Reklama

Jak zagospodarować teren vis-?-vis Katedry?

Planiści przystępują do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu znajdującego się między Wzgórzem Pachołek a Katedrą Oliwską. Może to znacząco zmienić ten zarośnięty fragment dzielnicy.

W materiale wideo informacja o przystąpieniu do planu przedstawiana przez dyrektora BRG Marek Piskorski

na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska – 23.08.2012

Teren leżący naprzeciwko Katedry Oliwskiej przez lata należał do parafii katedralnej. Przed laty znajdowało się tam ogrodnictwo, teraz teren jest mocno zarośnięty i niedostępny. Wiele lat temu, nieżyjący już proboszcz ksiądz prałat Brunon Kędzierski, sprzedał tę nieruchomość prywatnej firmie. Obecnie spora część terenu, którego dotyczy projektowany plan, należy do firmy developerskiej Invest Komfort. Firma ta przedstawiła nową koncepcję zabudowy, przygotowaną przez dr inż. arch. Marcina Gawlickiego, który w latach 1991 – 2003 był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Koncepcja ta została przedstawiona mieszkańcom 10 kwietnia na spotkaniu z okazji publicznego sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Osiedla Oliwa.

Plan dla tego miejsca uchwalono dosyć niedawno – w 2007 roku. Jednak koncepcja przedstawiona przez inwestora zyskała pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Intencją tego planu jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, w tym terenie przed Katedrą , oczywiście z ustaleniem parametrów ? mówił dyrektora Biura Rozwoju Gdańska Marek Piskorski na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska. To będzie prawdopodobnie zabudowa wielorodzinna o niskich parametrach (3,5 kondygnacji zakłada koncepcja Gawlickiego).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II zapadła 22 sierpnia 2012 roku. Do 12 października mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.

Jak czytamy w uzasadnieniu do przestąpienia sporządzaniu planu, Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Ograniczony jest od zachodu ul. Opacką, od wschodu ul. Cystersów a od południa ul. Spacerową i ul. Stary Rynek Oliwski.

Teren jest dość intensywnie zainwestowany we wschodniej i południowej części, wzdłuż ulic Cystersów i Spacerowej. Przez teren za zabudową przy ul. Cystersów przepływa Potok Oliwski.

Większość stanowią grunty własności gminy i Skarbu Państwa oraz grunty prywatne w części środkowej obszaru objętego planem.

Plan_Katedra

Granice planu

W dalszej analizie zasadności przystąpienia do planu czytamy, że przeprowadzone analizy wykazały zasadność podjęcia prac nad planem w proponowanych granicach, ponieważ pozwoli to na rewitalizację tego obszaru.

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest koniecznością ustalenia zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dotychczas niezagospodarowanego, uwzględnienia wniosków w  zakresie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej oraz korekty lokalnego układu komunikacyjnego. Nowa koncepcja zagospodarowania uzyskała pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 12 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

PiWi

Plan_Katedra1

Możliwości inwestycyjne zgodne z obecnym planem / mat.: Invest Komfort


Plan_Katedra2

Koncepcja dr inż. arch. Marcina Gawlickiego / mat.: Invest Komfort

Planiści przystępują do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu znajdującego się między Wzgórzem Pachołek a Katedrą Oliwską. Może to znacząco zmienić ten zarośnięty fragment dzielnicy.

W materiale wideo informacja o przystąpieniu do planu przedstawiana przez dyrektora BRG Marek Piskorski

na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska - 23.08.2012

Teren leżący naprzeciwko Katedry Oliwskiej przez lata należał do parafii katedralnej. Przed laty znajdowało się tam ogrodnictwo, teraz teren jest mocno zarośnięty i niedostępny. Wiele lat temu, nieżyjący już proboszcz ksiądz prałat Brunon Kędzierski, sprzedał tę nieruchomość prywatnej firmie. Obecnie spora część terenu, którego dotyczy projektowany plan, należy do firmy developerskiej Invest Komfort. Firma ta przedstawiła nową koncepcję zabudowy, przygotowaną przez dr inż. arch. Marcina Gawlickiego, który w latach 1991 - 2003 był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Koncepcja ta została przedstawiona mieszkańcom 10 kwietnia na spotkaniu z okazji publicznego sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Osiedla Oliwa.

