Reklama

Wojewoda unieważnia uchwałę w sprawie konwentów makrodzielnicowych

Nie ma podstaw prawnych do powoływania takiego zespołu. Kontrowersyjna uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie powołania  konwentów makrodzielnicowych została unieważniona przez Wojewodę Pomorskiego. „Powstrzymano szaleństwo” – mówią przedstawiciele gdańskich dzielnic. Rada Miasta ma teraz 30 dni na ewentualne odwołanie się od tej decyzji wojewody.

Rada Miasta Gdańska | fot archwalne
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Nie ma podstaw prawnych do powoływania takiego zespołu. Kontrowersyjna uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie powołania  konwentów makrodzielnicowych została unieważniona przez Wojewodę Pomorskiego. „Powstrzymano szaleństwo” – mówią przedstawiciele gdańskich dzielnic. Rada Miasta ma teraz 30 dni na ewentualne odwołanie się od tej decyzji wojewody.

Konwenty makrodzielnic miały być nowym ciałem doradczym złożonym z radnych miasta, radnych dzielnic i miejskich urzędników. Jednak zdaniem przedstawicieli większości gdańskich dzielnic, uchwała powołująca konwenty była próbą upolitycznienia budżetów dzielnicowych i odebrania częściowej autonomii Rad Dzielnic nad decyzjami co do wydawania tych środków pieniężnych.

– Radni Dzielnic od samego początku alarmowali, że to bubel prawny oraz że nikt poza Radnymi Koalicji Obywatelskiej, i wspierającymi ich Radnymi Wszystko dla Gdańska, że nikt nie chce działania takich sztucznych tworów – mówi Halina Królczyk, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Sprzeciw wzbudzał pomysł utworzenia konwentów , a przede wszystkim tryb i tempo ich chwalania (projekt radnych KO złożony na kilka dni przed sesją). Tu niemal jednym głosem mówiły praktycznie wszystkie Rady Dzielnic oraz opozycja w Radzie Miasta. Mimo wielogodzinnej debaty, wielu protestów i apeli, uchwałę przyjęto 26 listopada ubiegłego roku głosami Radnych Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska (jeden radny WdG się wstrzymał). Weszła ona w życie 1 stycznia 2020 roku.

I nagle na przełomie roku nastąpił zwrot akcji. Wojewoda Pomorski 30 grudnia 2020 roku wydał rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały nr XXX/784/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych. Zdaniem Wojewody, Rada Miasta Gdańska nie ma podstaw prawnych do powoływania takiego zespołu, co uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały w całości.

 

Jak informuje Biuro Prasowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

30 grudnia 2020 r. Wojewoda Pomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały nr XXX/784/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych.

Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym, który stanowi, że „do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”.
W ocenie Wojewody Pomorskiego, przywołany art. 18 ust. 1 ustawy nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia uchwały. Ponadto nie istnieje również żaden inny przepis prawa upoważniający Radę Miasta Gdańska do podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych. Tym samym uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności w całości.
 
Przyjmuje się, że art. 18 ust. 1 ustawy jest klauzulą generalną,która uznaje radę gminy (miasta) właściwą we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią inaczej). Zasadniczo przepis ten nie stanowi samodzielnej podstawy do wydawania aktów ogólnie obowiązujących o charakterze normatywnym (władczym), te bowiem muszą znaleźć umocowanie w przepisach materialnego prawa administracyjnego. Przepis ten upoważnia natomiast radę gminy do podejmowania działań niewładczych (np. o charakterze programowym, intencyjnym). Uchwała XXX/784/20 Rady Miasta Gdańska nie jest uchwałą o charakterze programowym czy intencyjnym. Zakłada bowiem utworzenie konwentów makrodzielnicowych, jako podmiotów opiniodawczo-doradcze dla organów Miasta Gdańska (tj. Rady Miasta i Prezydenta Miasta) w zakresie m.in. planowania wydatków dotyczących utrzymania, remontów i rozwoju infrastruktury oraz wykonywania i realizacji przedsięwzięć dotyczących utrzymania, remontów i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji (§ 1 ust. 1 w zw. z § 3 uchwały).
 
