Reklama

Węzeł miaszkaniowo – usługowy przy pętli tramwajowej [VIDEO]

Biuro Rozwoju Gdańska szykuje możliwość powstania przy pętli tramwajowej w Oliwie zabudowy mieszkaniowo – usługowej wraz z dominantą przestrzenną usytuowaną przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Obr. Westerplatte. Dzięki zmianom w planie zagospodarowania tego terenu ma się poprawić integracja komunikacji autobusowej i tramwajowej. Na sprzedaży części terenu zarobi miasto.

W miejsce bud przy pętli tramwajowej może powstać zabudowa usługowo mieszkaniowa | fot. archiwum
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Biuro Rozwoju Gdańska szykuje możliwość powstania przy pętli tramwajowej w Oliwie zabudowy mieszkaniowo – usługowej wraz z dominantą przestrzenną usytuowaną przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Obr. Westerplatte. Dzięki zmianom w planie zagospodarowania tego terenu ma się poprawić integracja komunikacji autobusowej i tramwajowej. Na sprzedaży części terenu zarobi miasto.

Od 2 do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden z nich dotyczy terenu pętli tramwajowej w Oliwie wraz z przyległościami.

Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Projektanci planów udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie BRG. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Dyskusja publiczne

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00. Termin dyskusji:

11 stycznia – Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej

Czego dotyczy plan (informacja BRG)?

(Koncepcja planu jest omówiona w znajdującym sie poniżej materiale video z Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 18 kwietnia 2017 roku).

Obszar planu, o powierzchni ok. 0,9 ha położony jest w Oliwie pomiędzy ulicami: Opata Jacka Rybińskiego, Obrońców Westerplatte i Al. Grunwaldzką. Od zachodu graniczy z zabudową mieszkaniowo – usługową przy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Opata Jacka Rybińskiego.

Plan Petla Oliwa 2018

Większość terenu zajmuje istniejąca pętla tramwajowa wraz z przystankami, budynkami obsługi pasażerów i pawilonami usługowymi. W południowo-zachodnim narożniku obszaru, wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte znajdują się dwa domy mieszkalne, jednorodzinne. Niemalże cały teren jest własnością gminy, jedynie niewielki pawilon handlowy  przy  ul.  Opata   Jacka   Rybińskiego,   w   północno-zachodniej   części,   jest w użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej.

Celem sporządzenia opracowania jest umożliwienie modernizacji pętli tramwajowej, integracji komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz zmiana zapisów odnoszących się do kształtowania zabudowy w rejonie pętli. Funkcja węzła integracyjnego zostanie uzupełniona przez usługi, których zakres zostanie uzależniony od zasięgu przebudowanego torowiska.

Ponadto zmiana przepisów dot. wymogów akustycznych dla poszczególnych funkcji umożliwi wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (przy zapewnieniu odpowiedniego standardu akustycznego) na terenie sąsiadującym z węzłem integracyjnym. W projekcie ustalono linie zabudowy na przedłużeniu pierzei wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte, zaś na jej zakończeniu zalecono dominantę (19 metrów wysokości).

Kształt przestrzeni publicznej będzie zależeć od zastosowanego rozwiązania układu torowiska. Przebudowa węzła wpłynie na usprawnienie ruchu pieszych zarówno w jego obrębie, jak i w powiązaniu z terenami sąsiednimi, a w szczególności w rejonie ul. Obrońców Westerplatte, gdzie ustalono wlot ciągu pieszego jako utrwalenie obecnego przejścia. Główne kierunki ruchu pieszego i rowerowego zostaną utrzymane, ale ostateczny przebieg ścieżek rowerowych i chodników będzie wynikać z projektu przebudowy pętli.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta Gdańska, na zmianie planu skorzysta również budżet miasta. Zwiększenie dochodów gminy wynikać  będzie  z  możliwości  sprzedaży nieruchomości  o powierzchni ok. 1350m2 przeznaczonych na zabudowę mieszkaniowo-usługową (teren 002-M/U32)  oraz  wzrostu  wpływów  do  budżetu  Miasta  z  tytułu  opłat  i  podatków,  w szczególności podatku od nieruchomości. Projekt planu umożliwia realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej o maksymalnej powierzchni użytkowej ok. 1820 m2.

Dominanta wysokościowa

Dla nowej zabudowy usługowej w obrębie  węzła  i  dla  zabudowy mieszkaniowo-usługowej w terenie   002-M/U32   ustalono   linię   zabudowy   na   przedłużeniu   pierzei   wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte, zaś na jej zakończeniu zalecono wybudowanie dominanty wysokościowej.

Rada Dzielnicy Oliwa wnioskowała we wrześniu 2017 roku o rezygnację z lokalizacji i możliwości zabudowy dla dominanty kompozycyjnej terenu przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Obr. Westerplatte. Proponowano utrzymanie takiej samej wysokości co dla projektowanych budynków mających powstać przy Obr. Westerplatte (16 metrów). Prezydent Gdańska nie przychylił się do wniosku radnych z Oliwy.

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Pw/umg/brg

Ostatnia edycja: 2 stycznia, 2018 o 19:21