Reklama

Zwijanie społeczeństwa obywatelskiego

Przedstawiciele kilkunastu rad dzielnic zrzeszeni w Stowarzyszeniu Forum Rad Dzielnic z ubolewaniem przyjęli ostateczną treść znowelizowanych statutów gdańskich dzielnic, przyjętych przez Radę Miasta Gdańska w dniu 24 kwietnia 2014 r.

E_21_Oliwa_Sopot

W naszej ocenie uchwalone statuty stanowią krok wstecz w rozwoju samorządności lokalnej miasta Gdańska. Dokumenty te, nie dość, że nie przyczynią się do wzmocnienia roli społeczności dzielnicowych w proces zarządzania sprawami na poziomie jednostki pomocniczej, to w pewnym stopniu nawet ograniczają jej udział względem stanu dotychczasowego.

Należy podkreślić, że przedstawiciele Stowarzyszenia oraz wielu innych radnych gdańskich dzielnic przez ostatnie dwa i pół roku uczestniczyli w formalnych i niesformalizowanych pracach nad projektem nowych statutów dzielnic. W tym okresie Stowarzyszenie opracowało własną propozycję kompleksowych zmian prawa lokalnego wyrażoną w postaci wzorcowego projektu statutu jednostek pomocniczych. Zgłaszaliśmy również liczne postulaty do dokumentu proponowanego przez Komisję Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska. Naszym celem było usprawnienie funkcjonowania organów dzielnic, a zwłaszcza wzmocnienie ich roli w dialogu na temat spraw lokalnych społeczności prowadzonym z władzami Gdańska oraz pracownikami urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

To, co zostało finalnie uchwalone przez Radę Miasta, w znacznym stopniu nie spełnia naszych oczekiwań i może prowadzić do jeszcze większej marginalizacji pozycji radnych jednostek pomocniczych.

W opinii Stowarzyszenia powinni oni pełnić funkcję gospodarzy gdańskich dzielnic, którzy odciążają władze Miasta w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców oraz realnie uczestniczą w reprezentowaniu ich interesów, mając do tego odpowiednie kompetencje. Tymczasem nowe statuty w większym stopniu sprowadzają gdańskie jednostki pomocnicze do roli lokalnych animatorów, odpowiedzialnych za organizowanie życia społecznego w dzielnicy. Integracja mieszkańców jest oczywiście istotną funkcją, z przyjemnością sprawowaną przez rady dzielnic, jednakże powinna ona być wyłącznie uzupełnieniem jej zakresu działania, a nie podstawowym zadaniem.

Taki kierunek zmian z całą pewnością nie przyczyni się do wzrostu zainteresowania mieszkańców problemami dzielnicowymi i nie pozwoli na lepsze wykorzystanie ogromnego potencjału drzemiącego w lokalnych społecznościach. W związku z tym należy dobitnie stwierdzić, że nowe statuty jednostek pomocniczych nie wpiszą się pozytywnie w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku.

Podsumowując, pragniemy zwrócić uwagę na najbardziej istotne zagadnienia, które w znowelizowanych statutach zostały całkowicie pominięte, lub zmienione na niekorzyść roli gdańskich dzielnic:

 1. pozbawienie organów Dzielnic prawa do opiniowania zarządzania zasobami komunalnymi oraz występowania do Prezydenta  Miasta z projektami ich modernizacji
 2. pozbawienie organów Dzielnic prawa opiniowania planów remontów oraz udziału w komisjach odbioru prac inwestycyjnych i remontowych
 3. wprowadzenie obowiązku informowania organów dzielnic przez urząd miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne o sprawach dotyczących poszczególnych dzielnic oraz obowiązku merytorycznej i terminowej odpowiedzi na pisma kierowane przez organy dzielnicy do tych jednostek (w uchwale sprowadza się do informowania o projektach niektórych uchwały Rady Miasta),
 4. przyznanie prawa do wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta przez Rady Dzielnic,
 5. przyznanie prawa do przenoszenia środków finansowych pozostających do dyspozycji Rad Dzielnic na kolejne lata w ramach kadencji,
 6. przyznanie prawa do przeznaczania środków statutowych na informowanie o działaniach podejmowanych przez organy Dzielnicy oraz sprawach dotyczących Dzielnicy,
 7. przyznanie prawo do opiniowania zamiarów zbycia nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych usytuowanych na obszarze Dzielnicy, będących w zarządzie Miasta Gdańska.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Forum Rad Dzielnic

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Forum Rad Dzielnic

Platforma Obywatelska odrzuciła propozycje mieszkańców i ograniczyła rolę rad dzielnic

 

Przedstawiciele kilkunastu rad dzielnic zrzeszeni w Stowarzyszeniu Forum Rad Dzielnic z ubolewaniem przyjęli ostateczną treść znowelizowanych statutów gdańskich dzielnic, przyjętych przez Radę Miasta Gdańska w dniu 24 kwietnia 2014 r.

