Reklama

Do jakiej szkoły po podstawówce? 15 maja rusza nabór

W poniedziałek, 15 maja rozpocznie się rekrutacja do gdańskich szkół ponadpodstawowych prowadzona poprzez elektroniczny system naboru. Na absolwentów szkół podstawowych czeka o 500 miejsc więcej niż w poprzednim roku. Tego dnia wystartuje także uzupełniający nabór na wolne miejsca do przedszkoli.

Gmach V LO w Oliwie
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W poniedziałek, 15 maja rozpocznie się rekrutacja do gdańskich szkół ponadpodstawowych prowadzona poprzez elektroniczny system naboru. Na absolwentów szkół podstawowych czeka o 500 miejsc więcej niż w poprzednim roku. Tego dnia wystartuje także uzupełniający nabór na wolne miejsca do przedszkoli.

Terminy tegorocznej rekrutacji do gdańskich szkół średnich ustalone zostały zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z harmonogramem, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się 19 lipca. Potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły będzie można składać w terminie od 20 do 26 lipca do godz. 15.00. Lista kandydatów przyjętych ukaże się 27 lipca.

Podczas tegorocznej rekrutacji, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Gdańska, absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać podania o przyjęcie do nieograniczonej liczby szkół samorządowych w rekrutacji. Pozwoli to ograniczyć ilość kandydatów, którzy o miejsce w szkole ponadpodstawowej będą musieli ubiegać się w rekrutacji uzupełniającej.

Oferta szkół ponadpodstawowych będzie dostępna na stronach internetowych szkół, stronie naboru oraz w Przewodniku po szkołach średnich na rok szkolny 2023/2024. W ramach naboru elektronicznego możesz skorzystać z oferty okolicznych miast, a także z oferty szkół niesamorządowych.

Szczegółowe zasady i harmonogram dostępne są poniżej.

Wolne miejsca w przedszkolach

W poniedziałek, 15 maja rozpocznie się również rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli oraz „zerówek” w szkołach podstawowych. Na najmłodszych czeka ponad 1000 miejsc: 480 w przedszkolach samorządowych oraz 220 w przedszkolach publicznych niesamorządowych, a także 411 wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca, podobnie jak ta właściwa, odbędzie się w systemie elektronicznym. Jeszcze przed udostępnieniem możliwości składania wniosków wykaz wolnych miejsc zamieszczony został w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie miasta w zakładce edukacja.

Rekrutacja uzupełniająca potrwa do piątku, 19 maja do godz. 16.00. 31 maja o godz. 15.00  do publicznej wiadomości podana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

REKRUTACJA

do publicznych szkół ponadpodstawowych

dla młodzieży na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu Nabór:  https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla kandydata:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

– prób sprawności fizycznej – dot. kandydatów do klas sportowych,

– predyspozycji językowych – dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,

– uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do nieograniczonej liczby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w szkołach, do których chciałbyś się dostać.

    Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!!!

Kandydatom życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATÓW

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 r.

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału wstępnego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowychod 15 maja 2023
do 30 maja 2023 do godz. 15.00
od 01 sierpnia 2023
do 03 sierpnia 2023 do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportoweod 15 maja 2023
do 20 czerwca 2023 do godz. 15.00
od 01 sierpnia 2023
do 06 sierpnia 2023 do godz. 15.00
Uzupełninie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmian przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandydujeod 23 czerwca 2023
do 12 lipca 2023 do godz. 15.00
 
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawnoścido 12 maja 2023
Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych*od 31 maja 2023
do 12 czerwca 2023 II termin: do 06 lipca 2023
od 04 sierpnia 2023
do 08 sierpnia 2023  
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*od 31 maja 2023
do 12 czerwca 2023 II termin: do 06 lipca 2023
od 04 sierpnia 2023
do 08 sierpnia 2023  
Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych. Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych (klasy wstępne)*od 31 maja 2023
do 12 czerwca 2023 II termin: do 06 lipca 2023
od 04 sierpnia 2023
do 08 sierpnia 2023  
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianów uzdolnień kierunkowychI termin: do 14 czerwca 2023 II termin: do 07 lipca 2023do 10 sierpnia 2023
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznejI termin: do 14 czerwca 2023 II termin: do 07 lipca 2023do 10 sierpnia 2023
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)I termin: do 14 czerwca 2023 II termin: do 07 lipca 2023do 10 sierpnia 2023
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniachdo 12 lipca 2023do 03 sierpnia 2023
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniachdo 18 lipca 2023do 10 sierpnia 2023
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych19 lipca 2023 do godz. 15.0011 sierpnia 2023 do godz. 15.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskieod 15 maja 2023 do 24 lipca 2023od 01 sierpnia 2023
do 11 sierpnia 2023
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdemod 20 lipca 2023 do 28 lipca 2023
do godz. 15:00
od 14 sierpnia 2023
do 17 sierpnia 2023 do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych27 lipca 2023
do godz. 14:00
18 sierpnia 2023 do godz. 14:00
Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 28 lipca 2023do 21 sierpnia 2023

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

Urząd Miejski w Gdańsku

Ostatnia edycja: 12 maja, 2023 o 15:05