Reklama

Raport o Dolinie bez Rad(n)ości

Okazuję się, że warto wpisywać się do ksiąg w muzeach i miejscach przez nas odwiedzanych. Oto przykład księgi gości oliwskiej Kuźni Wodnej. StaraOliwa.pl otrzymała informację w sprawie wniosków dotyczących Doliny Radości. Niestety wnioski są smutne. Na większość pomysłów brak pieniędzy.

hammer
Kuźnia Wodna 

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na e-mail pana Dariusza Wilka z 19 września 2008 r., w którym znalazła się informacja dotycząca petycji skierowanej do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie Doliny Radości, pragnę poinformować, że fakt taki rzeczywiście miał miejsce w pierwszym kwartale br. Petycja miała formę księgi wpisów dokonanych przez odwiedzających Muzeum Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że Muzeum jest oddziałem Muzeum Techniki w Warszawie i nie jest placówką Gminy Miasta Gdańska.

Wspomniana księga wpisów została niezwłocznie poddana szczegółowej analizie, wnioski zostały pogrupowane według kryterium rzeczowego i zostały skierowane do analizy do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska. W efekcie w czerwcu br. powstał raport, który w oparciu o odpowiedzi udzielone przez wydziały i jednostki ustosunkowuje się do poszczególnych wniosków, bądź grup wniosków zawartych w księdze wpisów. Nie znajduje zatem uzasadnienia stwierdzenie, że do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań.

Skutkiem bezpośrednim jest przede wszystkim wykonana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku doraźna naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni stanowiącej dojazd do Kuźni Wodnej. Ponadto Wydział Polityki Gospodarczej zobowiązał się podjąć starania, we współpracy z PTTK, w celu stworzenia nowych szlaków pieszych, natomiast Wydział Gospodarki Komunalnej uwzględni budowę drogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku.

W załączeniu przesyłam Państwu treść wspomnianego raportu. Sądzę, że po jego lekturze będziecie Państwo w stanie wyrobić sobie własną opinie na temat działań podjętych w związku z wnioskami zawartymi w księdze wpisów oraz możliwości ich realizacji.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że ze względu na  priorytetowe zadania związane z Euro 2012 w najbliższych latach brak jest środków finansowych na wykonanie jakichkolwiek zadań inwestycyjnych na terenie Doliny Radości.

Z poważaniem

Marcin Sztucki

p.o. kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

Kancelaria Prezydenta

Urząd Miejski w Gdańsku

dolina1
Dolina Radości widoczna ze wzgórza Pachołek

Raport w sprawie Doliny Radości

Pracownicy Zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie przy ul. Bytowskiej 1a,w ubiegłym roku udostępnili w siedzibie muzeum Księgę Pamiątkową, ?Co dalej z Doliną Radości?. Zwrócili się w niej z prośbą do gdańszczan i turystów o wyrażenie opinii oraz propozycji, co do zagospodarowania tego terenu. Księga Pamiątkowa wraz z wpisami została przesłana do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zawarte w niej wnioski, uwagi i sugestie, zostały pogrupowane i posegregowane tematycznie.

Kancelaria Prezydenta skierowała pisma do wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta z prośbą o wnikliwe rozpatrzenie wniosków, wedle posiadanych kompetencji, pod kątem celowości i możliwości ich realizacji.

Poniżej przedstawiam wnioski gdańszczan i turystów dotyczące Doliny Radości wraz z udzielonymi odpowiedziami wydziałów UMG i jednostek organizacyjnych miasta:

1) Zagospodarowanie turystyczne Doliny Radości – ( liczba wniosków ? 1)

Wydział Polityki Gospodarczej we współpracy z PTTK będzie starał się tworzyć nowe szlaki piesze.

Według informacji przekazanych przez Biuro Rozwoju Gdańska na przedmiotowym terenie obowiązują obecnie następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

0210 Dolina Radości ? Wschód (U.RMG Nr VI/109/99 z 25.02.1999 Dz. Urz. nr 43 z 6.05.1999 poz. 178
0212 Dolina Radości, rejon Diabelskiego Kamienia (U.RMG Nr L/631/97 z 19.06.1997 – Dz. Urz. nr 46 z 29.10.1997 poz. 150)
0220 fragment zespołu rekreacyjnego Dolina Radości ? część centralna (U.RMG Nr XIX/567/04 z 22.01.2004 – Dz. Urz. nr 23 z 27.02.2004 poz. 499)
0225 rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża (U.RMG Nr XLII/1497/05 z 29.09.2005 Dz. Urz. nr 4 z 9.01.2006 poz. 41)

W trakcie sporządzania jest również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

0238 Oliwa Górna ? rejon Zespołu Młyna XV w mieście Gdańsku zmieniający we fragmencie plan 0220 (U. o przystąpieniu do sporządzania RMG Nr XIV/338/07 z dnia 27.09.2007r.), który jest na etapie prac projektowych.

Każdy z powyższych planów dopuszcza, w określonych miejscach, zagospodarowanie pod funkcje usług turystycznych i zawiera zapisy związane z ochroną różnych form przyrody. Przewidziana jest również likwidacja części ogrodów działkowych zlokalizowanych w samej Dolinie Radości.

Wszystkie wnioski dotyczące ewentualnych zmian obowiązujących planów, a dotyczące funkcji turystycznych w tym rejonie miasta zostały już zrealizowane w obowiązujących planach miejscowych, bądź są w trakcie realizacji.

Sporządzany plan uwzględnia w swojej koncepcji poszerzenie zakresu oferty usług zlokalizowanego przy ul. Bytowskiej zespołu hotelowego stanowiącego centrum turystyczne Doliny Radości.

2) Poprawa oznaczeń dojazdu do Kuźni Wodnej oraz poprawa oznaczeń zabytków, oznaczeń turystycznych i tablic informacyjnych na szlakach spacerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 10)

Przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej wizja w terenie wykazała, że przy głównych drogach dojazdowych prowadzących do Kuźni Wodnej tj. zarówno od strony ul. Grunwaldzkiej, jak i przy ul. Spacerowej (jadąc od strony Obwodnicy Trójmiasta) oraz dla jadących ul. Czyżewskiego umieszczone są drogowskazy strzałowe z grupy E wskazujące kierowcom dojazd poprzez ul. Kościerską do zabytkowej Kuźni Wodnej.

Według opinii Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku znaki są widoczne i są w dobrym stanie technicznym w związku z czym drogowe oznakowanie drogowskazowe wydaje się być wystarczające. Ponadto dla jadących ul. Kwietną również umieszczone są w ciągu tej ulicy drogowskazy wskazujące kierunek dojazdu do w/w obiektu. Natomiast na skrzyżowaniu ulic: Kwietna-Stary Rynek Oliwski umieszczony jest słup informacyjny będący elementem Systemu Informacji Miejskiej (SIM), wskazujący ul. Kwietną, jako drogę dojścia dla pieszych do obiektu.

Ponieważ w dalszej części ul. Kwietnej informacja ta nie jest kontynuowana, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku rozważy możliwość umieszczenia w ramach SIM pełnego oznakowania dla pieszych dojścia do Kuźni Wodnej.

System Informacji Miejskiej w I etapie realizacji (2006r.) obejmował oznakowanie rejonu Starej Oliwy, w tym dojazdu do Kuźni Wodnej. W chwili obecnej powiększył się wykaz zabytkowych obiektów użyteczności publicznej wskazanych do oznakowania. Wymaga to jednak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Gdańska na opracowaniedokumentacji i realizację dodatkowego zakresu oznakowania Starej Oliwy. W najbliższych latach środki są już zaplanowane do realizacji dzielnicy Wrzeszcz (lata 2008-2009). Docelowo SIM obejmie całe miasto Gdańsk, jednak tempo oznakowania zale?y od środków finansowych przeznaczanych rokrocznie na to zadanie.


Pocztówka z 1914 roku przedstawiająca Wzgórze Danza

3) Poprawa oznaczenia ścieżek rowerowych w Oliwie/Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 1)

W rejonie Doliny Radości nie funkcjonuje żadna wydzielona ścieżka rowerowa, a zatem powyższy wniosek wydaje sięnieadekwatny. Ruch rowerowy w Dolinie Radości odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ul. Bytomską (posiadającanawierzchnię bitumiczną) oraz jej odgałęzieniem (o nawierzchni nieutwardzonej) przebiegającym po stronie północno-zachodniej Potoku Oliwskiego.

4) Budowa ławek i miejsc odpoczynku na szlakach spacerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 1)

Szlaki spacerowe w Dolinie Radości przebiegają terenami leśnymi lasów państwowych Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni, przyległymi do ulic: Kwietnej, Bytowskiej Kościerskiej. Ewentualne działania Gminy Miasta Gdańska w zakresie budowy miejsc wypoczynku w Dolinie Radości dotyczyć mogą jedynie gruntów gminnych poza pasami drogowymi, dla których możliwa jest taka forma zagospodarowania, konkretnie zaś działek 109/2 i 111; Obręb 10, określonych na mapach ewidencji gruntów, jako tereny zabudowane i grunty orne, położonych przy ul. Bytowskiej naprzeciw Kuźni Wodnej i dawnego terenu ?Żeliwiaka?.

5) Odbudowa skoczni narciarskiej ? (liczba wniosków ? 1)

Dawna skocznia narciarska znajduje się w granicach lasów państwowych Nadleśnictwa Gdańsk. Jej odbudowa jest nieuzasadniona. Aktualnie w ewidencji Polskiego Związku Narciarskiego nie figuruje żaden skoczek narciarski z Pomorza. Kolejnymi argumentami przemawiającymi za tym faktem są niesprzyjające uprawianiu sportów zimowych w Gdańsku warunki klimatyczne oraz brak kadry trenerskiej.


skocznia w Dolinie Radości,  Oliwa 1950

6) Wytyczenie oznakowanych rekreacyjnych i turystycznych tras: biegowych, spacerowych, rowerowych i tras do uprawiania narciarstwa biegowego w Dolinie Radości, łączących wszystkie najbardziej atrakcyjne punkty (Kuźnia Wodna, ZOO, Diabelski Kamień) ? (liczba wniosków ? 1)

Ponieważ całość terenów leśnych w Dolinie Radości i przeważająca część gruntów nieleśnych przylegających do Doliny położona jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, kształtowanie polityki zagospodarowania przedmiotowego terenu, w tym wytyczenie oznakowanych rekreacyjnych i turystycznych tras biegowych, spacerowych, rowerowych, tras do uprawiania narciarstwa biegowego i miejsc wypoczynku, koordynowane jest przez Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku.

Przez tę część Doliny, której zagospodarowanieleży w kompetencji Wydziału Polityki Gospodarczej, przebiegają min. Oznakowane szlaki turystyki pieszej (Szlak Trójmiejski i Kartuski). WPG, we współpracy z PTTK, będzie starał się tworzyćnowe szlaki piesze. Wszystkie wytyczane szlaki są oznakowywane.

7) Poprawa dojazdu do Kuźni Wodnej/Doliny Radości komunikacją miejską poprzez utworzenie linii autobusowej oraz sezonowej linii autobusowej ? (liczba wniosków ? 3)

Według analizy dokonanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, odległość od przystanku Spacerowa do Kuźni Wodnej wynosi około 800 metrów. Z przystanku korzystają dwie linie autobusowe całoroczne: 179 i 222 oraz sezonowa linia 622. Proponowana poprawa dojazdu wiązałaby się z koniecznością skierowania autobusu ulicami: Kwietną, Kościerską i Bytowską, które na większości swej długości nie spełniają parametrów technicznych niezbędnych do funkcjonowania na nich komunikacji miejskiej. Stan nawierzchni, zbyt małe promienie skrętów oraz brak istniejącej infrastruktury dyskwalifikująrozważanie wyżej wymienionych ulic, jako potencjalnej trasy dla standardowych autobusów komunikacji miejskiej. Jako alternatywa rozważona została także możliwość kursowania minibusu, na trasie Oliwa ? Ogród Zoologiczny z zajazdem do Kuźni Wodnej. Jednak i w tym przypadku przeszkodą staje się nieodpowiedni stan nawierzchni. Jednocześnie większość z rozważanej
trasy pokrywałaby się z niebieskim szlakiem turystycznym, co w znacznym stopniu wpłynęłoby na pogorszenie jego walorów po wprowadzeniu komunikacji miejskiej.

8) Budowa ścieżek rowerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 4)

W uchwale nr LV/1864/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze miasta Gdańska w ramach projektu pn. ?Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007- 2013? oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego, wraz z Gminą Miasta Sopotu i GminąMiasta Gdyni, przygotowania i realizacji tego projektu, zakłada się budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kościerskiej: od ul. Spacerowej do ul. Wodnika. Termin realizacji nie został jednak określony. Budowa wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż ul. Bytowskiej ze względu na zakres rzeczowy jest zadaniem inwestycyjnym i wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na ten cel. Wydział Gospodarki Komunalnej mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa rowerzystów uwzględni budowę drogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej
w Gdańsku.

9) Budowa miejsc parkingowych i parkingów w tym bezpiecznych (strzeżonych) parkingów na obrzeżach Doliny Radości oraz utworzenie miejsc umożliwiających parkowanie rowerów na terenie Doliny Radości i w sąsiedztwie Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 11)

Budowa miejsc parkingowych i parkingów strzeżonych wymaga realizacji w procesie inwestycyjnym z zachowaniem procedur określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

10) Budowa dróg dojazdowych oraz poprawa stanu nawierzchni dróg oraz oświetlenia na terenie Doliny Radości ? (liczba wniosków ? 5)

Remont nawierzchni jezdni ul. Kwietnej wraz z budową chodnika wymaga poszerzenia działki drogowej (na fragmencie zabudowy mieszkaniowej ograniczona szerokość pasa drogi uniemożliwia wykonanie chodnika) a na odcinku leśnym konieczna jest wycinka drzew i wykonanie na fragmentach murów oporowych. Zakres rzeczowy robót oraz ich wielobranżowość kwalifikują zadanie do realizacji w procesie inwestycyjnym, wymagającym zgłoszenia zadania do WPI.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach bieżącego utrzymania dróg będzie dokonywał jedynie napraw adekwatnie do potrzeb i wielkości środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg na terenie administracyjnym Miasta Gdańska.

11) Remont dojazdu do Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

W ramach bieżącego utrzymania dróg, staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku została wykonana naprawa istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni.

12) Lepsza promocja atrakcji turystycznych, rekreacyjnych i krajobrazowych Doliny Radości w mieście, kraju oraz za granicą ? (liczba wniosków ? 4)

Atrakcje, które znajdują się w obrębie Lasów Oliwskich, a w szczególności unikatowa Dolina Radości objęte są działaniami promocyjnymi. Obszerne informacje na ten temat można znaleźć, m.in. w folderze ?Gdańsk dla aktywnych?. Wydawnictwo to jest dystrybuowane zarówno w kraju, jak i podczas zagranicznych imprez promocyjnych, w których uczestniczy Miasto Gdańsk. Istnieje również możliwość dodatkowej dystrybucji materiałów dot. Kuźni Wodnej przygotowanych przez Oddział Muzeum Techniki – Kuźnia Wodna w Oliwie, podczas wydarzeń wystawienniczych po ich uprzednim dostarczeniu do Biura Prezydenta ds. Promocji.

Biuro Prezydenta ds. Promocji nie wyklucza przygotowania osobnego projektu promocyjnego poświęconego Oliwie, o ile będzie w przyszłości dysponować większym budżetem.

Lepsza promocja Kuźni Wodnej leży głównie w kompetencjach Muzeum Techniki w Warszawie, której Kuźnia jest oddziałem. Wydział Polityki Gospodarczej zasygnalizuje ten problem Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która postara się nawiązaćkontakt z Muzeum oraz wspierać działania promocyjne Muzeum oraz całej Doliny.

widoq1

widok z jednego ze wzgórz wokół Doliny Radości

13) Rozszerzenie terenów do zwiedzania na terenie Doliny Radości ? (liczba wniosków ? 1)

Wszelkie prace dotyczące zagospodarowania turystycznego doliny Radości leżą w kompetencjach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w którego granicach jest ona położona.

14) Likwidacja ogródków działkowych ? (liczba wniosków ? 1)

Według informacji przekazanych przez Biuro Rozwoju Gdańska, docelowo wszystkie działki, poza ogrodem ?Leśnik? majązostać przekształcone na zieleń miejską (Fragment Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości ? Część Centralna w Mieście Gdańsku, Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XIX/567/04 z 22 stycznia 2004 r.).

W lokalizacji tej położone są dwa ogrody zrzeszone w ramach Polskiego Związku Działkowców, tj.: Rodzinny Ogród Działkowy ?Dickmana? oraz Rodzinny Ogród Działkowy ?Dolina Radości?.

