Reklama

Rada Oliwy o planach zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Mieszkańcy Oliwy.  Pragnę przekazać Państwu informację o bieżących projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Oliwy Górnej rozpatrywanych przez Radę Osiedla Oliwa.

Villa Tannenheim Oliva

Przedwojenne zdjęcie Villi Tannenheim

Obecne sporządzane plany zagospodarowania, które przesłało nam do zaopiniowania Biuro Rozwoju Gdańska, to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242.

Ww. plan obejmuje obszar o pow. 11,19 ha ograniczony od południa ul. Piastowską, od północy ul. Pomorską, od zachodu al. Grunwaldzką i od wschodu terenami PKP. Na terenie tym znajduje się zespół dawnej fabryki mydła: dom mieszkalny pracowników fabryki przy ul. Grunwaldzkiej 535 i budynek produkcyjno-mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 537 ? wpisane do rejestru zabytków, budynki mieszkalne przy al. Grunwaldzkiej 529a, 533 i 533a oraz al. Piastowskiej 3 i 5 (plan zakłada zachowanie funkcji mieszkalnej budynków), willa ?Tannenheim? przy al. Grunwaldzkiej 529, posesja przy ul Piastowskiej 11 oraz tereny ogródków działkowych. Plan zakłada rewitalizację istniejących obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz adaptację na cele zainwestowania usługowego i przekształcenie terenów ogródków działkowych w tereny zieleni ogólnodostępnej.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0244.

Ww. rejon obejmuje obszar o pow. ok. 8,7 ha, położony w Oliwie Górnej, pomiędzy ul. Kwietną i Kościerską, który zawiera w swoim zakresie rejon Młyna XI.

Połowa terenu objętego planem, stanowi tereny Skarbu Państwa w użytkowaniu instytutu PAN. Pozostała część to tereny przeplatających się nieruchomości  prywatnych i gminnych. Obie ww. części rozdzielone są pasem potoku Oliwskiego. Na terenie zlokalizowane są obiekty biurowe  i magazynowe (teren Instytutu PAN), mieszkalne oraz tereny zielone (głównie nieurządzonej). Północna część planu znajduje się w obszarze sąsiedztwa miejskiego ogrodu zoologicznego. Całość obszaru opracowania planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Ponadto w południowej części planu, w rejonie dawnego zespołu Młyna XI znajduje się obiekt o wartościach kulturowych nazywany Zameczkiem Mormonów.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującego planu dla terenu Zameczku Mormonów, na które wyraził zgodę Konserwator Zabytków. Dotyczy to parametrów nowej zabudowy oraz wprowadzenia związanych z tym zmian do pozostałych zapisów planu przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia. Dla pozostałych terenów, zapisy obowiązującego planu zostały w niezbędnym zakresie dostosowane do aktualnych wymogów i standardów. W projekcie planu wytycza się oddzielną strefę pas Potoku Oliwskiego wraz z towarzyszącym mu ciągiem pieszo-rowerowym. Istniejący dojazd do tego pasa i zabudowy skupionej wokół Zameczku Mormonów ustalono, jako wydzielony ciąg pieszo-jezdny.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0245.

