Reklama

Poznaj plan „Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej”

Od wczoraj w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska można zapoznać się z projektami trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jeden z planów dotyczy olbrzymich terenów u zbiegu ulicy Kołobrzeskiej i alei Rzeczypospolitej. Projekty wraz z prognozą wyłożone będą do publicznego wglądu do 2 lipca 2013 roku. 

Plan_Oliwa_Dolna_rejon_ulic_Krynickiej_i_Kolobrzeskiej

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej  obejmuje obszar ograniczony: od wschodu – Aleją Rzeczypospolitej; od północy – ulicą Kołobrzeską; od zachodu – ulicą Szczecińską; od południa – ogródkami działkowymi ?Przymorze?;
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]
 • Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej obejmuje obszar ograniczony: od północy – ulicą Partyzantów; od wschodu – ulicą Sosnową
  i granica terenu gimnazjum nr 35; od południa – Jaśkowym Lasem i odgałęzieniem ulicy Topolowej; od zachodu – ulicą Podleśną;
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]
 • Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej obejmuje obszar ograniczony: od zachodu – ulicą Wielkopolską; od wschodu – ulicą Niepołomicką; od południowego wschodu – granicą działek; od południa – granicą administracyjną Miasta Gdańska oraz osiedlem Cztery Pory Roku; od Północy – projektowaną drogą dojazdową oraz granica między działkami.
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]

Z projektami planów miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać można się w siedzibie BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl 

Terminy dyskusji publicznych w Biurze Rozwoju Gdańska, (ul. Wały Piastowskie 24) nad przyjętymi w wyłożonych projektach planów miejscowych rozwiązaniami:

 • 10 czerwca 2013 r., godz. 17.00 –  projekt planu Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej
 • 11 czerwca 2013 r., godz.  17.00 – projekt planu Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej
 • 13 czerwca 2013 r., godz. 17.00 – Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać:

w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2013 r.

 • na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk,

lub

 • w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

W czasie wyłożenia projektów miejscowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego
w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2013 r.

 • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 855 Gdańsk,
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r.

(!) Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Pp

Od wczoraj w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska można zapoznać się z projektami trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jeden z planów dotyczy olbrzymich terenów u zbiegu ulicy Kołobrzeskiej i alei Rzeczypospolitej. Projekty wraz z prognozą wyłożone będą do publicznego wglądu do 2 lipca 2013 roku. 

Plan_Oliwa_Dolna_rejon_ulic_Krynickiej_i_Kolobrzeskiej

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej  obejmuje obszar ograniczony: od wschodu - Aleją Rzeczypospolitej; od północy - ulicą Kołobrzeską; od zachodu - ulicą Szczecińską; od południa - ogródkami działkowymi ?Przymorze?;
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]
 • Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej obejmuje obszar ograniczony: od północy - ulicą Partyzantów; od wschodu - ulicą Sosnową
  i granica terenu gimnazjum nr 35; od południa - Jaśkowym Lasem i odgałęzieniem ulicy Topolowej; od zachodu - ulicą Podleśną;
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]
 • Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej obejmuje obszar ograniczony: od zachodu - ulicą Wielkopolską; od wschodu - ulicą Niepołomicką; od południowego wschodu - granicą działek; od południa - granicą administracyjną Miasta Gdańska oraz osiedlem Cztery Pory Roku; od Północy - projektowaną drogą dojazdową oraz granica między działkami.
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]

Z projektami planów miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać można się w siedzibie BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl 

Terminy dyskusji publicznych w Biurze Rozwoju Gdańska, (ul. Wały Piastowskie 24) nad przyjętymi w wyłożonych projektach planów miejscowych rozwiązaniami:

 • 10 czerwca 2013 r., godz. 17.00 -  projekt planu Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej
 • 11 czerwca 2013 r., godz.  17.00 - projekt planu Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej
 • 13 czerwca 2013 r., godz. 17.00 - Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać:

w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2013 r.

 • na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk,

lub

 • w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

W czasie wyłożenia projektów miejscowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego
w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2013 r.

 • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 - 855 Gdańsk,
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r.

