Reklama

Miej więcej o sąsiadach

Zapraszamy serdecznie na cykl spotkań poświęconych kulturze wybranych mniejszości  narodowych i etnicznych mieszkających w Gdańsku. Przygotowaliśmy 13 wielowątkowych działań obejmujących propagowanie wiedzy o Tatarach, Kaszubach i ludziach z Ukrainy. Zależy nam, aby podczas spotkań pokazać, jak ważne jest poznawanie i zrozumienie inności, akceptacja różnorodności, dostrzeganie ile mamy wspólnego oraz świadomość tego, jak wiele możemy się od siebie nauczyć.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Zapraszamy serdecznie na cykl spotkań poświęconych kulturze wybranych mniejszości  narodowych i etnicznych mieszkających w Gdańsku. Przygotowaliśmy 13 wielowątkowych działań obejmujących propagowanie wiedzy o Tatarach, Kaszubach i ludziach z Ukrainy. Zależy nam, aby podczas spotkań pokazać, jak ważne jest poznawanie i zrozumienie inności, akceptacja różnorodności, dostrzeganie ile mamy wspólnego oraz świadomość tego, jak wiele możemy się od siebie nauczyć.

Zapraszamy na:

projekcje filmów ilustrujących współczesność, walory kulturowe, obyczajowe, historyczne narodu, grupy etnicznej reprezentowanych  przez daną mniejszość, projekcje poprzedzone będą krótką  prelekcją

wykłady, rozmowy i spotkania z przedstawicielami mniejszości, dzięki którym stanie się nam bliższy  współczesny obraz danej grupy mieszkającej w Gdańsku

warsztaty dla dzieci oparte na różnego rodzaju działaniach edukacyjnych prowadzonych w zakresie różnic kulturowych

Każdy miesiąc jest dedykowany innej kulturze. Na zakończenie projektu zaplanowaliśmy spotkanie podsumowujące , na którym zaprezentujemy wystawę „Zaproszenie na kolację” oraz towarzyszący jej film,  a podczas degustacji sąsiedzkich przysmaków zapoznamy się z kulturą kulinarną Ukrainy, Tatarów i Kaszubów.

Terminy spotkań:

DNI KULTURY TATARSKIEJ

12.09 / 18:00  wieczór z prelekcją

18.09 / 18:00   wieczór z filmem

26.09 / 18:00   wieczór z tańcem

17.09  / warsztaty dla szkół

DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ

10.10  / 18:00  wieczór z prelekcją

17.10  / 18:00  wieczór z filmem

24.10  /.18:00  wieczór z filmem

15.10 / warsztaty dla szkół

DNI KULTURY KASZUBSKIEJ

14.11 / 18:00  wieczór z prelekcją

21.11 / 18:00  wieczór z filmem

28.11 / 18:00  wieczór z literaturą

19.11 / warsztaty dla szkół

ZAPROSZENIE NA KOLACJĘ

30.11 / 18:00   wystawa, film i degustacja

Udział w spotkaniach z bezpłatną wejściówką, którą można odebrać w restauracji

Tu Można Marzyć, ul. Opata J. Rybińskiego 25.

Miejsce spotkań: Oliwski Ratusz Kultury w Gdańsku Oliwie przy ul. Opata J. Rybińskiego 25.

Informacje: www.ratuszkultury.pl

Zapraszamy, poznajmy się bliżej!

 

Узнай больше о соседях.

Оливская Ратуша Культуры приглашает Сентябрь-ноябрь 2019

Мы сердечно приглашаем вас на цикл встреч, посвященных культуре отдельных народов, проживающих в Гданьске. Мы подготовили 13 разнообразных мероприятий, охватывающих распространение знаний о татарах, кашубах и украинцах. Во время встреч мы хотим показать, как важно научиться и понимать другую культуру, принимать её разнообразие, увидеть, что у нас есть общего, и осознавать, как многому мы можем научиться друг у друга.