E_21_Oliwa_Sopot

W naszej ocenie uchwalone statuty stanowią krok wstecz w rozwoju samorządności lokalnej miasta Gdańska. Dokumenty te, nie dość, że nie przyczynią się do wzmocnienia roli społeczności dzielnicowych w proces zarządzania sprawami na poziomie jednostki pomocniczej, to w pewnym stopniu nawet ograniczają jej udział względem stanu dotychczasowego.

Należy podkreślić, że przedstawiciele Stowarzyszenia oraz wielu innych radnych gdańskich dzielnic przez ostatnie dwa i pół roku uczestniczyli w formalnych i niesformalizowanych pracach nad projektem nowych statutów dzielnic. W tym okresie Stowarzyszenie opracowało własną propozycję kompleksowych zmian prawa lokalnego wyrażoną w postaci wzorcowego projektu statutu jednostek pomocniczych. Zgłaszaliśmy również liczne postulaty do dokumentu proponowanego przez Komisję Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska. Naszym celem było usprawnienie funkcjonowania organów dzielnic, a zwłaszcza wzmocnienie ich roli w dialogu na temat spraw lokalnych społeczności prowadzonym z władzami Gdańska oraz pracownikami urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

To, co zostało finalnie uchwalone przez Radę Miasta, w znacznym stopniu nie spełnia naszych oczekiwań i może prowadzić do jeszcze większej marginalizacji pozycji radnych jednostek pomocniczych.

W opinii Stowarzyszenia powinni oni pełnić funkcję gospodarzy gdańskich dzielnic, którzy odciążają władze Miasta w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców oraz realnie uczestniczą w reprezentowaniu ich interesów, mając do tego odpowiednie kompetencje. Tymczasem nowe statuty w większym stopniu sprowadzają gdańskie jednostki pomocnicze do roli lokalnych animatorów, odpowiedzialnych za organizowanie życia społecznego w dzielnicy. Integracja mieszkańców jest oczywiście istotną funkcją, z przyjemnością sprawowaną przez rady dzielnic, jednakże powinna ona być wyłącznie uzupełnieniem jej zakresu działania, a nie podstawowym zadaniem.

Taki kierunek zmian z całą pewnością nie przyczyni się do wzrostu zainteresowania mieszkańców problemami dzielnicowymi i nie pozwoli na lepsze wykorzystanie ogromnego potencjału drzemiącego w lokalnych społecznościach. W związku z tym należy dobitnie stwierdzić, że nowe statuty jednostek pomocniczych nie wpiszą się pozytywnie w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku.

Podsumowując, pragniemy zwrócić uwagę na najbardziej istotne zagadnienia, które w znowelizowanych statutach zostały całkowicie pominięte, lub zmienione na niekorzyść roli gdańskich dzielnic:

 1. pozbawienie organów Dzielnic prawa do opiniowania zarządzania zasobami komunalnymi oraz występowania do Prezydenta  Miasta z projektami ich modernizacji
 2. pozbawienie organów Dzielnic prawa opiniowania planów remontów oraz udziału w komisjach odbioru prac inwestycyjnych i remontowych
 3. wprowadzenie obowiązku informowania organów dzielnic przez urząd miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne o sprawach dotyczących poszczególnych dzielnic oraz obowiązku merytorycznej i terminowej odpowiedzi na pisma kierowane przez organy dzielnicy do tych jednostek (w uchwale sprowadza się do informowania o projektach niektórych uchwały Rady Miasta),
 4. przyznanie prawa do wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta przez Rady Dzielnic,
 5. przyznanie prawa do przenoszenia środków finansowych pozostających do dyspozycji Rad Dzielnic na kolejne lata w ramach kadencji,
 6. przyznanie prawa do przeznaczania środków statutowych na informowanie o działaniach podejmowanych przez organy Dzielnicy oraz sprawach dotyczących Dzielnicy,
 7. przyznanie prawo do opiniowania zamiarów zbycia nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych usytuowanych na obszarze Dzielnicy, będących w zarządzie Miasta Gdańska.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Forum Rad Dzielnic

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Forum Rad Dzielnic

Platforma Obywatelska odrzuciła propozycje mieszkańców i ograniczyła rolę rad dzielnic

 

|

Przedstawiciele kilkunastu rad dzielnic zrzeszeni w Stowarzyszeniu Forum Rad Dzielnic z ubolewaniem przyjęli ostateczną treść znowelizowanych statutów gdańskich dzielnic, przyjętych przez Radę Miasta Gdańska w dniu 24 kwietnia 2014 r.

