Waży się przyszłość terenów naprzeciwko Katedry Oliwskiej


Duże kontrowersje budzi pomysł budowy osiedla mieszkaniowego na terenach znajdujących się naprzeciwko Katedry Oliwskiej. Szczególny sprzeciw mieszkańców wzbudzają plany dojazdu do osiedla od ul. Cystersów - w piątek będą o tym rozmawiać z Pomorskim Konserwatorem Zabytków.

Jeszcze przez tydzień ( do 16 czerwca) można zgłaszać swoje uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II?. O sposobie wnoszenia uwag piszemy poniżej.

Zgodnie z procedurą uchwalania planu, 18 maja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, odbyła się dyskusja publiczna nad planem, na którą przybyło ponad 20 mieszkańców oraz radni miejscy i dzielnicowi.

Opacka_20160605_180819_Opacka

ul. Opacka 6 - przyszła oś widokowa na Katedrę

W skrócie, plan ma umożliwić powstanie nowych budynków mieszkalnych oraz otwarcie widoku na Katedrę Oliwską z ul. Spacerowej. Dotychczasowy plan zakłada w tym miejscu utworzenie zieleni oraz parkingu do obsługi ruchu turystycznego wokół katedry i Parku Oliwskiego. O zmianę funkcji terenów wystąpiła firma Invest Komfort, która kilka lat temu odkupiła grunty od parafii katedralnej. Deweloper chciałby wybudować tu osiedle dla ok. 180. mieszkańców.

Tirem przez mostek

Największe kontrowersje wzbudził pomysł budowy drogi dojazdowej do osiedla od strony ul. Cystersów. Pomiędzy budynkiem ?Pizzerii Margeritha? a sąsiednią kamienicą miałaby powstać droga oraz mostek nad Potokiem Oliwskim. Droga ma obsługiwać cały ruch, do i z osiedla oraz w przyszłości dojazd do Młyna Oliwskiego.

- Plan ten jest oderwany od otoczenia ? mówił Andrzej Stelmasiewicz, oliwski radny i prezes Fundacji Wspólnota Gdańska. ?  Zaplanowanie jedynego wjazdu od Cystersów zburzy obecną rzeczywistość.

Dzień wcześniej, podczas sesji Rady Oliwy, omawiano zagrożenia tego planu.

OPINIA

Rady Dzielnicy Oliwa

w sprawie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

?Oliwa Górna. Rejon Katedry Oliwskiej II w Mieście Gdańsku?

o numerze ewidencyjnym: 0250

Rada Dzielnicy Oliwa na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku zapoznała się z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Oliwa Górna. Rejon Katedry Oliwskiej II w Mieście Gdańsku? o numerze ewidencyjnym: 0250 opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska.

W efekcie dyskusji radnych i mieszkańców Oliwy obecnych na sali Rada wyraża opinię, że propo-nowany wjazd na teren planowanego osiedla mieszkaniowego od strony ul. Cystersów spowoduje:

 • znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Cystersów, wynikające ze zwię-kszonego ruchu samochodowego (samochody osobowe mieszkańców nowego osiedla, samochody ciężarowe służb sanitarnych, samochody zaopatrujące działający młyn);
 • znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej i wychowanków dwóch przedszkoli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tego wjazdu;
 • znaczące utrudnienie dostępu do Katedry Oliwskiej dla wiernych, mieszkańców i turystów.

Rada Dzielnicy postuluje, by główny wjazd na teren nowego osiedla został zaplanowany od ul. Opackiej z ewentualnym dobudowaniem dodatkowego pasa ruchu, by samochody mieszkańców nowego osiedla i służb miejskich kierujące się na teren tego osiedla oraz dojeżdżające do młyna nie utrudniały ruchu na ulicy Opackiej.

Jednocześnie Rada Dzielnicy wyraża pełną aprobatę dla planowanej osi widokowej z ul. Spacerowej na Katedrę Oliwską.