Ogólna powierzchnia zajęta przez w/w ogrody wynosi 10,0014 ha. Na terenie R.O.D. ?Dickmana? znajduje się: 90 działek, z kolei na terenie R.O.D. ?Dolina Radości? znajdują się 182 działki. Każdy z ogrodów jest bardzo dobrze zagospodarowany i wszystkie działki położone na ich terenie są uprawiane.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji w/w ogrodów Gmina będzie zobowiązana, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, do wypłacenia działkowcom odszkodowania za składniki majątkowe, znajdujące się na ich działkach, zapewnienia nieruchomości zamiennej i założenia na niej nowego ogrodu wraz z odtworzeniem urządzeń i budynków odpowiadających rodzajem urządzeniom i budynkom zlikwidowanych ogrodów.

Biorąc pod uwagę fakt, że w likwidowanych ogrodach w Letnicy, na miejscu których planowana jest budowa Stadionu ?Baltic Arena? średnio jedna działka ogrodowa w bardzo dobrym stanie została wyceniona na ok. 50.000 zł, to przy likwidacji przedmiotowych ogrodów, które w porównaniu z ogrodami położonymi w Letnicy są znacznie lepiej zagospodarowane, można założyć, że ogólna wysokość odszkodowań dla działkowców może sięgnąć kwoty ok. 13.600.000 zł. Ponadto do ogólnych kosztów likwidacji ogrodów działkowych należy doliczyć koszty związane z urządzeniem terenu zamiennego, którego powierzchnia nie może być mniejsza niż ogólna powierzchnia likwidowanych ogrodów.

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w celu uniknięcia problemów, jakie wystąpiły przy likwidacji ogrodów w Letnicy, teren zamienny winien zostać urządzony jeszcze przed faktyczną likwidacją ogrodów.

W kwestii celowości ewentualnej likwidacji przedmiotowych ogrodów, sama likwidacja wymaga uzyskania zgody Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców i powinna być podyktowana konkretnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy – chodzi tu przede wszystkim o inwestycje o charakterze publicznym.

Ponadto na omawianym terenie mogą również znajdować się ogródki przydomowe i luźno położone (użytkowane w sposób nielegalny) z użytkownikami których winny być zawarte umowy dzierżawy. Jednostką kompetentną do zawierania niniejszych umów jest Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

15) Budowa infrastruktury na piknik, ognisko, grill na terenie Doliny Radości (na trasach spacerowych) ? (liczba wniosków ? 2)

Terenami gminnymi położonymi w granicach Doliny Radości nie przebiegają szlaki spacerowe, przy których byłaby możliwa budowa infrastruktury na piknik, ognisko, grill.

Kwestia ewentualnego wyznaczenia w Dolinie Radości miejsc na pikniki, ogniska i grillowanie oraz zagospodarowania tych miejsc poprzez budowę infrastruktury, dotyczy głównie terenów leśnych, administrowanych przez Nadleśnictwo w Gdańsku oraz gruntów prywatnych w przypadku zainteresowania ich właścicieli.

16) Oświetlenie ul. Kwietnej oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika ? (liczba wniosków ? 1)

Zakres ulic kwalifikujących się do budowy oświetlenia ulicznego:

– Kwietna na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Bytowskiej- długość 650 m.,

– Bytowska na odcinku od ul. Oliwski Dwór do ul. Kościerskiej- długość 500 m.,

– Kościerska na odcinku od ul. Spacerowej do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

– długość 1000 m.

Ze względu na brak energetycznych linii napowietrznych uniemożliwiających podwieszenie opraw, brak chodników, znaczne zadrzewienie, budowa oświetlenia w/w odcinków ulic może być zrealizowana jedynie, jako zadanie inwestycyjne kompleksowe wraz z budową chodników i remontem dróg, po wprowadzeniu zadań do WPI. Koszt budowy oświetlenia dla w/w zakresu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jest szacowany na kwotę około 700 tys. zł.

17) Odrestaurowanie obiektów w pobliżu Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

– zgliszcza po Młynie Prochowym w pobliżu ronda przy ul. Spacerowej,

– obiekt przy ul. Kwietnej.

Dawny młyn usytuowany był na działce nr 143/3, która stanowi własność osoby fizycznej. Ewentualne odrestaurowanie tego obiektu leży po stronie właściciela nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespołu Rekreacyjnego ?Dolina Radości ? Wschód? (karta terenu nr 12) zapisano: ?wskazana rekonstrukcja obiektu dawnego młyna dla lokalizacji funkcji usługowej z zastosowaniem architektury i materiałów nawiązujących do dawnych obiektów dworu przy ul. Kwietnej 29?.

Budynki przy ul. Kwietnej, położonej najbliżej Kuźni Wodnej to budynki nr 21, 22, 22A, 23, 23A. Budynki nr 22, 23 i 23A stanowią własność Gminy Miasta Gdańska i są w zadowalającym stanie technicznym. Wnioskodawcy chodzi prawdopodobnie o budynek nr 22A będący w złym stanie technicznym, którego właścicielem jest osoba fizyczna. Doprowadzenie tego budynku do należytego stanu technicznego leży po stronie właściciela nieruchomości.

Podmiotem właściwym do rozpatrzenia sprawy stanu technicznego i estetycznego tego budynku jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, do którego Wydział Gospodarki Komunalnej skierował pismo w tej sprawie.

18) Regularne opróżnianie pojemników na odpady u wylotu ścieżek,  a także zwiększenie ilości koszy na śmieci na terenie Doliny Radości? (liczba wniosków ? 3)

W związku z brakiem chodników na ulicach: Bytowskiej, Kwietnej i Kościerskiej oraz brakiem ich oświetlenia, ustawienie koszy na poboczu dróg stwarzałoby realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

19) Wsparcie finansowe miasta dla Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 2)

Według informacji Biura Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji nie ma możliwości formalno-prawnych wspierania bieżącej działalności Kuźni.

20) Budowa małej architektury w bezpośrednim otoczeniu Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

Budowa małej architektury w bezpośrednim otoczeniu zabytkowej kuźni leży w gestii Kuźni Wodnej – Oddziału Muzeum Techniki w Warszawie. Możliwe jest również wykorzystanie na te cele gruntu gminnego położonego naprzeciw Kuźni, po obu stronach przepustu nad Potokiem Oliwskim. Ewentualne zagospodarowanie tego terenu na cele rekreacji ogólnodostępnej wymagałoby jednak działań o charakterze inwestycyjnym, zgłoszenia do WPI.

21) Wykonanie iluminacji budynku Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

Wykonanie iluminacji Kuźni Wodnej wymaga wprowadzenia zadania do WPI i zabezpieczenia środków na ten cel. Koszty opracowania dokumentacji projektowej i realizacji szacuje się na kwotę 150 tys. zł.

22) Zamykanie zapory na czas koncertów oraz zwiększenie ilości imprez w Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 2)

Adresatem tych wniosków powinien być gdański oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Zostaną one wraz z raportem przekazane dyrekcji zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku.

PODSUMOWANIE

Całość terenów leśnych w Dolinie Radości i przeważająca część gruntów nieleśnych do niej przylegających położona jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i kształtowanie polityki zagospodarowania przedmiotowego terenu koordynowane jest przez Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku. Ewentualne działania Gminy Miasta Gdańska w zakresie budowy miejsc wypoczynku w Dolinie Radości dotyczyć mogą jedynie gruntów gminnych, dla których możliwa jesttaka forma zagospodarowania, w szczególności dotyczy to terenów zabudowanych i gruntów ornych, położonych przy ul. Bytowskiej naprzeciw Kuźni Wodnej i dawnego terenu ?Żeliwiaka?.
Istnieje potencjalna możliwość zaangażowania miasta Gdańska w budowę infrastrukturyznajdującej się na terenie Parku. Wówczas musi być ono uzgodnione z właścicielem terenu tzn. Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni oraz zaopiniowane przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W wyniku przekazania wydziałom UMG i jednostkom organizacyjnym miasta uwag i sugestii zawartych w niniejszym raporcie, przede wszystkim udało się zwrócić ich uwagę na problematykę związaną z Doliną Radości. Do dnia dzisiejszego udało się załatwić, bądź zainicjować rozwiązanie poniższych kwestii:

– staraniami Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej jezdni stanowiącej dojazd do Kuźni Wodnej,

– ZDiZ rozważy możliwość umieszczenia w ramach SIM pełnego oznakowania dla pieszych dojścia do Kuźni Wodnej,

– Wydział Polityki Gospodarczej będzie starał się, we współpracy z PTTK, tworzyć nowe szlaki piesze,

– Wydział Gospodarki Komunalnej mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa rowerzystów uwzględni budowędrogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku,

– Biuro Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji (obecnie Biuro Prezydenta ds. Promocji) nie wyklucza osobnego projektu poświęconego Oliwie, o ile będzie w przyszłości dysponować większym budżetem,

– Wydział Polityki Gospodarczej zasygnalizuje problem niedostatecznej promocji Kuźni Wodnej Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która postara się nawiązać kontakt z Muzeum oraz wspierać działania promocyjne Muzeum i całej Doliny.

Ponieważ rozwój turystyczny Doliny Radości leży w interesie Gdańska i stanowi szansę na rozwój całej dzielnicy, właściwym oraz zasadnym wydaje się podjęcie szeregu działań zmierzających do lepszej promocji Doliny Radości oraz poprawy infrastruktury na
jej terenie oraz na terenie okalającym Dolinę.

Sugestie zawarte w niniejszym raporcie powinny zostać w przyszłości poparte wnioskami do Wieloletniego Planu inwestycyjnego na następne lata, złożonymi do koordynatorów programów wraz z podaniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z procedurą składania wniosków do WPI.

Niestety, według informacji przekazanych przez Wydział Programów Rozwojowych ze względu na priorytetowe zadania związane z Euro 2012 w najbliższych latach oraz staraniami prowadzonymi w celu uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, obecnie brak jest środków finansowych na wykonanie jakichkolwiek zadań inwestycyjnych. Jeżeli w przyszłości okaże się, że Wydział Programów Rozwojowych będzie dysponować większym budżetem, nie wyklucza przygotowania inwestycji w zakresie prac modernizacyjnych Kuźni Wodnej i jej okolicy w Gdańsku-Oliwie.

Redakcja raportu:

Maciej Kukla – inspektor

Marcin Sztucki ? p.o. kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

Załącznik:

1) Zagospodarowanie turystyczne Doliny Radości w świetle Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska

UWARUNKOWANIA

1.5.2. Gospodarka turystyczna

(…)

Atrakcje turystyczne Gdańska układają się w 3 kompleksy przestrzenne:

– kompleks zabytkowy Śródmieścia Historycznego,

kompleks zabytkowy Oliwy wraz z zespołem parkowo-leśnym lasów oliwskich i ogrodem

zoologicznym,

– kompleks nadmorski (Pas Nadmorski Zachodni, wyspa Stogi, Wyspa Sobieszewska).

(…)

Pojedyncze obiekty infrastruktury turystycznej są rozproszone we wszystkich dzielnicach

dolnego tarasu miasta. Kompleks parkowo-leśny jest praktycznie pozbawiony obiektów obsługi

ruchu turystycznego, a przedwojenne zagospodarowanie tych terenów uległo całkowitej

degradacji.

Pomimo bogatej i zróżnicowanej oferty w Gdańsku zdecydowanie dominuje krótkopobytowa

turystyka krajoznawcza. Zarówno turystyka morska, jak i biznesowa czy kongresowa

mają charakter marginalny, choć ze względu na jakość i prestiż są bardzo ważne. Miasto

ma 9,7 tys. miejsc noclegowych, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 21 miejsc

noclegowych. W 2005 r. z noclegów skorzystało 365 tys. osób, z tego 147 tys. turystów

z zagranicy.

Ruchowi turystycznemu sprzyjają korzystne połączenia transportowe Gdańska ?

morskie i lotnicze. Według danych Portu Lotniczego Gdańsk ruch lotniczy w 2006 r. kształtował się na poziomie 1 mln 256 tys. pasażerów, co stanowiło podwojenie wartości z 2005 r.

Dynamiczny wzrost wynika m.in. z uruchomienia połączeń tanimi liniami lotniczymi.

Wiele czynników ogranicza rozwój funkcji turystycznej. Są to m.in.:

– – niewystarczająca liczba obiektów noclegowych średniego standardu,

– – słabo rozwinięte zaplecze dla sportów wodnych i innych form aktywnego spędzania

czasu,

– – brak zaplecza dla tzw. turystyki kongresowej,

– – mała liczba i niewysoki cię?ar gatunkowy imprez kulturalnych, sportowych, gospodarczych,

co częściowo wynika z niedoskonałości bazy dla takich przedsięwzięć,

– – niedostateczna baza w porcie dla obsługi podróży turystycznych,

– – mało sprawne rozwiązania komunikacyjne wewnątrz miasta i aglomeracji,

– – brak instytucji koordynującej różne krajowe i międzynarodowe projekty turystyczne.

– Czynnikiem obiektywnym ograniczającym rozwój funkcji turystycznej jest krótki sezon

letni. Istotnym elementem wpływającym na rozwój turystyki i zapotrzebowania

społecznego na tę formę wypoczynku jest wydłużanie się czasu wolnego od pracy,

wzrost ruchliwości społeczeństwa i fakt, że turystyka przestaje być elitarną formą

spędzania wolnego czasu, a staje się ważną i dochodową gałęzią gospodarki. Gdańsk

ma jeszcze duże możliwości rozwoju turystyki. Dowodem na to są:

– – niezbyt dotąd eksponowane i eksploatowane atrakcje turystyczne,

– – wolne tereny dla lokalizacji bazy turystycznej,

– – realizowane i planowane obiekty oraz urządzenia ogólnomiejskie służące podniesieniu

atrakcyjności pobytu turysty.

2.2.3.Oliwa

(…)

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasy nadmorskie stanowią 59% powierzchni

Oliwy, aczkolwiek stopień zainwestowania dzielnicy (gdy wyłączy się lasy) należy do najwyższych w mieście. Zainwestowanie dzielnicy i jej intensywność decydują o braku możliwości wprowadzenia radykalnych zmian w zagospodarowaniu. Znaczące możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej wyczerpały realizacje rozpoczęte na początku lat 70. XX w. i kontynuowane do dzisiaj. Występujące niewielkie tereny wolne nie będą wpływały na znaczące powiększenie zasobów mieszkaniowych. Potencjalne możliwości rozwoju dzielnicy tkwią w rozwoju usług (podstawowych, dzielnicowych i ogólnomiejskich) zarówno na terenach

dotychczas przeznaczanych na te cele, jak i na obszarach zanikającej funkcji przemysłowoskładowej.

Rozwój funkcji usługowej (w tym szczególnie związanej z obsługą turystów)

stanowi podstawową szansę dzielnicy.

3.2. Przyroda prawnie chroniona

(…)

Prawna ochrona terenów o szczególnych walorach przyrodniczych nie obejmuje jeszcze części

z nich, zasługujących na taką ochronę. Uzgadniania jest lista specjalnych obszarów

ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej ?Natura 2000?, na której w granicach

Gdańska wskazano obszar Bunkier w Oliwie. Ostateczne włączenie obszaru do sieci

nastąpi w ramach negocjacji rządu z Komisją Europejską. Do kompetencji wojewody należy ustanowienie postulowanych przez podległe mu służby ochrony przyrody trzech nowych rezerwatów przyrody ? Dolina Radości, lasy w Dolinie Bystrzyca oraz Dolina Samborowo

i Dolina Zielona, a także powiększenie trzech istniejących (Wąwóz Huzarów, Ptasi

Raj i Mewia Łacha).

(…)

KIERUNKI

10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki

(…)

Wzrostowi chłonności obszarów i obiektów turystycznych Gdańska będzie sprzyjać projektowany

znaczny przyrost powierzchni zieleni urządzonej, w tym parkowej, oraz zakładany

wzrost liczby urządzeń sportowo-rekreacyjnych (baseny, korty, boiska).

(…)

12.1.3. Przestrzenie publiczne

(…)

wybrano następujące przestrzenie publiczne, które tworzą i umacniają tożsamość miasta,

a w związku z tym wymagają szczególnej polityki przestrzennej:

(…)

19) Dolina Radości,

(…)

ANEKSY

4. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną

(…)

3. Dolina Radości (wzdłuż ul. Bytowskiej) cenne zbiorowiska łąkowo-źródliskowe z populacją

pełnika europejskiego, nasięźrzały pospolitej i purchawicy olbrzymiej

(…)

28. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele

1. ?Dickman”, lokalizacja: Dolina Radości, powierzchnia 7,1ha, cel-zieleń miejska

2. ?Dolina Radości”, lokalizacja: Dolina Radości, powierzchnia 5,4ha, cel-zieleń miejska

współczesne zdjęcia: Tomasz Strug 

 

Okazuję się, że warto wpisywać się do ksiąg w muzeach i miejscach przez nas odwiedzanych. Oto przykład księgi gości oliwskiej Kuźni Wodnej. StaraOliwa.pl otrzymała informację w sprawie wniosków dotyczących Doliny Radości. Niestety wnioski są smutne. Na większość pomysłów brak pieniędzy.

hammer
Kuźnia Wodna 

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na e-mail pana Dariusza Wilka z 19 września 2008 r., w którym znalazła się informacja dotycząca petycji skierowanej do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie Doliny Radości, pragnę poinformować, że fakt taki rzeczywiście miał miejsce w pierwszym kwartale br. Petycja miała formę księgi wpisów dokonanych przez odwiedzających Muzeum Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że Muzeum jest oddziałem Muzeum Techniki w Warszawie i nie jest placówką Gminy Miasta Gdańska.