E_21_Oliwa_Sopot

W naszej ocenie uchwalone statuty stanowią krok wstecz w rozwoju samorządności lokalnej miasta Gdańska. Dokumenty te, nie dość, że nie przyczynią się do wzmocnienia roli społeczności dzielnicowych w proces zarządzania sprawami na poziomie jednostki pomocniczej, to w pewnym stopniu nawet ograniczają jej udział względem stanu dotychczasowego.

Należy podkreślić, że przedstawiciele Stowarzyszenia oraz wielu innych radnych gdańskich dzielnic przez ostatnie dwa i pół roku uczestniczyli w formalnych i niesformalizowanych pracach nad projektem nowych statutów dzielnic. W tym okresie Stowarzyszenie opracowało własną propozycję kompleksowych zmian prawa lokalnego wyrażoną w postaci wzorcowego projektu statutu jednostek pomocniczych. Zgłaszaliśmy również liczne postulaty do dokumentu proponowanego przez Komisję Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska. Naszym celem było usprawnienie funkcjonowania organów dzielnic, a zwłaszcza wzmocnienie ich roli w dialogu na temat spraw lokalnych społeczności prowadzonym z władzami Gdańska oraz pracownikami urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

To, co zostało finalnie uchwalone przez Radę Miasta, w znacznym stopniu nie spełnia naszych oczekiwań i może prowadzić do jeszcze większej marginalizacji pozycji radnych jednostek pomocniczych.

W opinii Stowarzyszenia powinni oni pełnić funkcję gospodarzy gdańskich dzielnic, którzy odciążają władze Miasta w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców oraz realnie uczestniczą w reprezentowaniu ich interesów, mając do tego odpowiednie kompetencje. Tymczasem nowe statuty w większym stopniu sprowadzają gdańskie jednostki pomocnicze do roli lokalnych animatorów, odpowiedzialnych za organizowanie życia społecznego w dzielnicy. Integracja mieszkańców jest oczywiście istotną funkcją, z przyjemnością sprawowaną przez rady dzielnic, jednakże powinna ona być wyłącznie uzupełnieniem jej zakresu działania, a nie podstawowym zadaniem.

Taki kierunek zmian z całą pewnością nie przyczyni się do wzrostu zainteresowania mieszkańców problemami dzielnicowymi i nie pozwoli na lepsze wykorzystanie ogromnego potencjału drzemiącego w lokalnych społecznościach. W związku z tym należy dobitnie stwierdzić, że nowe statuty jednostek pomocniczych nie wpiszą się pozytywnie w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku.

Podsumowując, pragniemy zwrócić uwagę na najbardziej istotne zagadnienia, które w znowelizowanych statutach zostały całkowicie pominięte, lub zmienione na niekorzyść roli gdańskich dzielnic:

 1. pozbawienie organów Dzielnic prawa do opiniowania zarządzania zasobami komunalnymi oraz występowania do Prezydenta  Miasta z projektami ich modernizacji
 2. pozbawienie organów Dzielnic prawa opiniowania planów remontów oraz udziału w komisjach odbioru prac inwestycyjnych i remontowych
 3. wprowadzenie obowiązku informowania organów dzielnic przez urząd miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne o sprawach dotyczących poszczególnych dzielnic oraz obowiązku merytorycznej i terminowej odpowiedzi na pisma kierowane przez organy dzielnicy do tych jednostek (w uchwale sprowadza się do informowania o projektach niektórych uchwały Rady Miasta),
 4. przyznanie prawa do wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta przez Rady Dzielnic,
 5. przyznanie prawa do przenoszenia środków finansowych pozostających do dyspozycji Rad Dzielnic na kolejne lata w ramach kadencji,
 6. przyznanie prawa do przeznaczania środków statutowych na informowanie o działaniach podejmowanych przez organy Dzielnicy oraz sprawach dotyczących Dzielnicy,
 7. przyznanie prawo do opiniowania zamiarów zbycia nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych usytuowanych na obszarze Dzielnicy, będących w zarządzie Miasta Gdańska.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Forum Rad Dzielnic

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Forum Rad Dzielnic

Platforma Obywatelska odrzuciła propozycje mieszkańców i ograniczyła rolę rad dzielnic

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Przedstawiciele kilkunastu rad dzielnic zrzeszeni w Stowarzyszeniu Forum Rad Dzielnic z ubolewaniem przyjęli ostateczną treść znowelizowanych statutów gdańskich dzielnic, przyjętych przez Radę Miasta Gdańska w dniu 24 kwietnia 2014 r.