Podobny głos przedstawił Piotr Woźniak, mieszkaniec ul. Cystersów. - Dlaczego zrezygnowano z parkingu dla Katedry? Zgadzając się na nowe budynki i wjazd (od Cystersów) degradujecie tę część historyczną. Podobne zdanie mili radni. - Ten wjazd nie powinien być w tym miejscu ? powiedział radny Jarosław Gorecki, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

To wina konserwatora

Projektanci BRG twierdzą, że na wjazd od ul. Opackiej (istniejący) nie zgadza się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków a droga przebiegałaby przez projektowane tereny zielone, które mają być osią widokową na Katedrę.

Co do utrzymania funkcji parkingu - też podobno nie zgodził się na to Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dodatkowo przedstawiono slajd pokazujący planowane od lat w okolicy miejsca parkingowe:

- Plac przy skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej i Czyżewskiego -  200 samochodów osobowych + 16 autobusów

- ul. Opacka (1 lokalizacja) - 114 samochodów osobowych + 4 autobusy

- ul. Opacka (2 lokalizacja) - 20 samochodów osobowych.+ 4 autobusy.

Niestety nie wiadomo, kiedy maja one powstać.

Cystersw_160605_1591

Pomiędzy tym dwoma budynkami ma biec droga do nowego osiedla

Sporo mówiono o  sprawie dojazdu do młyna działającego przy ul. Spacerowej. - Nie wyobrażam sobie by tiry do młyna wjeżdżały przez ul. Cystersów ? mówił Cezary Zalewski, prezes spółki Młyn Oliwski. Do czasu działalności przemysłowej młyna, dopuszczony jest dojazd od ul. Spacerowej. Gdyby jednak młyn zmienił profil działalności (np. na hotel) to ruch miałby być prowadzony nowym mostkiem od ul. Cystersów.

Mieszkańcy sprzedani wraz z działką

Przy okazji dyskusji publicznej, okazało się, że parafia katedralna sprzedała działkę wraz z mieszkańcami stojącego tam parterowego budynku. Obecnie mieszka tam 7 osób, które nie wiedzą jaki czeka je los oraz komu mają płacić czynsz. Przez kilka lat nikt ich nie poinformował o zmianach właścicielskich i ich statusie na tym terenie.

Obawy okolicznych mieszkańców dotyczą również dopuszczalnej wysokości nowych budynków (do 14 metrów) oraz ewentualne palowanie placu budowy i wpływu tych działań na sąsiednie budynki.

Konfrontacja z konserwatorem

Mieszkańcy wystąpili do Rady Dzielnicy z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca o godzinie 10 w siedzibie Konserwatora przy ul. Pohulanka 2 w Gdańsku.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

RYSUNEK PLANU

PROJEKT UCHWAŁY WRAZ Z UZASADNIENIEM

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym (uwagi dotyczące strategicznej oceny na środowisko nie wymagają podpisu elektronicznego), weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Tomasz Strug

Waży się przyszłość terenów naprzeciwko Katedry Oliwskiej


|

Duże kontrowersje budzi pomysł budowy osiedla mieszkaniowego na terenach znajdujących się naprzeciwko Katedry Oliwskiej. Szczególny sprzeciw mieszkańców wzbudzają plany dojazdu do osiedla od ul. Cystersów - w piątek będą o tym rozmawiać z Pomorskim Konserwatorem Zabytków.

Jeszcze przez tydzień ( do 16 czerwca) można zgłaszać swoje uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II?. O sposobie wnoszenia uwag piszemy poniżej.

Zgodnie z procedurą uchwalania planu, 18 maja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, odbyła się dyskusja publiczna nad planem, na którą przybyło ponad 20 mieszkańców oraz radni miejscy i dzielnicowi.

Opacka_20160605_180819_Opacka

ul. Opacka 6 - przyszła oś widokowa na Katedrę

W skrócie, plan ma umożliwić powstanie nowych budynków mieszkalnych oraz otwarcie widoku na Katedrę Oliwską z ul. Spacerowej. Dotychczasowy plan zakłada w tym miejscu utworzenie zieleni oraz parkingu do obsługi ruchu turystycznego wokół katedry i Parku Oliwskiego. O zmianę funkcji terenów wystąpiła firma Invest Komfort, która kilka lat temu odkupiła grunty od parafii katedralnej. Deweloper chciałby wybudować tu osiedle dla ok. 180. mieszkańców.