Wspomniana księga wpisów została niezwłocznie poddana szczegółowej analizie, wnioski zostały pogrupowane według kryterium rzeczowego i zostały skierowane do analizy do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska. W efekcie w czerwcu br. powstał raport, który w oparciu o odpowiedzi udzielone przez wydziały i jednostki ustosunkowuje się do poszczególnych wniosków, bądź grup wniosków zawartych w księdze wpisów. Nie znajduje zatem uzasadnienia stwierdzenie, że do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań.

Skutkiem bezpośrednim jest przede wszystkim wykonana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku doraźna naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni stanowiącej dojazd do Kuźni Wodnej. Ponadto Wydział Polityki Gospodarczej zobowiązał się podjąć starania, we współpracy z PTTK, w celu stworzenia nowych szlaków pieszych, natomiast Wydział Gospodarki Komunalnej uwzględni budowę drogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku.

W załączeniu przesyłam Państwu treść wspomnianego raportu. Sądzę, że po jego lekturze będziecie Państwo w stanie wyrobić sobie własną opinie na temat działań podjętych w związku z wnioskami zawartymi w księdze wpisów oraz możliwości ich realizacji.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że ze względu na  priorytetowe zadania związane z Euro 2012 w najbliższych latach brak jest środków finansowych na wykonanie jakichkolwiek zadań inwestycyjnych na terenie Doliny Radości.

Z poważaniem

Marcin Sztucki

p.o. kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

Kancelaria Prezydenta

Urząd Miejski w Gdańsku

dolina1
Dolina Radości widoczna ze wzgórza Pachołek

Raport w sprawie Doliny Radości

Pracownicy Zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie przy ul. Bytowskiej 1a,w ubiegłym roku udostępnili w siedzibie muzeum Księgę Pamiątkową, ?Co dalej z Doliną Radości?. Zwrócili się w niej z prośbą do gdańszczan i turystów o wyrażenie opinii oraz propozycji, co do zagospodarowania tego terenu. Księga Pamiątkowa wraz z wpisami została przesłana do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zawarte w niej wnioski, uwagi i sugestie, zostały pogrupowane i posegregowane tematycznie.

Kancelaria Prezydenta skierowała pisma do wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta z prośbą o wnikliwe rozpatrzenie wniosków, wedle posiadanych kompetencji, pod kątem celowości i możliwości ich realizacji.

Poniżej przedstawiam wnioski gdańszczan i turystów dotyczące Doliny Radości wraz z udzielonymi odpowiedziami wydziałów UMG i jednostek organizacyjnych miasta:

1) Zagospodarowanie turystyczne Doliny Radości - ( liczba wniosków ? 1)

Wydział Polityki Gospodarczej we współpracy z PTTK będzie starał się tworzyć nowe szlaki piesze.

Według informacji przekazanych przez Biuro Rozwoju Gdańska na przedmiotowym terenie obowiązują obecnie następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

0210 Dolina Radości ? Wschód (U.RMG Nr VI/109/99 z 25.02.1999 Dz. Urz. nr 43 z 6.05.1999 poz. 178
0212 Dolina Radości, rejon Diabelskiego Kamienia (U.RMG Nr L/631/97 z 19.06.1997 - Dz. Urz. nr 46 z 29.10.1997 poz. 150)
0220 fragment zespołu rekreacyjnego Dolina Radości ? część centralna (U.RMG Nr XIX/567/04 z 22.01.2004 - Dz. Urz. nr 23 z 27.02.2004 poz. 499)
0225 rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża (U.RMG Nr XLII/1497/05 z 29.09.2005 Dz. Urz. nr 4 z 9.01.2006 poz. 41)

W trakcie sporządzania jest również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

0238 Oliwa Górna ? rejon Zespołu Młyna XV w mieście Gdańsku zmieniający we fragmencie plan 0220 (U. o przystąpieniu do sporządzania RMG Nr XIV/338/07 z dnia 27.09.2007r.), który jest na etapie prac projektowych.

Każdy z powyższych planów dopuszcza, w określonych miejscach, zagospodarowanie pod funkcje usług turystycznych i zawiera zapisy związane z ochroną różnych form przyrody. Przewidziana jest również likwidacja części ogrodów działkowych zlokalizowanych w samej Dolinie Radości.

Wszystkie wnioski dotyczące ewentualnych zmian obowiązujących planów, a dotyczące funkcji turystycznych w tym rejonie miasta zostały już zrealizowane w obowiązujących planach miejscowych, bądź są w trakcie realizacji.

Sporządzany plan uwzględnia w swojej koncepcji poszerzenie zakresu oferty usług zlokalizowanego przy ul. Bytowskiej zespołu hotelowego stanowiącego centrum turystyczne Doliny Radości.

2) Poprawa oznaczeń dojazdu do Kuźni Wodnej oraz poprawa oznaczeń zabytków, oznaczeń turystycznych i tablic informacyjnych na szlakach spacerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 10)

Przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej wizja w terenie wykazała, że przy głównych drogach dojazdowych prowadzących do Kuźni Wodnej tj. zarówno od strony ul. Grunwaldzkiej, jak i przy ul. Spacerowej (jadąc od strony Obwodnicy Trójmiasta) oraz dla jadących ul. Czyżewskiego umieszczone są drogowskazy strzałowe z grupy E wskazujące kierowcom dojazd poprzez ul. Kościerską do zabytkowej Kuźni Wodnej.

Według opinii Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku znaki są widoczne i są w dobrym stanie technicznym w związku z czym drogowe oznakowanie drogowskazowe wydaje się być wystarczające. Ponadto dla jadących ul. Kwietną również umieszczone są w ciągu tej ulicy drogowskazy wskazujące kierunek dojazdu do w/w obiektu. Natomiast na skrzyżowaniu ulic: Kwietna-Stary Rynek Oliwski umieszczony jest słup informacyjny będący elementem Systemu Informacji Miejskiej (SIM), wskazujący ul. Kwietną, jako drogę dojścia dla pieszych do obiektu.

Ponieważ w dalszej części ul. Kwietnej informacja ta nie jest kontynuowana, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku rozważy możliwość umieszczenia w ramach SIM pełnego oznakowania dla pieszych dojścia do Kuźni Wodnej.

System Informacji Miejskiej w I etapie realizacji (2006r.) obejmował oznakowanie rejonu Starej Oliwy, w tym dojazdu do Kuźni Wodnej. W chwili obecnej powiększył się wykaz zabytkowych obiektów użyteczności publicznej wskazanych do oznakowania. Wymaga to jednak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Gdańska na opracowaniedokumentacji i realizację dodatkowego zakresu oznakowania Starej Oliwy. W najbliższych latach środki są już zaplanowane do realizacji dzielnicy Wrzeszcz (lata 2008-2009). Docelowo SIM obejmie całe miasto Gdańsk, jednak tempo oznakowania zale?y od środków finansowych przeznaczanych rokrocznie na to zadanie.


Pocztówka z 1914 roku przedstawiająca Wzgórze Danza

3) Poprawa oznaczenia ścieżek rowerowych w Oliwie/Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 1)

W rejonie Doliny Radości nie funkcjonuje żadna wydzielona ścieżka rowerowa, a zatem powyższy wniosek wydaje sięnieadekwatny. Ruch rowerowy w Dolinie Radości odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ul. Bytomską (posiadającanawierzchnię bitumiczną) oraz jej odgałęzieniem (o nawierzchni nieutwardzonej) przebiegającym po stronie północno-zachodniej Potoku Oliwskiego.

4) Budowa ławek i miejsc odpoczynku na szlakach spacerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 1)

Szlaki spacerowe w Dolinie Radości przebiegają terenami leśnymi lasów państwowych Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni, przyległymi do ulic: Kwietnej, Bytowskiej Kościerskiej. Ewentualne działania Gminy Miasta Gdańska w zakresie budowy miejsc wypoczynku w Dolinie Radości dotyczyć mogą jedynie gruntów gminnych poza pasami drogowymi, dla których możliwa jest taka forma zagospodarowania, konkretnie zaś działek 109/2 i 111; Obręb 10, określonych na mapach ewidencji gruntów, jako tereny zabudowane i grunty orne, położonych przy ul. Bytowskiej naprzeciw Kuźni Wodnej i dawnego terenu ?Żeliwiaka?.

5) Odbudowa skoczni narciarskiej ? (liczba wniosków ? 1)

Dawna skocznia narciarska znajduje się w granicach lasów państwowych Nadleśnictwa Gdańsk. Jej odbudowa jest nieuzasadniona. Aktualnie w ewidencji Polskiego Związku Narciarskiego nie figuruje żaden skoczek narciarski z Pomorza. Kolejnymi argumentami przemawiającymi za tym faktem są niesprzyjające uprawianiu sportów zimowych w Gdańsku warunki klimatyczne oraz brak kadry trenerskiej.


skocznia w Dolinie Radości,  Oliwa 1950

6) Wytyczenie oznakowanych rekreacyjnych i turystycznych tras: biegowych, spacerowych, rowerowych i tras do uprawiania narciarstwa biegowego w Dolinie Radości, łączących wszystkie najbardziej atrakcyjne punkty (Kuźnia Wodna, ZOO, Diabelski Kamień) ? (liczba wniosków ? 1)

Ponieważ całość terenów leśnych w Dolinie Radości i przeważająca część gruntów nieleśnych przylegających do Doliny położona jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, kształtowanie polityki zagospodarowania przedmiotowego terenu, w tym wytyczenie oznakowanych rekreacyjnych i turystycznych tras biegowych, spacerowych, rowerowych, tras do uprawiania narciarstwa biegowego i miejsc wypoczynku, koordynowane jest przez Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku.

Przez tę część Doliny, której zagospodarowanieleży w kompetencji Wydziału Polityki Gospodarczej, przebiegają min. Oznakowane szlaki turystyki pieszej (Szlak Trójmiejski i Kartuski). WPG, we współpracy z PTTK, będzie starał się tworzyćnowe szlaki piesze. Wszystkie wytyczane szlaki są oznakowywane.

7) Poprawa dojazdu do Kuźni Wodnej/Doliny Radości komunikacją miejską poprzez utworzenie linii autobusowej oraz sezonowej linii autobusowej ? (liczba wniosków ? 3)

Według analizy dokonanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, odległość od przystanku Spacerowa do Kuźni Wodnej wynosi około 800 metrów. Z przystanku korzystają dwie linie autobusowe całoroczne: 179 i 222 oraz sezonowa linia 622. Proponowana poprawa dojazdu wiązałaby się z koniecznością skierowania autobusu ulicami: Kwietną, Kościerską i Bytowską, które na większości swej długości nie spełniają parametrów technicznych niezbędnych do funkcjonowania na nich komunikacji miejskiej. Stan nawierzchni, zbyt małe promienie skrętów oraz brak istniejącej infrastruktury dyskwalifikująrozważanie wyżej wymienionych ulic, jako potencjalnej trasy dla standardowych autobusów komunikacji miejskiej. Jako alternatywa rozważona została także możliwość kursowania minibusu, na trasie Oliwa ? Ogród Zoologiczny z zajazdem do Kuźni Wodnej. Jednak i w tym przypadku przeszkodą staje się nieodpowiedni stan nawierzchni. Jednocześnie większość z rozważanej
trasy pokrywałaby się z niebieskim szlakiem turystycznym, co w znacznym stopniu wpłynęłoby na pogorszenie jego walorów po wprowadzeniu komunikacji miejskiej.

8) Budowa ścieżek rowerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 4)

W uchwale nr LV/1864/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze miasta Gdańska w ramach projektu pn. ?Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007- 2013? oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego, wraz z Gminą Miasta Sopotu i GminąMiasta Gdyni, przygotowania i realizacji tego projektu, zakłada się budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kościerskiej: od ul. Spacerowej do ul. Wodnika. Termin realizacji nie został jednak określony. Budowa wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż ul. Bytowskiej ze względu na zakres rzeczowy jest zadaniem inwestycyjnym i wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na ten cel. Wydział Gospodarki Komunalnej mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa rowerzystów uwzględni budowę drogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej
w Gdańsku.

9) Budowa miejsc parkingowych i parkingów w tym bezpiecznych (strzeżonych) parkingów na obrzeżach Doliny Radości oraz utworzenie miejsc umożliwiających parkowanie rowerów na terenie Doliny Radości i w sąsiedztwie Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 11)

Budowa miejsc parkingowych i parkingów strzeżonych wymaga realizacji w procesie inwestycyjnym z zachowaniem procedur określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

10) Budowa dróg dojazdowych oraz poprawa stanu nawierzchni dróg oraz oświetlenia na terenie Doliny Radości ? (liczba wniosków ? 5)

Remont nawierzchni jezdni ul. Kwietnej wraz z budową chodnika wymaga poszerzenia działki drogowej (na fragmencie zabudowy mieszkaniowej ograniczona szerokość pasa drogi uniemożliwia wykonanie chodnika) a na odcinku leśnym konieczna jest wycinka drzew i wykonanie na fragmentach murów oporowych. Zakres rzeczowy robót oraz ich wielobranżowość kwalifikują zadanie do realizacji w procesie inwestycyjnym, wymagającym zgłoszenia zadania do WPI.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach bieżącego utrzymania dróg będzie dokonywał jedynie napraw adekwatnie do potrzeb i wielkości środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg na terenie administracyjnym Miasta Gdańska.

11) Remont dojazdu do Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

W ramach bieżącego utrzymania dróg, staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku została wykonana naprawa istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni.

12) Lepsza promocja atrakcji turystycznych, rekreacyjnych i krajobrazowych Doliny Radości w mieście, kraju oraz za granicą ? (liczba wniosków ? 4)

Atrakcje, które znajdują się w obrębie Lasów Oliwskich, a w szczególności unikatowa Dolina Radości objęte są działaniami promocyjnymi. Obszerne informacje na ten temat można znaleźć, m.in. w folderze ?Gdańsk dla aktywnych?. Wydawnictwo to jest dystrybuowane zarówno w kraju, jak i podczas zagranicznych imprez promocyjnych, w których uczestniczy Miasto Gdańsk. Istnieje również możliwość dodatkowej dystrybucji materiałów dot. Kuźni Wodnej przygotowanych przez Oddział Muzeum Techniki - Kuźnia Wodna w Oliwie, podczas wydarzeń wystawienniczych po ich uprzednim dostarczeniu do Biura Prezydenta ds. Promocji.

Biuro Prezydenta ds. Promocji nie wyklucza przygotowania osobnego projektu promocyjnego poświęconego Oliwie, o ile będzie w przyszłości dysponować większym budżetem.

Lepsza promocja Kuźni Wodnej leży głównie w kompetencjach Muzeum Techniki w Warszawie, której Kuźnia jest oddziałem. Wydział Polityki Gospodarczej zasygnalizuje ten problem Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która postara się nawiązaćkontakt z Muzeum oraz wspierać działania promocyjne Muzeum oraz całej Doliny.

widoq1

widok z jednego ze wzgórz wokół Doliny Radości

13) Rozszerzenie terenów do zwiedzania na terenie Doliny Radości ? (liczba wniosków ? 1)

Wszelkie prace dotyczące zagospodarowania turystycznego doliny Radości leżą w kompetencjach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w którego granicach jest ona położona.


14) Likwidacja ogródków działkowych ? (liczba wniosków ? 1)

Według informacji przekazanych przez Biuro Rozwoju Gdańska, docelowo wszystkie działki, poza ogrodem ?Leśnik? majązostać przekształcone na zieleń miejską (Fragment Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości ? Część Centralna w Mieście Gdańsku, Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XIX/567/04 z 22 stycznia 2004 r.).

W lokalizacji tej położone są dwa ogrody zrzeszone w ramach Polskiego Związku Działkowców, tj.: Rodzinny Ogród Działkowy ?Dickmana? oraz Rodzinny Ogród Działkowy ?Dolina Radości?.