Plan dla tego miejsca uchwalono dosyć niedawno - w 2007 roku. Jednak koncepcja przedstawiona przez inwestora zyskała pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Intencją tego planu jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, w tym terenie przed Katedrą , oczywiście z ustaleniem parametrów ? mówił dyrektora Biura Rozwoju Gdańska Marek Piskorski na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska. To będzie prawdopodobnie zabudowa wielorodzinna o niskich parametrach (3,5 kondygnacji zakłada koncepcja Gawlickiego).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II zapadła 22 sierpnia 2012 roku. Do 12 października mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.

Jak czytamy w uzasadnieniu do przestąpienia sporządzaniu planu, Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Ograniczony jest od zachodu ul. Opacką, od wschodu ul. Cystersów a od południa ul. Spacerową i ul. Stary Rynek Oliwski.

Teren jest dość intensywnie zainwestowany we wschodniej i południowej części, wzdłuż ulic Cystersów i Spacerowej. Przez teren za zabudową przy ul. Cystersów przepływa Potok Oliwski.

Większość stanowią grunty własności gminy i Skarbu Państwa oraz grunty prywatne w części środkowej obszaru objętego planem.

Plan_Katedra

Granice planu

W dalszej analizie zasadności przystąpienia do planu czytamy, że przeprowadzone analizy wykazały zasadność podjęcia prac nad planem w proponowanych granicach, ponieważ pozwoli to na rewitalizację tego obszaru.

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest koniecznością ustalenia zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dotychczas niezagospodarowanego, uwzględnienia wniosków w  zakresie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej oraz korekty lokalnego układu komunikacyjnego. Nowa koncepcja zagospodarowania uzyskała pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 12 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

PiWi

Plan_Katedra1

Możliwości inwestycyjne zgodne z obecnym planem / mat.: Invest Komfort


Plan_Katedra2

Koncepcja dr inż. arch. Marcina Gawlickiego / mat.: Invest Komfort

|

Planiści przystępują do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu znajdującego się między Wzgórzem Pachołek a Katedrą Oliwską. Może to znacząco zmienić ten zarośnięty fragment dzielnicy.

W materiale wideo informacja o przystąpieniu do planu przedstawiana przez dyrektora BRG Marek Piskorski

na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska - 23.08.2012

Teren leżący naprzeciwko Katedry Oliwskiej przez lata należał do parafii katedralnej. Przed laty znajdowało się tam ogrodnictwo, teraz teren jest mocno zarośnięty i niedostępny. Wiele lat temu, nieżyjący już proboszcz ksiądz prałat Brunon Kędzierski, sprzedał tę nieruchomość prywatnej firmie. Obecnie spora część terenu, którego dotyczy projektowany plan, należy do firmy developerskiej Invest Komfort. Firma ta przedstawiła nową koncepcję zabudowy, przygotowaną przez dr inż. arch. Marcina Gawlickiego, który w latach 1991 - 2003 był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Koncepcja ta została przedstawiona mieszkańcom 10 kwietnia na spotkaniu z okazji publicznego sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Osiedla Oliwa.

Plan dla tego miejsca uchwalono dosyć niedawno - w 2007 roku. Jednak koncepcja przedstawiona przez inwestora zyskała pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Intencją tego planu jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, w tym terenie przed Katedrą , oczywiście z ustaleniem parametrów ? mówił dyrektora Biura Rozwoju Gdańska Marek Piskorski na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska. To będzie prawdopodobnie zabudowa wielorodzinna o niskich parametrach (3,5 kondygnacji zakłada koncepcja Gawlickiego).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II zapadła 22 sierpnia 2012 roku. Do 12 października mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.

Jak czytamy w uzasadnieniu do przestąpienia sporządzaniu planu, Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Ograniczony jest od zachodu ul. Opacką, od wschodu ul. Cystersów a od południa ul. Spacerową i ul. Stary Rynek Oliwski.