Powołanie dodatkowego ciała doradczego dla organów Gminy Miasta Gdańska o określonych uprawnieniach (chociażby opiniodawczo-doradczych), składzie, czy zasadach obradowania musi mieć umocowanie w przepisie prawa materialnego, a nie jedynie w ogólnej normie kompetencyjnej określonej w art. 18 ust. 1 ustawy.  Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że każdy organ władzy publicznej, wykonując zadania publiczne obowiązany jest działać wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Każde działanie władzy publicznej musi znajdować oparcie w przepisie prawa upoważniającym do podjęcia danego aktu prawnego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Od rozstrzygnięcia nadzorczego służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (w terminie 30 dni od daty jego doręczenia).


Rada Miasta zastanawia się co z tym faktem zrobić.

 – Póki co analizujemy treść rozstrzygnięcia. Po wstępnej lekturze mogę stwierdzić, że widzę podstawy do zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo urząd wojewódzki nie wziął pod uwagę orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wypowiedzi doktryny w kwestii możliwości tworzenia pozastatutowych organów w strukturze gminy – mówi radny Karol Ważny, przewodniczący Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska. – Na ewentualną skargę mamy czas do 10 lutego, więc z pewnością będziemy w najbliższych dniach konsultować sprawę z Biurem Rady Miasta Gdańska.

Przedstawiciele dzielnic nie kryją radości z toku wydarzeń.

– Decyzję Wojewody Pomorskiego przyjęłam z ulgą i swego rodzaju satysfakcją. Z jednej strony cieszy mnie, że udało się zatrzymać to szaleństwo, to parcie Radnych Miejskich z klubu Koalicji Obywatelskiej do ślepego stanowienia prawa i wprowadzania tworów, których celem było manipulowanie działaniami rad dzielnic i wykorzystywaniem pracy społeczników do tworzenia swojego portfolio wyborczego – komentuje Halina Królczyk, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.  – Z drugiej strony jest mi przykro, że aby powstrzymać to szaleństwo, konieczne było poświęcenie mnóstwa czasu, nerwów, uchwał rad dzielnic, pism w wykonaniu Zarządów Dzielnic przeciwnych w przytłaczającej większości tworzeniu tych konwentów i sztucznych podziałów na makrodzielnice.

Mam nadzieję, że Radni Koalicji Obywatelskiej wezmą głęboki oddech, zrobią krok wstecz i zaniechają procedury odwoławczej. Dalsze parcie po trupach do celu byłoby już tylko dalszą kompromitacją.

Zamiast tego Radni Miejscy powinni się skupić na wzmocnieniu roli rad dzielnic w Gdańsku oraz na zapewnieniu im realnego wsparcia urzędowego oraz usprawnienia przepływu informacji między Urzędem i jednostkami miejskimi, a radami dzielnic.

Podobnego zdania jest Andrzej Witkiewicz, wieloletni Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża:

Sama uchwała, jak i sposób jej procedowania (szczególnie we wstępnej fazie) pokazują niestety „obywatelskość” Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska – mówi Andrzej Witkiewicz. – Zdecydowana większość Radnych Dzielnicy była przeciwna projektowi przedmiotowej uchwały, a jednak przyjęto ją rzekomo dla Dzielnic – choć w rzeczywistości to raczej dla Radnych Miasta.

Nawet jeśli Rada Miasta Gdańska podejmie decyzję o zaskarżaniu rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to do czasu ostatecznego wyroku (co pewnie skończy się w NSA) uchwała nie obowiązuje. Przy uwzględnieniu długości postępowań sądowych do końca kadencji uchwała raczej nie wejdzie w życie, a po wyborach liczę na zmiany w składzie Rady Miasta.
Wracając zaś do meritum, żeby rozmawiać o inwestycjach (czemu podobno miały służyć Konwenty) nie potrzebne są dodatkowe twory organizacyjne, tylko dobra wola i chęć wsłuchania się Władz Miasta w głosy Mieszkańców – stwierdza Andrzej Witkiewicz

Warto dodać, że przyjęcie uchwały przez Radę Miasta Gdańska skonsolidowało większość przedstawicieli dzielnic w Gdańsku. Postanowili oni rozpocząć pracę nad własnym projektem uchwały obywatelskiej dotyczącej statutów dzielnic, nie oglądając się na trwające w Radzie Miasta prace komisji doraźnej.

ts

UCHWAŁA NR XXX/784/20

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1.  Tworzy się Konwenty makrodzielnicowe zwane dalej „konwentami” jako podmioty opiniodawczo-doradcze dla organów Miasta Gdańska w zakresie określonym w § 3 uchwały. Wykaz konwentów oraz dzielnic, dla których właściwy jest dany konwent zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2.  Opinie konwentów nie naruszają kompetencji organów Miasta Gdańska, ani kompetencji organów dzielnic.