Tirem przez mostek

Największe kontrowersje wzbudził pomysł budowy drogi dojazdowej do osiedla od strony ul. Cystersów. Pomiędzy budynkiem ?Pizzerii Margeritha? a sąsiednią kamienicą miałaby powstać droga oraz mostek nad Potokiem Oliwskim. Droga ma obsługiwać cały ruch, do i z osiedla oraz w przyszłości dojazd do Młyna Oliwskiego.

- Plan ten jest oderwany od otoczenia ? mówił Andrzej Stelmasiewicz, oliwski radny i prezes Fundacji Wspólnota Gdańska. ?  Zaplanowanie jedynego wjazdu od Cystersów zburzy obecną rzeczywistość.

Dzień wcześniej, podczas sesji Rady Oliwy, omawiano zagrożenia tego planu.

OPINIA

Rady Dzielnicy Oliwa

w sprawie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

?Oliwa Górna. Rejon Katedry Oliwskiej II w Mieście Gdańsku?

o numerze ewidencyjnym: 0250

Rada Dzielnicy Oliwa na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku zapoznała się z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Oliwa Górna. Rejon Katedry Oliwskiej II w Mieście Gdańsku? o numerze ewidencyjnym: 0250 opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska.

W efekcie dyskusji radnych i mieszkańców Oliwy obecnych na sali Rada wyraża opinię, że propo-nowany wjazd na teren planowanego osiedla mieszkaniowego od strony ul. Cystersów spowoduje:

 • znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Cystersów, wynikające ze zwię-kszonego ruchu samochodowego (samochody osobowe mieszkańców nowego osiedla, samochody ciężarowe służb sanitarnych, samochody zaopatrujące działający młyn);
 • znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej i wychowanków dwóch przedszkoli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tego wjazdu;
 • znaczące utrudnienie dostępu do Katedry Oliwskiej dla wiernych, mieszkańców i turystów.

Rada Dzielnicy postuluje, by główny wjazd na teren nowego osiedla został zaplanowany od ul. Opackiej z ewentualnym dobudowaniem dodatkowego pasa ruchu, by samochody mieszkańców nowego osiedla i służb miejskich kierujące się na teren tego osiedla oraz dojeżdżające do młyna nie utrudniały ruchu na ulicy Opackiej.

Jednocześnie Rada Dzielnicy wyraża pełną aprobatę dla planowanej osi widokowej z ul. Spacerowej na Katedrę Oliwską.

Podobny głos przedstawił Piotr Woźniak, mieszkaniec ul. Cystersów. - Dlaczego zrezygnowano z parkingu dla Katedry? Zgadzając się na nowe budynki i wjazd (od Cystersów) degradujecie tę część historyczną. Podobne zdanie mili radni. - Ten wjazd nie powinien być w tym miejscu ? powiedział radny Jarosław Gorecki, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

To wina konserwatora

Projektanci BRG twierdzą, że na wjazd od ul. Opackiej (istniejący) nie zgadza się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków a droga przebiegałaby przez projektowane tereny zielone, które mają być osią widokową na Katedrę.

Co do utrzymania funkcji parkingu - też podobno nie zgodził się na to Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dodatkowo przedstawiono slajd pokazujący planowane od lat w okolicy miejsca parkingowe:

- Plac przy skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej i Czyżewskiego -  200 samochodów osobowych + 16 autobusów

- ul. Opacka (1 lokalizacja) - 114 samochodów osobowych + 4 autobusy

- ul. Opacka (2 lokalizacja) - 20 samochodów osobowych.+ 4 autobusy.

Niestety nie wiadomo, kiedy maja one powstać.

Cystersw_160605_1591

Pomiędzy tym dwoma budynkami ma biec droga do nowego osiedla

Sporo mówiono o  sprawie dojazdu do młyna działającego przy ul. Spacerowej. - Nie wyobrażam sobie by tiry do młyna wjeżdżały przez ul. Cystersów ? mówił Cezary Zalewski, prezes spółki Młyn Oliwski. Do czasu działalności przemysłowej młyna, dopuszczony jest dojazd od ul. Spacerowej. Gdyby jednak młyn zmienił profil działalności (np. na hotel) to ruch miałby być prowadzony nowym mostkiem od ul. Cystersów.