Ww. rejon obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,34 ha w Oliwie Górnej, pomiędzy ulicami Karpacką, Czyżewskiego i Gdańca. W wymienionym planie przedmiotowy obszar został przeznaczony na funkcje przedszkola publicznego. Całość terenu objętego planem, to obecnie tereny zieleni nieurządzonej. Teren stanowi własność Gminy Gdańska i nie jest objęty formą ochrony przyrody. Drobne fragmenty działek objęte granicami opracowania należą do innych podmiotów i z tych powodów w projekcie planu przy dostosowywaniu granic terenu planowanego przedszkola do granic działek geodezyjnych zostały wskazane, jako odrębne tereny związane z sąsiadującymi terenami zlokalizowanymi poza granicami projektu planu.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującego planu. Dotyczy to parametrów nowej zabudowy oraz wprowadzenia związanych z tym zmian do pozostałych zapisów planu przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia ? funkcji przedszkola. Dla pozostałych terenów, jak wyżej opisano, jako bezpośrednio związanych z sąsiadującymi terenami poza granicami niniejszego planu, zapisy planu zostały przytoczone w niezbędnym zakresie z kart odpowiednich terenów planu tam obowiązującego, tj. tereny te stanową integralną część terenu przyległego, ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ?dzielnicy urbanistycznej Oliwa rejonie ulicy Czyżewskiego w mieście Gdańsku? (Uchwała nr XXXI/931/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.01.2001r.). Projekt planu nie wprowadza zmian do istniejącego układu ulicznego.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku.

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 0,27 ha jest położony w Oliwie Górnej  przy ul. Bitwy Oliwskiej na wschód od ul. Dickmana. Na obszarze tym znajdują się obecnie warsztaty samochodowe położone w granicach prywatnych oraz drogi stanowiące własność Miasta. Plan zakłada ponowne przeanalizowanie sytuacji komunikacyjnej na rozpatrywanym obszarze, ustalenie prawidłowego dojazdu do warsztatów samochodowych, co w konsekwencji zagwarantuje bezpieczeństwo od strony prawnej dla właścicieli ww. nieruchomości.

Rada Osiedla Oliwa skierowała do Biura Rozwoju Gdańska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 006 ? U33 przeznaczonego wg ww. projektu na teren zabudowy usługowej, wniosek o pozostawienie funkcji mieszkalnej willi ?Tannenheim? przy al. Grunwaldzkiej 529.

Informuje się, że mieszkańcy Oliwy mogą składać swoje wnioski z uwagami do miejscowych planów zagospodarowania Oliwy bezpośrednio w Biurze Rozwoju Gdańska.

Wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są do wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

Przewodniczący
Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Rady Osiedla Oliwa

Jarosław Borlik

Szanowni Mieszkańcy Oliwy.  Pragnę przekazać Państwu informację o bieżących projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Oliwy Górnej rozpatrywanych przez Radę Osiedla Oliwa.

Villa Tannenheim Oliva

Przedwojenne zdjęcie Villi Tannenheim

Obecne sporządzane plany zagospodarowania, które przesłało nam do zaopiniowania Biuro Rozwoju Gdańska, to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242.

Ww. plan obejmuje obszar o pow. 11,19 ha ograniczony od południa ul. Piastowską, od północy ul. Pomorską, od zachodu al. Grunwaldzką i od wschodu terenami PKP. Na terenie tym znajduje się zespół dawnej fabryki mydła: dom mieszkalny pracowników fabryki przy ul. Grunwaldzkiej 535 i budynek produkcyjno-mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 537 ? wpisane do rejestru zabytków, budynki mieszkalne przy al. Grunwaldzkiej 529a, 533 i 533a oraz al. Piastowskiej 3 i 5 (plan zakłada zachowanie funkcji mieszkalnej budynków), willa ?Tannenheim? przy al. Grunwaldzkiej 529, posesja przy ul Piastowskiej 11 oraz tereny ogródków działkowych. Plan zakłada rewitalizację istniejących obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz adaptację na cele zainwestowania usługowego i przekształcenie terenów ogródków działkowych w tereny zieleni ogólnodostępnej.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0244.

Ww. rejon obejmuje obszar o pow. ok. 8,7 ha, położony w Oliwie Górnej, pomiędzy ul. Kwietną i Kościerską, który zawiera w swoim zakresie rejon Młyna XI.

