Reklama

Jaka ma być przyszłość Doliny Powagi?

Jaka ma być przyszłość dworu w Dolinie Powagi i co będzie mogło powstać w okolicy? O tym zdecyduje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego każdy może teraz wnieść swoje uwagi. 

Bytowska_20150630_211612_

Bytowska 1 – zabytkowy Dwór w Dolinie Powagi

W siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach od 1 lipca 2015 r. do 30 lipca 2015 r. wyłożone będą do publicznego wglądu następujące projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej obejmujący obszar o powierzchni 3,87 ha, ograniczony: od północy ? granicą działki nr 79/2 obręb 10; od wschodu ? ulicą Bytowską; od południa ? granicą zbiornika retencyjnego Kuźnia Wodna oraz istniejącą zabudową hotelu Dwór Oliwski; od zachodu ? potokiem Prochowym.

Dyskusja publiczna 15 lipca 2015 r. o godz.17.00. Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Uwagi do projektu planu złożone w imieniu Rady Dzielnicy Oliwa w dniu 6 marca 2015 roku:

Stanowisko Zarządu Dzielnicy Oliwa w sprawie przesłanego przez BRG projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Teren oznaczony symbolem 007 ? U33:

– w punkcie dotyczącym zasady ochrony środowiska i przyrody, wnioskujemy o wpisanie konieczności zachowania istniejącego drzewostanu

– w punkcie dotyczącym zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w ustępie dotyczącym kształtu dachu, wnosimy o zapis wymagający dachu spadzistego

Archiwalna koncepcja planu z 2013 roku

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Oliwa_Grna_rejon_ulicy_Bytowskiej_mapa_planu

Granice planu

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 ?855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 ?855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

BRG/Pw

Jaka ma być przyszłość dworu w Dolinie Powagi i co będzie mogło powstać w okolicy? O tym zdecyduje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego każdy może teraz wnieść swoje uwagi. 

Bytowska_20150630_211612_

Bytowska 1 - zabytkowy Dwór w Dolinie Powagi

W siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach od 1 lipca 2015 r. do 30 lipca 2015 r. wyłożone będą do publicznego wglądu następujące projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej obejmujący obszar o powierzchni 3,87 ha, ograniczony: od północy ? granicą działki nr 79/2 obręb 10; od wschodu ? ulicą Bytowską; od południa ? granicą zbiornika retencyjnego Kuźnia Wodna oraz istniejącą zabudową hotelu Dwór Oliwski; od zachodu ? potokiem Prochowym.

Dyskusja publiczna 15 lipca 2015 r. o godz.17.00. Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Uwagi do projektu planu złożone w imieniu Rady Dzielnicy Oliwa w dniu 6 marca 2015 roku:

Stanowisko Zarządu Dzielnicy Oliwa w sprawie przesłanego przez BRG projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Teren oznaczony symbolem 007 ? U33:

- w punkcie dotyczącym zasady ochrony środowiska i przyrody, wnioskujemy o wpisanie konieczności zachowania istniejącego drzewostanu

- w punkcie dotyczącym zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w ustępie dotyczącym kształtu dachu, wnosimy o zapis wymagający dachu spadzistego

Archiwalna koncepcja planu z 2013 roku

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Oliwa_Grna_rejon_ulicy_Bytowskiej_mapa_planu

Granice planu

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 ?855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 ?855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

BRG/Pw

|

Jaka ma być przyszłość dworu w Dolinie Powagi i co będzie mogło powstać w okolicy? O tym zdecyduje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego każdy może teraz wnieść swoje uwagi. 

Bytowska_20150630_211612_

Bytowska 1 - zabytkowy Dwór w Dolinie Powagi

W siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach od 1 lipca 2015 r. do 30 lipca 2015 r. wyłożone będą do publicznego wglądu następujące projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej obejmujący obszar o powierzchni 3,87 ha, ograniczony: od północy ? granicą działki nr 79/2 obręb 10; od wschodu ? ulicą Bytowską; od południa ? granicą zbiornika retencyjnego Kuźnia Wodna oraz istniejącą zabudową hotelu Dwór Oliwski; od zachodu ? potokiem Prochowym.

Dyskusja publiczna 15 lipca 2015 r. o godz.17.00. Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Uwagi do projektu planu złożone w imieniu Rady Dzielnicy Oliwa w dniu 6 marca 2015 roku:

Stanowisko Zarządu Dzielnicy Oliwa w sprawie przesłanego przez BRG projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Teren oznaczony symbolem 007 ? U33:

- w punkcie dotyczącym zasady ochrony środowiska i przyrody, wnioskujemy o wpisanie konieczności zachowania istniejącego drzewostanu

- w punkcie dotyczącym zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w ustępie dotyczącym kształtu dachu, wnosimy o zapis wymagający dachu spadzistego

Archiwalna koncepcja planu z 2013 roku

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Oliwa_Grna_rejon_ulicy_Bytowskiej_mapa_planu

Granice planu

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 ?855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 ?855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

BRG/Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Jaka ma być przyszłość dworu w Dolinie Powagi i co będzie mogło powstać w okolicy? O tym zdecyduje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego każdy może teraz wnieść swoje uwagi. 

Bytowska_20150630_211612_

Bytowska 1 – zabytkowy Dwór w Dolinie Powagi

W siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach od 1 lipca 2015 r. do 30 lipca 2015 r. wyłożone będą do publicznego wglądu następujące projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej obejmujący obszar o powierzchni 3,87 ha, ograniczony: od północy ? granicą działki nr 79/2 obręb 10; od wschodu ? ulicą Bytowską; od południa ? granicą zbiornika retencyjnego Kuźnia Wodna oraz istniejącą zabudową hotelu Dwór Oliwski; od zachodu ? potokiem Prochowym.

Dyskusja publiczna 15 lipca 2015 r. o godz.17.00. Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Uwagi do projektu planu złożone w imieniu Rady Dzielnicy Oliwa w dniu 6 marca 2015 roku:

Stanowisko Zarządu Dzielnicy Oliwa w sprawie przesłanego przez BRG projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Teren oznaczony symbolem 007 ? U33:

– w punkcie dotyczącym zasady ochrony środowiska i przyrody, wnioskujemy o wpisanie konieczności zachowania istniejącego drzewostanu

– w punkcie dotyczącym zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w ustępie dotyczącym kształtu dachu, wnosimy o zapis wymagający dachu spadzistego

Archiwalna koncepcja planu z 2013 roku

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Oliwa_Grna_rejon_ulicy_Bytowskiej_mapa_planu

Granice planu

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 ?855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 ?855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

BRG/Pw