Reklama

Zła wiadomość od prezydenta dla mieszkańców okolic ul. Liczmańskiego i Kwietnej

Prezydent Gdańska nie podziela obaw mieszkańców związanych z ryzykiem zaburzenia stosunków wodnych przez nową zabudowę w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną. Oliwianie boją się, że gdy miasto sprzeda działki i ruszy budowa, to ich kamienice się zawalą.

Na czerwono zakreślono granicę terenów komunalnych na których może powstać nowa zabudowa | mapa na podkładzie GIS Gdańsk
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Prezydent Gdańska nie podziela obaw mieszkańców związanych z ryzykiem zaburzenia stosunków wodnych przez nową zabudowę w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną. Oliwianie boją się, że gdy miasto sprzeda działki i ruszy budowa, to ich kamienice się zawalą.

We wrześniu ubiegłego roku Rada Dzielnicy Oliwa przyjęła uchwałę, w której wnioskowano o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zawartych w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną w mieście Gdańsku.

Znajdujące się w tym kwartale miejskie działki z planowanym dojazdem od ul. Kwietnej to „powykrajane” w czasach PRL fragmenty ogrodów kamienic z ul. Liczmańskiego. Tereny te prawdopodobnie miasto ostatecznie sprzeda. Ich zabudowę dopuszcza uchwalony w 2003 roku plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Centrum.

Jak czytamy w uzasadnieniu do wrześniowej uchwały, „do Rady Dzielnicy Oliwa napłynął wniosek mieszkańców o zmianę ustaleń mpzp 0215 Oliwa Centrum dotyczących funkcji terenów zawartych w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną w mieście Gdańsku. Od mieszkańców napływają również liczne opinie i obawy dotyczące możliwości zabudowy tych terenów a tym samym zaburzenia skomplikowanych i niezinwentaryzowanych stosunków wodnych, co może grozić doprowadzeniem do katastrofy budowlanej na terenach sąsiednich posesji.”

Pechowy brak mapy

Do naszych czasów nie zachowały się przedwojenne mapy pokazujące stosunki wodne i systemu drenażowego w okolicy. Mapa odtworzona na podstawie terenowych badań przeprowadzonych przez gdańskich meliorantów w latach 60 XX wieku została zniszczona w czasie powodzi Gdańska w lipcu 2001 roku. Woda zalała wówczas archiwum, które znajdowało się w piwnicach Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Prawdopodobnie wiele drenów wokół budynków zostało na przesrzeni lat zostało zniszczonych i poprzerywanych. Obawy mieszkańców związane są z tym, że fundamenty ich kamienic mogą stać na dębowych palach. Obniżenie poziomu wód spowoduje ich zniszczenie i w efekcie może doprowadzić do osiadania i zawalenia się całych budynków.

To, że stosunki wodne są tutaj skomplikowane widać było przy okazji przebudowy ul. Słonecznej kilka lat temu. Tylko prace związane z przekładaniem kamiennej nawierzchni ulicy powodowały wahania poziomu wód gruntowych, co natychmiast było widoczne w piwnicach okolicznych domów.

Prawdopodobnie z obawy przed ryzykiem zaburzenia stosunków okolicy, właściciel powstającej przy ulicy Słonecznej kaminicy zrezygnował z podziemnej kondygnacji i budynek powstaje na żelbetowych palach.

„Ograniczenia zabudowy i zmiany funkcji nie jest zasadne”

Poniżej pełna odpowiedź na inicjatywę mieszkańców i Rady Dzielnicy, która napłynęła na początku marca od zastępcy prezydenta Gdańska Wiesława Bielawskiego.

Dotyczy: wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Centrum w mieście Gdańsku (z 2003 r.) dla terenów w kwartale zabudowy pomiędzy ulicami: Kwietna, Stary Rynek Oliwski, Leśna, Liczmańskiego i Słoneczna – pismo z dnia 22.09.2017 (data wpływu do BRG 16.10.2017 r.).

Uprzejmie informuję, że Państwa pismo z dnia 16.10.2017 roku zostało rozpatrzone w miesiącu styczniu br. wraz z innymi wnioskami o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wpłynęły w drugim półroczu 2017 roku.

Wszystkie postulaty, wnioski zgłoszone w Państwa piśmie zostały poddane szczegółowej analizie uwarunkowań występujących w rejonie kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną oraz ponadto przeanalizowano zgodność proponowanych zmian w zagospodarowaniu z polityką przestrzenną miasta określoną w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Analizy wykazały, że Państwa wniosek o wykluczenie możliwości zabudowy na obszarze, na którym istnieje możliwość inwestowania nie jest zgodny z polityką miasta tj. rozbudową miasta do wewnątrz i przeciwdziałaniu nadmiernemu rozlewaniu się zabudowy poza zwartą i w pełni wykształconą strukturę miejską. W związku z powyższym został on uznany za niezasadny.

Istniejąca zabudowa w kwartale ulic Kwietna, Stary Rynek Oliwski, Leśna, Liczmańskiego i Słoneczna znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz zespołem Potoku Oliwskiego. Obowiązujący plan miejscowy Oliwa Centrum w mieście Gdańsku na przedmiotowym obszarze ustala funkcje: usługową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinnq, które stanowią kontynuację historycznie ukształtowanych struktur. Ze względu na wyjątkowe walory kulturowe obszaru obowiązujący plan miejscowy narzuca ochronę istniejących obiektów zabytkowych, ochronę istniejących podziałów geodezyjnych oraz wprowadza duże ograniczenia związane z nowymi inwestycjami. Dla nowej zabudowy, która może pojawić się zwłaszcza w części zachodniej kwartału, w której znajduje się kilka działek gminnych niezabudowanych plan miejscowy ustala parametry – wysokość, intensywność oraz procent pokrycia działki zabudową – nieco niższe, niż mają obiekty historyczne istniejące (stanowiące 80% istniejącej zabudowy). Wszystkie te ustalenia były wnikliwie analizowane i uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie sporządzania planu miejscowego, a także opiniowane z gestorami sieci. Przytoczone w piśmie obawy, że nowe inwestycje przyczynią się do powstania zagrożenia zalewaniem nieruchomości już zainwestowanych, nie znajdują uzasadnienia, gdyż wprowadzenie nowej zabudowy w tym rejonie wymagać będzie od inwestora przeprowadzenia niezbędnych badań gruntowych i zapewnienia prawidłowego odwodnienia terenu. Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodami opadowymi i podskórnymi niezbędne jest zatem uzupełnienie elementów układu odwadniającego oraz właściwa jego eksploatacja np. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie w kwestie planowania przestrzennego, ale w związku z przytoczoną powyżej argumentacją podejmowanie prac planistycznych we wskazanym rejonie Oliwy w celu umożliwienia ograniczenia zabudowy i zmiany funkcji nie jest zasadne.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Wiesław Bielawski

 

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 24 kwietnia, 2018 o 21:28