Reklama

Przy ul. Polanki mogą powstać nowe budynki mieszkalne – zgłoś swoje uwagi

Do 13 maja każdy może składać wnioski do 15 planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden z nich dotyczy części terenu dawnych koszar Marynarki Wojennej przy ul. Polanki.

Polanski124a_pozar_2008_DSCN0376

Pożar nieistniejących już budynków warsztatów samochodowych przy ul. Polanki 124a  (1 lipca 2009)   fot. Tomasz Strug

Na marcowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 13 kwietnia 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczyna dla nich procedurę planistyczną. Mieszkańcy mogą do 13 maja złożyć wnioski przed pierwszymi przez powstaniem pierwszych projektów planów.

Jednym z procedowanych planów jest Oliwa Górna w rejonie ulicy Polanki 124 A. Na obszarze procedowanego plany znajdują się dwa budynki zajmowane dotychczas przez Instytut Pamięci Narodowej, murowana kostnica cmentarna z 1880 roku oraz niezabudowana działka (na jej części znajdował się dawny cmentarz przytułku dla ubogich). W czasach PRL wybudowanu tu warsztaty naprawcze samochodów wojskowych (rozebrane). Działka ta została sprzedana prywatnemu nabywcy przez Agencję Mienia Wojskowego w połowie 2014 roku za kwotę 2,5 miliona złotych.

Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce prywatnej oraz nieznaczne powiększenie parametrów zabudowy w porównaniu do parametrów dopuszczonych planem obowiązującym – proponowana zmiana została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Polanki124a_mapa

Pełna treść opisu i uzasadnienia uchwały: Obszar objęty niniejszą uchwałą stanowi fragment Oliwy Górnej o powierzchni ok. 1,56 ha. Granica obszaru od południa przebiega wzdłuż drogi dojazdowej i terenów Zakonu Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy (Dwór II), od wschodu wzdłuż ulicy Polanki, od zachodu i północy wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ciągu pieszego (wejścia do lasu).

Granice planu obejmują niezabudowaną działkę prywatną (z wyjątkiem niewielkiego obiektu historycznego) i działkę Skarbu Państwa zabudowana dwoma budynkami usługowymi (dawne budynki wojskowe).

Obszar objęty granicami planu znajduje się w obrębie zespołu dworsko-parkowego Dwór II ?Quellbrunn? i położony jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków ? układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego nr rejestru 850/14-09-1976 r.

Na obszarze objętym granicami przystąpienia do sporządzenia planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki ? Zachód I (uchwała RMG nr XXXIII/1007/04 z dnia 22.12.2004 r. – Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. nr 16, poz. 338). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren zabudowy usługowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Głównym celem przystąpienia do planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce prywatnej oraz powiększenie parametrów zabudowy w porównaniu do parametrów dopuszczonych planem obowiązującym. Działka prywatna zajmująca większą część obszaru planu, poza częścią południową zajętą na drogę dojazdową i parkingi obsługujące zabudowę usługową położoną na działce Skarbu Państwa, jest terenem nieużytkowanym pokrytym nieuporządkowaną zielenią. W czasie obowiązywania obecnego planu miejscowego z 2004 r. nie zrealizowano dopuszczonej w tym terenie zabudowy usługowej. Proponowana zabudowa mieszkaniowa dobrze wpisuje się w strukturę istniejącej zabudowy tej części Oliwy, która jest typową zabudową miejską złożoną z mozaiki obiektów mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych. Proponowana zmiana została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia nr ZN.5150.294.2014 z dnia 10.11.2014 r.).

Spodziewanym efektem realizacji planu jest wykorzystanie możliwości inwestycyjnych terenu, jego uporządkowanie oraz poprawa wizerunku sąsiedztwa ul. Polanki.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Na przedmiotowym terenie nie występują grunty leśne.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska?.

Od momentu ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ciągu 21 dni można złożyć do nich wnioski. Może to zrobić każdy, kto chce mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą w konkretnych przestrzeniach. Szczegóły określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.