Ogólna powierzchnia zajęta przez w/w ogrody wynosi 10,0014 ha. Na terenie R.O.D. ?Dickmana? znajduje się: 90 działek, z kolei na terenie R.O.D. ?Dolina Radości? znajdują się 182 działki. Każdy z ogrodów jest bardzo dobrze zagospodarowany i wszystkie działki położone na ich terenie są uprawiane.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji w/w ogrodów Gmina będzie zobowiązana, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, do wypłacenia działkowcom odszkodowania za składniki majątkowe, znajdujące się na ich działkach, zapewnienia nieruchomości zamiennej i założenia na niej nowego ogrodu wraz z odtworzeniem urządzeń i budynków odpowiadających rodzajem urządzeniom i budynkom zlikwidowanych ogrodów.

Biorąc pod uwagę fakt, że w likwidowanych ogrodach w Letnicy, na miejscu których planowana jest budowa Stadionu ?Baltic Arena? średnio jedna działka ogrodowa w bardzo dobrym stanie została wyceniona na ok. 50.000 zł, to przy likwidacji przedmiotowych ogrodów, które w porównaniu z ogrodami położonymi w Letnicy są znacznie lepiej zagospodarowane, można założyć, że ogólna wysokość odszkodowań dla działkowców może sięgnąć kwoty ok. 13.600.000 zł. Ponadto do ogólnych kosztów likwidacji ogrodów działkowych należy doliczyć koszty związane z urządzeniem terenu zamiennego, którego powierzchnia nie może być mniejsza niż ogólna powierzchnia likwidowanych ogrodów.

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w celu uniknięcia problemów, jakie wystąpiły przy likwidacji ogrodów w Letnicy, teren zamienny winien zostać urządzony jeszcze przed faktyczną likwidacją ogrodów.

W kwestii celowości ewentualnej likwidacji przedmiotowych ogrodów, sama likwidacja wymaga uzyskania zgody Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców i powinna być podyktowana konkretnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy - chodzi tu przede wszystkim o inwestycje o charakterze publicznym.

Ponadto na omawianym terenie mogą również znajdować się ogródki przydomowe i luźno położone (użytkowane w sposób nielegalny) z użytkownikami których winny być zawarte umowy dzierżawy. Jednostką kompetentną do zawierania niniejszych umów jest Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

15) Budowa infrastruktury na piknik, ognisko, grill na terenie Doliny Radości (na trasach spacerowych) ? (liczba wniosków ? 2)

Terenami gminnymi położonymi w granicach Doliny Radości nie przebiegają szlaki spacerowe, przy których byłaby możliwa budowa infrastruktury na piknik, ognisko, grill.

Kwestia ewentualnego wyznaczenia w Dolinie Radości miejsc na pikniki, ogniska i grillowanie oraz zagospodarowania tych miejsc poprzez budowę infrastruktury, dotyczy głównie terenów leśnych, administrowanych przez Nadleśnictwo w Gdańsku oraz gruntów prywatnych w przypadku zainteresowania ich właścicieli.

16) Oświetlenie ul. Kwietnej oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika ? (liczba wniosków ? 1)

Zakres ulic kwalifikujących się do budowy oświetlenia ulicznego:

- Kwietna na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Bytowskiej- długość 650 m.,

- Bytowska na odcinku od ul. Oliwski Dwór do ul. Kościerskiej- długość 500 m.,

- Kościerska na odcinku od ul. Spacerowej do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

- długość 1000 m.

Ze względu na brak energetycznych linii napowietrznych uniemożliwiających podwieszenie opraw, brak chodników, znaczne zadrzewienie, budowa oświetlenia w/w odcinków ulic może być zrealizowana jedynie, jako zadanie inwestycyjne kompleksowe wraz z budową chodników i remontem dróg, po wprowadzeniu zadań do WPI. Koszt budowy oświetlenia dla w/w zakresu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jest szacowany na kwotę około 700 tys. zł.

17) Odrestaurowanie obiektów w pobliżu Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

- zgliszcza po Młynie Prochowym w pobliżu ronda przy ul. Spacerowej,

- obiekt przy ul. Kwietnej.

Dawny młyn usytuowany był na działce nr 143/3, która stanowi własność osoby fizycznej. Ewentualne odrestaurowanie tego obiektu leży po stronie właściciela nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespołu Rekreacyjnego ?Dolina Radości ? Wschód? (karta terenu nr 12) zapisano: ?wskazana rekonstrukcja obiektu dawnego młyna dla lokalizacji funkcji usługowej z zastosowaniem architektury i materiałów nawiązujących do dawnych obiektów dworu przy ul. Kwietnej 29?.

Budynki przy ul. Kwietnej, położonej najbliżej Kuźni Wodnej to budynki nr 21, 22, 22A, 23, 23A. Budynki nr 22, 23 i 23A stanowią własność Gminy Miasta Gdańska i są w zadowalającym stanie technicznym. Wnioskodawcy chodzi prawdopodobnie o budynek nr 22A będący w złym stanie technicznym, którego właścicielem jest osoba fizyczna. Doprowadzenie tego budynku do należytego stanu technicznego leży po stronie właściciela nieruchomości.

Podmiotem właściwym do rozpatrzenia sprawy stanu technicznego i estetycznego tego budynku jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, do którego Wydział Gospodarki Komunalnej skierował pismo w tej sprawie.

18) Regularne opróżnianie pojemników na odpady u wylotu ścieżek,  a także zwiększenie ilości koszy na śmieci na terenie Doliny Radości? (liczba wniosków ? 3)

W związku z brakiem chodników na ulicach: Bytowskiej, Kwietnej i Kościerskiej oraz brakiem ich oświetlenia, ustawienie koszy na poboczu dróg stwarzałoby realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

19) Wsparcie finansowe miasta dla Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 2)

Według informacji Biura Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji nie ma możliwości formalno-prawnych wspierania bieżącej działalności Kuźni.

20) Budowa małej architektury w bezpośrednim otoczeniu Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

Budowa małej architektury w bezpośrednim otoczeniu zabytkowej kuźni leży w gestii Kuźni Wodnej - Oddziału Muzeum Techniki w Warszawie. Możliwe jest również wykorzystanie na te cele gruntu gminnego położonego naprzeciw Kuźni, po obu stronach przepustu nad Potokiem Oliwskim. Ewentualne zagospodarowanie tego terenu na cele rekreacji ogólnodostępnej wymagałoby jednak działań o charakterze inwestycyjnym, zgłoszenia do WPI.

21) Wykonanie iluminacji budynku Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

Wykonanie iluminacji Kuźni Wodnej wymaga wprowadzenia zadania do WPI i zabezpieczenia środków na ten cel. Koszty opracowania dokumentacji projektowej i realizacji szacuje się na kwotę 150 tys. zł.

22) Zamykanie zapory na czas koncertów oraz zwiększenie ilości imprez w Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 2)

Adresatem tych wniosków powinien być gdański oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Zostaną one wraz z raportem przekazane dyrekcji zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku.

PODSUMOWANIE

Całość terenów leśnych w Dolinie Radości i przeważająca część gruntów nieleśnych do niej przylegających położona jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i kształtowanie polityki zagospodarowania przedmiotowego terenu koordynowane jest przez Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku. Ewentualne działania Gminy Miasta Gdańska w zakresie budowy miejsc wypoczynku w Dolinie Radości dotyczyć mogą jedynie gruntów gminnych, dla których możliwa jesttaka forma zagospodarowania, w szczególności dotyczy to terenów zabudowanych i gruntów ornych, położonych przy ul. Bytowskiej naprzeciw Kuźni Wodnej i dawnego terenu ?Żeliwiaka?.
Istnieje potencjalna możliwość zaangażowania miasta Gdańska w budowę infrastrukturyznajdującej się na terenie Parku. Wówczas musi być ono uzgodnione z właścicielem terenu tzn. Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni oraz zaopiniowane przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W wyniku przekazania wydziałom UMG i jednostkom organizacyjnym miasta uwag i sugestii zawartych w niniejszym raporcie, przede wszystkim udało się zwrócić ich uwagę na problematykę związaną z Doliną Radości. Do dnia dzisiejszego udało się załatwić, bądź zainicjować rozwiązanie poniższych kwestii:

- staraniami Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej jezdni stanowiącej dojazd do Kuźni Wodnej,

- ZDiZ rozważy możliwość umieszczenia w ramach SIM pełnego oznakowania dla pieszych dojścia do Kuźni Wodnej,

- Wydział Polityki Gospodarczej będzie starał się, we współpracy z PTTK, tworzyć nowe szlaki piesze,

- Wydział Gospodarki Komunalnej mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa rowerzystów uwzględni budowędrogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku,

- Biuro Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji (obecnie Biuro Prezydenta ds. Promocji) nie wyklucza osobnego projektu poświęconego Oliwie, o ile będzie w przyszłości dysponować większym budżetem,

- Wydział Polityki Gospodarczej zasygnalizuje problem niedostatecznej promocji Kuźni Wodnej Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która postara się nawiązać kontakt z Muzeum oraz wspierać działania promocyjne Muzeum i całej Doliny.

Ponieważ rozwój turystyczny Doliny Radości leży w interesie Gdańska i stanowi szansę na rozwój całej dzielnicy, właściwym oraz zasadnym wydaje się podjęcie szeregu działań zmierzających do lepszej promocji Doliny Radości oraz poprawy infrastruktury na
jej terenie oraz na terenie okalającym Dolinę.

Sugestie zawarte w niniejszym raporcie powinny zostać w przyszłości poparte wnioskami do Wieloletniego Planu inwestycyjnego na następne lata, złożonymi do koordynatorów programów wraz z podaniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z procedurą składania wniosków do WPI.

Niestety, według informacji przekazanych przez Wydział Programów Rozwojowych ze względu na priorytetowe zadania związane z Euro 2012 w najbliższych latach oraz staraniami prowadzonymi w celu uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, obecnie brak jest środków finansowych na wykonanie jakichkolwiek zadań inwestycyjnych. Jeżeli w przyszłości okaże się, że Wydział Programów Rozwojowych będzie dysponować większym budżetem, nie wyklucza przygotowania inwestycji w zakresie prac modernizacyjnych Kuźni Wodnej i jej okolicy w Gdańsku-Oliwie.

Redakcja raportu:

Maciej Kukla - inspektor

Marcin Sztucki ? p.o. kierownik Referatu Komunikacji Społecznej


Załącznik:

1) Zagospodarowanie turystyczne Doliny Radości w świetle Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska

UWARUNKOWANIA

1.5.2. Gospodarka turystyczna

(...)

Atrakcje turystyczne Gdańska układają się w 3 kompleksy przestrzenne:

- kompleks zabytkowy Śródmieścia Historycznego,

- kompleks zabytkowy Oliwy wraz z zespołem parkowo-leśnym lasów oliwskich i ogrodem

zoologicznym,

- kompleks nadmorski (Pas Nadmorski Zachodni, wyspa Stogi, Wyspa Sobieszewska).

(...)

Pojedyncze obiekty infrastruktury turystycznej są rozproszone we wszystkich dzielnicach

dolnego tarasu miasta. Kompleks parkowo-leśny jest praktycznie pozbawiony obiektów obsługi

ruchu turystycznego, a przedwojenne zagospodarowanie tych terenów uległo całkowitej

degradacji.

Pomimo bogatej i zróżnicowanej oferty w Gdańsku zdecydowanie dominuje krótkopobytowa

turystyka krajoznawcza. Zarówno turystyka morska, jak i biznesowa czy kongresowa

mają charakter marginalny, choć ze względu na jakość i prestiż są bardzo ważne. Miasto

ma 9,7 tys. miejsc noclegowych, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 21 miejsc

noclegowych. W 2005 r. z noclegów skorzystało 365 tys. osób, z tego 147 tys. turystów

z zagranicy.

Ruchowi turystycznemu sprzyjają korzystne połączenia transportowe Gdańska ?

morskie i lotnicze. Według danych Portu Lotniczego Gdańsk ruch lotniczy w 2006 r. kształtował się na poziomie 1 mln 256 tys. pasażerów, co stanowiło podwojenie wartości z 2005 r.

Dynamiczny wzrost wynika m.in. z uruchomienia połączeń tanimi liniami lotniczymi.

Wiele czynników ogranicza rozwój funkcji turystycznej. Są to m.in.:

- - niewystarczająca liczba obiektów noclegowych średniego standardu,

- - słabo rozwinięte zaplecze dla sportów wodnych i innych form aktywnego spędzania

czasu,

- - brak zaplecza dla tzw. turystyki kongresowej,

- - mała liczba i niewysoki cię?ar gatunkowy imprez kulturalnych, sportowych, gospodarczych,

co częściowo wynika z niedoskonałości bazy dla takich przedsięwzięć,

- - niedostateczna baza w porcie dla obsługi podróży turystycznych,

- - mało sprawne rozwiązania komunikacyjne wewnątrz miasta i aglomeracji,

- - brak instytucji koordynującej różne krajowe i międzynarodowe projekty turystyczne.

- Czynnikiem obiektywnym ograniczającym rozwój funkcji turystycznej jest krótki sezon

letni. Istotnym elementem wpływającym na rozwój turystyki i zapotrzebowania

społecznego na tę formę wypoczynku jest wydłużanie się czasu wolnego od pracy,

wzrost ruchliwości społeczeństwa i fakt, że turystyka przestaje być elitarną formą

spędzania wolnego czasu, a staje się ważną i dochodową gałęzią gospodarki. Gdańsk

ma jeszcze duże możliwości rozwoju turystyki. Dowodem na to są:

- - niezbyt dotąd eksponowane i eksploatowane atrakcje turystyczne,

- - wolne tereny dla lokalizacji bazy turystycznej,

- - realizowane i planowane obiekty oraz urządzenia ogólnomiejskie służące podniesieniu

atrakcyjności pobytu turysty.

2.2.3.Oliwa

(...)

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasy nadmorskie stanowią 59% powierzchni

Oliwy, aczkolwiek stopień zainwestowania dzielnicy (gdy wyłączy się lasy) należy do najwyższych w mieście. Zainwestowanie dzielnicy i jej intensywność decydują o braku możliwości wprowadzenia radykalnych zmian w zagospodarowaniu. Znaczące możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej wyczerpały realizacje rozpoczęte na początku lat 70. XX w. i kontynuowane do dzisiaj. Występujące niewielkie tereny wolne nie będą wpływały na znaczące powiększenie zasobów mieszkaniowych. Potencjalne możliwości rozwoju dzielnicy tkwią w rozwoju usług (podstawowych, dzielnicowych i ogólnomiejskich) zarówno na terenach

dotychczas przeznaczanych na te cele, jak i na obszarach zanikającej funkcji przemysłowoskładowej.

Rozwój funkcji usługowej (w tym szczególnie związanej z obsługą turystów)

stanowi podstawową szansę dzielnicy.

3.2. Przyroda prawnie chroniona

(...)

Prawna ochrona terenów o szczególnych walorach przyrodniczych nie obejmuje jeszcze części

z nich, zasługujących na taką ochronę. Uzgadniania jest lista specjalnych obszarów

ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej ?Natura 2000?, na której w granicach

Gdańska wskazano obszar Bunkier w Oliwie. Ostateczne włączenie obszaru do sieci

nastąpi w ramach negocjacji rządu z Komisją Europejską. Do kompetencji wojewody należy ustanowienie postulowanych przez podległe mu służby ochrony przyrody trzech nowych rezerwatów przyrody ? Dolina Radości, lasy w Dolinie Bystrzyca oraz Dolina Samborowo

i Dolina Zielona, a także powiększenie trzech istniejących (Wąwóz Huzarów, Ptasi

Raj i Mewia Łacha).

(...)

KIERUNKI

10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki

(...)

Wzrostowi chłonności obszarów i obiektów turystycznych Gdańska będzie sprzyjać projektowany

znaczny przyrost powierzchni zieleni urządzonej, w tym parkowej, oraz zakładany

wzrost liczby urządzeń sportowo-rekreacyjnych (baseny, korty, boiska).

(...)

12.1.3. Przestrzenie publiczne

(...)

wybrano następujące przestrzenie publiczne, które tworzą i umacniają tożsamość miasta,

a w związku z tym wymagają szczególnej polityki przestrzennej:

(...)

19) Dolina Radości,

(...)

ANEKSY

4. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną

(...)

3. Dolina Radości (wzdłuż ul. Bytowskiej) cenne zbiorowiska łąkowo-źródliskowe z populacją

pełnika europejskiego, nasięźrzały pospolitej i purchawicy olbrzymiej

(...)

28. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele

1. ?Dickman", lokalizacja: Dolina Radości, powierzchnia 7,1ha, cel-zieleń miejska

2. ?Dolina Radości", lokalizacja: Dolina Radości, powierzchnia 5,4ha, cel-zieleń miejska

współczesne zdjęcia: Tomasz Strug 

 

|

Okazuję się, że warto wpisywać się do ksiąg w muzeach i miejscach przez nas odwiedzanych. Oto przykład księgi gości oliwskiej Kuźni Wodnej. StaraOliwa.pl otrzymała informację w sprawie wniosków dotyczących Doliny Radości. Niestety wnioski są smutne. Na większość pomysłów brak pieniędzy.

hammer
Kuźnia Wodna 

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na e-mail pana Dariusza Wilka z 19 września 2008 r., w którym znalazła się informacja dotycząca petycji skierowanej do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie Doliny Radości, pragnę poinformować, że fakt taki rzeczywiście miał miejsce w pierwszym kwartale br. Petycja miała formę księgi wpisów dokonanych przez odwiedzających Muzeum Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że Muzeum jest oddziałem Muzeum Techniki w Warszawie i nie jest placówką Gminy Miasta Gdańska.

Wspomniana księga wpisów została niezwłocznie poddana szczegółowej analizie, wnioski zostały pogrupowane według kryterium rzeczowego i zostały skierowane do analizy do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska. W efekcie w czerwcu br. powstał raport, który w oparciu o odpowiedzi udzielone przez wydziały i jednostki ustosunkowuje się do poszczególnych wniosków, bądź grup wniosków zawartych w księdze wpisów. Nie znajduje zatem uzasadnienia stwierdzenie, że do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań.

Skutkiem bezpośrednim jest przede wszystkim wykonana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku doraźna naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni stanowiącej dojazd do Kuźni Wodnej. Ponadto Wydział Polityki Gospodarczej zobowiązał się podjąć starania, we współpracy z PTTK, w celu stworzenia nowych szlaków pieszych, natomiast Wydział Gospodarki Komunalnej uwzględni budowę drogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku.

W załączeniu przesyłam Państwu treść wspomnianego raportu. Sądzę, że po jego lekturze będziecie Państwo w stanie wyrobić sobie własną opinie na temat działań podjętych w związku z wnioskami zawartymi w księdze wpisów oraz możliwości ich realizacji.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że ze względu na  priorytetowe zadania związane z Euro 2012 w najbliższych latach brak jest środków finansowych na wykonanie jakichkolwiek zadań inwestycyjnych na terenie Doliny Radości.

Z poważaniem

Marcin Sztucki

p.o. kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

Kancelaria Prezydenta

Urząd Miejski w Gdańsku

dolina1
Dolina Radości widoczna ze wzgórza Pachołek

Raport w sprawie Doliny Radości

Pracownicy Zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie przy ul. Bytowskiej 1a,w ubiegłym roku udostępnili w siedzibie muzeum Księgę Pamiątkową, ?Co dalej z Doliną Radości?. Zwrócili się w niej z prośbą do gdańszczan i turystów o wyrażenie opinii oraz propozycji, co do zagospodarowania tego terenu. Księga Pamiątkowa wraz z wpisami została przesłana do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zawarte w niej wnioski, uwagi i sugestie, zostały pogrupowane i posegregowane tematycznie.

Kancelaria Prezydenta skierowała pisma do wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta z prośbą o wnikliwe rozpatrzenie wniosków, wedle posiadanych kompetencji, pod kątem celowości i możliwości ich realizacji.

Poniżej przedstawiam wnioski gdańszczan i turystów dotyczące Doliny Radości wraz z udzielonymi odpowiedziami wydziałów UMG i jednostek organizacyjnych miasta:

1) Zagospodarowanie turystyczne Doliny Radości - ( liczba wniosków ? 1)

Wydział Polityki Gospodarczej we współpracy z PTTK będzie starał się tworzyć nowe szlaki piesze.

Według informacji przekazanych przez Biuro Rozwoju Gdańska na przedmiotowym terenie obowiązują obecnie następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

0210 Dolina Radości ? Wschód (U.RMG Nr VI/109/99 z 25.02.1999 Dz. Urz. nr 43 z 6.05.1999 poz. 178
0212 Dolina Radości, rejon Diabelskiego Kamienia (U.RMG Nr L/631/97 z 19.06.1997 - Dz. Urz. nr 46 z 29.10.1997 poz. 150)
0220 fragment zespołu rekreacyjnego Dolina Radości ? część centralna (U.RMG Nr XIX/567/04 z 22.01.2004 - Dz. Urz. nr 23 z 27.02.2004 poz. 499)
0225 rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża (U.RMG Nr XLII/1497/05 z 29.09.2005 Dz. Urz. nr 4 z 9.01.2006 poz. 41)

W trakcie sporządzania jest również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

0238 Oliwa Górna ? rejon Zespołu Młyna XV w mieście Gdańsku zmieniający we fragmencie plan 0220 (U. o przystąpieniu do sporządzania RMG Nr XIV/338/07 z dnia 27.09.2007r.), który jest na etapie prac projektowych.

Każdy z powyższych planów dopuszcza, w określonych miejscach, zagospodarowanie pod funkcje usług turystycznych i zawiera zapisy związane z ochroną różnych form przyrody. Przewidziana jest również likwidacja części ogrodów działkowych zlokalizowanych w samej Dolinie Radości.

Wszystkie wnioski dotyczące ewentualnych zmian obowiązujących planów, a dotyczące funkcji turystycznych w tym rejonie miasta zostały już zrealizowane w obowiązujących planach miejscowych, bądź są w trakcie realizacji.

Sporządzany plan uwzględnia w swojej koncepcji poszerzenie zakresu oferty usług zlokalizowanego przy ul. Bytowskiej zespołu hotelowego stanowiącego centrum turystyczne Doliny Radości.

2) Poprawa oznaczeń dojazdu do Kuźni Wodnej oraz poprawa oznaczeń zabytków, oznaczeń turystycznych i tablic informacyjnych na szlakach spacerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 10)

Przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej wizja w terenie wykazała, że przy głównych drogach dojazdowych prowadzących do Kuźni Wodnej tj. zarówno od strony ul. Grunwaldzkiej, jak i przy ul. Spacerowej (jadąc od strony Obwodnicy Trójmiasta) oraz dla jadących ul. Czyżewskiego umieszczone są drogowskazy strzałowe z grupy E wskazujące kierowcom dojazd poprzez ul. Kościerską do zabytkowej Kuźni Wodnej.

Według opinii Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku znaki są widoczne i są w dobrym stanie technicznym w związku z czym drogowe oznakowanie drogowskazowe wydaje się być wystarczające. Ponadto dla jadących ul. Kwietną również umieszczone są w ciągu tej ulicy drogowskazy wskazujące kierunek dojazdu do w/w obiektu. Natomiast na skrzyżowaniu ulic: Kwietna-Stary Rynek Oliwski umieszczony jest słup informacyjny będący elementem Systemu Informacji Miejskiej (SIM), wskazujący ul. Kwietną, jako drogę dojścia dla pieszych do obiektu.

Ponieważ w dalszej części ul. Kwietnej informacja ta nie jest kontynuowana, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku rozważy możliwość umieszczenia w ramach SIM pełnego oznakowania dla pieszych dojścia do Kuźni Wodnej.

System Informacji Miejskiej w I etapie realizacji (2006r.) obejmował oznakowanie rejonu Starej Oliwy, w tym dojazdu do Kuźni Wodnej. W chwili obecnej powiększył się wykaz zabytkowych obiektów użyteczności publicznej wskazanych do oznakowania. Wymaga to jednak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Gdańska na opracowaniedokumentacji i realizację dodatkowego zakresu oznakowania Starej Oliwy. W najbliższych latach środki są już zaplanowane do realizacji dzielnicy Wrzeszcz (lata 2008-2009). Docelowo SIM obejmie całe miasto Gdańsk, jednak tempo oznakowania zale?y od środków finansowych przeznaczanych rokrocznie na to zadanie.


Pocztówka z 1914 roku przedstawiająca Wzgórze Danza

3) Poprawa oznaczenia ścieżek rowerowych w Oliwie/Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 1)

W rejonie Doliny Radości nie funkcjonuje żadna wydzielona ścieżka rowerowa, a zatem powyższy wniosek wydaje sięnieadekwatny. Ruch rowerowy w Dolinie Radości odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ul. Bytomską (posiadającanawierzchnię bitumiczną) oraz jej odgałęzieniem (o nawierzchni nieutwardzonej) przebiegającym po stronie północno-zachodniej Potoku Oliwskiego.

4) Budowa ławek i miejsc odpoczynku na szlakach spacerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 1)

Szlaki spacerowe w Dolinie Radości przebiegają terenami leśnymi lasów państwowych Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni, przyległymi do ulic: Kwietnej, Bytowskiej Kościerskiej. Ewentualne działania Gminy Miasta Gdańska w zakresie budowy miejsc wypoczynku w Dolinie Radości dotyczyć mogą jedynie gruntów gminnych poza pasami drogowymi, dla których możliwa jest taka forma zagospodarowania, konkretnie zaś działek 109/2 i 111; Obręb 10, określonych na mapach ewidencji gruntów, jako tereny zabudowane i grunty orne, położonych przy ul. Bytowskiej naprzeciw Kuźni Wodnej i dawnego terenu ?Żeliwiaka?.

5) Odbudowa skoczni narciarskiej ? (liczba wniosków ? 1)

Dawna skocznia narciarska znajduje się w granicach lasów państwowych Nadleśnictwa Gdańsk. Jej odbudowa jest nieuzasadniona. Aktualnie w ewidencji Polskiego Związku Narciarskiego nie figuruje żaden skoczek narciarski z Pomorza. Kolejnymi argumentami przemawiającymi za tym faktem są niesprzyjające uprawianiu sportów zimowych w Gdańsku warunki klimatyczne oraz brak kadry trenerskiej.


skocznia w Dolinie Radości,  Oliwa 1950

6) Wytyczenie oznakowanych rekreacyjnych i turystycznych tras: biegowych, spacerowych, rowerowych i tras do uprawiania narciarstwa biegowego w Dolinie Radości, łączących wszystkie najbardziej atrakcyjne punkty (Kuźnia Wodna, ZOO, Diabelski Kamień) ? (liczba wniosków ? 1)

Ponieważ całość terenów leśnych w Dolinie Radości i przeważająca część gruntów nieleśnych przylegających do Doliny położona jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, kształtowanie polityki zagospodarowania przedmiotowego terenu, w tym wytyczenie oznakowanych rekreacyjnych i turystycznych tras biegowych, spacerowych, rowerowych, tras do uprawiania narciarstwa biegowego i miejsc wypoczynku, koordynowane jest przez Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku.

Przez tę część Doliny, której zagospodarowanieleży w kompetencji Wydziału Polityki Gospodarczej, przebiegają min. Oznakowane szlaki turystyki pieszej (Szlak Trójmiejski i Kartuski). WPG, we współpracy z PTTK, będzie starał się tworzyćnowe szlaki piesze. Wszystkie wytyczane szlaki są oznakowywane.

7) Poprawa dojazdu do Kuźni Wodnej/Doliny Radości komunikacją miejską poprzez utworzenie linii autobusowej oraz sezonowej linii autobusowej ? (liczba wniosków ? 3)

Według analizy dokonanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, odległość od przystanku Spacerowa do Kuźni Wodnej wynosi około 800 metrów. Z przystanku korzystają dwie linie autobusowe całoroczne: 179 i 222 oraz sezonowa linia 622. Proponowana poprawa dojazdu wiązałaby się z koniecznością skierowania autobusu ulicami: Kwietną, Kościerską i Bytowską, które na większości swej długości nie spełniają parametrów technicznych niezbędnych do funkcjonowania na nich komunikacji miejskiej. Stan nawierzchni, zbyt małe promienie skrętów oraz brak istniejącej infrastruktury dyskwalifikująrozważanie wyżej wymienionych ulic, jako potencjalnej trasy dla standardowych autobusów komunikacji miejskiej. Jako alternatywa rozważona została także możliwość kursowania minibusu, na trasie Oliwa ? Ogród Zoologiczny z zajazdem do Kuźni Wodnej. Jednak i w tym przypadku przeszkodą staje się nieodpowiedni stan nawierzchni. Jednocześnie większość z rozważanej
trasy pokrywałaby się z niebieskim szlakiem turystycznym, co w znacznym stopniu wpłynęłoby na pogorszenie jego walorów po wprowadzeniu komunikacji miejskiej.

8) Budowa ścieżek rowerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 4)

W uchwale nr LV/1864/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze miasta Gdańska w ramach projektu pn. ?Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007- 2013? oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego, wraz z Gminą Miasta Sopotu i GminąMiasta Gdyni, przygotowania i realizacji tego projektu, zakłada się budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kościerskiej: od ul. Spacerowej do ul. Wodnika. Termin realizacji nie został jednak określony. Budowa wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż ul. Bytowskiej ze względu na zakres rzeczowy jest zadaniem inwestycyjnym i wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na ten cel. Wydział Gospodarki Komunalnej mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa rowerzystów uwzględni budowę drogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej
w Gdańsku.

9) Budowa miejsc parkingowych i parkingów w tym bezpiecznych (strzeżonych) parkingów na obrzeżach Doliny Radości oraz utworzenie miejsc umożliwiających parkowanie rowerów na terenie Doliny Radości i w sąsiedztwie Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 11)

Budowa miejsc parkingowych i parkingów strzeżonych wymaga realizacji w procesie inwestycyjnym z zachowaniem procedur określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

10) Budowa dróg dojazdowych oraz poprawa stanu nawierzchni dróg oraz oświetlenia na terenie Doliny Radości ? (liczba wniosków ? 5)

Remont nawierzchni jezdni ul. Kwietnej wraz z budową chodnika wymaga poszerzenia działki drogowej (na fragmencie zabudowy mieszkaniowej ograniczona szerokość pasa drogi uniemożliwia wykonanie chodnika) a na odcinku leśnym konieczna jest wycinka drzew i wykonanie na fragmentach murów oporowych. Zakres rzeczowy robót oraz ich wielobranżowość kwalifikują zadanie do realizacji w procesie inwestycyjnym, wymagającym zgłoszenia zadania do WPI.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach bieżącego utrzymania dróg będzie dokonywał jedynie napraw adekwatnie do potrzeb i wielkości środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg na terenie administracyjnym Miasta Gdańska.

11) Remont dojazdu do Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

W ramach bieżącego utrzymania dróg, staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku została wykonana naprawa istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni.

12) Lepsza promocja atrakcji turystycznych, rekreacyjnych i krajobrazowych Doliny Radości w mieście, kraju oraz za granicą ? (liczba wniosków ? 4)

Atrakcje, które znajdują się w obrębie Lasów Oliwskich, a w szczególności unikatowa Dolina Radości objęte są działaniami promocyjnymi. Obszerne informacje na ten temat można znaleźć, m.in. w folderze ?Gdańsk dla aktywnych?. Wydawnictwo to jest dystrybuowane zarówno w kraju, jak i podczas zagranicznych imprez promocyjnych, w których uczestniczy Miasto Gdańsk. Istnieje również możliwość dodatkowej dystrybucji materiałów dot. Kuźni Wodnej przygotowanych przez Oddział Muzeum Techniki - Kuźnia Wodna w Oliwie, podczas wydarzeń wystawienniczych po ich uprzednim dostarczeniu do Biura Prezydenta ds. Promocji.

Biuro Prezydenta ds. Promocji nie wyklucza przygotowania osobnego projektu promocyjnego poświęconego Oliwie, o ile będzie w przyszłości dysponować większym budżetem.

Lepsza promocja Kuźni Wodnej leży głównie w kompetencjach Muzeum Techniki w Warszawie, której Kuźnia jest oddziałem. Wydział Polityki Gospodarczej zasygnalizuje ten problem Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która postara się nawiązaćkontakt z Muzeum oraz wspierać działania promocyjne Muzeum oraz całej Doliny.

widoq1

widok z jednego ze wzgórz wokół Doliny Radości

13) Rozszerzenie terenów do zwiedzania na terenie Doliny Radości ? (liczba wniosków ? 1)

Wszelkie prace dotyczące zagospodarowania turystycznego doliny Radości leżą w kompetencjach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w którego granicach jest ona położona.


14) Likwidacja ogródków działkowych ? (liczba wniosków ? 1)

Według informacji przekazanych przez Biuro Rozwoju Gdańska, docelowo wszystkie działki, poza ogrodem ?Leśnik? majązostać przekształcone na zieleń miejską (Fragment Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości ? Część Centralna w Mieście Gdańsku, Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XIX/567/04 z 22 stycznia 2004 r.).

W lokalizacji tej położone są dwa ogrody zrzeszone w ramach Polskiego Związku Działkowców, tj.: Rodzinny Ogród Działkowy ?Dickmana? oraz Rodzinny Ogród Działkowy ?Dolina Radości?.

