Reklama

Co powstanie w miejscu MTG?

Międzynarodowe Targi Gdańskie maja zostać przeniesione z Przymorza Małego do Letnicy, w pobliże PGE Areny. Przeniesienia planowane jest wstępnie na przyszły rok. Już teraz Biuro Rozwoju Gdańska planuje co powstanie na olbrzymim terenie w rejonie ulic Droszyńskiego i Śląskiej. Powinno to zainteresować mieszkańców okolicznych domków i osiedli ?Nova Oliva? oraz ?Arkońska?.

źródło: BRG 2010

Panorama od strony zachodniej (od torów kolejowych) przedstawiająca przykladową koncepcję zabudowy terenu projektu planu

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 lipca 2011 r. do 29 lipca 2011 r. – http://www.brg.gda.pl/index1.htm

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 1. Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej
  (uchwała Nr XLV/1261/10 RMG z dnia 21 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/363/2007 RMG z dnia 25 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa – ulicą Kupiecką, od zachodu – ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy – wiaduktem kolejowym.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja
  (uchwała Nr LI/1444/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicą Lawendową; od południa – ulicą Świętojańską; od zachodu – ulicą Pańską; od północy – Placem Dominikańskim.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej
  (uchwała Nr XXXV/983/09 RMG z dnia 23 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony ulicami Beniowskiego, Śląską i Droszyńskiego, zajmowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego
  (uchwała Nr LII/1477/10 RMG z dnia 30 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar położony w południowej części Oruni Górnej na zapleczu zabudowy w rejonie ulicy Dywizji Wołyńskiej, nad zboczem Doliny Potoku Oruńskiego.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

Nazwa planu

Dzień

Godzina

Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej

19.07.2011

1700

Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej

20.07.2011

1700

Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja

21.07.2011

1700

Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego

25.07.2011

1700

 

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Międzynarodowe Targi Gdańskie maja zostać przeniesione z Przymorza Małego do Letnicy, w pobliże PGE Areny. Przeniesienia planowane jest wstępnie na przyszły rok. Już teraz Biuro Rozwoju Gdańska planuje co powstanie na olbrzymim terenie w rejonie ulic Droszyńskiego i Śląskiej. Powinno to zainteresować mieszkańców okolicznych domków i osiedli ?Nova Oliva? oraz ?Arkońska?.

źródło: BRG 2010

Panorama od strony zachodniej (od torów kolejowych) przedstawiająca przykladową koncepcję zabudowy terenu projektu planu

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 lipca 2011 r. do 29 lipca 2011 r. - http://www.brg.gda.pl/index1.htm

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 1. Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej
  (uchwała Nr XLV/1261/10 RMG z dnia 21 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/363/2007 RMG z dnia 25 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony: od wschodu - ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa - ulicą Kupiecką, od zachodu - ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy - wiaduktem kolejowym.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja
  (uchwała Nr LI/1444/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony: od wschodu - ulicą Lawendową; od południa - ulicą Świętojańską; od zachodu - ulicą Pańską; od północy - Placem Dominikańskim.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej
  (uchwała Nr XXXV/983/09 RMG z dnia 23 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony ulicami Beniowskiego, Śląską i Droszyńskiego, zajmowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego
  (uchwała Nr LII/1477/10 RMG z dnia 30 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar położony w południowej części Oruni Górnej na zapleczu zabudowy w rejonie ulicy Dywizji Wołyńskiej, nad zboczem Doliny Potoku Oruńskiego.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

Nazwa planu

Dzień

Godzina

Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej

19.07.2011

1700

Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej

20.07.2011

1700

Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja

21.07.2011

1700

Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego

25.07.2011

1700

 

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

|

Międzynarodowe Targi Gdańskie maja zostać przeniesione z Przymorza Małego do Letnicy, w pobliże PGE Areny. Przeniesienia planowane jest wstępnie na przyszły rok. Już teraz Biuro Rozwoju Gdańska planuje co powstanie na olbrzymim terenie w rejonie ulic Droszyńskiego i Śląskiej. Powinno to zainteresować mieszkańców okolicznych domków i osiedli ?Nova Oliva? oraz ?Arkońska?.

źródło: BRG 2010

Panorama od strony zachodniej (od torów kolejowych) przedstawiająca przykladową koncepcję zabudowy terenu projektu planu

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 lipca 2011 r. do 29 lipca 2011 r. - http://www.brg.gda.pl/index1.htm

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 1. Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej
  (uchwała Nr XLV/1261/10 RMG z dnia 21 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/363/2007 RMG z dnia 25 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony: od wschodu - ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa - ulicą Kupiecką, od zachodu - ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy - wiaduktem kolejowym.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja
  (uchwała Nr LI/1444/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony: od wschodu - ulicą Lawendową; od południa - ulicą Świętojańską; od zachodu - ulicą Pańską; od północy - Placem Dominikańskim.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej
  (uchwała Nr XXXV/983/09 RMG z dnia 23 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony ulicami Beniowskiego, Śląską i Droszyńskiego, zajmowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego
  (uchwała Nr LII/1477/10 RMG z dnia 30 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar położony w południowej części Oruni Górnej na zapleczu zabudowy w rejonie ulicy Dywizji Wołyńskiej, nad zboczem Doliny Potoku Oruńskiego.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

Nazwa planu

Dzień

Godzina

Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej

19.07.2011

1700

Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej

20.07.2011

1700

Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja

21.07.2011

1700

Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego

25.07.2011

1700

 

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Międzynarodowe Targi Gdańskie maja zostać przeniesione z Przymorza Małego do Letnicy, w pobliże PGE Areny. Przeniesienia planowane jest wstępnie na przyszły rok. Już teraz Biuro Rozwoju Gdańska planuje co powstanie na olbrzymim terenie w rejonie ulic Droszyńskiego i Śląskiej. Powinno to zainteresować mieszkańców okolicznych domków i osiedli ?Nova Oliva? oraz ?Arkońska?.

źródło: BRG 2010

Panorama od strony zachodniej (od torów kolejowych) przedstawiająca przykladową koncepcję zabudowy terenu projektu planu

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 lipca 2011 r. do 29 lipca 2011 r. – http://www.brg.gda.pl/index1.htm

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 1. Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej
  (uchwała Nr XLV/1261/10 RMG z dnia 21 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/363/2007 RMG z dnia 25 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa – ulicą Kupiecką, od zachodu – ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy – wiaduktem kolejowym.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja
  (uchwała Nr LI/1444/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicą Lawendową; od południa – ulicą Świętojańską; od zachodu – ulicą Pańską; od północy – Placem Dominikańskim.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej
  (uchwała Nr XXXV/983/09 RMG z dnia 23 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar ograniczony ulicami Beniowskiego, Śląską i Droszyńskiego, zajmowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

 1. Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego
  (uchwała Nr LII/1477/10 RMG z dnia 30 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
  obejmujący obszar położony w południowej części Oruni Górnej na zapleczu zabudowy w rejonie ulicy Dywizji Wołyńskiej, nad zboczem Doliny Potoku Oruńskiego.

[projekt planu i prognoza do pobrania]

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

Nazwa planu

Dzień

Godzina

Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej

19.07.2011

1700

Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej

20.07.2011

1700

Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja

21.07.2011

1700

Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego

25.07.2011

1700

 

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.