Reklama

Przedłużą ulicę Norblina

Wkrótce rozpocznie się budowa nowego odcinka ul. Norblina, który umożliwi powstanie niechcianych tu przez mieszkańców budynków mieszkalnych. Prace budowy nowej drogi mają się zakończyć do października 2024 roku.

Przedłużą ulicę Norblina
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W wyniku przetargu, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła zwycięzcę postępowania na budowę fragmentu ulicy Norblina w Gdańsku w ramach zadania pt.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”.

Wygrała firma ZUK Sp. z o.o., która za 889 tys. zł. ma wykonać zadanie budowy układu drogowego przedłużenia ul. Piotra Norblina od skrzyżowania z ul. Aleksandra Orłowskiego.

Fragment dokumentacji projektowej

W ramach inwestycji przewiduje się budowę konstrukcji i nawierzchni ciągu pieszo jezdnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacją deszczową, oświetleniem i kanałem technologicznym, budowę muru oporowego wraz z budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, usunięciem kolizji sieciowych teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz wykonaniem zieleni. Nie obędzie się bez koniecznych wycinek drzew.

Uzgodnienie projektowe z GZDiZ

W rzeczywistości budowa ok 80 metrów drogi o szerokości 4,5 metra umożliwi w przyszłości zabudowę terenu położonego na skarpie za blokiem przy ul. Norblina 12. Zabudowę jednorodzinną w tym miejscu dopuszcza uchwalony w 2017 roku przez Radę Miasta Gdańska plan zagospodarowania przestrzennego „VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego”.

Mieszkańcy nie chcą nowej zabudowy i drogi

Swojego oburzenia brakiem informacji o rozpoczęciu budowy drogi nie kryje Rada Dzielnicy VII Dwór. Na ich profilu na facebooku czytamy:

Ni z tą, ni z owąd nagle rusza budowa drogi, którą Sąd w Gdańsku już wcześniej odrzucił, bo właściciel jednej działki nie zgodził się na partycypowanie w kosztach poprzez oddanie części działki pod budowę drogi.

Do prac nad planem zagospodarowania VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i
Aleksandra Orłowskiego przystąpiono we wrześniu 2015. W ich trakcie napłynęło sporo wniosków sprzeciwiających się inwestycyjnym planom.

Teren objęty granicami planu od ponad 50 lat jest siedliskiem zimowania i szlakiem
migracyjnym gatunku prawnie chronionego – ropuchy szarej. Nie można pogodzić
budowy z ochroną ropuchy, ponieważ biologia rozrodu ropuchy szarej jest
zdeterminowana poprzez konieczność złożenia skrzeku w tym zbiorniku wodnym, w
którym „się urodziła”, i z którego „poszła w świat”. Nawet w przypadku, gdyby deweloper zadbał o rozpoczęcie budowy w momencie, gdy migracja żab będzie zakończona to część z nich, która pozostanie na skarpie, zostanie rozjechana przez ciężki sprzęt budowlany.

Uwaga do planu z 2016 roku.
Akcja przenoszenia żab na ul. Michałowskiego (2014 rok)

Uwagi dotyczą:
1) braku zgody na realizację zabudowy w miejscu jednego z najcenniejszych siedlisk
płazów w obrębie aglomeracji Gdańskiej i postulatu o utrzymanie funkcji terenu jako
obszaru zieleni krajobrazowo-ekologicznej wzmocnionej powołaniem użytku
ekologicznego chroniącego zarówno miejsca zimowania i przebywania płazów jak
również korytarza migracyjnego,braku zgody na realizację zabudowy w miejscu jednego z najcenniejszych siedlisk płazów w obrębie aglomeracji Gdańskiej i postulatu o utrzymanie funkcji terenu jako obszaru zieleni krajobrazowo-ekologicznej wzmocnionej powołaniem użytku ekologicznego chroniącego zarówno miejsca zimowania i przebywania płazów jak również korytarza migracyjnego
(…)

Uwaga do planu z 2016 roku.

Uwaga dotyczy: nieodwracalnych ujemnych skutków dla środowiska (całkowitej zagłady prawnie chronionych gatunków: ropuchy szarej, jeża wschodniego i nietoperzy) jak również znacznego pogorszenia jakości życia mieszkańców.

– Rada Dzielnicy VII Dwór – Uchwała nr XV/16 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 13
czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór
w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku.

Działki położone za blokiem przy ul. Norblina 12

Wiele wniosków i uwag zostało odrzuconych. Jak argumentowało Biuro Rozwoju Gdańska, do sporządzenia projektu planu przystąpiono na wniosek właściciela działki nr 278, który wnioskował o jej przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową.

Działka nr 278 jest zabudowana substandardowym budynkiem mieszkalnym użytkowanym przez właściciela. Przed przystąpieniem (…) Istniejący budynek mieszkalny jest substandardowy i pozbawiony dostępu do infrastruktury technicznej. Dopuszczając użytkowanie działki na cele mieszkaniowe należy umożliwić właścicielowi wybudowanie domu mieszkalnego odpowiadającego współczesnym standardom użytkowym – argumentowali planiści.

Wyznaczając teren możliwy do zabudowy kierowano się m.in. walorami ekonomicznymi przestrzeni i prawem własności.
Przeanalizowano również wpływ możliwej zabudowy na tereny przyrodniczo chronione, głównie na Trójmiejski Park Krajobrazowy, który graniczy od południa z obszarem wyznaczonym w Studium. Studium zostało przedstawione i omówione w styczniu 2015 r. w siedzibie Rady Dzielnicy VII Dwór w obecności przedstawicieli Rady Dzielnicy VII Dwór, Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, właściciela działki nr 278 oraz pani Małgorzaty Chmiel – Przewodniczącej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska. Uczestnicy spotkania zaakceptowali przedstawioną w ww. Studium koncepcję zabudowy i nie wnieśli żadnych uwag – przedstawiciele SM VII Dwór wyrazili wówczas zadowolenie z planowanego przystąpienia do sporządzenia planu, gdyż Spółdzielnia jest w sporze prawnym z właścicielem działki nr 278 o ustalenie służebności dojazdu do działki i proponowana w Studium droga dojazdowa wydzielona na zapleczu zabudowy wielorodzinnej bardzo odpowiadała zarówno Spółdzielni jak i właścicielowi działki nr 278 (w trakcie procesu sądowego rozpatrywano wariant ustalenia służebności dojazdu bezpośrednio od ul. Michałowskiego przez teren Spółdzielni

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/1122/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2017 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Naprawa błędu sprzed lat?

Budowa w latach 60 – tych  Osiedla Młodych im. Janka Krasickiego miała doprowadzić do likwidacji biegnącego u podnóża skarpy odcinka odnogi ulicy Polanki, pozbawiając działkę 278 dojazdu oraz dostępu do mediów. Właściciel działki chcąc uzyskać dostęp do drogi publicznej i mediów wystąpił na drogę sądową ze Spółdzielnią Mieszkaniową VII Dwór celem uzyskania służebności dojazdu przez teren spółdzielni. Teraz, po ponad 60 latach, działka ma stać się dostępna od drogi wybudowanej przez miasto.

Umowa z wykonawcą drogi została już podpisana. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 1 093 155,00 zł. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano najtańszą, opiewającą na sumę 889 tys. złotych.

Zakończenie prac przewidziano na październik, a odbiory na listopad tego roku.

Pw

Ostatnia edycja: 10 marca, 2024 o 22:39