Reklama

Nowe zadania Straży Miejskiej – walka z palącymi odpadami oraz kontrola śmietników

18 nowych strażników, moblilne laboratorium i kontrola z powietrza przy pomocy drona. Straż Miejska na poważnie chce się zająć problemem palenia śmieciami w piecach oraz kontrolą gromadzenia odpadów. To część zadań powstającego Referatu Ekologicznego do którego prowadzony jest obecnie nabór pracowników. 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

18 nowych strażników, moblilne laboratorium i kontrola z powietrza przy pomocy drona. Straż Miejska na poważnie chce się zająć problemem palenia śmieciami w piecach oraz kontrolą gromadzenia odpadów. To część zadań powstającego Referatu Ekologicznego do którego prowadzony jest obecnie nabór pracowników. 

Ma to być referat, działający na rzecz ekologii i środowiska. Wśród jego zadań będzie również kwestia związana z nadzorem nad gospodarką odpadami  – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. – W wakacje została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ta ustawa niesie ze sobą duże ryzyka, które jako samorządy chcielibyśmy ograniczyć

Eko – patrole do walki ze smogiem

Zwiększa się świadomość ekologiczna naszych obywateli. Mimo, że mamy w Gdańsku najczystsze powietrze w Polsce, również u nas występują problemy dotyczące zanieczyszczenia powietrza –  mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. – Pojawiają się one głównie lokalnie i w okresie grzewczym. Właśnie wtedy obserwujemy różnego rodzaju przekroczenia norm, które wynikają z ze spalania materiałów, które nie są do tego przystosowane. Dlatego chcielibyśmy powołać Referat Ekologiczny w Straży Miejskiej. EKO-patrole będą jeszcze częściej niż do tej pory reagować na sygnały mieszkańców, alarmujących o tym, że są zatruwani przez swoich sąsiadów, którzy palą w piecach paliwem złej jakości lub śmieciami.

Nowy referat będzie się składał z dwóch sekcji:

Sekcja Ochrony Środowiska, do zadań której należeć będą między innymi działania na rzecz czystego powietrza: prowadzenie kontroli w zakresie spalania odpadów oraz pobieranie próbek popiołów do badania. Ponadto funkcjonariusze będą sprawdzać odprowadzanie ścieków, lokalizować miejsca nagminnie zaśmiecane, w szczególności dzikie wysypiska śmieci oraz prowadzić czynności w celu ustalenia sprawców oraz doprowadzenia do usunięcia odpadów.

Sekcja Kontroli Odpadów, działająca w ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Będzie się ona zajmować kompleksową kontrolą gospodarki odpadami komunalnymi, w tym egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie czystości i porządku wynikających z prawa miejscowego.

Sekcja ma się zająć:

  • egzekwowaniem obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • kontrolą wypełniania obowiązku odpowiedniego przygotowania Miejsca Gromadzenia Odpadów i utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym
  • weryfikacją danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  • kontrolą nieruchomości niezamieszkanych w zakresie zadeklarowania prawidłowej pojemności pojemników.

 

W nowym referacie będzie pracować 18 strażników. Dodatkowo mundurowych w sekcji kontroli odpadów podczas wspólnych patroli będą wspierać inspektorzy z Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Na wyposażeniu referatu znajdą się: pojazd – mobilne laboratorium, 3 pojazdy uprzywilejowane, w tym pojazdy z napędem elektrycznym, 4 fotopułapki oraz dron.

Kontrole pieców już teraz 

Obecnie Straż Miejska poszukuje chętnych do pracy w nowym referacie. Jednak sezon grzewczy już trwa i na numer alarmowy 986 wpływają liczne skargi mieszkańców o spalaniu odpadów. Dlatego też 4 listopada został powołany specjalny zespół ds. kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów w urządzeniach grzewczych. W jego skład wchodzi 5 strażników. Ich zadaniem jest realizacja spraw napływających do straży miejskiej dotyczących podejrzenia spalania odpadów.

Jednym z narzędzi, które mundurowi wykorzystają do walki ze spalaniem śmieci w przydomowych kotłowniach, jest pobieranie próbek popiołu. W tym roku strażnicy będą je pobierać samodzielnie (w ubiegłych latach robił to rzeczoznawca powołany przez Wydział Środowiska). W tym sezonie grzewczym będzie to 60 próbek, które potem trafią do analizy laboratoryjnej. Sprawdzone zostaną przede wszystkim te nieruchomości, które najczęściej będą się pojawiały się w zgłoszeniach przekazywanych przez mieszkańców.

Jak wyglądało to w ubiegłych latach?

Sezon grzewczy 2018/2019 – 30 pobranych próbek, w 10 wykryto substacje szkodliwe.

W tym sezonie na numer zgłoszeniowy straży miejskiej wpłynęło 995 zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania odpadów w domowych urządzeniach grzewczych.  Strażnicy przeprowadzili 577 kontroli pieców i podjęli w tym zakresie 173 interwencje. 113 zakończyło się mandatami na kwotę 8 340 zł, a 60 osób zostało pouczonych.

Sezon grzewczy 2017/2018 – 15 pobranych próbek, w 4 wykryto substancje szkodliwe. Sprawy trafiły do sądu i sprawcom wymierzono kary. W 3 przypadkach były to grzywny od 300 do 500 zł. Dla jednego właściciela posesji spalanie odpadów skończyło się miesiącem ograniczenia wolności i 20 godzinami prac społecznych.

Na numer 986 w tym sezonie grzewczym wpłynęło 722 zgłoszeń od mieszkańców podejrzewających spalanie odpadów. Mundurowi przeprowadzili 430 kontroli. 50 osób ukarali mandatami na łączną kwotę 3630 zł), a 70 pouczyli.

Sezon grzewczy 2016/2017 – 10 pobranych próbek, w 7 wykryto substancje szkodliwe. Wszystkich sprawców zanieczyszczenia powietrza sąd ukarał grzywnami. Najwyższa z nich wyniosła 4 tysiące złotych (plus koszty postępowania w wysokości 520 złotych).

Do straży miejskiej wpłynęło w sumie 795 zgłoszeń od mieszkańców, którzy podejrzewali spalanie odpadów w przydomowych piecach. Funkcjonariusze przeprowadzili 267 kontroli. Na sprawców wykroczeń z art. 191 Ustawy o odpadach nałożono 80 mandatów na łączną kwotę 4420 zł,  pouczono 64 osoby i sporządzono 8 wniosków o ukaranie do sądu.

Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Strażnik miejski może wypisać mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Pw/Straż Miejska

Ostatnia edycja: 13 listopada, 2019 o 19:43