Reklama

Groźba odszkodowań zmienia plany miasta?

Właściciele jednego z terenów przy al. Grunwaldzkiej zasugerowali, że będą zmuszeni domagać od miasta odszkodowania. Powodem były zmiany dokonywane przez miejskich planistów w procedowanym projekcie planu zagospodarowania terenów rozciągających się od centrum biurowego Alchemia do Centrum Handlowego Oliwa.

Widok od strony północno-wschodniej (przykładowy jeden z wariantów możliwej zabudowy w świetle ustaleń planu – kolor niebieski) | BRG - SLOW - propozycja zagospodarowania terenu
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Właściciele jednego z terenów przy al. Grunwaldzkiej zasugerowali, że będą zmuszeni domagać od miasta odszkodowania. Powodem były zmiany dokonywane przez miejskich planistów w procedowanym projekcie planu zagospodarowania terenów rozciągających się od centrum biurowego Alchemia do Centrum Handlowego Oliwa.

Uwaga właścicieli dotycząca przebiegu drogi serwisowej została uwzględnione i z tego powodu plan ponownie wyłożono do publicznego wglądu. 8 marca odbędzie się druga w tym roku dyskusja publiczna nad zmodyfikowanym projektem planu Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii. Dyskusja rozpocznie się o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro).

Nierówne traktowanie właścicieli?

Projekt planu, w związku z uwzględnieniem obszernej uwagi, która wpłynęła w określonym terminie, został udostępniony do publicznego wglądu po raz drugi.

Uwzględniona uwaga dotyczyła m.in przebiegu drogi serwisowej i jej wpływu na likwidację lub ograniczenie ilości miejsc parkingowych przed dzisiejszym sklepem Mama i Ja. Wnioskodawcy stwierdzili, że zmiany przebiegu granicy między terenami drogowymi a terenami zabudowy produkcyjno – usługowej mogą w znaczący sposób obniżyć wartość dużej części ich terenu. Z tego tytułu możliwe jest dochodzenie odszkodowania od miasta. Wnioskodawcy twierdzili w swojej uwadze, że lepiej potraktowano tereny należące do międzynarodowych firm niż działki należące do osób fizycznych. 

Szereg argumentów zawartych w uwadze spowodował uwzględnienie zawartych w niej postulatów w projekcie planu.

Zbudujmy tyle parkingów ile się da!

Projekt mpzp Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii dotyczy obszaru, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe. Na terenie tym są też zlokalizowane budynki biurowe, salon samochodowy i stacja benzynowa.

W centralnej części znajduje się niezainwestowana działka ze szpalerem drzew, a w części południowej – centrum handlowe Oliwa.

Jak uzasadnia BRG, „Celem sporządzenia opracowania jest zmiana części parametrów urbanistycznych, co ma stanowić kontynuację ustaleń dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia, sąsiadującego z obszarem objętym planem.

Wprowadzone zmiany mają również pozwolić na rozwój funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych, umożliwić utworzenie większej liczby miejsc parkingowych i dostosowanie układu komunikacyjnego do istniejących uwarunkowań. Zapisy zawarte w projekcie pozwolą na maksymalne wykorzystanie położenia terenu, który jest doskonale obsłużony przez transport zbiorowy.

na poludnie od alchemii

W projekcie planu parametry i warunki zabudowy zostały dostosowane do charakteru zabudowy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie. Zwiększono liczbę miejsc parkingowych oraz wydzielono ulicę dojazdową, która ma pełnić funkcję ulicy serwisowej dla przyległych terenów inwestycyjnych.

Ustalono też szereg rozwiązań ułatwiających poruszanie się pieszych i rowerzystów (chodniki, trasa i parkingi rowerowe). Ponadto w projekcie wprowadzono ochronę istniejącego szpaleru drzew, który ma być zachowany i uzupełniony.”

2650 dodatkowych samochodów w korku rano i wieczorem

Warto przypomnieć, że łącznie w kompleksie Alchemia, nowych biurowca i CH Oliwa będzie mogło codziennie parkować ponad 4000 samochodów. Dawny plan zagospodarowanie przewidywał dla tego terenu około 1400 miejsc postojowych. Jednak już dzisiaj, nie tylko w godzinach szczytu, al. Grunwaldzką w Oliwie się korkuje. Na ten problem zwróciła uwagę Rada Dzielnicy Oliwa w uchwale z 19 października 2017 roku. Zdaniem oliwckich radnych, w tak dobrze skomunikowanym terenie, powiększanie liczby parkingów jest zaproszeniem do przyjazdu do Oliwy samochodem. A to błąd, bo powinno się skłaniać przyjezdnych do korzystania z komunikacji miejskiej czy rowerów. Wniosek Rady oliwy o nie zwiększanie liczby miejsc postojowych został zignorowany.

Wyłożenie planu do 30 marca

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 marca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/cmentarz-lostowicki-czesc-wschodniahttp://www.brg.gda.pl/plany/plan/glowne-miasto-rejon-ulic-szerokiej-i-szklaryhttp://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-w-rejonie-alei-grunwaldzkiej-na-poludnie-od-alchemii oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 13 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 kwietnia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

ts/brg

 

Ostatnia edycja: 7 marca, 2018 o 17:34