Ogólna powierzchnia zajęta przez w/w ogrody wynosi 10,0014 ha. Na terenie R.O.D. ?Dickmana? znajduje się: 90 działek, z kolei na terenie R.O.D. ?Dolina Radości? znajdują się 182 działki. Każdy z ogrodów jest bardzo dobrze zagospodarowany i wszystkie działki położone na ich terenie są uprawiane.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji w/w ogrodów Gmina będzie zobowiązana, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, do wypłacenia działkowcom odszkodowania za składniki majątkowe, znajdujące się na ich działkach, zapewnienia nieruchomości zamiennej i założenia na niej nowego ogrodu wraz z odtworzeniem urządzeń i budynków odpowiadających rodzajem urządzeniom i budynkom zlikwidowanych ogrodów.

Biorąc pod uwagę fakt, że w likwidowanych ogrodach w Letnicy, na miejscu których planowana jest budowa Stadionu ?Baltic Arena? średnio jedna działka ogrodowa w bardzo dobrym stanie została wyceniona na ok. 50.000 zł, to przy likwidacji przedmiotowych ogrodów, które w porównaniu z ogrodami położonymi w Letnicy są znacznie lepiej zagospodarowane, można założyć, że ogólna wysokość odszkodowań dla działkowców może sięgnąć kwoty ok. 13.600.000 zł. Ponadto do ogólnych kosztów likwidacji ogrodów działkowych należy doliczyć koszty związane z urządzeniem terenu zamiennego, którego powierzchnia nie może być mniejsza niż ogólna powierzchnia likwidowanych ogrodów.

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w celu uniknięcia problemów, jakie wystąpiły przy likwidacji ogrodów w Letnicy, teren zamienny winien zostać urządzony jeszcze przed faktyczną likwidacją ogrodów.

W kwestii celowości ewentualnej likwidacji przedmiotowych ogrodów, sama likwidacja wymaga uzyskania zgody Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców i powinna być podyktowana konkretnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy - chodzi tu przede wszystkim o inwestycje o charakterze publicznym.

Ponadto na omawianym terenie mogą również znajdować się ogródki przydomowe i luźno położone (użytkowane w sposób nielegalny) z użytkownikami których winny być zawarte umowy dzierżawy. Jednostką kompetentną do zawierania niniejszych umów jest Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

15) Budowa infrastruktury na piknik, ognisko, grill na terenie Doliny Radości (na trasach spacerowych) ? (liczba wniosków ? 2)

Terenami gminnymi położonymi w granicach Doliny Radości nie przebiegają szlaki spacerowe, przy których byłaby możliwa budowa infrastruktury na piknik, ognisko, grill.

Kwestia ewentualnego wyznaczenia w Dolinie Radości miejsc na pikniki, ogniska i grillowanie oraz zagospodarowania tych miejsc poprzez budowę infrastruktury, dotyczy głównie terenów leśnych, administrowanych przez Nadleśnictwo w Gdańsku oraz gruntów prywatnych w przypadku zainteresowania ich właścicieli.

16) Oświetlenie ul. Kwietnej oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika ? (liczba wniosków ? 1)

Zakres ulic kwalifikujących się do budowy oświetlenia ulicznego:

- Kwietna na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Bytowskiej- długość 650 m.,

- Bytowska na odcinku od ul. Oliwski Dwór do ul. Kościerskiej- długość 500 m.,

- Kościerska na odcinku od ul. Spacerowej do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

- długość 1000 m.

Ze względu na brak energetycznych linii napowietrznych uniemożliwiających podwieszenie opraw, brak chodników, znaczne zadrzewienie, budowa oświetlenia w/w odcinków ulic może być zrealizowana jedynie, jako zadanie inwestycyjne kompleksowe wraz z budową chodników i remontem dróg, po wprowadzeniu zadań do WPI. Koszt budowy oświetlenia dla w/w zakresu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jest szacowany na kwotę około 700 tys. zł.

17) Odrestaurowanie obiektów w pobliżu Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

- zgliszcza po Młynie Prochowym w pobliżu ronda przy ul. Spacerowej,

- obiekt przy ul. Kwietnej.

Dawny młyn usytuowany był na działce nr 143/3, która stanowi własność osoby fizycznej. Ewentualne odrestaurowanie tego obiektu leży po stronie właściciela nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespołu Rekreacyjnego ?Dolina Radości ? Wschód? (karta terenu nr 12) zapisano: ?wskazana rekonstrukcja obiektu dawnego młyna dla lokalizacji funkcji usługowej z zastosowaniem architektury i materiałów nawiązujących do dawnych obiektów dworu przy ul. Kwietnej 29?.

Budynki przy ul. Kwietnej, położonej najbliżej Kuźni Wodnej to budynki nr 21, 22, 22A, 23, 23A. Budynki nr 22, 23 i 23A stanowią własność Gminy Miasta Gdańska i są w zadowalającym stanie technicznym. Wnioskodawcy chodzi prawdopodobnie o budynek nr 22A będący w złym stanie technicznym, którego właścicielem jest osoba fizyczna. Doprowadzenie tego budynku do należytego stanu technicznego leży po stronie właściciela nieruchomości.

Podmiotem właściwym do rozpatrzenia sprawy stanu technicznego i estetycznego tego budynku jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, do którego Wydział Gospodarki Komunalnej skierował pismo w tej sprawie.

18) Regularne opróżnianie pojemników na odpady u wylotu ścieżek,  a także zwiększenie ilości koszy na śmieci na terenie Doliny Radości? (liczba wniosków ? 3)

W związku z brakiem chodników na ulicach: Bytowskiej, Kwietnej i Kościerskiej oraz brakiem ich oświetlenia, ustawienie koszy na poboczu dróg stwarzałoby realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

19) Wsparcie finansowe miasta dla Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 2)

Według informacji Biura Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji nie ma możliwości formalno-prawnych wspierania bieżącej działalności Kuźni.

20) Budowa małej architektury w bezpośrednim otoczeniu Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

Budowa małej architektury w bezpośrednim otoczeniu zabytkowej kuźni leży w gestii Kuźni Wodnej - Oddziału Muzeum Techniki w Warszawie. Możliwe jest również wykorzystanie na te cele gruntu gminnego położonego naprzeciw Kuźni, po obu stronach przepustu nad Potokiem Oliwskim. Ewentualne zagospodarowanie tego terenu na cele rekreacji ogólnodostępnej wymagałoby jednak działań o charakterze inwestycyjnym, zgłoszenia do WPI.

21) Wykonanie iluminacji budynku Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

Wykonanie iluminacji Kuźni Wodnej wymaga wprowadzenia zadania do WPI i zabezpieczenia środków na ten cel. Koszty opracowania dokumentacji projektowej i realizacji szacuje się na kwotę 150 tys. zł.

22) Zamykanie zapory na czas koncertów oraz zwiększenie ilości imprez w Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 2)

Adresatem tych wniosków powinien być gdański oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Zostaną one wraz z raportem przekazane dyrekcji zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku.

PODSUMOWANIE

Całość terenów leśnych w Dolinie Radości i przeważająca część gruntów nieleśnych do niej przylegających położona jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i kształtowanie polityki zagospodarowania przedmiotowego terenu koordynowane jest przez Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku. Ewentualne działania Gminy Miasta Gdańska w zakresie budowy miejsc wypoczynku w Dolinie Radości dotyczyć mogą jedynie gruntów gminnych, dla których możliwa jesttaka forma zagospodarowania, w szczególności dotyczy to terenów zabudowanych i gruntów ornych, położonych przy ul. Bytowskiej naprzeciw Kuźni Wodnej i dawnego terenu ?Żeliwiaka?.
Istnieje potencjalna możliwość zaangażowania miasta Gdańska w budowę infrastrukturyznajdującej się na terenie Parku. Wówczas musi być ono uzgodnione z właścicielem terenu tzn. Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni oraz zaopiniowane przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W wyniku przekazania wydziałom UMG i jednostkom organizacyjnym miasta uwag i sugestii zawartych w niniejszym raporcie, przede wszystkim udało się zwrócić ich uwagę na problematykę związaną z Doliną Radości. Do dnia dzisiejszego udało się załatwić, bądź zainicjować rozwiązanie poniższych kwestii:

- staraniami Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej jezdni stanowiącej dojazd do Kuźni Wodnej,

- ZDiZ rozważy możliwość umieszczenia w ramach SIM pełnego oznakowania dla pieszych dojścia do Kuźni Wodnej,

- Wydział Polityki Gospodarczej będzie starał się, we współpracy z PTTK, tworzyć nowe szlaki piesze,

- Wydział Gospodarki Komunalnej mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa rowerzystów uwzględni budowędrogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku,

- Biuro Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji (obecnie Biuro Prezydenta ds. Promocji) nie wyklucza osobnego projektu poświęconego Oliwie, o ile będzie w przyszłości dysponować większym budżetem,

- Wydział Polityki Gospodarczej zasygnalizuje problem niedostatecznej promocji Kuźni Wodnej Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która postara się nawiązać kontakt z Muzeum oraz wspierać działania promocyjne Muzeum i całej Doliny.

Ponieważ rozwój turystyczny Doliny Radości leży w interesie Gdańska i stanowi szansę na rozwój całej dzielnicy, właściwym oraz zasadnym wydaje się podjęcie szeregu działań zmierzających do lepszej promocji Doliny Radości oraz poprawy infrastruktury na
jej terenie oraz na terenie okalającym Dolinę.

Sugestie zawarte w niniejszym raporcie powinny zostać w przyszłości poparte wnioskami do Wieloletniego Planu inwestycyjnego na następne lata, złożonymi do koordynatorów programów wraz z podaniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z procedurą składania wniosków do WPI.

Niestety, według informacji przekazanych przez Wydział Programów Rozwojowych ze względu na priorytetowe zadania związane z Euro 2012 w najbliższych latach oraz staraniami prowadzonymi w celu uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, obecnie brak jest środków finansowych na wykonanie jakichkolwiek zadań inwestycyjnych. Jeżeli w przyszłości okaże się, że Wydział Programów Rozwojowych będzie dysponować większym budżetem, nie wyklucza przygotowania inwestycji w zakresie prac modernizacyjnych Kuźni Wodnej i jej okolicy w Gdańsku-Oliwie.

Redakcja raportu:

Maciej Kukla - inspektor

Marcin Sztucki ? p.o. kierownik Referatu Komunikacji Społecznej


Załącznik:

1) Zagospodarowanie turystyczne Doliny Radości w świetle Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska

UWARUNKOWANIA

1.5.2. Gospodarka turystyczna

(...)

Atrakcje turystyczne Gdańska układają się w 3 kompleksy przestrzenne:

- kompleks zabytkowy Śródmieścia Historycznego,

- kompleks zabytkowy Oliwy wraz z zespołem parkowo-leśnym lasów oliwskich i ogrodem

zoologicznym,

- kompleks nadmorski (Pas Nadmorski Zachodni, wyspa Stogi, Wyspa Sobieszewska).

(...)

Pojedyncze obiekty infrastruktury turystycznej są rozproszone we wszystkich dzielnicach

dolnego tarasu miasta. Kompleks parkowo-leśny jest praktycznie pozbawiony obiektów obsługi

ruchu turystycznego, a przedwojenne zagospodarowanie tych terenów uległo całkowitej

degradacji.

Pomimo bogatej i zróżnicowanej oferty w Gdańsku zdecydowanie dominuje krótkopobytowa

turystyka krajoznawcza. Zarówno turystyka morska, jak i biznesowa czy kongresowa

mają charakter marginalny, choć ze względu na jakość i prestiż są bardzo ważne. Miasto

ma 9,7 tys. miejsc noclegowych, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 21 miejsc

noclegowych. W 2005 r. z noclegów skorzystało 365 tys. osób, z tego 147 tys. turystów

z zagranicy.

Ruchowi turystycznemu sprzyjają korzystne połączenia transportowe Gdańska ?

morskie i lotnicze. Według danych Portu Lotniczego Gdańsk ruch lotniczy w 2006 r. kształtował się na poziomie 1 mln 256 tys. pasażerów, co stanowiło podwojenie wartości z 2005 r.

Dynamiczny wzrost wynika m.in. z uruchomienia połączeń tanimi liniami lotniczymi.

Wiele czynników ogranicza rozwój funkcji turystycznej. Są to m.in.:

- - niewystarczająca liczba obiektów noclegowych średniego standardu,

- - słabo rozwinięte zaplecze dla sportów wodnych i innych form aktywnego spędzania

czasu,

- - brak zaplecza dla tzw. turystyki kongresowej,

- - mała liczba i niewysoki cię?ar gatunkowy imprez kulturalnych, sportowych, gospodarczych,

co częściowo wynika z niedoskonałości bazy dla takich przedsięwzięć,

- - niedostateczna baza w porcie dla obsługi podróży turystycznych,

- - mało sprawne rozwiązania komunikacyjne wewnątrz miasta i aglomeracji,

- - brak instytucji koordynującej różne krajowe i międzynarodowe projekty turystyczne.

- Czynnikiem obiektywnym ograniczającym rozwój funkcji turystycznej jest krótki sezon

letni. Istotnym elementem wpływającym na rozwój turystyki i zapotrzebowania

społecznego na tę formę wypoczynku jest wydłużanie się czasu wolnego od pracy,

wzrost ruchliwości społeczeństwa i fakt, że turystyka przestaje być elitarną formą

spędzania wolnego czasu, a staje się ważną i dochodową gałęzią gospodarki. Gdańsk

ma jeszcze duże możliwości rozwoju turystyki. Dowodem na to są:

- - niezbyt dotąd eksponowane i eksploatowane atrakcje turystyczne,

- - wolne tereny dla lokalizacji bazy turystycznej,

- - realizowane i planowane obiekty oraz urządzenia ogólnomiejskie służące podniesieniu

atrakcyjności pobytu turysty.

2.2.3.Oliwa

(...)

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasy nadmorskie stanowią 59% powierzchni

Oliwy, aczkolwiek stopień zainwestowania dzielnicy (gdy wyłączy się lasy) należy do najwyższych w mieście. Zainwestowanie dzielnicy i jej intensywność decydują o braku możliwości wprowadzenia radykalnych zmian w zagospodarowaniu. Znaczące możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej wyczerpały realizacje rozpoczęte na początku lat 70. XX w. i kontynuowane do dzisiaj. Występujące niewielkie tereny wolne nie będą wpływały na znaczące powiększenie zasobów mieszkaniowych. Potencjalne możliwości rozwoju dzielnicy tkwią w rozwoju usług (podstawowych, dzielnicowych i ogólnomiejskich) zarówno na terenach

dotychczas przeznaczanych na te cele, jak i na obszarach zanikającej funkcji przemysłowoskładowej.

Rozwój funkcji usługowej (w tym szczególnie związanej z obsługą turystów)

stanowi podstawową szansę dzielnicy.

3.2. Przyroda prawnie chroniona

(...)

Prawna ochrona terenów o szczególnych walorach przyrodniczych nie obejmuje jeszcze części

z nich, zasługujących na taką ochronę. Uzgadniania jest lista specjalnych obszarów

ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej ?Natura 2000?, na której w granicach

Gdańska wskazano obszar Bunkier w Oliwie. Ostateczne włączenie obszaru do sieci

nastąpi w ramach negocjacji rządu z Komisją Europejską. Do kompetencji wojewody należy ustanowienie postulowanych przez podległe mu służby ochrony przyrody trzech nowych rezerwatów przyrody ? Dolina Radości, lasy w Dolinie Bystrzyca oraz Dolina Samborowo

i Dolina Zielona, a także powiększenie trzech istniejących (Wąwóz Huzarów, Ptasi

Raj i Mewia Łacha).

(...)

KIERUNKI

10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki

(...)

Wzrostowi chłonności obszarów i obiektów turystycznych Gdańska będzie sprzyjać projektowany

znaczny przyrost powierzchni zieleni urządzonej, w tym parkowej, oraz zakładany

wzrost liczby urządzeń sportowo-rekreacyjnych (baseny, korty, boiska).

(...)

12.1.3. Przestrzenie publiczne

(...)

wybrano następujące przestrzenie publiczne, które tworzą i umacniają tożsamość miasta,

a w związku z tym wymagają szczególnej polityki przestrzennej:

(...)

19) Dolina Radości,

(...)

ANEKSY

4. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną

(...)

3. Dolina Radości (wzdłuż ul. Bytowskiej) cenne zbiorowiska łąkowo-źródliskowe z populacją

pełnika europejskiego, nasięźrzały pospolitej i purchawicy olbrzymiej

(...)

28. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele

1. ?Dickman", lokalizacja: Dolina Radości, powierzchnia 7,1ha, cel-zieleń miejska

2. ?Dolina Radości", lokalizacja: Dolina Radości, powierzchnia 5,4ha, cel-zieleń miejska

współczesne zdjęcia: Tomasz Strug 

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Okazuję się, że warto wpisywać się do ksiąg w muzeach i miejscach przez nas odwiedzanych. Oto przykład księgi gości oliwskiej Kuźni Wodnej. StaraOliwa.pl otrzymała informację w sprawie wniosków dotyczących Doliny Radości. Niestety wnioski są smutne. Na większość pomysłów brak pieniędzy.

hammer
Kuźnia Wodna 

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na e-mail pana Dariusza Wilka z 19 września 2008 r., w którym znalazła się informacja dotycząca petycji skierowanej do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie Doliny Radości, pragnę poinformować, że fakt taki rzeczywiście miał miejsce w pierwszym kwartale br. Petycja miała formę księgi wpisów dokonanych przez odwiedzających Muzeum Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że Muzeum jest oddziałem Muzeum Techniki w Warszawie i nie jest placówką Gminy Miasta Gdańska.