 

Мы приглашаем вас на:

показ фильмов, иллюстрирующих нынешние, культурные, моральные и исторические ценности нации, этнической группы, представленной данным меньшинством, перед показом будет короткая лекция

лекции, беседы и встречи с представителями народностей, благодаря которым нам станет ближе современный образ той или иной группы, проживающей в Гданьске

семинары для детей на основе различных образовательных межкультурных мероприятий

Каждый месяц посвящен другой культуре. По окончании проекта мы запланировали итоговую встречу, в ходе которой мы представим выставку «Приглашение на ужин». Выставку открывает фильм на ту же тему. Познакомимся с кулинарной культурой украинцев, татар и кашуб: приглашаем на  дегустацию соседских национальных деликатесов.

Даты мероприятий:

 

ДНИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

12.09 / 18 : 00 вечер с лекцией

18.09 / 18 : 00 вечер с кино

26.09 / 18: 00 вечер с танцами

17.09 / семинары для школ

ДНИ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

10.10 / 18 : 00 вечер с лекцией

17.10 / 18 : 00 вечер с кино

24.10 / 18 : 00 вечер с кино

15.10 / семинары для школ

ДНИ КАШУБСКОЙ КУЛЬТУРЫ

14.11 / 18 : 00 вечер с лекцией

21/11 / 18 : 00 вечера кино вечером

28/11 / 18 : 00 вечер с литературой

19.11 / семинары для школ

 ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЖИНА

30/11/18 : 00 выставка, кино и дегустация

 Участие в мероприятиях бесплатное.

Требуется бесплатный пропуск, который можно забрать в ресторане «Здесь можно мечтать»

ул. Опата Яцка Рыбиньского, 25.

Место встречи: Оливская Ратуша Культуры в Гданьске, Олива, ul. Опата Я. Рыбиньского 25.

 Приглашаем, познакомимся поближе!

 

FIND OUT MORE ABOUT YOUR NEIGHBORS

Oliwski Ratusz Kultury invites you September-November 2019

We cordially invite you to a series of meetings devoted to the culture of selected national and ethnic minorities living in Gdańsk. We have prepared 13 multithreaded activities covering the dissemination of knowledge about Tatars, Kashubia and people from Ukraine. It is important to us during meetings to show how important it is to learn and understand otherness, accept diversity, recognize how much we have in common and awareness of how much we can learn from each other.

We invite you to:

screenings of films illustrating the present, cultural, moral and historical values ​​of a nation, an ethnic group represented by a given minority, projections will be preceded by a short lecture lectures, talks and meetings with representatives of minorities, thanks to which we will be closer to the contemporary image of a given group living in Gdańsk workshops for children based on various educational activities carried out in the field of cultural differences Each month is dedicated to a different culture. At the end of the project, we have planned a summary meeting, during which we will present the exhibition „Invitation to dinner” and accompanying film, while tasting neighborly delicacies we will get acquainted with the culinary culture of Ukraine, Tatars and Kashubians. Dates of meetings:DAYS OF TATARAN CULTURE12.09 / 18 : 00 evening with a lecture18.09 / 18 : 00 evening with a movie26.09 / 18 : 00 evening with dancing17.09 / workshops for schools DAYS OF UKRAINIAN CULTURE10.10 / 18 : 00 evening with a lecture17.10 / 18 : 00 evening with a movie24.10 / 18 : 00 evening with a movie15.10 / workshops for schools DAYS OF KASHUBIAN CULTURE14.11 / 18 : 00 evening with a lecture21/11 / 18: 00 evening with a movie28/11 / 18: 00 evening with literature19.11 / workshops for schools INVITATION FOR THE DINNER30/11/ 18: 00 exhibition, film and tasting Participation in meetings is freeA free pass is required which can be picked up at the restaurantHere you can dream, ul. Opata J. Rybińskiego 25. Meeting place: Oliwa Ratusz Kultury in Gdańsk Oliwa, ul. Opata J. Rybińskiego 25. We invite you, let’s get to know each other!