Reklama

Powyborcze sprawdzam! – myślę, że wyborcy z Oliwy powinni to przeczytać

Ostatnie głosowanie w Radzie Miasta w sprawie dopuszczenia budowy blisko 3 tys. miejsc parkingowych w kolejnych biurowcach w Oliwie zbulwersowało wiele osób. Znów pojawiły sie pytania, kto jest ważniejszy – mieszkańcy czy deweloperzy i ich interesy?  Jakub Raciborski, autor większości pytań z Oliwskiego Kwestionariusza Wyborczego, porównał wyborcze deklaracje kilku radnych z ich ostatnim głosowaniem.

Al. Grunwaldzka w Oliwie i biurowiec firmy Skanska. | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Ostatnie głosowanie w Radzie Miasta w sprawie dopuszczenia budowy blisko 3 tys. miejsc parkingowych w kolejnych biurowcach w Oliwie zbulwersowało wiele osób. Znów pojawiły sie pytania, kto jest ważniejszy – mieszkańcy czy deweloperzy i ich interesy?  Jakub Raciborski, autor większości pytań z Oliwskiego Kwestionariusza Wyborczego, porównał wyborcze deklaracje kilku radnych z ich ostatnim głosowaniem.

Zadałem pytanie naszym 3 radnym jak miało się ich ostatnie głosowanie ws Alchemii (planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii – przyp. red.) do ich deklaracji przedwyborczych. Chodzi o ten Oliwski Kwestionariusz Wyborczy, w którym byłem akurat autorem większości pytań:

Przyznaję, że pytania tego nie zadałem Andrzejowi Stelmasiewiczowi (Wszystko dla Gdańska – przyp. red.) bo ten głosował dokładnie tak jak zapowiadał. Przedstawiciel PiS odmówił niestety wówczas odpowiedzi na te pytania.

Zapytanie zostało wysłane do Łukasza Bejma, Jana Peruckiego oraz Karola Ważnego.

Tak brzmiało przesłane do radnych pytanie:

Dzień dobry,  

Dziękuję za to, że niemal dwa lata temu odpowiedział Pan na pytania Oliwskiego Kwestionariusza Wyborczego. Odpowiedzi te były dla mnie, ale myślę też, że dla dużej części oliwian cenną wskazówką na kogo głosować. 

Jako autor większości pytań chciałbym się zapytać jak ma się ostatnie głosowanie w Radzie Miasta w sprawie planu zagospodarowania w rejonie Alchemii do Pana deklaracji z października 2018 roku.   

Głosowanie nad planem zagospodarowania w rejonie Alchemii było jednym z pierwszych przykładów, gdy mogliśmy porównać Pana deklaracje przedwyborcze z realnym działaniem. Dlatego wydaję mi się, że należą się nam pewne wyjaśnienia. Przytaczam Pana odpowiedzi i proszę o słowo komentarza na temat swojego głosowania.  

Pytanie w Oliwskim Kwestionariuszu Wyborczym (X 2018 rok) brzmiało: 

Budowa miejsc do parkowania, czy ograniczanie ich? 

Łukasz Bejm (Koalicja Obywatelska): Ilość miejsc parkingowych w Oliwie powinna pozostać na obecnym poziomie, jednocześnie warto zainwestować w zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej. 

Jan Perucki (Koalicja Obywatelska): Każdą inwestycję należy rozpatrywać jednostkowo, bo głównie zależy od konkretnej lokalizacji. Nie powinno się tworzyć zachęty dla kierowców. Coraz częściej pracodawcy tworzą systemy premiowe. 

Karol Ważny (Koalicja Obywatelska): Polityka parkingowa oraz transportowa powinna być spójna. Jeśli preferencję ma uzyskać transport zbiorowy, a ponadto chcemy rozszerzenia strefy płatnego parkowania, to nie możemy dążyć do jednoczesnego zwiększania liczby miejsc do parkowania. Nie jest istotą strefy płatnego parkowania dofinansowania miejskiego budżetu, lecz ograniczenia ruchu kołowego. Taki sam cel ma zatem również limitowanie liczby miejsc do parkowania. 

Pytanie: Czy budować nowe biurowce w Oliwie? 