Mieszkańcy sprzedani wraz z działką

Przy okazji dyskusji publicznej, okazało się, że parafia katedralna sprzedała działkę wraz z mieszkańcami stojącego tam parterowego budynku. Obecnie mieszka tam 7 osób, które nie wiedzą jaki czeka je los oraz komu mają płacić czynsz. Przez kilka lat nikt ich nie poinformował o zmianach właścicielskich i ich statusie na tym terenie.

Obawy okolicznych mieszkańców dotyczą również dopuszczalnej wysokości nowych budynków (do 14 metrów) oraz ewentualne palowanie placu budowy i wpływu tych działań na sąsiednie budynki.

Konfrontacja z konserwatorem

Mieszkańcy wystąpili do Rady Dzielnicy z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca o godzinie 10 w siedzibie Konserwatora przy ul. Pohulanka 2 w Gdańsku.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

RYSUNEK PLANU

PROJEKT UCHWAŁY WRAZ Z UZASADNIENIEM

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym (uwagi dotyczące strategicznej oceny na środowisko nie wymagają podpisu elektronicznego), weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Tomasz Strug

Waży się przyszłość terenów naprzeciwko Katedry Oliwskiej


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Duże kontrowersje budzi pomysł budowy osiedla mieszkaniowego na terenach znajdujących się naprzeciwko Katedry Oliwskiej. Szczególny sprzeciw mieszkańców wzbudzają plany dojazdu do osiedla od ul. Cystersów – w piątek będą o tym rozmawiać z Pomorskim Konserwatorem Zabytków.

Jeszcze przez tydzień ( do 16 czerwca) można zgłaszać swoje uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II?. O sposobie wnoszenia uwag piszemy poniżej.

Zgodnie z procedurą uchwalania planu, 18 maja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, odbyła się dyskusja publiczna nad planem, na którą przybyło ponad 20 mieszkańców oraz radni miejscy i dzielnicowi.

Opacka_20160605_180819_Opacka

ul. Opacka 6 – przyszła oś widokowa na Katedrę

W skrócie, plan ma umożliwić powstanie nowych budynków mieszkalnych oraz otwarcie widoku na Katedrę Oliwską z ul. Spacerowej. Dotychczasowy plan zakłada w tym miejscu utworzenie zieleni oraz parkingu do obsługi ruchu turystycznego wokół katedry i Parku Oliwskiego. O zmianę funkcji terenów wystąpiła firma Invest Komfort, która kilka lat temu odkupiła grunty od parafii katedralnej. Deweloper chciałby wybudować tu osiedle dla ok. 180. mieszkańców.

Tirem przez mostek

Największe kontrowersje wzbudził pomysł budowy drogi dojazdowej do osiedla od strony ul. Cystersów. Pomiędzy budynkiem ?Pizzerii Margeritha? a sąsiednią kamienicą miałaby powstać droga oraz mostek nad Potokiem Oliwskim. Droga ma obsługiwać cały ruch, do i z osiedla oraz w przyszłości dojazd do Młyna Oliwskiego.

Plan ten jest oderwany od otoczenia ? mówił Andrzej Stelmasiewicz, oliwski radny i prezes Fundacji Wspólnota Gdańska. ?  Zaplanowanie jedynego wjazdu od Cystersów zburzy obecną rzeczywistość.

Dzień wcześniej, podczas sesji Rady Oliwy, omawiano zagrożenia tego planu.

OPINIA

Rady Dzielnicy Oliwa

w sprawie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

?Oliwa Górna. Rejon Katedry Oliwskiej II w Mieście Gdańsku?

o numerze ewidencyjnym: 0250

Rada Dzielnicy Oliwa na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku zapoznała się z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Oliwa Górna. Rejon Katedry Oliwskiej II w Mieście Gdańsku? o numerze ewidencyjnym: 0250 opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska.

