Reklama

W końcu jeden bilet (okresowy) dla całej komunikacji w Gdańsku

Od 1 kwietna przyszłego roku pasażerowie w Gdańsku na jednym bilecie okresowym będą mogli korzystać zarówno z autobusów i tramwajów, jak i kolejek SKM i PKM. Efekt porozumienia pomiędzy władzami Gdańska a Urzędem Marszałkowskim zdenerwował władze Sopotu i Gdyni, które również chcą dołączyć do tego pilotażu. Bż może dzięki dzisiejszemu wydarzeniu jesteśmy dużo bliżej wyczekiwanego od ponad dwóch dekad wspólnego biletu dla trójmiasta.

Aleksandra Dulkiewicz i Mieczysław Struk | fot_fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od 1 kwietna przyszłego roku pasażerowie w Gdańsku na jednym bilecie okresowym będą mogli korzystać zarówno z autobusów i tramwajów, jak i kolejek SKM i PKM. Efekt porozumienia pomiędzy władzami Gdańska a Urzędem Marszałkowskim zdenerwował władze Sopotu i Gdyni, które również chcą dołączyć do tego pilotażu. Bż może dzięki dzisiejszemu wydarzeniu jesteśmy dużo bliżej wyczekiwanego od ponad dwóch dekad wspólnego biletu dla trójmiasta.

Wspólny bilet to wynik porozumienia pomiędzy władzami Gdańska a Urzędem Marszałkowskim. Założenia tego pilotażowego projektu zaprezentowano na dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Podpisano tam również list intencyjny (treść poniżej) zakładający współpracę na rzecz wypracowania zasad honorowania okresowych biletów komunalnych w pociągach operatorów PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. (SKM) oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Ostateczną decyzję o wprowadzeniu tego rozwiązania podejmą radni podczas styczniowej sesji Rady Miasta Gdańska.

Chcielibyśmy, aby w Gdańsku, od 1 kwietnia za kwotę 99 zł miesięcznie można było podróżować w granicach Gdańska, zarówno autobusem, tramwajem jak i koleją – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Oferta będzie skierowana do posiadaczy Karty Mieszkańca. Takich kart wydano ponad 232 tysiące. – Od 1 kwietnia 2020 r. posiadacze biletów okresowych będą mogli korzystać nie tylko z tramwajów i autobusów, ale również z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. To wielki przełom w podróżowaniu po Gdańsku – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Posiadacze Karty Mieszkańca za 99 zł miesięcznie będą mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, korzystać ze wszystkich środków transportu w granicach administracyjnych miasta. To będzie nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy. Dziś łączony bilet komunalno-kolejowy w Gdańsku kosztuje ok. 150 złotych – wyliczał wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. Oznacza to teren ograniczony kolejowymi przystankami: Gdańsk Lipce, Gdańsk Osowa i Gdańsk Żabianka. Przystanki autobusowe strefowe na liniach ZTM Gdańsk nie zmienią się. Zmiany obejmą też bilety semestralne. Za bilet semestralny – 4 miesięczny, w nowej propozycji mieszkańcy zapłacą 188zł, a bilet 5 miesięczny 235 zł.

Co z resztą trójmiasta?

Wprowadzany z początkiem kwietnia w Gdańsku pilotaż systemu ma być z będzie otwarty dla wszystkich. – Jeszcze przed startem pilotażu będziemy rozmawiać między innymi z Gdynią i z Sopotem oraz z innymi samorządami obszaru metropolitalnego. W końcu wszystkim nam zależy na jak najsprawniejszej i przyjaznej komunikacji publicznej – podkreślał marszałek Struk. Ile będzie kosztować pilotaż? – Na razie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie tego określić. Szacujemy, że Gdańsk będzie musiał wyłożyć od 4 do 9 milionów złotych – dodał Struk.

Dzisiejsza informacja o porozumienia marszałka z prezydent Gdańska wywołała nerwową reakcję w Sopocie i Gdyni. Prezydenci tych miast wydali wspólne oświadczenie. – Z przykrością przyjmujemy do wiadomości, że Urząd Marszałkowski WP oraz Miasto Gdańsk podejmują działania, by pilotażowo wprowadzić zintegrowany bilet obejmujący komunikację miejską i kolejową jedynie w granicach miasta Gdańska. Żywimy głębokie przekonanie, że taki pilotaż byłby skuteczniejszy, gdyby objął co najmniej całe Trójmiasto, a docelowo system obejmować musi cały obszar metropolitalny. Zwróciliśmy się pisemnie do Urzędu Marszałkowskiego o przedstawienie kosztów takiego rozwiązania dla naszych miast. Z naszej wiedzy wynika bowiem, że koszty nie są jeszcze precyzyjnie policzone nawet dla Gdańska, a całkowicie nieznane dla Gdyni i Sopotu – czytamy we wspólnym liście Jacka Karniwskiego i Wojciecha Szczuka do marszałka Struka.

Treść całego listu poniżej. Więcej szczegółów dot. wspólnego biletu mamy poznać 8 stycznia.

LIST INTENCYJNY

zawarty w dniu 27 grudnia 2019 roku

pomiędzy:

Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku (80-810), ul. Okopowa 21/27, reprezentowanym przez Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego

 

 

Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-803), ul. Nowe Ogrody 8/12, reprezentowaną przez Aleksandrę Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska

 

zwanych dalej stronami

 

PREAMBUŁA

Sprawny, przyjazny dla pasażera transport publiczny stanowi podstawę rozwoju każdej metropolii. Jest on również najbardziej przyjazny środowisku. Wprowadzanie dobrych rozwiązań, integracji rodzajów transportu i optymalizacji połączeń to warunek niezbędny do poprawy jego funkcjonowania.