Po raz drugi mieszkańcy będą mieli możliwość włączenia się w proces planowania w momencie wyłożenia konkretnych projektów planów do publicznego wglądu. Wówczas każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji publicznej. Warto jednak włączać się w proces planowania już na samym początku. Dlaczego? Ponieważ wnioski czy rozmowy na temat konkretów w danym obszarze, pozwolą projektantom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, by móc odpowiednio zdefiniować zapisy w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto zaznaczyć, że to właśnie plany miejscowe są jednym z elementów kreacji ładu przestrzennego w mieście. Są też efektem długotrwałych prac prowadzących do kompromisu godzącego różne środowiska. Dodatkowo są źródłem informacji o zmianach, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

Gdzie składać wnioski?

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 13 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Plany zagospodarowania przestrzennego, których mogą dotyczyć wnioski, znajdują się pod tym linkiem:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Od-dzis-21-dni-roboczych-na-zlozenie-wnioskow-do-planow-zagospodarowania,a,51820

Pw

Wojsko sprzedaje teren dawnych koszar


Do 13 maja każdy może składać wnioski do 15 planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden z nich dotyczy części terenu dawnych koszar Marynarki Wojennej przy ul. Polanki.

Polanski124a_pozar_2008_DSCN0376

Pożar nieistniejących już budynków warsztatów samochodowych przy ul. Polanki 124a  (1 lipca 2009)   fot. Tomasz Strug

Na marcowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 13 kwietnia 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczyna dla nich procedurę planistyczną. Mieszkańcy mogą do 13 maja złożyć wnioski przed pierwszymi przez powstaniem pierwszych projektów planów.

Jednym z procedowanych planów jest Oliwa Górna w rejonie ulicy Polanki 124 A. Na obszarze procedowanego plany znajdują się dwa budynki zajmowane dotychczas przez Instytut Pamięci Narodowej, murowana kostnica cmentarna z 1880 roku oraz niezabudowana działka (na jej części znajdował się dawny cmentarz przytułku dla ubogich). W czasach PRL wybudowanu tu warsztaty naprawcze samochodów wojskowych (rozebrane). Działka ta została sprzedana prywatnemu nabywcy przez Agencję Mienia Wojskowego w połowie 2014 roku za kwotę 2,5 miliona złotych.

Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce prywatnej oraz nieznaczne powiększenie parametrów zabudowy w porównaniu do parametrów dopuszczonych planem obowiązującym - proponowana zmiana została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Polanki124a_mapa

Pełna treść opisu i uzasadnienia uchwały: Obszar objęty niniejszą uchwałą stanowi fragment Oliwy Górnej o powierzchni ok. 1,56 ha. Granica obszaru od południa przebiega wzdłuż drogi dojazdowej i terenów Zakonu Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy (Dwór II), od wschodu wzdłuż ulicy Polanki, od zachodu i północy wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ciągu pieszego (wejścia do lasu).

Granice planu obejmują niezabudowaną działkę prywatną (z wyjątkiem niewielkiego obiektu historycznego) i działkę Skarbu Państwa zabudowana dwoma budynkami usługowymi (dawne budynki wojskowe).

Obszar objęty granicami planu znajduje się w obrębie zespołu dworsko-parkowego Dwór II ?Quellbrunn? i położony jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków ? układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego nr rejestru 850/14-09-1976 r.

Na obszarze objętym granicami przystąpienia do sporządzenia planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki ? Zachód I (uchwała RMG nr XXXIII/1007/04 z dnia 22.12.2004 r. - Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. nr 16, poz. 338). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren zabudowy usługowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Głównym celem przystąpienia do planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce prywatnej oraz powiększenie parametrów zabudowy w porównaniu do parametrów dopuszczonych planem obowiązującym. Działka prywatna zajmująca większą część obszaru planu, poza częścią południową zajętą na drogę dojazdową i parkingi obsługujące zabudowę usługową położoną na działce Skarbu Państwa, jest terenem nieużytkowanym pokrytym nieuporządkowaną zielenią. W czasie obowiązywania obecnego planu miejscowego z 2004 r. nie zrealizowano dopuszczonej w tym terenie zabudowy usługowej. Proponowana zabudowa mieszkaniowa dobrze wpisuje się w strukturę istniejącej zabudowy tej części Oliwy, która jest typową zabudową miejską złożoną z mozaiki obiektów mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych. Proponowana zmiana została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia nr ZN.5150.294.2014 z dnia 10.11.2014 r.).