Połowa terenu objętego planem, stanowi tereny Skarbu Państwa w użytkowaniu instytutu PAN. Pozostała część to tereny przeplatających się nieruchomości  prywatnych i gminnych. Obie ww. części rozdzielone są pasem potoku Oliwskiego. Na terenie zlokalizowane są obiekty biurowe  i magazynowe (teren Instytutu PAN), mieszkalne oraz tereny zielone (głównie nieurządzonej). Północna część planu znajduje się w obszarze sąsiedztwa miejskiego ogrodu zoologicznego. Całość obszaru opracowania planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Ponadto w południowej części planu, w rejonie dawnego zespołu Młyna XI znajduje się obiekt o wartościach kulturowych nazywany Zameczkiem Mormonów.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującego planu dla terenu Zameczku Mormonów, na które wyraził zgodę Konserwator Zabytków. Dotyczy to parametrów nowej zabudowy oraz wprowadzenia związanych z tym zmian do pozostałych zapisów planu przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia. Dla pozostałych terenów, zapisy obowiązującego planu zostały w niezbędnym zakresie dostosowane do aktualnych wymogów i standardów. W projekcie planu wytycza się oddzielną strefę pas Potoku Oliwskiego wraz z towarzyszącym mu ciągiem pieszo-rowerowym. Istniejący dojazd do tego pasa i zabudowy skupionej wokół Zameczku Mormonów ustalono, jako wydzielony ciąg pieszo-jezdny.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0245.

Ww. rejon obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,34 ha w Oliwie Górnej, pomiędzy ulicami Karpacką, Czyżewskiego i Gdańca. W wymienionym planie przedmiotowy obszar został przeznaczony na funkcje przedszkola publicznego. Całość terenu objętego planem, to obecnie tereny zieleni nieurządzonej. Teren stanowi własność Gminy Gdańska i nie jest objęty formą ochrony przyrody. Drobne fragmenty działek objęte granicami opracowania należą do innych podmiotów i z tych powodów w projekcie planu przy dostosowywaniu granic terenu planowanego przedszkola do granic działek geodezyjnych zostały wskazane, jako odrębne tereny związane z sąsiadującymi terenami zlokalizowanymi poza granicami projektu planu.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującego planu. Dotyczy to parametrów nowej zabudowy oraz wprowadzenia związanych z tym zmian do pozostałych zapisów planu przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia ? funkcji przedszkola. Dla pozostałych terenów, jak wyżej opisano, jako bezpośrednio związanych z sąsiadującymi terenami poza granicami niniejszego planu, zapisy planu zostały przytoczone w niezbędnym zakresie z kart odpowiednich terenów planu tam obowiązującego, tj. tereny te stanową integralną część terenu przyległego, ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ?dzielnicy urbanistycznej Oliwa rejonie ulicy Czyżewskiego w mieście Gdańsku? (Uchwała nr XXXI/931/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.01.2001r.). Projekt planu nie wprowadza zmian do istniejącego układu ulicznego.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku.

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 0,27 ha jest położony w Oliwie Górnej  przy ul. Bitwy Oliwskiej na wschód od ul. Dickmana. Na obszarze tym znajdują się obecnie warsztaty samochodowe położone w granicach prywatnych oraz drogi stanowiące własność Miasta. Plan zakłada ponowne przeanalizowanie sytuacji komunikacyjnej na rozpatrywanym obszarze, ustalenie prawidłowego dojazdu do warsztatów samochodowych, co w konsekwencji zagwarantuje bezpieczeństwo od strony prawnej dla właścicieli ww. nieruchomości.

Rada Osiedla Oliwa skierowała do Biura Rozwoju Gdańska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 006 ? U33 przeznaczonego wg ww. projektu na teren zabudowy usługowej, wniosek o pozostawienie funkcji mieszkalnej willi ?Tannenheim? przy al. Grunwaldzkiej 529.

Informuje się, że mieszkańcy Oliwy mogą składać swoje wnioski z uwagami do miejscowych planów zagospodarowania Oliwy bezpośrednio w Biurze Rozwoju Gdańska.

Wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są do wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

Przewodniczący
Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Rady Osiedla Oliwa

Jarosław Borlik

|

Szanowni Mieszkańcy Oliwy.  Pragnę przekazać Państwu informację o bieżących projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Oliwy Górnej rozpatrywanych przez Radę Osiedla Oliwa.

Villa Tannenheim Oliva

Przedwojenne zdjęcie Villi Tannenheim

Obecne sporządzane plany zagospodarowania, które przesłało nam do zaopiniowania Biuro Rozwoju Gdańska, to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242.

Ww. plan obejmuje obszar o pow. 11,19 ha ograniczony od południa ul. Piastowską, od północy ul. Pomorską, od zachodu al. Grunwaldzką i od wschodu terenami PKP. Na terenie tym znajduje się zespół dawnej fabryki mydła: dom mieszkalny pracowników fabryki przy ul. Grunwaldzkiej 535 i budynek produkcyjno-mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 537 ? wpisane do rejestru zabytków, budynki mieszkalne przy al. Grunwaldzkiej 529a, 533 i 533a oraz al. Piastowskiej 3 i 5 (plan zakłada zachowanie funkcji mieszkalnej budynków), willa ?Tannenheim? przy al. Grunwaldzkiej 529, posesja przy ul Piastowskiej 11 oraz tereny ogródków działkowych. Plan zakłada rewitalizację istniejących obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz adaptację na cele zainwestowania usługowego i przekształcenie terenów ogródków działkowych w tereny zieleni ogólnodostępnej.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0244.

Ww. rejon obejmuje obszar o pow. ok. 8,7 ha, położony w Oliwie Górnej, pomiędzy ul. Kwietną i Kościerską, który zawiera w swoim zakresie rejon Młyna XI.

Połowa terenu objętego planem, stanowi tereny Skarbu Państwa w użytkowaniu instytutu PAN. Pozostała część to tereny przeplatających się nieruchomości  prywatnych i gminnych. Obie ww. części rozdzielone są pasem potoku Oliwskiego. Na terenie zlokalizowane są obiekty biurowe  i magazynowe (teren Instytutu PAN), mieszkalne oraz tereny zielone (głównie nieurządzonej). Północna część planu znajduje się w obszarze sąsiedztwa miejskiego ogrodu zoologicznego. Całość obszaru opracowania planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Ponadto w południowej części planu, w rejonie dawnego zespołu Młyna XI znajduje się obiekt o wartościach kulturowych nazywany Zameczkiem Mormonów.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującego planu dla terenu Zameczku Mormonów, na które wyraził zgodę Konserwator Zabytków. Dotyczy to parametrów nowej zabudowy oraz wprowadzenia związanych z tym zmian do pozostałych zapisów planu przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia. Dla pozostałych terenów, zapisy obowiązującego planu zostały w niezbędnym zakresie dostosowane do aktualnych wymogów i standardów. W projekcie planu wytycza się oddzielną strefę pas Potoku Oliwskiego wraz z towarzyszącym mu ciągiem pieszo-rowerowym. Istniejący dojazd do tego pasa i zabudowy skupionej wokół Zameczku Mormonów ustalono, jako wydzielony ciąg pieszo-jezdny.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0245.

Ww. rejon obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,34 ha w Oliwie Górnej, pomiędzy ulicami Karpacką, Czyżewskiego i Gdańca. W wymienionym planie przedmiotowy obszar został przeznaczony na funkcje przedszkola publicznego. Całość terenu objętego planem, to obecnie tereny zieleni nieurządzonej. Teren stanowi własność Gminy Gdańska i nie jest objęty formą ochrony przyrody. Drobne fragmenty działek objęte granicami opracowania należą do innych podmiotów i z tych powodów w projekcie planu przy dostosowywaniu granic terenu planowanego przedszkola do granic działek geodezyjnych zostały wskazane, jako odrębne tereny związane z sąsiadującymi terenami zlokalizowanymi poza granicami projektu planu.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującego planu. Dotyczy to parametrów nowej zabudowy oraz wprowadzenia związanych z tym zmian do pozostałych zapisów planu przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia ? funkcji przedszkola. Dla pozostałych terenów, jak wyżej opisano, jako bezpośrednio związanych z sąsiadującymi terenami poza granicami niniejszego planu, zapisy planu zostały przytoczone w niezbędnym zakresie z kart odpowiednich terenów planu tam obowiązującego, tj. tereny te stanową integralną część terenu przyległego, ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ?dzielnicy urbanistycznej Oliwa rejonie ulicy Czyżewskiego w mieście Gdańsku? (Uchwała nr XXXI/931/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.01.2001r.). Projekt planu nie wprowadza zmian do istniejącego układu ulicznego.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku.

