Reklama

Uchwała Krajobrazowa – tym wspólnotom reklamy nie przeszkadzają

Trzy wspólnoty mieszkaniowe z Oliwy, jako jedyne z całego Gdańska, zgłosiły swoje uwagi do Uchwały Krajobrazowej i chcą nadal czerpać korzyści z wieszania „szmat” reklamowych na elewacjach swoich budynków. Gra idzie o spore pieniądze, które mają być rekompensatą za niedogodności mieszkania przy al. Grunwaldzkiej.

Al. Grunwaldzka 532 - wspólnota mieszkaniowa twierdzi, że usunięcie reklamy spowoduje podwyższenie stawki funduszu remontowego o co najmniej 150% | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Trzy wspólnoty mieszkaniowe z Oliwy, jako jedyne z całego Gdańska, zgłosiły swoje uwagi do Uchwały Krajobrazowej i chcą nadal czerpać korzyści z wieszania „szmat” reklamowych na elewacjach swoich budynków. Gra idzie o spore pieniądze, które mają być rekompensatą za niedogodności mieszkania przy al. Grunwaldzkiej.

To ma być pogrom dla branży żyjącej z gigantycznych reklam na budynkach, operatorów wielkich tablic reklamowych i producentów foliowych banerów. Chaos reklamowy ma zostać ogarnięty po dwuletnim okresie przejściowym. 22 lutego Rada Miasta Gdańska przyjęła tzw. Uchwałę Krajobrazową dla Gdańska. Prace nad nią trwały 2,5 roku.

Przed przyjęciem uchwały, Rada Miasta musiała ustosunkować się do 313 uwag. Większość z nich złożyły firmy związane z branżą reklamową. Występowały również uwagi złożone przez osoby prywatne, stowarzyszenia, rady dzielnic (np. Oliwy) czy właścicieli biurowców. Wpłynęły również uwagi od wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie są z Oliwy.

Dwa pierwsze pisma dotyczą strefy SR, w której dopuszczone będą nośniki reklamowe pokazane na poniższej grafice.

Uchwala krajobrazowa Strefa SR

Oto fragment treści uwag wspólnot mieszkaniowych z planowanej strefy SR i S2:

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 532 w Gdańsku, reprezentowany przez „ZBM i S-KA” A.Tutaj i Wspólnicy sp.j. – z dn. 20.10.2017 r.:

W nawiązaniu do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska, w sprawie m.in. ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych , mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 532 w Gdańsku nie zgadzają się na utratę dochodów z nośników reklamowych usytuowanych na wyżej wymienionym budynku.

Nasza Wspólnota na dzień dzisiejszy posiada wysoki kredyt zaciągnięty na remont budynku i utrata dochodu wynikająca z usunięcia reklamy spowoduje podwyższenie stawki funduszu remontowego o co najmniej 150%.

Gdyby Wspólnota nie posiadała nośnika reklamowego nie zdecydowałaby się na zaciągnięcie tak wysokiego kredytu, a remont wykonywałaby latami w miarę posiadanych środków.

Ta uchwała uderzy również w budżet miasta, uszczuplając go o przychody z tytułu podatku, które Wspólnota płaci za posiadanie reklamy na budynku.

W związku z powyższym wnosimy o odrzucenie projektu w/w uchwały, który godzi w interesy mieszkańców.

Grunwaldzka 498 20180223 093646 Richtone(HDR)

al. Grunwaldzka 498 w Oliwie

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 498 w Gdańsku, reprezentowany przez „ZBM i S-KA” A.Tutaj i Wspólnicy sp.j. – z dn. 20.10.2017 r.:

Jako Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 498 w Gdańsku w nawiązaniu do projektu uchwały krajobrazowej Rady Miasta Gdańska, informujemy, iż nie wyrażamy zgody na utratę dochodów z tytułu posiadanych nośników reklamowych zamieszczonych na budynku.

Pozbawienie przychodów z reklam w znacznym stopniu pogorszy kondycję finansową Wspólnoty. Spowoduje to także konieczność podwyższenia stawki funduszu remontowego, a tym samym znaczną podwyżkę opłat za lokale oraz zatrzymanie realizacji planowanych inwestycji.

Obecnie Wspólnota spłaca zaciągnięty kredyt, wykorzystany na docieplenie i remont elewacji, który to remont spowodował podwyższenie estetyki budynku usytuowanego przy głównym ciągu komunikacyjnym Trójmiasta.

Państwa propozycja uchwały godzi w swobodę dysponowania nieruchomością, której jesteśmy właścicielami. W związku z powyższym wnosimy o odrzucenie w/w projektu uchwały.

Uchwala krajobrazowa Strefa S2jpg

Nieco łagodniejsze zasady lokalizacji i wielkości reklam zaplonowane są w strefie S2, na terenie której znajdują się trzy bloki u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Derdowskiego.   graf

: mat prasowe

Wspólnota Mieszkaniowa Al. Grunwaldzka 480, reprezentowana przez Administratora Wspólnot Mieszkaniowych „ZBM i S-KA” A. Tutaj i Wspólnicy Sp.J.,– z dn. 23.10.2017 r.:

W związku z udostępnieniem do wglądu projektu uchwały krajobrazowej Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 480 w Gdańsku Oliwie informuje, iż nie akceptujemy tak radykalnej ingerencji miasta w prawa własności Mieszkańców.