W efekcie dyskusji radnych i mieszkańców Oliwy obecnych na sali Rada wyraża opinię, że propo-nowany wjazd na teren planowanego osiedla mieszkaniowego od strony ul. Cystersów spowoduje:

 • znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Cystersów, wynikające ze zwię-kszonego ruchu samochodowego (samochody osobowe mieszkańców nowego osiedla, samochody ciężarowe służb sanitarnych, samochody zaopatrujące działający młyn);
 • znaczące pogorszenie stanu bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej i wychowanków dwóch przedszkoli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tego wjazdu;
 • znaczące utrudnienie dostępu do Katedry Oliwskiej dla wiernych, mieszkańców i turystów.

Rada Dzielnicy postuluje, by główny wjazd na teren nowego osiedla został zaplanowany od ul. Opackiej z ewentualnym dobudowaniem dodatkowego pasa ruchu, by samochody mieszkańców nowego osiedla i służb miejskich kierujące się na teren tego osiedla oraz dojeżdżające do młyna nie utrudniały ruchu na ulicy Opackiej.

Jednocześnie Rada Dzielnicy wyraża pełną aprobatę dla planowanej osi widokowej z ul. Spacerowej na Katedrę Oliwską.

Podobny głos przedstawił Piotr Woźniak, mieszkaniec ul. Cystersów. – Dlaczego zrezygnowano z parkingu dla Katedry? Zgadzając się na nowe budynki i wjazd (od Cystersów) degradujecie tę część historyczną. Podobne zdanie mili radni. – Ten wjazd nie powinien być w tym miejscu ? powiedział radny Jarosław Gorecki, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.

To wina konserwatora

Projektanci BRG twierdzą, że na wjazd od ul. Opackiej (istniejący) nie zgadza się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków a droga przebiegałaby przez projektowane tereny zielone, które mają być osią widokową na Katedrę.

Co do utrzymania funkcji parkingu – też podobno nie zgodził się na to Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dodatkowo przedstawiono slajd pokazujący planowane od lat w okolicy miejsca parkingowe:

– Plac przy skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej i Czyżewskiego –  200 samochodów osobowych + 16 autobusów

– ul. Opacka (1 lokalizacja) – 114 samochodów osobowych + 4 autobusy

– ul. Opacka (2 lokalizacja) – 20 samochodów osobowych.+ 4 autobusy.

Niestety nie wiadomo, kiedy maja one powstać.

Cystersw_160605_1591

Pomiędzy tym dwoma budynkami ma biec droga do nowego osiedla

Sporo mówiono o  sprawie dojazdu do młyna działającego przy ul. Spacerowej. – Nie wyobrażam sobie by tiry do młyna wjeżdżały przez ul. Cystersów ? mówił Cezary Zalewski, prezes spółki Młyn Oliwski. Do czasu działalności przemysłowej młyna, dopuszczony jest dojazd od ul. Spacerowej. Gdyby jednak młyn zmienił profil działalności (np. na hotel) to ruch miałby być prowadzony nowym mostkiem od ul. Cystersów.

Mieszkańcy sprzedani wraz z działką

Przy okazji dyskusji publicznej, okazało się, że parafia katedralna sprzedała działkę wraz z mieszkańcami stojącego tam parterowego budynku. Obecnie mieszka tam 7 osób, które nie wiedzą jaki czeka je los oraz komu mają płacić czynsz. Przez kilka lat nikt ich nie poinformował o zmianach właścicielskich i ich statusie na tym terenie.

Obawy okolicznych mieszkańców dotyczą również dopuszczalnej wysokości nowych budynków (do 14 metrów) oraz ewentualne palowanie placu budowy i wpływu tych działań na sąsiednie budynki.

Konfrontacja z konserwatorem

Mieszkańcy wystąpili do Rady Dzielnicy z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca o godzinie 10 w siedzibie Konserwatora przy ul. Pohulanka 2 w Gdańsku.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 16 czerwca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

RYSUNEK PLANU

PROJEKT UCHWAŁY WRAZ Z UZASADNIENIEM

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym (uwagi dotyczące strategicznej oceny na środowisko nie wymagają podpisu elektronicznego), weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Tomasz Strug

Waży się przyszłość terenów naprzeciwko Katedry Oliwskiej