Spodziewanym efektem realizacji planu jest wykorzystanie możliwości inwestycyjnych terenu, jego uporządkowanie oraz poprawa wizerunku sąsiedztwa ul. Polanki.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Na przedmiotowym terenie nie występują grunty leśne.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska?.

Od momentu ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ciągu 21 dni można złożyć do nich wnioski. Może to zrobić każdy, kto chce mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą w konkretnych przestrzeniach. Szczegóły określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.

Po raz drugi mieszkańcy będą mieli możliwość włączenia się w proces planowania w momencie wyłożenia konkretnych projektów planów do publicznego wglądu. Wówczas każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji publicznej. Warto jednak włączać się w proces planowania już na samym początku. Dlaczego? Ponieważ wnioski czy rozmowy na temat konkretów w danym obszarze, pozwolą projektantom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, by móc odpowiednio zdefiniować zapisy w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto zaznaczyć, że to właśnie plany miejscowe są jednym z elementów kreacji ładu przestrzennego w mieście. Są też efektem długotrwałych prac prowadzących do kompromisu godzącego różne środowiska. Dodatkowo są źródłem informacji o zmianach, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

Gdzie składać wnioski?

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 13 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Plany zagospodarowania przestrzennego, których mogą dotyczyć wnioski, znajdują się pod tym linkiem:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Od-dzis-21-dni-roboczych-na-zlozenie-wnioskow-do-planow-zagospodarowania,a,51820

Pw

Wojsko sprzedaje teren dawnych koszar


|

Do 13 maja każdy może składać wnioski do 15 planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden z nich dotyczy części terenu dawnych koszar Marynarki Wojennej przy ul. Polanki.

Polanski124a_pozar_2008_DSCN0376

Pożar nieistniejących już budynków warsztatów samochodowych przy ul. Polanki 124a  (1 lipca 2009)   fot. Tomasz Strug

Na marcowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 13 kwietnia 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczyna dla nich procedurę planistyczną. Mieszkańcy mogą do 13 maja złożyć wnioski przed pierwszymi przez powstaniem pierwszych projektów planów.

Jednym z procedowanych planów jest Oliwa Górna w rejonie ulicy Polanki 124 A. Na obszarze procedowanego plany znajdują się dwa budynki zajmowane dotychczas przez Instytut Pamięci Narodowej, murowana kostnica cmentarna z 1880 roku oraz niezabudowana działka (na jej części znajdował się dawny cmentarz przytułku dla ubogich). W czasach PRL wybudowanu tu warsztaty naprawcze samochodów wojskowych (rozebrane). Działka ta została sprzedana prywatnemu nabywcy przez Agencję Mienia Wojskowego w połowie 2014 roku za kwotę 2,5 miliona złotych.

Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce prywatnej oraz nieznaczne powiększenie parametrów zabudowy w porównaniu do parametrów dopuszczonych planem obowiązującym - proponowana zmiana została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Polanki124a_mapa

Pełna treść opisu i uzasadnienia uchwały: Obszar objęty niniejszą uchwałą stanowi fragment Oliwy Górnej o powierzchni ok. 1,56 ha. Granica obszaru od południa przebiega wzdłuż drogi dojazdowej i terenów Zakonu Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy (Dwór II), od wschodu wzdłuż ulicy Polanki, od zachodu i północy wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ciągu pieszego (wejścia do lasu).