E_21_Oliwa_Sopot

W naszej ocenie uchwalone statuty stanowią krok wstecz w rozwoju samorządności lokalnej miasta Gdańska. Dokumenty te, nie dość, że nie przyczynią się do wzmocnienia roli społeczności dzielnicowych w proces zarządzania sprawami na poziomie jednostki pomocniczej, to w pewnym stopniu nawet ograniczają jej udział względem stanu dotychczasowego.

Należy podkreślić, że przedstawiciele Stowarzyszenia oraz wielu innych radnych gdańskich dzielnic przez ostatnie dwa i pół roku uczestniczyli w formalnych i niesformalizowanych pracach nad projektem nowych statutów dzielnic. W tym okresie Stowarzyszenie opracowało własną propozycję kompleksowych zmian prawa lokalnego wyrażoną w postaci wzorcowego projektu statutu jednostek pomocniczych. Zgłaszaliśmy również liczne postulaty do dokumentu proponowanego przez Komisję Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska. Naszym celem było usprawnienie funkcjonowania organów dzielnic, a zwłaszcza wzmocnienie ich roli w dialogu na temat spraw lokalnych społeczności prowadzonym z władzami Gdańska oraz pracownikami urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

To, co zostało finalnie uchwalone przez Radę Miasta, w znacznym stopniu nie spełnia naszych oczekiwań i może prowadzić do jeszcze większej marginalizacji pozycji radnych jednostek pomocniczych.

W opinii Stowarzyszenia powinni oni pełnić funkcję gospodarzy gdańskich dzielnic, którzy odciążają władze Miasta w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców oraz realnie uczestniczą w reprezentowaniu ich interesów, mając do tego odpowiednie kompetencje. Tymczasem nowe statuty w większym stopniu sprowadzają gdańskie jednostki pomocnicze do roli lokalnych animatorów, odpowiedzialnych za organizowanie życia społecznego w dzielnicy. Integracja mieszkańców jest oczywiście istotną funkcją, z przyjemnością sprawowaną przez rady dzielnic, jednakże powinna ona być wyłącznie uzupełnieniem jej zakresu działania, a nie podstawowym zadaniem.

Taki kierunek zmian z całą pewnością nie przyczyni się do wzrostu zainteresowania mieszkańców problemami dzielnicowymi i nie pozwoli na lepsze wykorzystanie ogromnego potencjału drzemiącego w lokalnych społecznościach. W związku z tym należy dobitnie stwierdzić, że nowe statuty jednostek pomocniczych nie wpiszą się pozytywnie w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku.

Podsumowując, pragniemy zwrócić uwagę na najbardziej istotne zagadnienia, które w znowelizowanych statutach zostały całkowicie pominięte, lub zmienione na niekorzyść roli gdańskich dzielnic:

 1. pozbawienie organów Dzielnic prawa do opiniowania zarządzania zasobami komunalnymi oraz występowania do Prezydenta  Miasta z projektami ich modernizacji
 2. pozbawienie organów Dzielnic prawa opiniowania planów remontów oraz udziału w komisjach odbioru prac inwestycyjnych i remontowych
 3. wprowadzenie obowiązku informowania organów dzielnic przez urząd miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne o sprawach dotyczących poszczególnych dzielnic oraz obowiązku merytorycznej i terminowej odpowiedzi na pisma kierowane przez organy dzielnicy do tych jednostek (w uchwale sprowadza się do informowania o projektach niektórych uchwały Rady Miasta),
 4. przyznanie prawa do wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta przez Rady Dzielnic,
 5. przyznanie prawa do przenoszenia środków finansowych pozostających do dyspozycji Rad Dzielnic na kolejne lata w ramach kadencji,
 6. przyznanie prawa do przeznaczania środków statutowych na informowanie o działaniach podejmowanych przez organy Dzielnicy oraz sprawach dotyczących Dzielnicy,
 7. przyznanie prawo do opiniowania zamiarów zbycia nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych usytuowanych na obszarze Dzielnicy, będących w zarządzie Miasta Gdańska.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Forum Rad Dzielnic

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Forum Rad Dzielnic

Platforma Obywatelska odrzuciła propozycje mieszkańców i ograniczyła rolę rad dzielnic

 

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25