Łukasz Bejm (Koalicja Obywatelska): Kwestię budowy nowych biurowców w Oliwie uzależniałbym od przedstawionych przez inwestora planów na rozładowanie ruchu drogowego i problemu parkowania. 

Jan Perucki (Koalicja Obywatelska): Nie budować. Brakuje infrastruktury i dobrej oferty komunikacji publicznej, żeby w sposób sprawny obsłużyć dodatkowy ruch generowany przez biurowce. 

Karol Ważny (Koalicja Obywatelska): Tak, ale z zachowaniem walorów krajobrazowych charakteryzujących Starą Oliwę oraz z uwzględnieniem odpowiedniej polityki transportowej i parkingowej (j/w). Z wyrazami szacunku. Z góry dziękuję. Jakub Raciborski Radny Dzielnicy Oliwa 

 

Oto odpowiedzi jakie otrzymałem (VI 2020 rok): 

 

Łukasz Bejm: 

Panie Jakubie, Uważam, że budowa nowych biurowców w rejonie Alchemii przyciągnie do miasta prestiżowych inwestorów, zwiększy wpływy podatkowe Gdańska i zapewni nowe miejsca pracy. Jednocześnie uważam, że zapewnienie biurowcom odpowiedniej ilości miejsc parkingowych zapobiegnie zwiększeniu natężenia ruchu i problemu z parkowaniem w starej części Oliwy.

Jednocześnie nadal pozostaję na stanowisku, iż ilość miejsc parkingowych w starej części Oliwy – z uwagi na zamieszkujących ją Gdańszczan i odwiedzających ją turystów – powinna pozostać na obecnym poziomie, przy równoległym inwestowaniu w zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Z poważaniem, Łukasz Bejm

Jan Perucki: 

Decyzje dot. charakteru, funkcjonalności, ogólnego kształtu zabudowy dla centralnego pasma usługowego (rejon Hali Olivia) zapadły lata temu. Należy mieć na uwadze, że przedmiotowe inwestycje są korzystne pod kątem wpływów jakie trafiają do budżetu miasta, a które następnie możemy wydatkować na różne publiczne cele. Niewątpliwie wpłynęły one na charakter starej Oliwy, a także zintensyfikowały problem z parkowaniem i większym natężeniem ruchu. Ówczesny plan przewidywał cel „biurowy”, a zatem nowy plan nie jest ze względu na swój naczelny cel niczym nowym! 

Wykonana analiza komunikacyjna dla procedowanego planu wskazuje, że dodatkowe miejsca postojowe nie wpłyną w sposób zauważalny na ruch kołowy (informacja z analizy), chociaż przeważnie jestem przeciwny dokładaniu kolejnych miejsc postojowych, ponieważ są wówczas naturalną zachętą do wybrania samochodu jako środka transportu. 

Na sesji Rady Miasta Gdańska zabrałem w przedmiotowej sprawie głos, jako radny z Oliwy postuluję o stworzenie linii tramwajowej Wita Stwosza–Kołobrzeska, buspasów na ul. Spacerowej (ograniczenie ruchu zewnętrznego), a także w formie pilotażu buspas na al. Grunwaldzkiej. Zresztą prace nad tym potrójnym rozwiązaniem trwają i niedługo powinniśmy zobaczyć efekty w postaci informacji o szacowanych kosztach obu ww. inwestycji, a także zabezpieczenia środków na budowę buspasów w ciągu ul. Spacerowej i połączenia tramwajowego. Twierdzę, że dobrze zorganizowana komunikacja publiczna będzie poważną alternatywą dla samochodu i wtedy zmniejszy się liczba samochodów wjeżdżających do Oliwy. Biorąc pod rozwagę za i przeciw, postanowiłem wstrzymać się od głosu.

Karol Ważny: 

Dzień dobry, dziękuję za Pana zapytanie. 

Odnosząc się do głosowania w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alchemii – wstrzymałem się w tej sprawie od głosu, ponieważ nie ma możliwości częściowego głosowania za lub przeciw, a takie jest moje zdanie w tym temacie. 

