Reklama

Oliwa ma Pomnik Historii [VIDEO]

Zespół pocystersko-katedralny w Oliwie został decyzją Prezydenta RP  wpisany na prestiżową listę Pomników Historii. 

Nominację dla oliwskiego zespołu zabytków z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy odebrał proboszcz parafii archikatedralnej Ks. Prałat Janusz Jasiewicz. | fot. Krzysztof Sitkowski / Kancelaria Prezydenta RP
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Zespół pocystersko-katedralny w Oliwie został decyzją Prezydenta RP  wpisany na prestiżową listę Pomników Historii. 

Rozporządzenie Prezydenta RP wyróżniające 12 obiektów na terenie Polski zostało podpisane 22 listopada. Prócz Oliwy, wśród nominowanych zabytków znalazły się m.in: Tężnie w Ciechocinku, Kopiec Kościuszki w Krakowie, zespół pałacowo-ogrodowy Nieborów i Arkadia czy Stadnina Koni w Janowie Podlaskim.

Te obiekty są wielkim świadectwem naszej historii, tradycji i powodem do naszej wielkiej dumy – podkreślał Prezydent Andrzej Duda na uroczystości w dniu 23 listopada, podczas której wręczano tekst rozporządzenia o wpisaniu na listę Pomników Historii.

„Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko- katedralny” – taką oficjalna nazwę ma nowy Pomnik Historii. Nominację dla oliwskiego zespołu zabytków odebrał z rąk Prezydenta proboszcz parafii archikatedralnej Ks. Prałat Janusz Jasiewicz.

Pomnik Historii to prestiż, nie idą za tym pieniądze na zabytki

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury; określa także w wydanym rozporządzeniu jego granice. Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wpisanie obiektu na listę pomników Historii składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. Wniosek przygotowuje Narodowy Instytut Dziedzictwa

Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków. Uznanie za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. Lista Pomników Historii jest otwarta. Obecnie znajduje się na niej 81 obiektów. Najbliższe nam to:

 Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku

 Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte

 Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia

 Wpisanie na listę Pomników Historii nie zmienia niczego w sposobie zarządzania obiektem zabytkowym, nie nakłada ani nie zwalnia zarządców z żadnych obowiązków, nie ustanawia wzmożonego reżimu ochrony substancji zabytkowej, formalnie nie wiąże się z ułatwieniem otrzymania dofinansowania dla obiektu.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis Pomnika Historii na „Listę dziedzictwa światowego” w celu objęcia tego Pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu w 1972 roku.

Katedra NID 2017 10

Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko- katedralny   mat. NID

Opis nowego Pomnika Historii (oprac. Narodowy Instytut Dziedzictwa)

Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku-Oliwie jest przykładem zabytku o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa polskiego. Całość założenia obejmuje teren dawnego klasztoru cystersów z kościołem pw. Trójcy Świętej (obecnie katedrą), część rezydencjonalną oraz parkową.

Opactwo oliwskie ukształtowane w okresie XII – XVIII w. to unikat o wysokim walorze autentyczności. Jego podstawowy zrąb pochodzi ze średniowiecza. Już wówczas powstał zachowany do dzisiaj układ przestrzenny charakterystyczny dla reguły cysterskiej, w którym obok kościoła klasztornego występuje kompleks klasztoru z krużgankami i wirydarzem, budynki gospodarcze przynależne konwentowi i opatowi, mur klasztorny z bramą, kościół parafialny z cmentarzem przez wieki znajdujący się pod cysterskim patronatem. W okresie nowożytnym wzniesiono opacki zespół rezydencjonalny z pałacem, oranżerią i ogrodem.

Stylistycznie i programowo, architektura świątyni klasztornej nawiązuje do wielkich ceglanych realizacji gotyckich Pomorza Zachodniego, Danii i Północnych Niemiec, chociaż zachowały się w monumentalnej gotyckiej strukturze także elementy pierwotnego romańskiego układu. O niezwykle wysokiej randze artystycznej tego kościołą świadczą bogate, zachowane niemal w stu procentach, wyposażenie i wystrój autorstwa najznamienitszych artystów doby manieryzmu i baroku działających na Pomorzu: Abrahama van den Blocke, Hermana Hana, Jana Wulffa z Ornety i in.

Oprócz wskazanych wartości zespołu, atutem jest także siła oddziaływania estetycznego na otaczającą przestrzeń spotęgowana ścisłym związkiem z krajobrazem naturalnym lesistych wzgórz morenowych oraz z zielenią komponowaną dawnego ogrodu opackiego.

Oliwski klasztor jest postrzegany jako najwcześniejszy krzewiciel kultury muzycznej na Pomorzu. To za sprawą miejscowych cystersów na te ziemie wszedł chorał gregoriański, w murach klasztoru spisana została Tabulatura Oliwska, a dla klasztornej kapeli komponował najsłynniejszy oliwski kompozytor przeor Urban Müller.

Opactwo jest miejscem o szczególnej randze historycznej poprzez związek z istotnymi wydarzeniami oraz ważnymi postaciami historycznymi. Jest to najstarsza na Pomorzu Gdańskim fundacja klasztorna namiestników gdańskich z ramienia Piastów, dla których była pierwszym krokiem na drodze zdobycia samodzielności politycznej i tytułu książęcego. Od czasu powstania była nekropolią rodu (spoczywają tu władcy Pomorza Gdańskiego: Sambor

Mściwój, Świętopełk i Mściwój II), później – miejscem spoczynku kolejnych opatów, a w ostatnich dziesięcioleciach – również biskupów. W Oliwie i dla Oliwy powstały dokumenty, które stanowią dla Pomorza Gdańskiego najstarszą grupę źródeł pisanych. W 7 października 1587 r. król Zygmunt III Waza podpisał w Oliwie Pacta conventa, a w dniu 3 maja 1660 r. w Małym Refektarzu nastąpiło podpisanie traktatu między Rzeczpospolitą a Szwecją zwanego pokojem oliwskim. Tradycja upamiętniania tego wydarzenia trwa w Oliwie do dziś, Sala Pokoju jest jednym z pomieszczeń muzeum diecezjalnego. W Oliwie gościli m.in.: Przemysł

Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt III Waza, Władysław IV i jego małżonka Ludwika Maria Gonzaga, Jan Kazimierz, August II i August III. W ten ciąg tradycji wpisują się także dwie wizyty papieża Jana Pawła II. Obecnie Oliwa odgrywa istotną rolę w świadomości społecznej. Dawny kościół klasztorny jest nieprzerwanie związany z kultem, jako serce archidiecezji gdańskiej skupia najważniejsze wydarzenia religijne, patriotyczne i artystyczne.

Pw

Ostatnia edycja: 25 listopada, 2017 o 11:26