Reklama

„Miasta skoszarowane” Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945 – Spotkanie autorskie z doktorem Janem Danilukiem

Zapraszamy na zapis video spotkania z doktorem Janem Danilukiem, autorem książki „Miasta skoszarowane” Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945. Spotkanie odbyło się w 20 listopada w Muzeum Sopotu. Z autorem książki rozmawiała Dagny Kurdwanowska.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Zapraszamy na zapis video spotkania z doktorem Janem Danilukiem, autorem książki „Miasta skoszarowane” Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945. Spotkanie odbyło się w 20 listopada w Muzeum Sopotu. Z autorem książki rozmawiała Dagny Kurdwanowska.

Publikacja poświęcona jest historii funkcjonowania Gdańska wraz z sąsiednim Sopotem, jako garnizonu niemieckiego w latach II wojny światowej. Uka­zano dzia­łal­ność kul­tu­ralno-oświa­tową admi­ni­stra­cji gar­ni­zonu, skie­ro­waną do żoł­nie­rzy oraz udział w niej struk­tur par­tii hitle­row­skiej NSDAP. W mie­ście publi­ko­wano oraz kol­por­to­wano okre­śloną i ocen­zu­ro­waną prasę, wyda­wano książki, nada­wano audy­cje radiowe, orga­ni­zo­wano pokazy fil­mowe, wykłady, odczyty, spek­ta­kle teatralne, dbano o upra­wia­nie sportu przez orga­ni­zo­wa­nie meczów w ramach lig woj­sko­wych. Z aktyw­no­ści kul­tu­ralno-oświa­towo-spor­to­wej Wehr­machtu korzy­stali także cywilni miesz­kańcy Gdań­ska. Według zamy­słu władz hitle­row­skich miała ona budo­wać pozy­tywny obraz sił zbroj­nych wśród nie­miec­kiej spo­łecz­no­ści Gdań­ska

Ze względu na znaczenie struktur wojskowych i wpływ Wehrmachtu na szereg sfer życia, a także nakreślenia przez Autora szerszego kontekstu, prezentowane ustalenia w znaczący sposób uzupełniają wiedzę także o historii obu miast i mieszkańców w latach 1939-1945. Książka stanowi finalny efekt wieloletnich badań prowadzonych w szeregu krajowych, jak i zagranicznych, instytucjach. Jest to rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej, którą autor obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w grudniu 2017 r. (promotor: prof. dr hab. Marek Andrzejewski).

Fragmenty recenzji:
„Monografia ma bardzo wysoki poziom naukowy. Autor przedstawia czytelnikowi interesujący i wcześniej naukowo nie eksploatowany materiał faktograficzny, który po dokładnej analizie staje się podstawą do podsumowujących wniosków. Zawartość merytoryczna tych rozdziałów jest nowatorska, do tego rzetelnie udokumentowana. Tekst jest napisany niezmiernie interesująco, co jest rzadkością w opracowaniach stricte naukowych. Swoim pisarstwem J. Daniluk udowadnia, że potrafi krytycznie korzystać z najrozmaitszych źródeł historycznych i literatury przedmiotu. I robi to wyśmienicie. […] bardzo pozytywnie oceniam wykonanie przez Jana Daniluka żmudnej, czasochłonnej i kosztochłonnej kwerendy w kilkunastu archiwach (w tym aż sześciu zagranicznych). […] Janowi Danilukowi udało się bowiem wzbogacić naszą wiedzę o bardzo wiele nowych faktów ilustrujących powstanie, rozwój i funkcjonowanie struktur wojskowych na terenie Gdańska i Sopotu w latach 1939-1945”.
Z recenzji prof. dr hab. Waldemara Rezmera.

„Za pionierskie i oparte na solidnej podstawie źródłowej uznać należy rezultaty badań Autora zawarte w rozdziale siódmym, dotyczące zagadnień życia kulturalnego Gdańska w czasie II wojny światowej, które do tej pory z małym wyjątkiem, nie doczekały się opracowania w historiografii polskiej i niemieckiej. W rozdziale tym ukazano działalność kulturalno-oświatową administracji garnizonu, skierowaną do żołnierzy oraz udział w niej czynników niewojskowych, między innymi struktur partii hitlerowskiej NSDAP. W mieście publikowano oraz kolportowano określoną i ocenzurowaną prasę, wydawano książki, nadawano audycje radiowe, organizowano pokazy filmowe, wykłady, odczyty, spektakle teatralne, dbano o uprawianie sportu przez organizowanie meczów w ramach lig wojskowych. Z aktywności kulturalno-oświatowo-sportowej Wehrmachtu korzystali także cywilni mieszkańcy Gdańska, gdyż stosownie do założeń władz hitlerowskich miała ona budować pozytywny obraz sił zbrojnych wśród niemieckiej społeczności Gdańska”.
Z recenzji prof. dr hab. Bolesława Hajduka.

”Mia­sta sko­sza­ro­wane”. Gdańsk i Sopot jako gar­ni­zon Wehr­machtu w latach 1939-1945.

 

Wydawca: Muzeum Gdań­ska

Stron: 532

Ilu­stra­cji: 67

Tabel: 21

Mate­riał iko­no­gra­ficzny: kraj / zagra­nica; insty­tu­cje publiczne / zbiory pry­watne.

Ostatnia edycja: 24 listopada, 2019 o 06:40