Dostrzegając korzyści płynące z rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu kolejowego w przewozach miejskich i aglomeracyjnych, strony uznają za zasadne wprowadzenie honorowania okresowych biletów komunalnych w pociągach operatorów PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wykonujących przewozy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Gdańska.

 

 • § 1

Strony oświadczają, iż podejmują współpracę na rzecz wypracowania zasad honorowania okresowych biletów komunalnych w pociągach operatorów PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. (SKM) oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR) wykonujących przewozy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Gdańska. Strony oświadczają, że będą dążyć, aby ww. zasady zostały wdrożone w terminie od dnia 01 kwietnia 2020 roku.

 • § 2
 1. Zasady honorowania okresowych biletów komunalnych w pociągach SKM i PR będą zawierać analizę szacunkową utraconych przychodów operatorów kolejowych z wyszczególnioną utraconą dotacją do ulg ustawowych, szacunkowy wzrost przychodów ze sprzedaży okresowych biletów komunalnych.
 2. Wypracowane zasady, o których mowa w ust. 1 stanowić będą podstawę do zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Pomorski a Gminą Miasta Gdańska w sprawie honorowania okresowych biletów komunalnych w pociągach SKM i PR.
 • § 3
 1. Strony zgodnie ustalają, że zasady honorowania okresowych biletów komunalnych w pociągach SKM i PR zostaną opracowane przez zespół roboczy powołany z przedstawicieli Województwa Pomorskiego i Gminy Miasta Gdańska.
 2. Strony zobowiązują się do wyznaczenia swoich przedstawicieli, którzy będą zaangażowani w prace zespołu, o którym mowa w ust. 1.
 • §4

Strony deklarują, że współpraca między nimi będzie prowadzona z poszanowaniem interesów poszczególnych Stron i są świadome, iż np. w przypadku wymiany informacji lub dokumentów, stanowiących w szczególności tajemnice przedsiębiorstwa, współpraca może się wiązać                        z obowiązkiem zachowania poufności przez osoby, które będą miały do nich dostęp. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji szczegółowy zakres i sposób zabezpieczenia interesów, w tym zachowania poufności, Strony uzgodnią w trakcie prowadzonych prac.

 • § 5

Niniejszy List intencyjny stanowi wyraz woli i nie rodzi zobowiązań finansowych dla Stron oraz nie stanowi podstawy do występowania przez Strony z jakimikolwiek roszczeniami.

 

 • § 6
 1. Niniejszy list intencyjny sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
  po jednym dla każdej ze stron.
 2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

Gdańsk, 2019r.

……………………………………………………………………………….

Województwo Pomorskie

……………………………………………………………………………….

Gmina Miasta Gdańska

Szanowny Pan

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Szanowny Panie Marszałku,

Sieć komunikacji publicznej jest filarem Metropolii. Sprawnie funkcjonująca komunikacja jest katalizatorem rozwoju gospodarczego, redukuje zatłoczenie na drogach, poprawia jakość powietrza, spaja i integruje poszczególne miasta oraz ich części, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Z tego powodu ważne jest, aby podróż komunikacją miejską była atrakcyjna, a taryfy komunikacji były maksymalnie proste, zrozumiale i jednolite.

W sierpniu b.r., na spotkaniu u Gdyni, w obecności Marszałka i prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu wspólnie ustaliliśmy, że działania w zakresie komunikacji na obszarze Trójmiasta będziemy podejmować razem. Łączy nas bowiem troska o rozwój metropolii, oferującej swoim mieszkańcom usługi zapewniające bardzo wysoką jakość życia. Do takich na pewno należy jednolita taryfa w obrębie Trójmiasta, a czasem całej metropolii, pozwalająca podróżować bez troski o przekroczenie granicy miasta, czy też zmianę środka transportu z autobusu na pociąg, trolejbus albo tramwaj.

Dlatego niepokoi nas możliwość wprowadzenia takiego biletu łączonego w granicach tylko jednego miasta, tj. Gdańska. Naszym zdaniem, decyzja o jego wprowadzeniu oddala, a nie przybliża wizję pełnej integracji transportu publicznego w Trójmieście. Nic nie spaja bowiem metropolii silniej, niż sposób poruszania się po niej. Wierzymy, że cel pełnej integracji jest możliwy do zrealizowania w nieodległej przyszłości i jesteśmy zdeterminowani, by do tego dążyć, wierząc, że stanowi on zarówno źródło komfortu dla naszych mieszkańców, jak i koło zamachowe dla gospodarki.

Prosimy o pilne przedstawienie wyliczeń, dotyczących skutków finansowych wprowadzenia pełnej integracji komunikacyjnej dla wszystkich miast Trójmiasta dla biletów okresowych (komunikacja miejska + kolejowa na liniach SKM i PKM). Wyliczenia te są niezbędne, do dalszych prac zmierzających w kierunku pełnej integracji. Wierzymy, że Pan Marszałek podziela naszą troskę o rozwój metropolii i umożliwi nam prace nad integracją komunikacji publicznej w obrębie Trójmiasta.

Prosimy o potraktowanie powyższej sprawy priorytetowo.

 

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

 

Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdyni

 

pw/umg/umwp

Ostatnia edycja: 27 grudnia, 2019 o 18:14