(!) Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Pp

|

Od wczoraj w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska można zapoznać się z projektami trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jeden z planów dotyczy olbrzymich terenów u zbiegu ulicy Kołobrzeskiej i alei Rzeczypospolitej. Projekty wraz z prognozą wyłożone będą do publicznego wglądu do 2 lipca 2013 roku. 

Plan_Oliwa_Dolna_rejon_ulic_Krynickiej_i_Kolobrzeskiej

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej  obejmuje obszar ograniczony: od wschodu - Aleją Rzeczypospolitej; od północy - ulicą Kołobrzeską; od zachodu - ulicą Szczecińską; od południa - ogródkami działkowymi ?Przymorze?;
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]
 • Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej obejmuje obszar ograniczony: od północy - ulicą Partyzantów; od wschodu - ulicą Sosnową
  i granica terenu gimnazjum nr 35; od południa - Jaśkowym Lasem i odgałęzieniem ulicy Topolowej; od zachodu - ulicą Podleśną;
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]
 • Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej obejmuje obszar ograniczony: od zachodu - ulicą Wielkopolską; od wschodu - ulicą Niepołomicką; od południowego wschodu - granicą działek; od południa - granicą administracyjną Miasta Gdańska oraz osiedlem Cztery Pory Roku; od Północy - projektowaną drogą dojazdową oraz granica między działkami.
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]

Z projektami planów miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać można się w siedzibie BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl 

Terminy dyskusji publicznych w Biurze Rozwoju Gdańska, (ul. Wały Piastowskie 24) nad przyjętymi w wyłożonych projektach planów miejscowych rozwiązaniami:

 • 10 czerwca 2013 r., godz. 17.00 -  projekt planu Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej
 • 11 czerwca 2013 r., godz.  17.00 - projekt planu Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej
 • 13 czerwca 2013 r., godz. 17.00 - Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać:

w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2013 r.

 • na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk,

lub

 • w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

W czasie wyłożenia projektów miejscowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego
w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2013 r.

 • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 - 855 Gdańsk,
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r.

(!) Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od wczoraj w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska można zapoznać się z projektami trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jeden z planów dotyczy olbrzymich terenów u zbiegu ulicy Kołobrzeskiej i alei Rzeczypospolitej. Projekty wraz z prognozą wyłożone będą do publicznego wglądu do 2 lipca 2013 roku. 

Plan_Oliwa_Dolna_rejon_ulic_Krynickiej_i_Kolobrzeskiej

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej  obejmuje obszar ograniczony: od wschodu – Aleją Rzeczypospolitej; od północy – ulicą Kołobrzeską; od zachodu – ulicą Szczecińską; od południa – ogródkami działkowymi ?Przymorze?;
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]
 • Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej obejmuje obszar ograniczony: od północy – ulicą Partyzantów; od wschodu – ulicą Sosnową
  i granica terenu gimnazjum nr 35; od południa – Jaśkowym Lasem i odgałęzieniem ulicy Topolowej; od zachodu – ulicą Podleśną;
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]
 • Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej obejmuje obszar ograniczony: od zachodu – ulicą Wielkopolską; od wschodu – ulicą Niepołomicką; od południowego wschodu – granicą działek; od południa – granicą administracyjną Miasta Gdańska oraz osiedlem Cztery Pory Roku; od Północy – projektowaną drogą dojazdową oraz granica między działkami.
 • [projekt planu i prognoza do pobrania]

Z projektami planów miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać można się w siedzibie BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl 

Terminy dyskusji publicznych w Biurze Rozwoju Gdańska, (ul. Wały Piastowskie 24) nad przyjętymi w wyłożonych projektach planów miejscowych rozwiązaniami:

 • 10 czerwca 2013 r., godz. 17.00 –  projekt planu Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej
 • 11 czerwca 2013 r., godz.  17.00 – projekt planu Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej
 • 13 czerwca 2013 r., godz. 17.00 – Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać:

w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2013 r.

 • na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk,

lub

 • w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

W czasie wyłożenia projektów miejscowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego
w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2013 r.

 • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 855 Gdańsk,
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r.

(!) Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Pp