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 0,27 ha jest położony w Oliwie Górnej  przy ul. Bitwy Oliwskiej na wschód od ul. Dickmana. Na obszarze tym znajdują się obecnie warsztaty samochodowe położone w granicach prywatnych oraz drogi stanowiące własność Miasta. Plan zakłada ponowne przeanalizowanie sytuacji komunikacyjnej na rozpatrywanym obszarze, ustalenie prawidłowego dojazdu do warsztatów samochodowych, co w konsekwencji zagwarantuje bezpieczeństwo od strony prawnej dla właścicieli ww. nieruchomości.

Rada Osiedla Oliwa skierowała do Biura Rozwoju Gdańska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 006 ? U33 przeznaczonego wg ww. projektu na teren zabudowy usługowej, wniosek o pozostawienie funkcji mieszkalnej willi ?Tannenheim? przy al. Grunwaldzkiej 529.

Informuje się, że mieszkańcy Oliwy mogą składać swoje wnioski z uwagami do miejscowych planów zagospodarowania Oliwy bezpośrednio w Biurze Rozwoju Gdańska.

Wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są do wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

Przewodniczący
Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Rady Osiedla Oliwa

Jarosław Borlik

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Szanowni Mieszkańcy Oliwy.  Pragnę przekazać Państwu informację o bieżących projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Oliwy Górnej rozpatrywanych przez Radę Osiedla Oliwa.

Villa Tannenheim Oliva

Przedwojenne zdjęcie Villi Tannenheim

Obecne sporządzane plany zagospodarowania, które przesłało nam do zaopiniowania Biuro Rozwoju Gdańska, to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242.

Ww. plan obejmuje obszar o pow. 11,19 ha ograniczony od południa ul. Piastowską, od północy ul. Pomorską, od zachodu al. Grunwaldzką i od wschodu terenami PKP. Na terenie tym znajduje się zespół dawnej fabryki mydła: dom mieszkalny pracowników fabryki przy ul. Grunwaldzkiej 535 i budynek produkcyjno-mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 537 ? wpisane do rejestru zabytków, budynki mieszkalne przy al. Grunwaldzkiej 529a, 533 i 533a oraz al. Piastowskiej 3 i 5 (plan zakłada zachowanie funkcji mieszkalnej budynków), willa ?Tannenheim? przy al. Grunwaldzkiej 529, posesja przy ul Piastowskiej 11 oraz tereny ogródków działkowych. Plan zakłada rewitalizację istniejących obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz adaptację na cele zainwestowania usługowego i przekształcenie terenów ogródków działkowych w tereny zieleni ogólnodostępnej.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0244.

Ww. rejon obejmuje obszar o pow. ok. 8,7 ha, położony w Oliwie Górnej, pomiędzy ul. Kwietną i Kościerską, który zawiera w swoim zakresie rejon Młyna XI.