Wspomniana księga wpisów została niezwłocznie poddana szczegółowej analizie, wnioski zostały pogrupowane według kryterium rzeczowego i zostały skierowane do analizy do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska. W efekcie w czerwcu br. powstał raport, który w oparciu o odpowiedzi udzielone przez wydziały i jednostki ustosunkowuje się do poszczególnych wniosków, bądź grup wniosków zawartych w księdze wpisów. Nie znajduje zatem uzasadnienia stwierdzenie, że do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań.

Skutkiem bezpośrednim jest przede wszystkim wykonana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku doraźna naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni stanowiącej dojazd do Kuźni Wodnej. Ponadto Wydział Polityki Gospodarczej zobowiązał się podjąć starania, we współpracy z PTTK, w celu stworzenia nowych szlaków pieszych, natomiast Wydział Gospodarki Komunalnej uwzględni budowę drogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku.

W załączeniu przesyłam Państwu treść wspomnianego raportu. Sądzę, że po jego lekturze będziecie Państwo w stanie wyrobić sobie własną opinie na temat działań podjętych w związku z wnioskami zawartymi w księdze wpisów oraz możliwości ich realizacji.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że ze względu na  priorytetowe zadania związane z Euro 2012 w najbliższych latach brak jest środków finansowych na wykonanie jakichkolwiek zadań inwestycyjnych na terenie Doliny Radości.

Z poważaniem

Marcin Sztucki

p.o. kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

Kancelaria Prezydenta

Urząd Miejski w Gdańsku

dolina1
Dolina Radości widoczna ze wzgórza Pachołek

Raport w sprawie Doliny Radości

Pracownicy Zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie przy ul. Bytowskiej 1a,w ubiegłym roku udostępnili w siedzibie muzeum Księgę Pamiątkową, ?Co dalej z Doliną Radości?. Zwrócili się w niej z prośbą do gdańszczan i turystów o wyrażenie opinii oraz propozycji, co do zagospodarowania tego terenu. Księga Pamiątkowa wraz z wpisami została przesłana do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zawarte w niej wnioski, uwagi i sugestie, zostały pogrupowane i posegregowane tematycznie.

Kancelaria Prezydenta skierowała pisma do wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta z prośbą o wnikliwe rozpatrzenie wniosków, wedle posiadanych kompetencji, pod kątem celowości i możliwości ich realizacji.

Poniżej przedstawiam wnioski gdańszczan i turystów dotyczące Doliny Radości wraz z udzielonymi odpowiedziami wydziałów UMG i jednostek organizacyjnych miasta:

1) Zagospodarowanie turystyczne Doliny Radości – ( liczba wniosków ? 1)

Wydział Polityki Gospodarczej we współpracy z PTTK będzie starał się tworzyć nowe szlaki piesze.

Według informacji przekazanych przez Biuro Rozwoju Gdańska na przedmiotowym terenie obowiązują obecnie następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

0210 Dolina Radości ? Wschód (U.RMG Nr VI/109/99 z 25.02.1999 Dz. Urz. nr 43 z 6.05.1999 poz. 178
0212 Dolina Radości, rejon Diabelskiego Kamienia (U.RMG Nr L/631/97 z 19.06.1997 – Dz. Urz. nr 46 z 29.10.1997 poz. 150)
0220 fragment zespołu rekreacyjnego Dolina Radości ? część centralna (U.RMG Nr XIX/567/04 z 22.01.2004 – Dz. Urz. nr 23 z 27.02.2004 poz. 499)
0225 rejon Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża (U.RMG Nr XLII/1497/05 z 29.09.2005 Dz. Urz. nr 4 z 9.01.2006 poz. 41)

W trakcie sporządzania jest również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

0238 Oliwa Górna ? rejon Zespołu Młyna XV w mieście Gdańsku zmieniający we fragmencie plan 0220 (U. o przystąpieniu do sporządzania RMG Nr XIV/338/07 z dnia 27.09.2007r.), który jest na etapie prac projektowych.

Każdy z powyższych planów dopuszcza, w określonych miejscach, zagospodarowanie pod funkcje usług turystycznych i zawiera zapisy związane z ochroną różnych form przyrody. Przewidziana jest również likwidacja części ogrodów działkowych zlokalizowanych w samej Dolinie Radości.

Wszystkie wnioski dotyczące ewentualnych zmian obowiązujących planów, a dotyczące funkcji turystycznych w tym rejonie miasta zostały już zrealizowane w obowiązujących planach miejscowych, bądź są w trakcie realizacji.

Sporządzany plan uwzględnia w swojej koncepcji poszerzenie zakresu oferty usług zlokalizowanego przy ul. Bytowskiej zespołu hotelowego stanowiącego centrum turystyczne Doliny Radości.

2) Poprawa oznaczeń dojazdu do Kuźni Wodnej oraz poprawa oznaczeń zabytków, oznaczeń turystycznych i tablic informacyjnych na szlakach spacerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 10)

Przeprowadzona przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej wizja w terenie wykazała, że przy głównych drogach dojazdowych prowadzących do Kuźni Wodnej tj. zarówno od strony ul. Grunwaldzkiej, jak i przy ul. Spacerowej (jadąc od strony Obwodnicy Trójmiasta) oraz dla jadących ul. Czyżewskiego umieszczone są drogowskazy strzałowe z grupy E wskazujące kierowcom dojazd poprzez ul. Kościerską do zabytkowej Kuźni Wodnej.

Według opinii Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku znaki są widoczne i są w dobrym stanie technicznym w związku z czym drogowe oznakowanie drogowskazowe wydaje się być wystarczające. Ponadto dla jadących ul. Kwietną również umieszczone są w ciągu tej ulicy drogowskazy wskazujące kierunek dojazdu do w/w obiektu. Natomiast na skrzyżowaniu ulic: Kwietna-Stary Rynek Oliwski umieszczony jest słup informacyjny będący elementem Systemu Informacji Miejskiej (SIM), wskazujący ul. Kwietną, jako drogę dojścia dla pieszych do obiektu.

Ponieważ w dalszej części ul. Kwietnej informacja ta nie jest kontynuowana, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku rozważy możliwość umieszczenia w ramach SIM pełnego oznakowania dla pieszych dojścia do Kuźni Wodnej.

System Informacji Miejskiej w I etapie realizacji (2006r.) obejmował oznakowanie rejonu Starej Oliwy, w tym dojazdu do Kuźni Wodnej. W chwili obecnej powiększył się wykaz zabytkowych obiektów użyteczności publicznej wskazanych do oznakowania. Wymaga to jednak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Gdańska na opracowaniedokumentacji i realizację dodatkowego zakresu oznakowania Starej Oliwy. W najbliższych latach środki są już zaplanowane do realizacji dzielnicy Wrzeszcz (lata 2008-2009). Docelowo SIM obejmie całe miasto Gdańsk, jednak tempo oznakowania zale?y od środków finansowych przeznaczanych rokrocznie na to zadanie.


Pocztówka z 1914 roku przedstawiająca Wzgórze Danza

3) Poprawa oznaczenia ścieżek rowerowych w Oliwie/Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 1)

W rejonie Doliny Radości nie funkcjonuje żadna wydzielona ścieżka rowerowa, a zatem powyższy wniosek wydaje sięnieadekwatny. Ruch rowerowy w Dolinie Radości odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ul. Bytomską (posiadającanawierzchnię bitumiczną) oraz jej odgałęzieniem (o nawierzchni nieutwardzonej) przebiegającym po stronie północno-zachodniej Potoku Oliwskiego.

4) Budowa ławek i miejsc odpoczynku na szlakach spacerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 1)

Szlaki spacerowe w Dolinie Radości przebiegają terenami leśnymi lasów państwowych Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni, przyległymi do ulic: Kwietnej, Bytowskiej Kościerskiej. Ewentualne działania Gminy Miasta Gdańska w zakresie budowy miejsc wypoczynku w Dolinie Radości dotyczyć mogą jedynie gruntów gminnych poza pasami drogowymi, dla których możliwa jest taka forma zagospodarowania, konkretnie zaś działek 109/2 i 111; Obręb 10, określonych na mapach ewidencji gruntów, jako tereny zabudowane i grunty orne, położonych przy ul. Bytowskiej naprzeciw Kuźni Wodnej i dawnego terenu ?Żeliwiaka?.

5) Odbudowa skoczni narciarskiej ? (liczba wniosków ? 1)

Dawna skocznia narciarska znajduje się w granicach lasów państwowych Nadleśnictwa Gdańsk. Jej odbudowa jest nieuzasadniona. Aktualnie w ewidencji Polskiego Związku Narciarskiego nie figuruje żaden skoczek narciarski z Pomorza. Kolejnymi argumentami przemawiającymi za tym faktem są niesprzyjające uprawianiu sportów zimowych w Gdańsku warunki klimatyczne oraz brak kadry trenerskiej.


skocznia w Dolinie Radości,  Oliwa 1950

6) Wytyczenie oznakowanych rekreacyjnych i turystycznych tras: biegowych, spacerowych, rowerowych i tras do uprawiania narciarstwa biegowego w Dolinie Radości, łączących wszystkie najbardziej atrakcyjne punkty (Kuźnia Wodna, ZOO, Diabelski Kamień) ? (liczba wniosków ? 1)

Ponieważ całość terenów leśnych w Dolinie Radości i przeważająca część gruntów nieleśnych przylegających do Doliny położona jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, kształtowanie polityki zagospodarowania przedmiotowego terenu, w tym wytyczenie oznakowanych rekreacyjnych i turystycznych tras biegowych, spacerowych, rowerowych, tras do uprawiania narciarstwa biegowego i miejsc wypoczynku, koordynowane jest przez Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku.

Przez tę część Doliny, której zagospodarowanieleży w kompetencji Wydziału Polityki Gospodarczej, przebiegają min. Oznakowane szlaki turystyki pieszej (Szlak Trójmiejski i Kartuski). WPG, we współpracy z PTTK, będzie starał się tworzyćnowe szlaki piesze. Wszystkie wytyczane szlaki są oznakowywane.

7) Poprawa dojazdu do Kuźni Wodnej/Doliny Radości komunikacją miejską poprzez utworzenie linii autobusowej oraz sezonowej linii autobusowej ? (liczba wniosków ? 3)

Według analizy dokonanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, odległość od przystanku Spacerowa do Kuźni Wodnej wynosi około 800 metrów. Z przystanku korzystają dwie linie autobusowe całoroczne: 179 i 222 oraz sezonowa linia 622. Proponowana poprawa dojazdu wiązałaby się z koniecznością skierowania autobusu ulicami: Kwietną, Kościerską i Bytowską, które na większości swej długości nie spełniają parametrów technicznych niezbędnych do funkcjonowania na nich komunikacji miejskiej. Stan nawierzchni, zbyt małe promienie skrętów oraz brak istniejącej infrastruktury dyskwalifikująrozważanie wyżej wymienionych ulic, jako potencjalnej trasy dla standardowych autobusów komunikacji miejskiej. Jako alternatywa rozważona została także możliwość kursowania minibusu, na trasie Oliwa ? Ogród Zoologiczny z zajazdem do Kuźni Wodnej. Jednak i w tym przypadku przeszkodą staje się nieodpowiedni stan nawierzchni. Jednocześnie większość z rozważanej
trasy pokrywałaby się z niebieskim szlakiem turystycznym, co w znacznym stopniu wpłynęłoby na pogorszenie jego walorów po wprowadzeniu komunikacji miejskiej.

8) Budowa ścieżek rowerowych w Dolinie Radości ? (liczba wniosków ? 4)

W uchwale nr LV/1864/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze miasta Gdańska w ramach projektu pn. ?Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007- 2013? oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego, wraz z Gminą Miasta Sopotu i GminąMiasta Gdyni, przygotowania i realizacji tego projektu, zakłada się budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kościerskiej: od ul. Spacerowej do ul. Wodnika. Termin realizacji nie został jednak określony. Budowa wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż ul. Bytowskiej ze względu na zakres rzeczowy jest zadaniem inwestycyjnym i wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na ten cel. Wydział Gospodarki Komunalnej mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa rowerzystów uwzględni budowę drogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej
w Gdańsku.

9) Budowa miejsc parkingowych i parkingów w tym bezpiecznych (strzeżonych) parkingów na obrzeżach Doliny Radości oraz utworzenie miejsc umożliwiających parkowanie rowerów na terenie Doliny Radości i w sąsiedztwie Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 11)

Budowa miejsc parkingowych i parkingów strzeżonych wymaga realizacji w procesie inwestycyjnym z zachowaniem procedur określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

10) Budowa dróg dojazdowych oraz poprawa stanu nawierzchni dróg oraz oświetlenia na terenie Doliny Radości ? (liczba wniosków ? 5)

Remont nawierzchni jezdni ul. Kwietnej wraz z budową chodnika wymaga poszerzenia działki drogowej (na fragmencie zabudowy mieszkaniowej ograniczona szerokość pasa drogi uniemożliwia wykonanie chodnika) a na odcinku leśnym konieczna jest wycinka drzew i wykonanie na fragmentach murów oporowych. Zakres rzeczowy robót oraz ich wielobranżowość kwalifikują zadanie do realizacji w procesie inwestycyjnym, wymagającym zgłoszenia zadania do WPI.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach bieżącego utrzymania dróg będzie dokonywał jedynie napraw adekwatnie do potrzeb i wielkości środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg na terenie administracyjnym Miasta Gdańska.

11) Remont dojazdu do Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

W ramach bieżącego utrzymania dróg, staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku została wykonana naprawa istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni.

12) Lepsza promocja atrakcji turystycznych, rekreacyjnych i krajobrazowych Doliny Radości w mieście, kraju oraz za granicą ? (liczba wniosków ? 4)

Atrakcje, które znajdują się w obrębie Lasów Oliwskich, a w szczególności unikatowa Dolina Radości objęte są działaniami promocyjnymi. Obszerne informacje na ten temat można znaleźć, m.in. w folderze ?Gdańsk dla aktywnych?. Wydawnictwo to jest dystrybuowane zarówno w kraju, jak i podczas zagranicznych imprez promocyjnych, w których uczestniczy Miasto Gdańsk. Istnieje również możliwość dodatkowej dystrybucji materiałów dot. Kuźni Wodnej przygotowanych przez Oddział Muzeum Techniki – Kuźnia Wodna w Oliwie, podczas wydarzeń wystawienniczych po ich uprzednim dostarczeniu do Biura Prezydenta ds. Promocji.

Biuro Prezydenta ds. Promocji nie wyklucza przygotowania osobnego projektu promocyjnego poświęconego Oliwie, o ile będzie w przyszłości dysponować większym budżetem.

Lepsza promocja Kuźni Wodnej leży głównie w kompetencjach Muzeum Techniki w Warszawie, której Kuźnia jest oddziałem. Wydział Polityki Gospodarczej zasygnalizuje ten problem Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która postara się nawiązaćkontakt z Muzeum oraz wspierać działania promocyjne Muzeum oraz całej Doliny.

widoq1

widok z jednego ze wzgórz wokół Doliny Radości

13) Rozszerzenie terenów do zwiedzania na terenie Doliny Radości ? (liczba wniosków ? 1)

Wszelkie prace dotyczące zagospodarowania turystycznego doliny Radości leżą w kompetencjach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w którego granicach jest ona położona.


14) Likwidacja ogródków działkowych ? (liczba wniosków ? 1)

Według informacji przekazanych przez Biuro Rozwoju Gdańska, docelowo wszystkie działki, poza ogrodem ?Leśnik? majązostać przekształcone na zieleń miejską (Fragment Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości ? Część Centralna w Mieście Gdańsku, Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XIX/567/04 z 22 stycznia 2004 r.).

W lokalizacji tej położone są dwa ogrody zrzeszone w ramach Polskiego Związku Działkowców, tj.: Rodzinny Ogród Działkowy ?Dickmana? oraz Rodzinny Ogród Działkowy ?Dolina Radości?.

