Reklama

Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej – wyłożenie planu i publiczna dyskusja

Od dziś do 30 września w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej”.  Dzięki zapisanym w nim zmianom, na dzikim parkingu przy Wąsowicza ma powstać wkrótce żłobek. Dyskusja publiczna odbędzie się 3 września o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Orientacyjne granice projektu planu. Fotografia wykonana z wieżowca Olivia Star | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od dziś do 30 września w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej”.  Dzięki zapisanym w nim zmianom, na dzikim parkingu przy Wąsowicza ma powstać wkrótce żłobek. Dyskusja publiczna odbędzie się 3 września o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Podstawową intencją planu jest umożliwienie budowy żłobka na zaniedbanym asfaltowym placu i działkach przy ul. Wąsowicza. Przed kilku laty planiści popełnili błąd i dopuścili tu możliwość budowy jedynie przedszkola. Aby mogło powstać żłobek i przedszkole potrzebna była zmiana planu.

Tzw. „Pozytywny żłobek” miał powstać przy Wąsowicza już we wrześniu. Jednak budowa czeka prawdopodobnie na zmianę planu zagospodrowania. Póki co Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła w kwietniu postępowanie mające wyłonić firmę, która wytnie drzewa i krzewy na działkach przy ul. Wąsowicza w celu przygotowania terenu pod budowę żłobka.

Przy okazji zmiany obecnego planu możliwa będzie również rozbudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 35. Zmiany zawarte w planie umożliwią m.in. zrealizowanie projektu „Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie”, który wygrał w ubiegłorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. Projekt zakładał m.in.:

 wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej,
– bieżnię 4 – torowę , 60 – metrową o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal,
– tor dla rolkarzy i wrotkarzy wokół boiska,
– elementy małej architektury
– wiatę do organizacji rodzinnych pikników

W wyniku konsultacji z dyrekcją SP nr 35,  Rada Oliwy 15 lipca przyjęła uchwałę wnioskującą o podniesienie parametru maksymalnej, dopuszczalnej wysokości zabudowy na karcie terenu 004-U33 do 16 metrów. Umożliwiłoby to w przyszłości nadbudowanie gmachu szkoły o jeszcze jedno piętro. Wniosek ten, nie został uwzględniony w projekcie planu.

Dyskusja publiczna    

3 września o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).

Poniżej informacje BRG:

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępniono również prognozę oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

W granicach planu Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej znajdują się dwie placówki oświatowe: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 35. W centralnej części mieści się utwardzony plac (wykorzystywany jako parking) oraz fragment ul. Wąsowicza. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia budowy żłobka i rozbudowy infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 35. W projekcie planu ustalono głównie funkcje użyteczności publicznej o charakterze społecznym: oświaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad dziećmi do lat 3 (na terenie, gdzie mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2 – dodatkowo funkcję zamieszkania zbiorowego). Umożliwiono tym samym realizację publicznego i prywatnego przedszkola i żłobka. Na terenie, gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 35, zwiększono parametry zabudowy oraz zmieniono wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli na ewentualną rozbudowę budynku szkoły lub sali gimnastycznej i uzupełnienie infrastruktury sportowej np. o boisko. Zewnętrzna infrastruktura sportowa będzie mogła w przyszłości służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom dzielnicy. Na terenach usługowych ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zachowując układ budynków wzdłuż ulic. Budynek, w którym mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2 (przy ul. Wita Stwosza 23) objęto ochroną ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Ochronie podlega jego bryła, detal architektoniczny, materiał elewacyjny, stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto w projekcie planu wprowadzono maksymalną ochronę istniejącej zieleni poprzez ustalenie: zieleni do utrzymania lub wprowadzenia, zachowania cennego drzewostanu (z zagospodarowaniem zapewniającym naturalną wegetację) oraz szpalerów drzew do utrzymania i uzupełnienia. Dodatkowo wprowadzono szpalery drzew oraz ciąg łączący Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie, stanowiący kontynuację ciągu biegnącego wzdłuż ulicy Wita Stwosza. W graniach objętych planem powierzchnia biologicznie czynna wyniesie około 0,2 ha. Na całym obszarze wprowadzono odpowiednie współczynniki spływu określające maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Te zapisy mają na celu odciążenie systemu odwadniającego i nawadnianie terenów zieleni. Zalecono sposób zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych i drenaży.

0272 1538039855

Zgłaszanie uwag – do 14 października  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 października 2019 r.   

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl.     

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

ts/brg

Ostatnia edycja: 2 września, 2019 o 19:20