Teren jest dość intensywnie zainwestowany we wschodniej i południowej części, wzdłuż ulic Cystersów i Spacerowej. Przez teren za zabudową przy ul. Cystersów przepływa Potok Oliwski.

Większość stanowią grunty własności gminy i Skarbu Państwa oraz grunty prywatne w części środkowej obszaru objętego planem.

Plan_Katedra

Granice planu

W dalszej analizie zasadności przystąpienia do planu czytamy, że przeprowadzone analizy wykazały zasadność podjęcia prac nad planem w proponowanych granicach, ponieważ pozwoli to na rewitalizację tego obszaru.

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest koniecznością ustalenia zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dotychczas niezagospodarowanego, uwzględnienia wniosków w  zakresie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej oraz korekty lokalnego układu komunikacyjnego. Nowa koncepcja zagospodarowania uzyskała pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 12 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

PiWi

Plan_Katedra1

Możliwości inwestycyjne zgodne z obecnym planem / mat.: Invest Komfort


Plan_Katedra2

Koncepcja dr inż. arch. Marcina Gawlickiego / mat.: Invest Komfort

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Planiści przystępują do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu znajdującego się między Wzgórzem Pachołek a Katedrą Oliwską. Może to znacząco zmienić ten zarośnięty fragment dzielnicy.

W materiale wideo informacja o przystąpieniu do planu przedstawiana przez dyrektora BRG Marek Piskorski

na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska – 23.08.2012

Teren leżący naprzeciwko Katedry Oliwskiej przez lata należał do parafii katedralnej. Przed laty znajdowało się tam ogrodnictwo, teraz teren jest mocno zarośnięty i niedostępny. Wiele lat temu, nieżyjący już proboszcz ksiądz prałat Brunon Kędzierski, sprzedał tę nieruchomość prywatnej firmie. Obecnie spora część terenu, którego dotyczy projektowany plan, należy do firmy developerskiej Invest Komfort. Firma ta przedstawiła nową koncepcję zabudowy, przygotowaną przez dr inż. arch. Marcina Gawlickiego, który w latach 1991 – 2003 był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Koncepcja ta została przedstawiona mieszkańcom 10 kwietnia na spotkaniu z okazji publicznego sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Osiedla Oliwa.

Plan dla tego miejsca uchwalono dosyć niedawno – w 2007 roku. Jednak koncepcja przedstawiona przez inwestora zyskała pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Intencją tego planu jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, w tym terenie przed Katedrą , oczywiście z ustaleniem parametrów ? mówił dyrektora Biura Rozwoju Gdańska Marek Piskorski na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska. To będzie prawdopodobnie zabudowa wielorodzinna o niskich parametrach (3,5 kondygnacji zakłada koncepcja Gawlickiego).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II zapadła 22 sierpnia 2012 roku. Do 12 października mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.

Jak czytamy w uzasadnieniu do przestąpienia sporządzaniu planu, Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Ograniczony jest od zachodu ul. Opacką, od wschodu ul. Cystersów a od południa ul. Spacerową i ul. Stary Rynek Oliwski.

Teren jest dość intensywnie zainwestowany we wschodniej i południowej części, wzdłuż ulic Cystersów i Spacerowej. Przez teren za zabudową przy ul. Cystersów przepływa Potok Oliwski.

Większość stanowią grunty własności gminy i Skarbu Państwa oraz grunty prywatne w części środkowej obszaru objętego planem.

Plan_Katedra

Granice planu

W dalszej analizie zasadności przystąpienia do planu czytamy, że przeprowadzone analizy wykazały zasadność podjęcia prac nad planem w proponowanych granicach, ponieważ pozwoli to na rewitalizację tego obszaru.

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest koniecznością ustalenia zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dotychczas niezagospodarowanego, uwzględnienia wniosków w  zakresie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej oraz korekty lokalnego układu komunikacyjnego. Nowa koncepcja zagospodarowania uzyskała pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 12 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

PiWi

Plan_Katedra1

Możliwości inwestycyjne zgodne z obecnym planem / mat.: Invest Komfort


Plan_Katedra2

Koncepcja dr inż. arch. Marcina Gawlickiego / mat.: Invest Komfort

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25