Reklama

Nawet 128 mieszkań może powstać na terenie UG

Tylko kilka dni zostało na przesłanie do Biura Rozwoju Gdańska opinii na temat możliwości powstania zabudowy mieszkaniowej na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 1a w Oliwie.

Symulacja zabudowy w oparciu o nowy plan | mat. BRG
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Tylko kilka dni zostało na przesłanie do Biura Rozwoju Gdańska opinii na temat możliwości powstania zabudowy mieszkaniowej na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 1a w Oliwie.

Przypomnijmy, Uniwersytet Gdański wystąpił do BRG z wnioskiem o zmianę obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dawnego rektoratu UG a wcześniej Liceum nr IX. UG chciała postawić tu budynek mieszkalny do 40 metrów wysokości. Własnościowe mieszkania miałyby być zachętą do pracy na uczelni dla kadry naukowej z zagranicy.

Celem działania uczelni i jej strategią jest stworzenie warunków, które pozwolą na otrzymanie przez uczelnię najwyższych certyfikatów oraz standardów – mówił na dyskusji publicznej Mirosław Czapiewski, kanclerz UG. – Uniwersytet Gdański chce tak jak uczelnie na całym świecie zapewniać profesorom wizytującym odpowiednie warunki na najwyższym poziomie.

Zamiar budowy wieżowca z mieszkaniami  spotkał się z negatywnym odbiorem wśród mieszkańców dzielnicy. Stanowczo przeciwko planom UG protestuje Rada Oliwy. 

Jako Rada Dzielnicy będziemy podtrzymywać stanowisko, że gwarancja zaplecza mieszkaniowego dla potencjalnych profesorów wizytujących może zostać zrealizowana na podstawie planu obowiązującego, tj. jako funkcja usługowa – hotele asystenckie – mówił w czasie dyskusji publicznej Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa.  – Takie rozwiązanie gwarantuje kontrolę nad obiektem, niezależnie od tego czy nastąpią w przyszłości zmiany we władzach uczelni. Wydaje się niepokojące, że uczelnia wkracza na pole deweloperskie, poprzez sprzedaż terenów których jest właścicielem na cele mieszkaniowe, a jednocześnie ubiega się o pozyskiwanie nowych gruntów z ulgami.

Wątpliwości Rady Oliwy zdaje się podzielać Karol Ważny, radny miasta Gdańska.  – Nie do końca zrozumiała jest potrzeba zapewnienia profesorom wizytującym mieszkań. Profesorowie, którzy stacjonowaliby w Gdańsku nawet przez kilka miesięcy, pół roku, czy dłużej mogliby korzystać z hoteli asystenckich. Jest to raczej kwestia standardu tych lokali – stwierdził w czasie dyskusji Karol Ważny.

Zapis dyskusji publicznej znajduje się w formie video poniżej oraz w protokole.

128 mieszkań bez wpływu na korki?

Zdaniem radnych Oliwy, w związku ze staraniami o utrzymanie spójności architektonicznej starej Oliwy, wysokość zabudowy nie powinna przekraczać wysokości budynku starego rektoratu oraz budynków położonych po drugiej stronie ulicy Wita Stwosza (na wysokości starego budynku rektoratu).

Ostatecznie projekt planu skorygowano. Zmniejszono z 40 na 30 % udział powierzchni pod zabudowę mieszkaniową. Daje to średnią liczbę około 128 mieszkań.

Zmniejszono również maksymalne wysokości budynków na 15 od strony ul. Wita Stwosza do 32 od strony ul. Bażyńskiego – co ma korespondować z wysokością budynku nowego rektoratu.

Obsługa terenu będzie odbywać się od ul. Wita Stwosza oraz poprzez jeden zjazd z ulicy Bażyńskiego – tak jak obecnie. Czy będzie to miało wpływ na korki w okolicy, dociekał Jan Perucki, radny miasta Gdańska

Zdaniem BRG, mieszkańcy użytkownicy nowych budynków nie obciążą obecnego układu drogowego.  – Nasze analizy na poziomie globalnym nie wykazują przeciążenia tego układu – mówi Edyta Damszel-Turek , dyrektor BRG. – Wprowadzenie nowej zabudowy nie pogorszy tego układu, dlatego nie ma powodu aby wskazywać rezerwy terenowe, np. pod poszerzenie ul. Bażyńskiego. Teren jest dobrze skomunikowany, wzdłuż ulicy Wita Stwosza przebiega linia tramwajowa. Radny Strug wskazywał, że już teraz ul. Bażynskiego stoi w korkach od a. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza.

Dalsze ustalenia

W celu ochrony walorów krajobrazowych pomiędzy ulicami Bażyńskiego i Wita Stwosza a przyszłymi budynkami zakazano lokalizacji dróg serwisowych i wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych.

Jednocześnie zniesiono rezerwę drogową przeznaczoną na poszerzenie ul. Wita Stwosza. Ustalono obligatoryjne wloty ciągów pieszych łączących planowany kompleks sportowy z kampusem UG.

W celu ochrony drzew rosnących wzdłuż ul. Wita Stwosza oraz od strony ul. Bażyńskiego wprowadzono zapis o maksymalnym zachowaniu zieleni. Ponadto od strony ul. Bażyńskiego wyznaczono obszar zieleni do utrzymania i wprowadzenia, a wzdłuż zachodniej granicy terenu wyznaczono szpaler drzew do utrzymania i uzupełnienia. W przypadku powstania zabudowy mieszkaniowej ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej.”

Zgłaszanie uwag – do 7 stycznia 2019 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 7 stycznia 2019 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowybrg@brg.gda.pl.

Pp

Ostatnia edycja: 3 stycznia, 2019 o 12:34