Ogólna powierzchnia zajęta przez w/w ogrody wynosi 10,0014 ha. Na terenie R.O.D. ?Dickmana? znajduje się: 90 działek, z kolei na terenie R.O.D. ?Dolina Radości? znajdują się 182 działki. Każdy z ogrodów jest bardzo dobrze zagospodarowany i wszystkie działki położone na ich terenie są uprawiane.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji w/w ogrodów Gmina będzie zobowiązana, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, do wypłacenia działkowcom odszkodowania za składniki majątkowe, znajdujące się na ich działkach, zapewnienia nieruchomości zamiennej i założenia na niej nowego ogrodu wraz z odtworzeniem urządzeń i budynków odpowiadających rodzajem urządzeniom i budynkom zlikwidowanych ogrodów.

Biorąc pod uwagę fakt, że w likwidowanych ogrodach w Letnicy, na miejscu których planowana jest budowa Stadionu ?Baltic Arena? średnio jedna działka ogrodowa w bardzo dobrym stanie została wyceniona na ok. 50.000 zł, to przy likwidacji przedmiotowych ogrodów, które w porównaniu z ogrodami położonymi w Letnicy są znacznie lepiej zagospodarowane, można założyć, że ogólna wysokość odszkodowań dla działkowców może sięgnąć kwoty ok. 13.600.000 zł. Ponadto do ogólnych kosztów likwidacji ogrodów działkowych należy doliczyć koszty związane z urządzeniem terenu zamiennego, którego powierzchnia nie może być mniejsza niż ogólna powierzchnia likwidowanych ogrodów.

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w celu uniknięcia problemów, jakie wystąpiły przy likwidacji ogrodów w Letnicy, teren zamienny winien zostać urządzony jeszcze przed faktyczną likwidacją ogrodów.

W kwestii celowości ewentualnej likwidacji przedmiotowych ogrodów, sama likwidacja wymaga uzyskania zgody Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców i powinna być podyktowana konkretnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy – chodzi tu przede wszystkim o inwestycje o charakterze publicznym.

Ponadto na omawianym terenie mogą również znajdować się ogródki przydomowe i luźno położone (użytkowane w sposób nielegalny) z użytkownikami których winny być zawarte umowy dzierżawy. Jednostką kompetentną do zawierania niniejszych umów jest Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

15) Budowa infrastruktury na piknik, ognisko, grill na terenie Doliny Radości (na trasach spacerowych) ? (liczba wniosków ? 2)

Terenami gminnymi położonymi w granicach Doliny Radości nie przebiegają szlaki spacerowe, przy których byłaby możliwa budowa infrastruktury na piknik, ognisko, grill.

Kwestia ewentualnego wyznaczenia w Dolinie Radości miejsc na pikniki, ogniska i grillowanie oraz zagospodarowania tych miejsc poprzez budowę infrastruktury, dotyczy głównie terenów leśnych, administrowanych przez Nadleśnictwo w Gdańsku oraz gruntów prywatnych w przypadku zainteresowania ich właścicieli.

16) Oświetlenie ul. Kwietnej oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika ? (liczba wniosków ? 1)

Zakres ulic kwalifikujących się do budowy oświetlenia ulicznego:

– Kwietna na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Bytowskiej- długość 650 m.,

– Bytowska na odcinku od ul. Oliwski Dwór do ul. Kościerskiej- długość 500 m.,

– Kościerska na odcinku od ul. Spacerowej do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

– długość 1000 m.

Ze względu na brak energetycznych linii napowietrznych uniemożliwiających podwieszenie opraw, brak chodników, znaczne zadrzewienie, budowa oświetlenia w/w odcinków ulic może być zrealizowana jedynie, jako zadanie inwestycyjne kompleksowe wraz z budową chodników i remontem dróg, po wprowadzeniu zadań do WPI. Koszt budowy oświetlenia dla w/w zakresu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jest szacowany na kwotę około 700 tys. zł.

17) Odrestaurowanie obiektów w pobliżu Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

– zgliszcza po Młynie Prochowym w pobliżu ronda przy ul. Spacerowej,

– obiekt przy ul. Kwietnej.

Dawny młyn usytuowany był na działce nr 143/3, która stanowi własność osoby fizycznej. Ewentualne odrestaurowanie tego obiektu leży po stronie właściciela nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespołu Rekreacyjnego ?Dolina Radości ? Wschód? (karta terenu nr 12) zapisano: ?wskazana rekonstrukcja obiektu dawnego młyna dla lokalizacji funkcji usługowej z zastosowaniem architektury i materiałów nawiązujących do dawnych obiektów dworu przy ul. Kwietnej 29?.

Budynki przy ul. Kwietnej, położonej najbliżej Kuźni Wodnej to budynki nr 21, 22, 22A, 23, 23A. Budynki nr 22, 23 i 23A stanowią własność Gminy Miasta Gdańska i są w zadowalającym stanie technicznym. Wnioskodawcy chodzi prawdopodobnie o budynek nr 22A będący w złym stanie technicznym, którego właścicielem jest osoba fizyczna. Doprowadzenie tego budynku do należytego stanu technicznego leży po stronie właściciela nieruchomości.

Podmiotem właściwym do rozpatrzenia sprawy stanu technicznego i estetycznego tego budynku jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, do którego Wydział Gospodarki Komunalnej skierował pismo w tej sprawie.

18) Regularne opróżnianie pojemników na odpady u wylotu ścieżek,  a także zwiększenie ilości koszy na śmieci na terenie Doliny Radości? (liczba wniosków ? 3)

W związku z brakiem chodników na ulicach: Bytowskiej, Kwietnej i Kościerskiej oraz brakiem ich oświetlenia, ustawienie koszy na poboczu dróg stwarzałoby realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

19) Wsparcie finansowe miasta dla Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 2)

Według informacji Biura Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji nie ma możliwości formalno-prawnych wspierania bieżącej działalności Kuźni.

20) Budowa małej architektury w bezpośrednim otoczeniu Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

Budowa małej architektury w bezpośrednim otoczeniu zabytkowej kuźni leży w gestii Kuźni Wodnej – Oddziału Muzeum Techniki w Warszawie. Możliwe jest również wykorzystanie na te cele gruntu gminnego położonego naprzeciw Kuźni, po obu stronach przepustu nad Potokiem Oliwskim. Ewentualne zagospodarowanie tego terenu na cele rekreacji ogólnodostępnej wymagałoby jednak działań o charakterze inwestycyjnym, zgłoszenia do WPI.

21) Wykonanie iluminacji budynku Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 1)

Wykonanie iluminacji Kuźni Wodnej wymaga wprowadzenia zadania do WPI i zabezpieczenia środków na ten cel. Koszty opracowania dokumentacji projektowej i realizacji szacuje się na kwotę 150 tys. zł.

22) Zamykanie zapory na czas koncertów oraz zwiększenie ilości imprez w Kuźni Wodnej ? (liczba wniosków ? 2)

Adresatem tych wniosków powinien być gdański oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Zostaną one wraz z raportem przekazane dyrekcji zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku.

PODSUMOWANIE

Całość terenów leśnych w Dolinie Radości i przeważająca część gruntów nieleśnych do niej przylegających położona jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i kształtowanie polityki zagospodarowania przedmiotowego terenu koordynowane jest przez Zarząd Parków Krajobrazowych w Gdańsku. Ewentualne działania Gminy Miasta Gdańska w zakresie budowy miejsc wypoczynku w Dolinie Radości dotyczyć mogą jedynie gruntów gminnych, dla których możliwa jesttaka forma zagospodarowania, w szczególności dotyczy to terenów zabudowanych i gruntów ornych, położonych przy ul. Bytowskiej naprzeciw Kuźni Wodnej i dawnego terenu ?Żeliwiaka?.
Istnieje potencjalna możliwość zaangażowania miasta Gdańska w budowę infrastrukturyznajdującej się na terenie Parku. Wówczas musi być ono uzgodnione z właścicielem terenu tzn. Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni oraz zaopiniowane przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W wyniku przekazania wydziałom UMG i jednostkom organizacyjnym miasta uwag i sugestii zawartych w niniejszym raporcie, przede wszystkim udało się zwrócić ich uwagę na problematykę związaną z Doliną Radości. Do dnia dzisiejszego udało się załatwić, bądź zainicjować rozwiązanie poniższych kwestii:

– staraniami Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej jezdni stanowiącej dojazd do Kuźni Wodnej,

– ZDiZ rozważy możliwość umieszczenia w ramach SIM pełnego oznakowania dla pieszych dojścia do Kuźni Wodnej,

– Wydział Polityki Gospodarczej będzie starał się, we współpracy z PTTK, tworzyć nowe szlaki piesze,

– Wydział Gospodarki Komunalnej mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa rowerzystów uwzględni budowędrogi rowerowej przy konstruowaniu kolejnej edycji programu rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku,

– Biuro Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji (obecnie Biuro Prezydenta ds. Promocji) nie wyklucza osobnego projektu poświęconego Oliwie, o ile będzie w przyszłości dysponować większym budżetem,

– Wydział Polityki Gospodarczej zasygnalizuje problem niedostatecznej promocji Kuźni Wodnej Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która postara się nawiązać kontakt z Muzeum oraz wspierać działania promocyjne Muzeum i całej Doliny.

Ponieważ rozwój turystyczny Doliny Radości leży w interesie Gdańska i stanowi szansę na rozwój całej dzielnicy, właściwym oraz zasadnym wydaje się podjęcie szeregu działań zmierzających do lepszej promocji Doliny Radości oraz poprawy infrastruktury na
jej terenie oraz na terenie okalającym Dolinę.

Sugestie zawarte w niniejszym raporcie powinny zostać w przyszłości poparte wnioskami do Wieloletniego Planu inwestycyjnego na następne lata, złożonymi do koordynatorów programów wraz z podaniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z procedurą składania wniosków do WPI.

Niestety, według informacji przekazanych przez Wydział Programów Rozwojowych ze względu na priorytetowe zadania związane z Euro 2012 w najbliższych latach oraz staraniami prowadzonymi w celu uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, obecnie brak jest środków finansowych na wykonanie jakichkolwiek zadań inwestycyjnych. Jeżeli w przyszłości okaże się, że Wydział Programów Rozwojowych będzie dysponować większym budżetem, nie wyklucza przygotowania inwestycji w zakresie prac modernizacyjnych Kuźni Wodnej i jej okolicy w Gdańsku-Oliwie.

Redakcja raportu:

Maciej Kukla – inspektor

Marcin Sztucki ? p.o. kierownik Referatu Komunikacji Społecznej


Załącznik:

1) Zagospodarowanie turystyczne Doliny Radości w świetle Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska

UWARUNKOWANIA

1.5.2. Gospodarka turystyczna

(…)

Atrakcje turystyczne Gdańska układają się w 3 kompleksy przestrzenne:

– kompleks zabytkowy Śródmieścia Historycznego,

kompleks zabytkowy Oliwy wraz z zespołem parkowo-leśnym lasów oliwskich i ogrodem

zoologicznym,

– kompleks nadmorski (Pas Nadmorski Zachodni, wyspa Stogi, Wyspa Sobieszewska).

(…)

Pojedyncze obiekty infrastruktury turystycznej są rozproszone we wszystkich dzielnicach

dolnego tarasu miasta. Kompleks parkowo-leśny jest praktycznie pozbawiony obiektów obsługi

ruchu turystycznego, a przedwojenne zagospodarowanie tych terenów uległo całkowitej

degradacji.

Pomimo bogatej i zróżnicowanej oferty w Gdańsku zdecydowanie dominuje krótkopobytowa

turystyka krajoznawcza. Zarówno turystyka morska, jak i biznesowa czy kongresowa

mają charakter marginalny, choć ze względu na jakość i prestiż są bardzo ważne. Miasto

ma 9,7 tys. miejsc noclegowych, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 21 miejsc

noclegowych. W 2005 r. z noclegów skorzystało 365 tys. osób, z tego 147 tys. turystów

z zagranicy.

Ruchowi turystycznemu sprzyjają korzystne połączenia transportowe Gdańska ?

morskie i lotnicze. Według danych Portu Lotniczego Gdańsk ruch lotniczy w 2006 r. kształtował się na poziomie 1 mln 256 tys. pasażerów, co stanowiło podwojenie wartości z 2005 r.

Dynamiczny wzrost wynika m.in. z uruchomienia połączeń tanimi liniami lotniczymi.

Wiele czynników ogranicza rozwój funkcji turystycznej. Są to m.in.:

– – niewystarczająca liczba obiektów noclegowych średniego standardu,

– – słabo rozwinięte zaplecze dla sportów wodnych i innych form aktywnego spędzania

czasu,

– – brak zaplecza dla tzw. turystyki kongresowej,

– – mała liczba i niewysoki cię?ar gatunkowy imprez kulturalnych, sportowych, gospodarczych,

co częściowo wynika z niedoskonałości bazy dla takich przedsięwzięć,

– – niedostateczna baza w porcie dla obsługi podróży turystycznych,

– – mało sprawne rozwiązania komunikacyjne wewnątrz miasta i aglomeracji,

– – brak instytucji koordynującej różne krajowe i międzynarodowe projekty turystyczne.

– Czynnikiem obiektywnym ograniczającym rozwój funkcji turystycznej jest krótki sezon

letni. Istotnym elementem wpływającym na rozwój turystyki i zapotrzebowania

społecznego na tę formę wypoczynku jest wydłużanie się czasu wolnego od pracy,

wzrost ruchliwości społeczeństwa i fakt, że turystyka przestaje być elitarną formą

spędzania wolnego czasu, a staje się ważną i dochodową gałęzią gospodarki. Gdańsk

ma jeszcze duże możliwości rozwoju turystyki. Dowodem na to są:

– – niezbyt dotąd eksponowane i eksploatowane atrakcje turystyczne,

– – wolne tereny dla lokalizacji bazy turystycznej,

– – realizowane i planowane obiekty oraz urządzenia ogólnomiejskie służące podniesieniu

atrakcyjności pobytu turysty.

2.2.3.Oliwa

(…)

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasy nadmorskie stanowią 59% powierzchni

Oliwy, aczkolwiek stopień zainwestowania dzielnicy (gdy wyłączy się lasy) należy do najwyższych w mieście. Zainwestowanie dzielnicy i jej intensywność decydują o braku możliwości wprowadzenia radykalnych zmian w zagospodarowaniu. Znaczące możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej wyczerpały realizacje rozpoczęte na początku lat 70. XX w. i kontynuowane do dzisiaj. Występujące niewielkie tereny wolne nie będą wpływały na znaczące powiększenie zasobów mieszkaniowych. Potencjalne możliwości rozwoju dzielnicy tkwią w rozwoju usług (podstawowych, dzielnicowych i ogólnomiejskich) zarówno na terenach

dotychczas przeznaczanych na te cele, jak i na obszarach zanikającej funkcji przemysłowoskładowej.

Rozwój funkcji usługowej (w tym szczególnie związanej z obsługą turystów)

stanowi podstawową szansę dzielnicy.

3.2. Przyroda prawnie chroniona

(…)

Prawna ochrona terenów o szczególnych walorach przyrodniczych nie obejmuje jeszcze części

z nich, zasługujących na taką ochronę. Uzgadniania jest lista specjalnych obszarów

ochrony siedlisk (SOO) Europejskiej Sieci Ekologicznej ?Natura 2000?, na której w granicach

Gdańska wskazano obszar Bunkier w Oliwie. Ostateczne włączenie obszaru do sieci

nastąpi w ramach negocjacji rządu z Komisją Europejską. Do kompetencji wojewody należy ustanowienie postulowanych przez podległe mu służby ochrony przyrody trzech nowych rezerwatów przyrody ? Dolina Radości, lasy w Dolinie Bystrzyca oraz Dolina Samborowo

i Dolina Zielona, a także powiększenie trzech istniejących (Wąwóz Huzarów, Ptasi

Raj i Mewia Łacha).

(…)

KIERUNKI

10.4.3. Kierunki rozwoju turystyki

(…)

Wzrostowi chłonności obszarów i obiektów turystycznych Gdańska będzie sprzyjać projektowany

znaczny przyrost powierzchni zieleni urządzonej, w tym parkowej, oraz zakładany

wzrost liczby urządzeń sportowo-rekreacyjnych (baseny, korty, boiska).

(…)

12.1.3. Przestrzenie publiczne

(…)

wybrano następujące przestrzenie publiczne, które tworzą i umacniają tożsamość miasta,

a w związku z tym wymagają szczególnej polityki przestrzennej:

(…)

19) Dolina Radości,

(…)

ANEKSY

4. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne postulowane do objęcia ochroną

(…)

3. Dolina Radości (wzdłuż ul. Bytowskiej) cenne zbiorowiska łąkowo-źródliskowe z populacją

pełnika europejskiego, nasięźrzały pospolitej i purchawicy olbrzymiej

(…)

28. Tereny ogrodów działkowych przekształconych na inne cele

1. ?Dickman”, lokalizacja: Dolina Radości, powierzchnia 7,1ha, cel-zieleń miejska

2. ?Dolina Radości”, lokalizacja: Dolina Radości, powierzchnia 5,4ha, cel-zieleń miejska

współczesne zdjęcia: Tomasz Strug