Generalnie jestem zwolennikiem i (w miarę możliwości) użytkownikiem transportu publicznego. Odkąd zostałem radnym wielokrotnie zabiegałem i uczestniczyłem w rozmowach oraz inicjatywach związanych z promocją tej formy mobilności. Ostatnio – w nawiązaniu do dyskusji jaka toczy się wokół tematu ul. Nowej Sudeckiej – wyszedłem z propozycją i staram się aktywnie propagować pomysł stworzenia lokalnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dzielnicy Oliwa. Pomysł ten jest również promowany przez Radę Dzielnicy Oliwa, co potwierdza niedawna uchwała podjęta przez Radę. 

Sprawa rzeczonego planu na pierwszy rzut oka stoi w zdecydowanej sprzeczności z założeniami SUMP. Z tego względu nie zdecydowałem się na zagłosowanie za projektem uchwały. 

Jednak z drugiej strony bliższe przyjrzenie się sprawie pokazuje, że poprzednio obowiązujący plan miejscowy dla tego obszaru, zawierający niski wskaźnik parkingowy niestety naruszał zasadę równości właścicieli terenów z uwagi na przyjęcie globalnej liczby miejsc parkingowych dla obszaru od ul. Kołobrzeskiej do ul. Abrahama, a następnie skonsumowanie znaczącej części tej dopuszczalnej liczby miejsc postojowych przez jednego z inwestorów (właściciela Alchemii). W efekcie pozostali właściciele gruntów zostali postawieni przed faktem możliwości realizacji bardzo ograniczonej liczby miejsc postojowych. Naruszenie zasady równości inwestorów mogłoby więc doprowadzić do powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Gdańska. 

Ponadto trzeba mieć na względzie trudne okoliczności finansowe, z jakimi musimy się aktualnie mierzyć jako samorząd Gdańska. W tej sytuacji dopływ dodatkowych środków do budżetu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości pozostaje sprawą niebagatelną. 

Jednocześnie warto pamiętać, że większa liczba miejsc parkingowych, przynajmniej częściowo, wpłynie na redukcję problemu parkingowego na terenie sąsiadujących z al. Grunwaldzką ulic na terenie Przymorza Małego. 

Dodatkowo należy wskazać, że Biuro Rozwoju Gdańska, które przygotowało projekt planu przedstawiło nam aktualne analizy ruchu dla obszaru objętego granicami planu, wykonane przez zespół prof. Kazimierza Jamroza z Politechniki Gdańskiej. Z dokumentu tego wynikało, że układ drogowy w rejonie al. Grunwaldzkiej i ul. Kołobrzeskiej, mówiąc kolokwialnie, nie zostanie sparaliżowany w najbliższych latach, również przy założeniu wejścia w życie przedmiotowego planu miejscowego. 

Rekomendacją opracowania eksperckiego było m.in. przystąpienie do realizacji ul. Nowej Abrahama w okresie szybszym, niż 20 lat. Aktualnie urząd miejski jest w trakcie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Śrosowiskowego dla korytarza transportowego ul. Nowej Abrahama, który z pewnością będzie funkcjonował jako układ z transportem szynowym. Liczę na to, że dokument ten, wespół z SUMPem dla Oliwy da odpowiedni impuls do projektowania i realizacji rozwiązań infrastrukturalnych, które zmienią sposób podróżowania studentów UG i pracowników oliwskich centrów biurowych. Wówczas nawet zwiększona dostępność do miejsc postojowych w granicach obowiązującego planu być może nie przyczyni się do wzrostu indywidualnego transportu samochodowego w Oliwie. 

Na koniec dodam, że w gronie członków klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta ustaliliśmy, że w przypadku kolejnych, nowych, planów miejscowych (plan dla terenów znajdujących się na południe od Alchemii opracowywany był od 2016 roku), jakie będą procedowane w tym rejonie, z pewnością będziemy od samego początku procedury planistycznej (tj. od przystąpienia do projektowania planu) komunikować nasze oczekiwania dotyczące kształtu, jaki mają obrać rozwiązania planistyczne. Wierzę, że dzięki temu uda się w przyszłości uniknąć podobnych, trudnych, przypadków, a nowi inwestorzy będą bardziej świadomie korespondować swoją architekturą z potrzebami społecznymi. 

Jakub Raciborski

Ostatnia edycja: 23 czerwca, 2020 o 08:55