Połowa terenu objętego planem, stanowi tereny Skarbu Państwa w użytkowaniu instytutu PAN. Pozostała część to tereny przeplatających się nieruchomości  prywatnych i gminnych. Obie ww. części rozdzielone są pasem potoku Oliwskiego. Na terenie zlokalizowane są obiekty biurowe  i magazynowe (teren Instytutu PAN), mieszkalne oraz tereny zielone (głównie nieurządzonej). Północna część planu znajduje się w obszarze sąsiedztwa miejskiego ogrodu zoologicznego. Całość obszaru opracowania planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Ponadto w południowej części planu, w rejonie dawnego zespołu Młyna XI znajduje się obiekt o wartościach kulturowych nazywany Zameczkiem Mormonów.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującego planu dla terenu Zameczku Mormonów, na które wyraził zgodę Konserwator Zabytków. Dotyczy to parametrów nowej zabudowy oraz wprowadzenia związanych z tym zmian do pozostałych zapisów planu przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia. Dla pozostałych terenów, zapisy obowiązującego planu zostały w niezbędnym zakresie dostosowane do aktualnych wymogów i standardów. W projekcie planu wytycza się oddzielną strefę pas Potoku Oliwskiego wraz z towarzyszącym mu ciągiem pieszo-rowerowym. Istniejący dojazd do tego pasa i zabudowy skupionej wokół Zameczku Mormonów ustalono, jako wydzielony ciąg pieszo-jezdny.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0245.

Ww. rejon obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,34 ha w Oliwie Górnej, pomiędzy ulicami Karpacką, Czyżewskiego i Gdańca. W wymienionym planie przedmiotowy obszar został przeznaczony na funkcje przedszkola publicznego. Całość terenu objętego planem, to obecnie tereny zieleni nieurządzonej. Teren stanowi własność Gminy Gdańska i nie jest objęty formą ochrony przyrody. Drobne fragmenty działek objęte granicami opracowania należą do innych podmiotów i z tych powodów w projekcie planu przy dostosowywaniu granic terenu planowanego przedszkola do granic działek geodezyjnych zostały wskazane, jako odrębne tereny związane z sąsiadującymi terenami zlokalizowanymi poza granicami projektu planu.

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującego planu. Dotyczy to parametrów nowej zabudowy oraz wprowadzenia związanych z tym zmian do pozostałych zapisów planu przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia ? funkcji przedszkola. Dla pozostałych terenów, jak wyżej opisano, jako bezpośrednio związanych z sąsiadującymi terenami poza granicami niniejszego planu, zapisy planu zostały przytoczone w niezbędnym zakresie z kart odpowiednich terenów planu tam obowiązującego, tj. tereny te stanową integralną część terenu przyległego, ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ?dzielnicy urbanistycznej Oliwa rejonie ulicy Czyżewskiego w mieście Gdańsku? (Uchwała nr XXXI/931/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.01.2001r.). Projekt planu nie wprowadza zmian do istniejącego układu ulicznego.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku.

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 0,27 ha jest położony w Oliwie Górnej  przy ul. Bitwy Oliwskiej na wschód od ul. Dickmana. Na obszarze tym znajdują się obecnie warsztaty samochodowe położone w granicach prywatnych oraz drogi stanowiące własność Miasta. Plan zakłada ponowne przeanalizowanie sytuacji komunikacyjnej na rozpatrywanym obszarze, ustalenie prawidłowego dojazdu do warsztatów samochodowych, co w konsekwencji zagwarantuje bezpieczeństwo od strony prawnej dla właścicieli ww. nieruchomości.

Rada Osiedla Oliwa skierowała do Biura Rozwoju Gdańska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 006 ? U33 przeznaczonego wg ww. projektu na teren zabudowy usługowej, wniosek o pozostawienie funkcji mieszkalnej willi ?Tannenheim? przy al. Grunwaldzkiej 529.

Informuje się, że mieszkańcy Oliwy mogą składać swoje wnioski z uwagami do miejscowych planów zagospodarowania Oliwy bezpośrednio w Biurze Rozwoju Gdańska.

Wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są do wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

Przewodniczący
Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Rady Osiedla Oliwa

Jarosław Borlik

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25