§ 2. W skład konwentu wchodzą:

1)  przewodniczący zarządów dzielnic Miasta Gdańska, dla których właściwy jest dany konwent,

2)  radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajdują się dzielnice Miasta Gdańska, dla których właściwy jest dany konwent.

§ 3. Do właściwości konwentów należy wyrażanie opinii oraz doradzanie podmiotom określonym w § 1 w zakresie następujących zadań wykonywanych na obszarze dzielnic Miasta Gdańska, dla których właściwy jest dany konwent:

1)  planowania wydatków dotyczących utrzymania, remontów i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji,

2)  odnośnie przedsięwzięć w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz terenów zieleni planowanych do realizacji ze środków przeznaczonych na działalność statutową dzielnic Miasta Gdańska, dla których właściwy jest dany konwent,

3) wykonywania i realizacji przedsięwzięć dotyczących utrzymania, remontów i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

§ 4. 

1.  Konwenty obradują na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2.  Posiedzenia zwołuje i prowadzi Radny Miasta Gdańska wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska.

3.  W posiedzeniu konwentu biorą udział również zaproszone osoby, w szczególności przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska lub miejskich jednostek organizacyjnych właściwi ze względu na przedmiot posiedzenia.

4.  Gdy przedmiotem posiedzenia konwentu jest sprawa związana również z inną dzielnicą, niż dzielnice wchodzące w skład konwentu, na posiedzenie zaprasza się przewodniczącego zarządu tej dzielnicy, a także radnych Miasta Gdańska z okręgu wyborczego do Rady Miasta Gdańska, w którym znajduje się ta dzielnica.

5.  Posiedzenia konwentu są jawne. Każdemu przysługuje prawo wstępu na posiedzenie konwentu.

6.  Zawiadomienie o terminie posiedzenia, porządek obrad i materiały związane z porządkiem obrad przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej członkom konwentu oraz zaproszonym osobom, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Radny Miasta Gdańska zwołujący posiedzenie sporządza porządek obrad, a w razie potrzeby zasięga w tym celu od członków konwentu odpowiednich informacji.

7.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenia mogą również odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

§ 5. Na opinie oraz stanowiska doradcze, o których mowa w § 3 pkt 1-3, składają się wypowiedzi członków konwentu, które ujmowane są w protokole z posiedzenia.

§ 6. 

1.  Radny Miasta Gdańska prowadzący posiedzenie konwentu sporządza protokół z przebiegu posiedzenia konwentu, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

2.  Protokół sporządza się, utrwalając przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz odnotowując pisemnie oznaczenie konwentu, miejsce i datę posiedzenia, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu oraz streszczenie przebiegu dyskusji.

§ 7. Prezydent zapewnia obsługę administracyjną posiedzeń konwentów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Załącznik do uchwały Nr XXX/784/20

Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 listopada 2020 r.

Wykaz Konwentów makrodzielnicowych wraz z dzielnicami, dla których są właściwe

Konwent makrodzielnicowy nr 1: Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Konwent makrodzielnicowy nr 2: Oliwa, VII Dwór, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Konwent makrodzielnicowy nr 3: Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje.

Konwent makrodzielnicowy nr 4: Brzeźno, Nowy Port, Letnica.

Konwent makrodzielnicowy nr 5: Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska.

Konwent makrodzielnicowy nr 6: Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Olszynka, Rudniki.

Konwent makrodzielnicowy nr 7: Brętowo, Strzyża, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Młyniska.

Konwent makrodzielnicowy nr 8: Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino.

Konwent makrodzielnicowy nr 9: Piecki-Migowo, Jasień.

Konwent makrodzielnicowy nr 10: Śródmieście, Chełm, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Ujeścisko-Łostowice.

 
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blo

 

ts

Ostatnia edycja: 10 stycznia, 2021 o 15:07