Na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie przeprowadzaliśmy bardzo kosztowne remonty, naprawy i modernizacje w naszym budynku oraz jego bezpośrednim otoczeniu. Były one niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego budynku i bezpieczeństwa mieszkańców oraz przechodniów.

W ogromnej większości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wynajmu powierzchni reklamowych na ścianach naszego domu, które w całości przeznaczaliśmy na fundusz remontowy wspólnoty.

Znaczna część tych prac była związana nie tylko z wiekiem budynku, ale również w znacznym stopniu wymuszona poprzez samo jego usytuowanie.

Niedogodności takie jak: drgania, wstrząsy, hałas, spaliny i inne zanieczyszczenia związane z bliskością Al. Grunwaldzkiej, oraz sąsiednich ulic – Derdowskiego i Kaszubskiej – okalających nasz budynek z trzech stron w odległościach od niespełna 2 do ok. 20-30 m. miały znaczący wpływ na przyspieszoną degradację samego budynku (konstrukcja, tynki, infrastruktura wewnętrzna, itp.) jak również jego otoczenia.

Grunwaldzka 488 20180214 143923

Za zdjęciu widoczne bloki: Grunwaldzka 478 oraz Grunwaldzka 480

Cała podziemna infrastruktura miejska usytuowana również w podobnych odległościach wzdłuż tych ulic, a zwłaszcza ich obsługa (wszelkie prace ziemne, wykopy, ruch i postoje ciężkich maszyn na chodnikach i trawnikach, itp.) także znacząco wpływały na kolejne przyspieszone dewastacje zarówno domu jak i otoczenia.

Dlatego wpływy z reklam, które mogliśmy przeznaczać na kolejne remonty i naprawy stanowiły jedyną rekompensatę za te wszystkie w/w niedogodności związane z takim a nie innym położeniem budynku. To samo dotyczy zapewne wielu innych wspólnot usytuowanych przy głównym ciągu komunikacyjnym Gdańsk- Sopot – Gdynia.

Obecnie przygotowujemy się do zagospodarowania terenu przy budynku, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych a jednocześnie zwalnia gminę z tego obowiązku.

W związku z powyższym, w pełni rozumiejąc cel i doceniając niewątpliwie słuszne intencje związane z estetycznym uporządkowaniem przestrzeni miejskiej w imieniu właścicieli z budynku przy Al. Grunwaldzkiej 480, wnosimy o zmianę niekorzystnych zapisów w projekcie uchwały krajobrazowej, która ogranicza swobodę dysponowania naszą własnością lub przedstawienie w jaki sposób władze miasta chcą zrekompensować naszej Wspólnocie poniesione straty wynikające z likwidacji reklam.

Wyrażamy nadzieję, że uda się znaleźć lepsze rozwiązania, które pogodzą interesy miasta i właścicieli.

Nadmieniamy, że reklamy na naszym budynku zawsze były projektowane i umieszczane przez profesjonalistów i nigdy nie wpływały negatywnie na estetykę budynku i otoczenia lub bezpieczeństwo przechodniów, kierowców ani mieszkańców.

 

Powyższe uwagi trzech wspólnot nie zostały uwzględnione. Poniżej treść jednakowej odpowiedzi dla trzech oliwskich wspólnot

Uwaga nie może zostać uwzględniona.

Intencją ustawodawcy było wprowadzanie w akcie prawa miejscowego jednolitych warunków dla wszystkich podmiotów. Stąd tzw. ustawa „krajobrazowa” pomija kwestię „praw nabytych” i przewiduje wprowadzenie nowych regulacji, identycznych dla wszystkich. Dotychczasowy brak podstawy prawnej do odmowy wydania „zgody budowlanej” na montaż reklam skutkował często stawianiem reklam wykorzystujących lukę prawną bez poszanowania ładu przestrzennego, co ustawodawca uznał za jeden z podstawowych elementów, które uchwały gmin mają uregulować.

Uwzględnienie postulatu uniemożliwiłoby realizację celu jakim jest ochrona krajobrazu miasta. Zaproponowane ustalenia są optymalnym rozwiązaniem wyważającym interesy społeczne, cele ochrony krajobrazu oraz praktyczne możliwości dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do ustaleń uchwały.

Dokument uchalony przez radnych dalej dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów i zasad. Uchwała Krajobrazowa zacznie obowiązywać po opublikowaniu jej przez wojewodę pomorskiego. Szczególnie przedstawiciele branży reklamowej liczą, że wojewoda jednak znajdzie jakiś powód, który powstrzyma wejście uchwały w życie.

este

Ostatnia edycja: 24 lutego, 2018 o 16:18