Granice planu obejmują niezabudowaną działkę prywatną (z wyjątkiem niewielkiego obiektu historycznego) i działkę Skarbu Państwa zabudowana dwoma budynkami usługowymi (dawne budynki wojskowe).

Obszar objęty granicami planu znajduje się w obrębie zespołu dworsko-parkowego Dwór II ?Quellbrunn? i położony jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków ? układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego nr rejestru 850/14-09-1976 r.

Na obszarze objętym granicami przystąpienia do sporządzenia planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki ? Zachód I (uchwała RMG nr XXXIII/1007/04 z dnia 22.12.2004 r. - Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. nr 16, poz. 338). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren zabudowy usługowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Głównym celem przystąpienia do planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce prywatnej oraz powiększenie parametrów zabudowy w porównaniu do parametrów dopuszczonych planem obowiązującym. Działka prywatna zajmująca większą część obszaru planu, poza częścią południową zajętą na drogę dojazdową i parkingi obsługujące zabudowę usługową położoną na działce Skarbu Państwa, jest terenem nieużytkowanym pokrytym nieuporządkowaną zielenią. W czasie obowiązywania obecnego planu miejscowego z 2004 r. nie zrealizowano dopuszczonej w tym terenie zabudowy usługowej. Proponowana zabudowa mieszkaniowa dobrze wpisuje się w strukturę istniejącej zabudowy tej części Oliwy, która jest typową zabudową miejską złożoną z mozaiki obiektów mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych. Proponowana zmiana została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia nr ZN.5150.294.2014 z dnia 10.11.2014 r.).

Spodziewanym efektem realizacji planu jest wykorzystanie możliwości inwestycyjnych terenu, jego uporządkowanie oraz poprawa wizerunku sąsiedztwa ul. Polanki.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Na przedmiotowym terenie nie występują grunty leśne.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska?.

Od momentu ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ciągu 21 dni można złożyć do nich wnioski. Może to zrobić każdy, kto chce mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą w konkretnych przestrzeniach. Szczegóły określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.

Po raz drugi mieszkańcy będą mieli możliwość włączenia się w proces planowania w momencie wyłożenia konkretnych projektów planów do publicznego wglądu. Wówczas każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji publicznej. Warto jednak włączać się w proces planowania już na samym początku. Dlaczego? Ponieważ wnioski czy rozmowy na temat konkretów w danym obszarze, pozwolą projektantom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, by móc odpowiednio zdefiniować zapisy w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto zaznaczyć, że to właśnie plany miejscowe są jednym z elementów kreacji ładu przestrzennego w mieście. Są też efektem długotrwałych prac prowadzących do kompromisu godzącego różne środowiska. Dodatkowo są źródłem informacji o zmianach, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

Gdzie składać wnioski?

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 13 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Plany zagospodarowania przestrzennego, których mogą dotyczyć wnioski, znajdują się pod tym linkiem:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Od-dzis-21-dni-roboczych-na-zlozenie-wnioskow-do-planow-zagospodarowania,a,51820

Pw

Wojsko sprzedaje teren dawnych koszar


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do 13 maja każdy może składać wnioski do 15 planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden z nich dotyczy części terenu dawnych koszar Marynarki Wojennej przy ul. Polanki.

Polanski124a_pozar_2008_DSCN0376

Pożar nieistniejących już budynków warsztatów samochodowych przy ul. Polanki 124a  (1 lipca 2009)   fot. Tomasz Strug

Na marcowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 13 kwietnia 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczyna dla nich procedurę planistyczną. Mieszkańcy mogą do 13 maja złożyć wnioski przed pierwszymi przez powstaniem pierwszych projektów planów.

Jednym z procedowanych planów jest Oliwa Górna w rejonie ulicy Polanki 124 A. Na obszarze procedowanego plany znajdują się dwa budynki zajmowane dotychczas przez Instytut Pamięci Narodowej, murowana kostnica cmentarna z 1880 roku oraz niezabudowana działka (na jej części znajdował się dawny cmentarz przytułku dla ubogich). W czasach PRL wybudowanu tu warsztaty naprawcze samochodów wojskowych (rozebrane). Działka ta została sprzedana prywatnemu nabywcy przez Agencję Mienia Wojskowego w połowie 2014 roku za kwotę 2,5 miliona złotych.

Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce prywatnej oraz nieznaczne powiększenie parametrów zabudowy w porównaniu do parametrów dopuszczonych planem obowiązującym – proponowana zmiana została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Polanki124a_mapa

Pełna treść opisu i uzasadnienia uchwały: Obszar objęty niniejszą uchwałą stanowi fragment Oliwy Górnej o powierzchni ok. 1,56 ha. Granica obszaru od południa przebiega wzdłuż drogi dojazdowej i terenów Zakonu Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy (Dwór II), od wschodu wzdłuż ulicy Polanki, od zachodu i północy wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ciągu pieszego (wejścia do lasu).

Granice planu obejmują niezabudowaną działkę prywatną (z wyjątkiem niewielkiego obiektu historycznego) i działkę Skarbu Państwa zabudowana dwoma budynkami usługowymi (dawne budynki wojskowe).

Obszar objęty granicami planu znajduje się w obrębie zespołu dworsko-parkowego Dwór II ?Quellbrunn? i położony jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków ? układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego nr rejestru 850/14-09-1976 r.

Na obszarze objętym granicami przystąpienia do sporządzenia planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki ? Zachód I (uchwała RMG nr XXXIII/1007/04 z dnia 22.12.2004 r. – Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. nr 16, poz. 338). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren zabudowy usługowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Głównym celem przystąpienia do planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce prywatnej oraz powiększenie parametrów zabudowy w porównaniu do parametrów dopuszczonych planem obowiązującym. Działka prywatna zajmująca większą część obszaru planu, poza częścią południową zajętą na drogę dojazdową i parkingi obsługujące zabudowę usługową położoną na działce Skarbu Państwa, jest terenem nieużytkowanym pokrytym nieuporządkowaną zielenią. W czasie obowiązywania obecnego planu miejscowego z 2004 r. nie zrealizowano dopuszczonej w tym terenie zabudowy usługowej. Proponowana zabudowa mieszkaniowa dobrze wpisuje się w strukturę istniejącej zabudowy tej części Oliwy, która jest typową zabudową miejską złożoną z mozaiki obiektów mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych. Proponowana zmiana została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia nr ZN.5150.294.2014 z dnia 10.11.2014 r.).

Spodziewanym efektem realizacji planu jest wykorzystanie możliwości inwestycyjnych terenu, jego uporządkowanie oraz poprawa wizerunku sąsiedztwa ul. Polanki.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Na przedmiotowym terenie nie występują grunty leśne.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska?.

Od momentu ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ciągu 21 dni można złożyć do nich wnioski. Może to zrobić każdy, kto chce mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą w konkretnych przestrzeniach. Szczegóły określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.

Po raz drugi mieszkańcy będą mieli możliwość włączenia się w proces planowania w momencie wyłożenia konkretnych projektów planów do publicznego wglądu. Wówczas każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji publicznej. Warto jednak włączać się w proces planowania już na samym początku. Dlaczego? Ponieważ wnioski czy rozmowy na temat konkretów w danym obszarze, pozwolą projektantom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, by móc odpowiednio zdefiniować zapisy w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto zaznaczyć, że to właśnie plany miejscowe są jednym z elementów kreacji ładu przestrzennego w mieście. Są też efektem długotrwałych prac prowadzących do kompromisu godzącego różne środowiska. Dodatkowo są źródłem informacji o zmianach, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

Gdzie składać wnioski?

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 13 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Plany zagospodarowania przestrzennego, których mogą dotyczyć wnioski, znajdują się pod tym linkiem:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Od-dzis-21-dni-roboczych-na-zlozenie-wnioskow-do-planow-zagospodarowania,a,51820

Pw

Wojsko sprzedaje teren dawnych koszar